Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bilirkişi Raporu

Yanıt
Old 24-12-2007, 16:35   #1
SPARTACUS

 
Acil Eczanede Yakalanan İlaç Küpürleri

-- Olay kısaca şöyle ;
-- Eczacı (E) nin eczanesinde yapılan denetlemede eczane içerisinde ilaç küpürlerine rastlanılmıştır.Denetlemeci (D) düzenlediği tutanağa yalnızca ilaç küpürlerinin yakalandığını ( fakat ilaç küpürlerinin sayısı,niteliği vb hususları belirtmeden) yazmıştır.
-- E ile Kurum arasında bulunan sözleşme Kurum tarafından iptal edilmiştir.
-- E bu işlem aleyhine yargı yoluna gitmiştir.
-- Sözleşmenin (X) maddesinde "ilk kez yakalanan kişinin ilaç küpürlerinin 2 asgari ücreti geçmemesi halinde uyarıyla yetinileceği belirtilmekte.
-- E yakalanan ilaç küpürlerinin bu madde kapsamında olduğunu iddia etmektedir.
-- Yargılama sırasında bilirkişiye başvurulmuş ve bilirkişi E nin iddiasını doğrular nitelikte E'ye ait ilaç küpürlerinin 2 asgari ücreti geçmediğini belirtmiştir.
-- Bilirkişi raporuna itiraz neticesinde de aynı doğrultuda rapor verilmiştir.
-- Mahkeme, E nin iddiasını kabul ederek hüküm vermiştir.
-- Kurumun başvurduğu Temyiz incelemesinde Yargıtay , tutanakta belirtilen ancak E ye ait olmayan ilaç küpürlerinin kime ait olduğunun tespit edilmemesinden dolayı yerel mahkemenin kararını bozmuştur.
-- Yerel mahkeme yargıtayın bozma kararına uyarak hüküm tesis etmiş ve E nin davasını reddetmiştir !

-- Bu konuda yargıtay kararı ve görüş beyan edecek değerli hukukçulara teşekkür ederim.
Old 24-12-2007, 19:21   #2
Hukukçu55

 
Varsayılan

[quote=SPARTACUS]-- Olay kısaca şöyle ;
-- Eczacı (E) nin eczanesinde yapılan denetlemede eczane içerisinde ilaç küpürlerine rastlanılmıştır.Denetlemeci (D) düzenlediği tutanağa yalnızca ilaç küpürlerinin yakalandığını ( fakat ilaç küpürlerinin sayısı,niteliği vb hususları belirtmeden) yazmıştır.
tmektedir.
-- Yargılama sırasında bilirkişiye başvurulmuş ve bilirkişi E nin iddiasını doğrular nitelikte E'ye ait ilaç küpürlerinin 2 asgari ücreti geçmediğini belirtmiştir.
-- Bilirkişi raporuna itiraz neticesinde de aynı doğrultuda rapor verilmiştir.
-- !

