Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

velayet

Yanıt
Old 13-09-2007, 15:21   #1
parézer

 
Soru velayet

Herkese merhaba ve iyi çalışmalar
Müvekkilim yaklaşık olarak 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı.
ve çocuğun velayetinin babada kalacağı hususunda anlaşma protokolü imzalandı.Çocuğun velayetini alabilmek için hangi yola başvurmalıyım.
Old 13-09-2007, 17:47   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Velayet hakkı bir kişilik hakkıdır ve MK 23. maddeye göre kimse özgürlüklerinden vazgeçemez. Yani kişilik hakkını aşırı sınırlayan sözleşmeler geçersizdir. Üstelik çocuğun yararının korunması da bunu gerektirir. Bu nedenle Medeni Kanunun velayetle ilgili maddelerindeki koşullar varsa velayet davası açılabilir, sözleşme engel değildir.
Old 13-09-2007, 19:34   #3
üye14072

 
Varsayılan

ihtiyati tedbir talepli olarak davanızı açın
çocuğun yeri annenin yanıdır

saygılar

av. m. emin öztürk
kocaeli
Old 14-09-2007, 01:15   #4
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan


Velâyetin kaldırılması anne-baba ile çocuk arasındaki bağı önemli ölçüde etkilediği için, velâyetin kaldırılma talepleri soyut iddialara dayanmaması ,Velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebeplerin somut olaylara bağlanması ve şüpheye yer vermeyecek bir şekilde tespit edilmesi gerekir.
Velâyetin kaldırılması çocuğun korunması amacına yönelik olduğu için, anne ve babanın kusurlu olmaları şartı da aranmaz. Önemli olan velâyetten doğan yükümlülüklerin yeterli olarak velayeti alan anne ya da baba tarafından yerine getirilmemesi, yetkilerin ve hakların gerektiği gibi, amacına uygun kullanılmamasıdır. Kusur ancak anne ya da babanın çocuğun mallarını kullanmaya devam edip edemeyecekleri noktasında etkilidir. (MK.m.354)
Medeni Kanunun velâyet konusundaki hükümleri mutlak haklara ilişkin hükümler olduklarından, velâyet hakkından tek veya iki taraflı vazgeçme hiçbir hukuksal sonuç doğurmaz. Keza velâyet sadece hakları değil, görevleri de kapsar. Bu bakımdan velâyetin geri alınması yalnız hâkimin yetkisindedir ve Medeni Kanunun tek tek saydığı sınırlı koşullar içerisinde gerçekleşmektedir. yani velâyet hakkı devir ve ferağ edilemez. Bu hakkın kaldırılmasına anne ya da babanın rıza gösterip göstermemesinin hiçbir hukuksal önemi de yoktur. velayetin kaldırılmasını gerektiren koşulların somut delillerle varlığının ispat edilebilmesi halinde velyetin kaldırılmasına ya da devrine ilişkin dava açmak her zaman mümkündür. Zira velayetin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
iyi çalışmalar diliyorum;

yararlı olabileceğini düşündüğüm kararlar:

Y.2.HD.’nin 03.03.1987 Tarihli, 1987/642-1722 Esas Karar sayılı kararı; “...velâyet hakkının kullanılmasına hâkimin müdahale edebilmesi için ana ya da babanın vazifelerini yerine getirmediğinin sabit olması gerekir. Davaya konu olayda davalı ananın velâyet görevini yerine getirmediği ispatlanmamış, aksine davacı tanıkları bile davalının iyi niyetli ve sorumluluklarını müdrik bir kimse olduğunu açıklamışlardır. Şu durumda mahkemece velâyet hakkının kullanılmasını engelleyici nitelikte olmak üzere verilen karar, sabit olan maddi olgulara değil, yalnızca ihtimallere ve davalı kadının cahil olması vakasına dayandırılmıştır. Oysa Medeni Kanunun olayla ilgili maddeleri varsayıma dayalı düşünceleri değil, gerçekleşen ve sübuta eren olayları öngörmüştür....”. Bkz. İstanbul Barosu Bilgi Bankası Arşivi.(.)
Y.2.HD.’nin 30.12.1975 Tarihli, 9587-9916 Esas Karar sayılı kararı; “....kaldırma koşulları oluşmuşsa velâyet hakkını kaldıracaktır. Kısaca bu konuda sadece ana babanın değil, ilgililerin, ana, babanın, akrabalardan birinin veya resmi kurumların ihbarı üzerine de harekete geçecektir”. Karar için bkz. Özuğur, (Velâyet), s. 393.
T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/5448

