Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Örnek 13 ' e İtiraz halinde Görevli Mahkeme

Yanıt
Old 02-03-2011, 21:06   #1
tiryakim

 
Olumlu Örnek 13 ' e İtiraz halinde Görevli Mahkeme

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım;

Müvekkillerin Kiracı şirketten eksik aldığı kira bedeli nedeni ile Kiracı şirkete Örnek 13 Adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri gönderdim. Kiracı şirket 7 gün içinde takibe itiraz etti. Ödeme Emri tebliğ olduktan sonra 30 günlük süre de geçti , ben şimdi itirazın iptali / itirazın kaldrılması ve tahliye istemli dava açacam.
Yalnız terettüd içinde kaldığım konu ; bu davayı Sulh Hukuk mahkemesinde mi yoksa İcra Hukuk mahkemesinde mi açmalıyım. Ben İcra Hukuk Diye biliyordum ama okuduğum karalarda Sulh Hukuk Mahkemesi diye gördüm.
İyice karıştırdım.Bu konuda yardımlarınızı ve sunacağınız değerli içtihatlarınız bekliyorum.

İtiraz dilekçesinde karşı tarafın itiraz ettiği hususlar şunlardır :

---Ödeme Emri'ne
---Kira Alacağı'na
---Ferilerine
---Tahliye talebine
---Kira Sözleşmesine
itiraz edilmiştir.

Not: Taraflar Arasında yapılan Kira Sözleşmesi Yazılı Bir Kira Sözleşmesidir. Taraflar arasında yapılan İlk Sözleşme Noter onaylı , ilk sözleşmeye istinaden yapılan ikinci sözleşme ise noter onaylı değil sadece taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmedir.2.Sözleşmenin yapılma nedeni ise , yıllık kira parasının düşürülmesidir.

Benim bulduğum içtihat ise ;

Alıntı:
T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12437

K. 2007/1184

T. 13.2.2007

• GÖREVLİ MAHKEME ( Temerrüt Koşulları Oluşmadığından Bahisle Tahliye Davasının Reddinin Gerekmesi Birlikte Açılan Kira Alacağı Davası Yönünden Görevsizlik Kararı Verilmesini Gerektirmediği )

• KİRA ALACAĞI DAVASI ( Davacının Tahliye İsteği de Bulunduğundan Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )

• SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kira Alacağı Talebi - Davacının Tahliye İsteği de Bulunması Nedeniyle )

• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Tahliye Davasının Reddinin Gerekmesi Birlikte Açılan Kira Alacağı Davası Yönünden Görevsizlik Kararı Verilmesini Gerektirmediği )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )

1086/m.8/2

2004/m.269

ÖZET : 1086 sayılı HUMK'nın 8/2. fıkrasının 1. bendi gereğince kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları, dava konusu şeyin değerine bakılmasızın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.
Dava, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine davalının itirazı nedeniyle itirazın iptali ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davacının tahliye isteği de bulunduğundan davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekir.
Yargılama sonunda temerrüt koşulları oluşmadığından bahisle tahliye davasının reddinin gerekmesi, birlikte açılan kira alacağı davası yönünden görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ile temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 01.09.2003 tarihli sözleşme ile kiracı olup, Temmuz 2004-Kasım 2005 arası aylar kirasını ödemediğinden hakkında icra takibi yapıldığını, davalının bu takibe kira paralarını düzenli şekilde ödediğini, kira borcunun bulunmadığını, temerrüde düşürülmeden faiz istenemeyeceğini ileri sürerek itiraz ettiğini, ancak kira sözleşmesine ve kira miktarına karşı çıkmadığını, bu durumda kira borcunun olmadığını kanıtlaması gerektiğini, sözleşmede kira paralarının ne zaman ödeneceği kararlaştırılmış olduğundan faiz istemlerinde de haklı olduklarını belirterek itirazın iptalini, takibin devamını, ödeme emri ile verilen otuz günlük süre içinde ödemede bulunmayan davalının temerrüt nedeniyle tahliyesini ve % 40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, sadece yemin deliline dayandıklarını, başkaca delillerinin olmadığını beyan etmiştir.
Mahkemece, ödeme emri ile ödeme konusunda otuz günlük süre verilmediğinden temerrüt şartlarının oluşmadığı, bu durumda tahliye isteminin reddinin gerektiği, itirazın iptali yönünden de asıl alacak miktarının Sulh Hukuk Mahkemesinin görev sınırını aştığı belirtilerek mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Zeytinburnu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.
İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.09.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı sözleşme gereği ödenmeyen Temmuz 2004-Kasım 2005 arası aylar kirasının tahsili için Zeytinburnu Birinci İcra Müdürlüğü'nün 2006/203 sayılı dosyası ile tahliye istemli icra takibi yapmış, davalı kiracıya Örnek 13. otuz gün ödeme süreli ihtarlı ödeme emri 27.02.2006 tarihinde tebliğ edildikten sonra davalının takibe itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi için işbu dava açılmıştır. Davacı tarafından gerek icra takibinin yapılmasında, gerek Borçlar Kanunu'nun 260. maddesine uygun temerrüt ihtarnamesi koşullarını taşıyan ödeme emrinin düzenlenmesinde ve davalıya tebliğinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
HMUK'nın değişik 8. maddesinin 2. fıkrasının 1 no'lu bendi gereğince kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı davaları değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. Davalının icra takibine itiraz etmesi üzerine davacı İcra İflas Kanunu'nun 67. maddesi gereğince genel hükümler dairesinde itirazın iptalini ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini dava etmiştir. Davacının tahliye isteği de bulunduğundan davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekir. Yargılama sonunda temerrüt koşulları oluşmadığından tahliye isteminin reddi gerektiği sonucuna varılmış olması, birlikte açılan kira alacağı yönünden görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez. Anılan maddenin açık hükmü karşısında mahkemenin görevsizlik kararı vermesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nın 428. maddesi uyarınca hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Teşekkürler...
Old 02-03-2011, 22:17   #2
hayalperdesi

