Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlilik birliği dışında doğan ama tanınan çocuk - nafaka - maddi manevi tazminat

Yanıt
Old 26-10-2013, 14:17   #1
sincap

 
Acil Evlilik birliği dışında doğan ama tanınan çocuk - nafaka - maddi manevi tazminat

Merhaba,

Evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuk, baba tarafından tanınmış olup kütüğüne işletti.

Fakat sonrasında süreç; "babasıyım dedim ama başınızın çaresine bakın" noktasına geldi.

Müvekkilim anne benden; 1- Bebek için nafaka 2- Kendisi için maddi tazminat 3- Kendisi için manevi tazminat talepleri var.

Araştırdığım kadarıyla; 1- Bebek için iştirak nafakası davasını aile mahkemesinde açacağım.

2- Kadın için maddi tazminat davasını, 304'e dayanarak babalık davası ile birlikte açmadığım için harca tabii olarak aile mahkemesinde açacağım.

IV. Ananın malî hakları
Madde 304- Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin
karşılanmasını isteyebilir:
1. Doğum giderleri,
2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

3- Kadın için manevi tazminat davasını genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde açacağım.

Sizlere sorularım şu şekilde;

a) iştirak nafakası davası ile maddi tazminat davasını birlikte açabilir miyim?

b) babanın maddi gücü yerinde, mal kaçırmasını nasıl engellerim? maddi ya da manevi tazminat davasında tedbire karar verilmesini nasıl sağlarım? görüştüğüm hakimler hep olumsuz görüş bildirdi.

Saygı ve sevgilerimle, iyi hafta sonları...
Old 28-10-2013, 16:58   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan İştirak nafakası ve tazminat davası birlikte açılırsa

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2006/2-558

K. 2006/568

T. 20.9.2006

• MANEVİ TAZMİNAT ( İmam Nikahı İle Evlenen Kadının Talebi Haksız Fiilden Kaynaklanmakta Olup BK. Md. 49'a Göre İstenildiği - Çocuk İçin Açılan İştirak Nafakası Davasıyla Birlikte Aile Mahkemesinde Değil Genel Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

• İMAM NİKAHI İLE EVLENEN KADININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Çocuk İçin Açılan İştirak Nafakası Davasıyla Birlikte Aile Mahkemesinde Değil Genel Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Talep Haksız Fiilden Kaynaklanmakta Olup BK. Md. 49'a Göre İstenildiği )

• GÖREV ( İmam Nikahı İle Evlenen Kadının Manevi Tazminat Talebi Haksız Fiilden Kaynaklanmakta Olup BK. Md. 49'a Göre İstenildiği - Çocuk İçin Açılan İştirak Nafakası Davasıyla Birlikte Aile Mahkemesinde Değil Genel Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

• EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İÇİN AÇILAN İŞTİRAK NAFAKASI DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT DA İSTENİLMESİ ( İmam Nikahı İle Evlenen Kadının Talebi Haksız Fiilden Kaynaklanmakta Olup BK. Md. 49'a Göre İstenildiği - Aile Mahkemesinde Değil Genel Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

818/m. 49

1086/m. 7

ÖZET : Davacı vekili, davalının bundan 5 yıl önce evli ve dört çocuklu olduğunu söylemeden davacı ile imam nikahıyla evlendiğini, 2001 yılında bir çocukları olduğunu, davalının davacıyı yıllarca kandırdığını, davacının ailesi ve arkadaşlarının yanında küçük düştüğünü ve sosyal çöküntüye uğradığını, çocuk sahibi olması nedeniyle de evlenme şansının azaldığını bu nedenle manevi maddi tazminat ve müşterek çocuk için nafaka talep ve dava etmiştir.

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden ( resen ) dikkate alınması gerekir. Mahkemenin kendi kararında da belirtildiği gibi manevi tazminat talebi haksız fiilden kaynaklanmakta olup Borçlar Kanunu 49. maddeye göre istenilmiştir.