K. 2004/8252

T. 22.6.2004

• VELAYETİN KALDIRILMASI ( Çocuğun Bedensel Ve Zihinsel Gelişiminin Anne Yanında Tehlikede Olduğuna Ve Annenin Görevini İhmal Ettiğine İlişkin Delil Olmaması - Velayetin Annede Kalması Gereği )

• ÇOCUĞUN BEDENSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİ ( Anne Yanında Tehlikede Olduğuna İlişkin Delil Olmaması Nedeniyle Velayetin Kaldırılması Talebinin Reddi Gereği )

• VELAYET ( Anne Bakım Ve Şefkatine Muhtaç Olması Nedeniyle Çocuğun Velayetinin Anada Kalması Gereği )

4721/m. 183, 348, 349


ÖZET :Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin anne yanında tehlikede olduğu ve annenin velayet görevini ihmal ettiğine ilişkin başkaca bir delilde bulunmadığına göre 1999 doğumlu olup, anne bakım ve şefkatine muhtaç çocuğun velayetinin anadan alınması doğru görülmemiştir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Carla vekili Av. Ayşe ve karşı taraf Cihan ile vekili Av. Ercan geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Boşanma kararının kesinleştiği 20.11.2001 tarihinden sonra annenin davacı babanın çocukla kişisel ilişkisini zedelediğine ve engellediğine dair bir delil ortaya konmamıştır. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin anne yanında tehlikede olduğu ve annenin velayet görevini ihmal ettiğine ilişkin başkaca bir delilde bulunmadığına göre ( TMK. 183, 348 ve 349. maddelerindeki şartları da oluşmamıştır )1999 doğumlu olup, anne bakım ve şefkatine muhtaç çocuğun velayetinin anadan alınması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 375.000.000 lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/6832

K. 2004/7827

T. 14.6.2004

• VELAYET ( Kaldırılması Şartları - Ana ve Babanın Yükümlülüklerini Ağır Biçimde Savsaklaması )

• VELAYETİN KALDIRILMASI ( Velayeti Annede Olan Çocuğun 3. Bir Şahsın Yanında Kalması Ve Bakım Ve Eğitiminin Onun Tarafından Görülmesi Nedeniyle )

• VELAYET GÖREVİNİN İHMAL EDİLMESİ ( Velayetin Anneden Kaldırılarak Çocuğun Vesayet Altına Alınması İçin Vesayet Makamına İhbar Yapılması Gereği )

4721/m. 348


ÖZET :Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması halinde velayet kaldırılabilir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Medeni Kanunun 348/2. maddesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması halinde velayetin kaldırılabileceğini hükme bağlamıştır.
Davacının kardeşi Muzaffer ile davalı Mukaddes 31.12.1992'de boşanmış, 16.6.1992 doğumlu küçük Mehmet'in velayeti anneye verilmiş, Muzaffer daha sonra 4.8.2001'de ölmüştür. Toplanan delillerden; 28.3.1993'ten ( onbir yıldan )beri küçük Mehmet'in Serdal isimli üçüncü bir kişinin yanında kaldığı, bakım ve eğitiminin onun tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu durum annenin velayet görevini kullanmada ağır ihmalinin bulunduğunu ( savsakladığını )göstermektedir. Mahkemece velayetin anneden kaldırılmasına karar verilmesine vesayet altına alması için ilgili ve yetkili vesayet makamına gerekli ihbarın yapılmasının düşünülmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 14-09-2007, 02:17   #5
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
çocuğun yeri annenin yanıdırav. m. emin öztürk
kocaeli
Çocuğun yaşı ,annenin-babanın sosyal ve ekonomik durumları,anne ve baba ile ilgili hiç bir bilgi ve velayetin değiştirilmesi talebinin haklı sebebi belirtilmeden "çocuğun yeri annenin yanıdır"şeklindeki bir değerlendirmeyle verilen cevaba katılmıyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik Dışında Velayet Hakkının Birlikte Kullanılması ve Velayet Hakkının İçeriği Av.Habibe YILMAZ KAYAR Aile Hukuku Çalışma Grubu 8 12-02-2010 11:54
Velayet Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 31-10-2006 16:57
velayet zeynep Hukuk Soruları Arşivi 2 12-02-2002 01:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04588389 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.