 
Varsayılan

Eğer borçlu şirket kira sözleşmesine ve imzaya itiraz etmemişse bu sözleşmeyi kabul ettiğinden İcra mahkemesinde 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra tahliye talepli İTİRAZIN KALDIRILMASI davası açılması gerektiğini düşünüyorum .AYNI KONUYU BENDE ARAŞTIRDIM VE BU SONUCA VARDIM .HATTA MARTIN 15 İ DURUŞMA GÜNÜM BAKALIM NELER OLACAK ...BENİM DAVAM BİRAZ KARIŞIK
Old 03-03-2011, 13:21   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Kıymetli Meslektaşlarım ACİLEN cevaplarınızı bekliyorum.Teşekkürler...
Old 03-03-2011, 13:53   #4
ncoban

 
Varsayılan

Seçim hakkı yine sizde olmakla beraber eğer arada yapılmış bulunan yazılı bir kira sözleşmesi varsa icra hukuk mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye talepli,eğer yazılı bir kira sözleşmesi yoksa sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye talepli dava açmanız sizin lehinizedir.Elinizde kira sözleşmesi varsa icra hukuk mahkemesinde dava açmanız yargılamanın daha çabuk bitmesi ve elinizde yazılı delil olması açısından açısından sizin lehinizedir;ancak elinizde yazılı kira sözleşmesi yoksa icra hukuk mahkemesi yazılı delil üzerinden yargılama yaptığından dolayı bu takdirde sulh hukuk mahkemesinde dava açmanız sizin lehinizedir.
Old 03-03-2011, 14:13   #5
avcihansahin

 
Varsayılan

Burada önemli olan husus kiracının neye itiraz ettiğidir. Eğer borçlu kira akdine itiraz etmişse ve elinizde yazılı kira akdi yoksa itirazın kaldırılmasını ve tahliyeyi icra mahkemesinden isteyemezsiniz. Görevli mahkeme sulh mahkemesidir. Elinizde ki kira akdi yazılı fakat noter tastikli değilse yine sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilecektir. Eğer kira akdine itiraz olunmamış fakat akit dışı itirazda bulunulmuşsa kira akdini kabul etmiş sayılan borçlu itirazlarını ispat etmekle mükelleftir. Burada görevli mahkeme icra mahkemesidir.
Old 03-03-2011, 14:23   #6
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Allah Allah, enteresan bir karar... Elimde muhalifi bir karar yok, gerek de kalmadı, çünkü net sayısını bilmiyorum ancak en az 8-10 dosyada kira akdine değil de borca itiraz edildiğinde icra mahkemesinden tahliye kararı aldım...

Yukarıdaki kararda net bir şekilde kira sözleşmesinin varlığı konusunda uyuşmazlık olmadığı belirtilmiş; ancak yine de böyle bir hüküm tesis edilmiş.