O halde manevi tazminat talebi hakkında karar verecek mahkeme, Aile Mahkemesi değil genel hukuk mahkemeleridir.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma ve iştirak nafakası" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 1.Aile Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.05.2005 gün ve 2003/398 E- 654 K.sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 28.11.2005 gün ve 2005/14182-16353 sayılı ilamı ile;

( ... Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delilerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delilerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Dava, 22.7.2003 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davaları, bu kanun hükümlerine göre karara bağlanacaktır. ( 4722 s. K.nun md.10 ) Türk Medeni Kanunu düzenlemelerinde manevi tazminat düzenlenmemiştir. Bu yön gözetilmeden manevi tazminat talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulü bozmayı erektirmiştir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, maddi-manevi tazminat ve iştirak nafakası istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalının bundan 5 yıl önce evli ve dört çocuklu olduğunu söylemeden davacı ile imam nikahıyla evlendiğini, 2001 yılında bir çocukları olduğunu, davalının davacıyı yıllarca kandırdığını, davacının ailesi ve arkadaşlarının yanında küçük düştüğünü ve sosyal çöküntüye uğradığını, çocuk sahibi olması nedeniyle de evlenme şansının azaldığını bu nedenle 5.000.000.000 TL.manevi, TMK.nun 304. maddesi uyarınca 300.000.000 TL.maddi tazminat ve müşterek çocuk için 300.000.000 TL. nafakanın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel mahkemenin, davacı kadının istediği manevi tazminat, taraflar arasında evlilik birliği bulunmadığından, haksız fiil nedeni ile manevi tazminat istemi olup, genel Hukuk Mahkemelerinin görevi içerisinde ise de, mahkememiz Asliye Mahkemesi seviyesinde olduğu gibi, iştirak nafakası yönünden mahkememiz yetkili olduğundan, manevi tazminat istemi hususunda dosyanın tefriki ve görevsizlik kararı ile dosyanın genel hukuk mahkemesine gönderilmesi usul ekonomisine uygun görülmediği gerekçesi ile manevi tazminat ve iştirak nafakası yönünden davanın kısmen kabulüne, maddi tazminat talebi davacı vekili tarafından atiye terk edildiğinden, bu tazminat yönünden karar verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm Özel Dairece yukarıdaki gerekçeyle manevi tazminat talebi yönünden bozulmuş, yerel mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden ( resen ) dikkate alınması gerekir. Mahkemenin kendi kararında da belirtildiği gibi manevi tazminat talebi haksız fiilden kaynaklanmakta olup Borçlar Kanunu 49. maddeye göre istenilmiştir. Davacının iştirak nafakası talebi kesinleşmiştir.

O halde manevi tazminat talebi hakkında karar verecek mahkeme, Aile Mahkemesi değil genel hukuk mahkemeleridir. Bu nedenle işin esasına yönelik inceleme yapılmamıştır.

Yerel mahkemenin direnme kararının açıklanan bu gerekçe ile Bozulması gerekir.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazları yukarıda açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden direnme kararının bu gerekçelerle HUMK.nun 429. maddesi gereğince GÖREV YÖNÜNDEN BOZULMASINA, bozma nedenine göre şimdilik sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, 20.09.2006 gününde, oyçokluğuyla karar verildi.
Old 28-10-2013, 17:01   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sincap
b) babanın maddi gücü yerinde, mal kaçırmasını nasıl engellerim? maddi ya da manevi tazminat davasında tedbire karar verilmesini nasıl sağlarım? görüştüğüm hakimler hep olumsuz görüş bildirdi.

Saygı ve sevgilerimle, iyi hafta sonları...

Olumsuz görüşler "tedbire" değil, davanın esasına ait sanırım.

Alıntı:

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/8826

K. 2005/11318

T. 14.7.2005

• NAFAKA DAVASI ( Yasal Olmayan Fiili Beraberliklerde Birlikte Yaşayanların Birbirlerine Karşı Nafaka Yükümlülüğünün Bulunmadığı - Davacı Yararına Nafakaya Hükmolunamayacağı )

• YASAL OLMAYAN FİİLİ BERABERLİKLER ( Birlikte Yaşayanların Birbirlerine Karşı Nafaka Yükümlülüğünün Bulunmadığı - Davacı Yararına Nafakaya Hükmolunamayacağı )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Davalıyla Evli Olduğunu Bilerek Kendi İradesiyle Fiilen Beraber Yaşadığı Yasal Olmayan Fiili Beraberliğin Tarafların Karşılıklı Rızalarına Dayandığı - Reddi Gereği )