denetlemeci küpürlere ilişkin tutanağında hiç bir bilgiye yer vermemişse bilirkişi nasıl bu küpürlerin tutarının 2 asgari ücreti aşmayacağına ilişkin rapor verdi?
Old 25-12-2007, 00:02   #3
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/13069
Karar: 2005/1213
Karar Tarihi: 01.02.2005
ÖZET : Davacıya ait Eczane de Sağlık Bakanlığı Teftiş kurulunun yazısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve eczacılar odası görevlilerince yapılan 20.08.2003 günlü tespit sonucu tutulan tutanakla, eczane de eczacı ve çalışanlarına bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait olmayan Bağ-Kur'lara ait sağlık karneleri, küpürü kesilmiş ilaç, ve kesilmiş küpür bulunduğu tespit edilmiştir. Yine aynı gün ve aynı tarihli tutanakla bu kez eczacılar odasının görevlendirdiği yetkili tarafından aynı hususlar tespit edilerek davalı kuruma bildirilmiş, davalı bu bildirimleri ve tutanakları esas alarak sözleşmenin feshine karar vermiştir: taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin feshe ilişkin hükümler kısmının 1/b bendine göre eczanede bulunan kime ait olduğu ispatlanamayan çok sayıda ilaç küpürü ya da küpürü kesilmiş ilaç bulundurulması ve bu ilaçların bedelinin asgari ücret tutarını aşması halinde sözleşmenin ( 1 ) yıl süre ile feshedileceği kararlaştırılmıştır. Davacının tutulan ve bu tutanaklar nedeniyle bedeli asgari ücret tutarını aşar şekilde küpürü kesilmiş ilaç ve kesilmiş küpür bulundurduğu bu suretle sözleşme hükümlerine muhalefet ettiği tartışmasızdır. Yine taraflar arasındaki sözleşmenin 6/b bendinde eczanelerin denetlenmesinde yetkili olan Bölge eczacı Odaları tarafından yapılan denetim sonucu tespit edilen usulsüzlüğün davalı kuruma bildirilmesi halinde de aynı fesih işleminin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Dosyaya ibraz edilen 1. tutanak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile beraber Eczacılar Odası görevlilerince tutulmuş 2. tutanak ise eczacılar odasınca tutulmuş olup, usulüne uygun tutulan tutanağa göre yapılan bildirinin sonucu sözleşme feshedilmiştir. Buna göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
(818 S. K. m. 202)
Dava: Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, İscehisar'da eczane sahibi olduğunu, davalı ile olan 01.01.2003 başlangıç tarihli sözleşmesinin 26.02.2004 günlü yazı ile sözleşmenin V. Bölüm 1/b maddesi uyarınca ( 1 ) yıl süre ile feshedildiğini, feshe dayanak 20.08.2003 günlü tutanağın sözleşmede belirlendiği şekilde usulüne uygun olarak tutulmadığını iddia ederek, fesih kararının haksız olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, tutanağın usulüne uygun olarak tutulduğunu, davacının sözleşmeye aykırı davrandığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacıya ait Eczane de Sağlık Bakanlığı Teftiş kurulunun yazısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve eczacılar odası görevlilerince yapılan 20.08.2003 günlü tespit sonucu tutulan tutanakla, eczane de eczacı ve çalışanlarına bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait olmayan Bağ-Kur'lara ait sağlık karneleri, küpürü kesilmiş ilaç, ve kesilmiş küpür bulunduğu tespit edilmiştir. Yine aynı gün ve aynı tarihli tutanakla bu kez eczacılar odasının görevlendirdiği yetkili tarafından aynı hususlar tespit edilerek davalı kuruma bildirilmiş, davalı bu bildirimleri ve tutanakları esas alarak sözleşmenin feshine karar vermiştir: taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin feshe ilişkin hükümler kısmının 1/b bendine göre eczanede bulunan kime ait olduğu ispatlanamayan çok sayıda ilaç küpürü ya da küpürü kesilmiş ilaç bulundurulması ve bu ilaçların bedelinin asgari ücret tutarını aşması halinde sözleşmenin ( 1 ) yıl süre ile feshedileceği kararlaştırılmıştır. Davacının tutulan ve bu tutanaklar nedeniyle bedeli asgari ücret tutarını aşar şekilde küpürü kesilmiş ilaç ve kesilmiş küpür bulundurduğu bu suretle sözleşme hükümlerine muhalefet ettiği tartışmasızdır. Yine taraflar arasındaki sözleşmenin 6/b bendinde eczanelerin denetlenmesinde yetkili olan Bölge eczacı Odaları tarafından yapılan denetim sonucu tespit edilen usulsüzlüğün davalı kuruma bildirilmesi halinde de aynı fesih işleminin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Dosyaya ibraz edilen 1. tutanak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile beraber Eczacılar Odası görevlilerince tutulmuş 2. tutanak ise eczacılar odasınca tutulmuş olup, usulüne uygun tutulan tutanağa göre yapılan bildirinin sonucu sözleşme feshedilmiştir. Buna göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 01.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 25-12-2007, 11:17   #4
SPARTACUS

 
Soru

-- İlginiz ve cevaplarınız için teşekkür ederim.
-- Sayın Hukukçu55 ; Tutanakta sadece küpürler denilmiştir fakat küpürler muhafaza altına alınmış ancak teftiş sırasında diğer eczanelerde de yakalanan ilaç küpürleriyle aynı torbaya konulmuştur.
-- Sayın Ergün VARDAR ; Sunmuş olduğunuz Yargıtay kararı aydınlatıcı fakat mevcut olaya birebir uymamakta.
-- Olayımız da ;
1-) Usülüne uygun tutulmamış tutanak vardır.
2-) Kime ait olduğu bilinmeyen(hangi
eczaneye) ilaç küpürleri söz konusudur.
3-) Bilirkişi raporunda E ye ait ilaç
küpürlerin miktarının 2 asgari ücret
tutarını geçmediği belirtilmekte ve
fakat davacının davası reddedilmekte.
4-) Yargıtay E ye ait olmadığı bilirkişi
raporuyla sdabit olan diğer ilaç
küpürlerinin kime ait olduğunun tespit
edilmediği için yerel mahkeme kararını
bozmuş ancak yerel mahkeme bu hususu
tespit etmesi gerekirken E nin davasını
reddetmiştir.
-- Sizce Yerel Mahkeme kararında haklı mı ?
Old 25-12-2007, 13:24   #5
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan SPARTACUS
--.
-- Sayın Ergün VARDAR ; Sunmuş olduğunuz Yargıtay kararı aydınlatıcı fakat mevcut olaya birebir uymamakta.
?

Kusura bakmayın,elimizde bu vardı.
Old 25-12-2007, 13:24   #6
Av.Kamil Mercan

 
Varsayılan

Tutanağı düzenleyen şahısların "zabıt mümzi" olarak dinlenmesini talep ettinizmi?
Old 26-12-2007, 10:43   #7
SPARTACUS

 
Varsayılan

-- Sayın Av.Kamil Mercan ,Bu dava bana temyiz aşamasında geldi.Sanırım dinlenmemiş.
-- Yerel mahkemenin Yargıytayın bozma fikrini tam olarak anlayamadığı kanaatindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şufa, muvazaa ve bilirkişi raporu Av.Sezer Yiğit Meslektaşların Soruları 1 02-06-2012 17:46
keşif-bilirkişi raporu advocat63 Meslektaşların Soruları 2 07-10-2007 17:07
kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporu... emelakd Meslektaşların Soruları 3 13-07-2007 15:48
bilirkişi raporu gogolos Meslektaşların Soruları 8 13-04-2007 23:34
ilamlı icrada bilirkişi raporu alirizadizdar Meslektaşların Soruları 1 03-05-2006 19:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04217505 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.