• KARŞILIKLI RIZAYA DAYALI EVLİLİK DIŞI BERABERLİK ( Davacının Davalıyla Evli Olduğunu Bilerek Kendi İradesiyle Fiilen Beraber Yaşadığı Yasal Olmayan Fiili Beraberliğin Tarafların Karşılıklı Rızalarına Dayandığı - Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )

• MADDİ TAZMİNAT ( Davacının İstemi "Davalıya İnanarak ve Güvenerek Evlilik Dışı İlişkiden İki Çocuk Yapmış Olması ve İki Çocuklu Bir Kadın Olarak Bir Daha Evlenme Şansını Yitirmiş Olması" Sebebine Dayandığından Reddi Gereği )

• EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN ÇOCUK YAPMA ( İki Çocuklu Bir Kadın Olarak Bir Daha Evlenme Şansını Yitirmiş Olması Sebebine Dayandığı - TMK'nun 304.Maddesi Kapsamında Olmadığından Maddi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )

4721/m.24,304,333

818/m.49

ÖZET : 1-Yasal olmayan fiili beraberliklerde, birlikte yaşayanların birbirlerine karşı nafaka yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden davacı yararına nafakaya hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

2-Toplanan delillerden; davacının davalıyla, evli olduğunu bilerek kendi iradesiyle fiilen beraber yaşadığı, yasal olmayan fiili beraberliğin tarafların karşılıklı rızalarına dayandığı anlaşılmaktadır.Türk Medeni Kanununun 24. ve Borçlar Kanununun 49. maddesi koşulları oluşmadığı halde davacı yararına manevi tazminat takdiri yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-Davacının maddi tazminat istemi " davalıya inanarak ve güvenerek evlilik dışı ilişkiden iki çocuk yapmış olması ve iki çocuklu bir kadın olarak bir daha evlenme şansını yitirmiş olması" sebebine dayanmaktadır. Maddi tazminat talebi, Türk Medeni Kanununun 304.maddesi kapsamında değildir. Maddi tazminat isteğinin de reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka, maddi ve manevi tazminat yönünden duruşmalı olarak temyiz edilmişse de duruşma masrafı yatırılmadığından duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentlerin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Türk Medeni Kanununun 333. maddesi; babalık davasıyla birlikte nafaka istenir ve hakim babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebileceğini hükme bağlamıştır. Babalık davasında ananın mali hakları Türk Medeni Kanununun 304. maddesinde gösterilmiştir. Yasal olmayan fiili beraberliklerde, birlikte yaşayanların birbirlerine karşı nafaka yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden davacı yararına nafakaya hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

3-Toplanan delillerden; davacının davalıyla, evli olduğunu bilerek kendi iradesiyle fiilen beraber yaşadığı, yasal olmayan fiili beraberliğin tarafların karşılıklı rızalarına dayandığı anlaşılmaktadır.Türk Medeni Kanununun 24. ve Borçlar Kanununun 49. maddesi koşulları oluşmadığı halde davacı yararına manevi tazminat takdiri yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

4-Davacının maddi tazminat istemi " davalıya inanarak ve güvenerek evlilik dışı ilişkiden iki çocuk yapmış olması ve iki çocuklu bir kadın olarak bir daha evlenme şansını yitirmiş olması" sebebine dayanmaktadır.Maddi tazminat talebi, Türk Medeni Kanununun 304.maddesi kapsamında değildir. Maddi tazminat isteğinin de reddi gerekirken yazılı şekilde maddi tazminata hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda ( 2 ), ( 3 ) ve ( 4 ) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, davalının bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ( 1 ) bentte gösterilen sebeple reddi ile hükmün ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.07.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik Dışı Çocuk İçin Nafaka Ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir Mi? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 26-05-2013 11:58
evlilik birliği devam ederken eşe karşı manevi tazminat davası açılabilir mi Av. çağlar bildirici Meslektaşların Soruları 1 06-10-2010 18:59
İş Kazasından Doğan Maddi, Manevi Tazminat Davası üye8180 Meslektaşların Soruları 13 12-05-2010 11:15
nafaka,tazminat,maddi manevi baskı,çocuk Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 10-02-2009 11:52
Evlilik dışında doğan çoçuk ve soyadı Av.Tevfik TATAR Meslektaşların Soruları 4 04-01-2008 09:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03829598 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.