Acaba, eldeki sözleşme süresi bitince feshedilmeyip yenilenmiş ve kira miktarı da değişmiş olduğundan, "kira sözleşmesine itiraz edilmemiş olmasının takibe konu ayların kira miktarına itiraz edilmediği anlamı taşımadığı, bu anlamda borca itirazla kira bedelinin de itiraza uğramış sayılacağı" gibi bir gerekçeyle mi bu kararı verdiler? Aklıma başka birşey gelmiyor... Ama eğer böyleyse bunun bozma kararında yazılması gerekirdi, asıl gerekçe bu çünkü...
Old 03-03-2011, 15:18   #7
tiryakim

 
Mutsuz Tahliye

Tahliye konusunda net bir bilgi hala bulamadım.Yani örnek 13 ' e göre icra takibi yapıldığında hangi durumlarda sulh hukuk mahkemesinden hangi durumlarda icra hukuk mahkemesinden tahliye kararı alabiliriz.
Old 03-03-2011, 16:00   #8
bilenmelek

 
Varsayılan

Kiracı yedi gün içinde ödeme emrine itiraz ederse,bununla ilamsız tahliye takibi durur.(m.269.lll)Burada itiraz 2 şekilde olur,a)Kira akdine itiraz,b)kira akdi dışındaki itirazlar.Kira akdine itiraz durumunda ,kira akdi yazılı ve fakat noterden tasdikli değilse icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye istenemez.Alacaklı bu halde,sulh hukuk mahkemesinde ancak tahliye davası açabilir.Kira sözleşmesi noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış ise,icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye istenebilir.Diğer durumda ise,yani kira akdine açıkça itiraz etmeyip,kira akdi dışında bir itirazda (Mesela ödeme)bulunan borçlu ,bununla kira akdini kabul etmiş sayılır artık alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve tahliyeyi talep edebilir.
Old 03-03-2011, 16:10   #9
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12437

K. 2007/1184

T. 13.2.2007


Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 09.06.2009 T., 2009/2111 E., 2009/5404 K:"Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:


Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece kiralanan yargılama sırasında tahliye edildiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının işlemiş faiz talebinin atiye bırakması nedeniyle bu taleple ilgili kısmın işlemden kaldırılmasına toplam 18.912 TL. kira alacağı yönünden itirazın iptaline, takibin devamına, davalının %40 tazminata mahkum edilmesine, bozmadan önceki kararda belirten harç yatırılmış olduğundan tahliye talebi yönünden maktu 14 TL. harem davacılardan tahsiline, tahliye istemine ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 6/son maddesine göre 275 TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm vekalet ücreti ve harca yönelik olarak davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, bozma gereklerine uygun şekilde karar verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davacılar vekilinin karar ve ilam harcına ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacılar vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
İcra takibinde ve davada dayanılan 01.09.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacılar sözleşme gereği ödenen Temmuz 2004-Kasım 2005 arası aylar kirası tahsili için davalı hakkında Zeytinburnu 1. İcra Müdürlüğü'nün 2006/203 sayılı dosya ile icra takibi yapmışlar, davalının takibe itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve temerrüt nedeniyle kiralanın tahliyesi için iş bu davayı açmışlardır. Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararının Dairemizin 13.02.2007 gün ve 2006 /12437 Esas 2007/1184 Karar sayılı kararı ile bozulmasından sonra davacılar vekili 22.05.2007 tarihli oturumda İcra mahkemesinden alınan tahliye karan ile kiralananın tahliye edildiğini, tahliye yönünden taleplerinin konusuz kaldığını belirtmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 6. maddesine göre anlaşmazlığın davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle delillerin toplanmasına ilişkin ara karan gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilmesi halinde tarife hükümleri ile belirlenen ücretlerin yansına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilmesi halinde tamamına hükmolunur. İtirazın iptali ve kiralanın tahliyesi için açılan davada davacılar delil olarak kira sözleşmesi ve icra dosyasına dayanmışlardır. Bu delillerin dava dosyasına girmesinden sonra mahkeme hüküm kurmuştur. İcra takibi ile istenilen kira parası ödenmemiş olduğundan dolayı taraf davanın açılmasına sebebiyet vermiştir. Bu durumda mahkemece tahliye istemi yönünden davada kendisini vekille temsil ettiren davacılar yararına yıllık kira parası üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 2. bölüm 3. kısmı gereğince nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken yazılı şekilde maktu vekalet ücretine hükmolunması doğru olmadığı gibi, mahkemenin ilk bozma ilamından sonra verdiği 2. kararında kira alacağına yönelik itirazın iptaline karar verilirken kira alacağı yönünden 24.12.2007 gün ve 12133-14183 sayılı bozma ilamı ile ortadan kalması nedeniyle yeniden karar verilirken kira alacağı yönünden davacılar yararına hükmedilen vekalet ücretinin hükümde yer almaması da usul ve yasaya aykırıdır.
Hüküm bu nedenle bozulmamalıdır.
SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ve hükmün yukarda ( 2 ) nolu bentte yazılı nedenlerle vekalet ücretine hasren BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz iadesine, 09.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Sayın tiryakim,
Eklediğiniz kararda:

HUMK m.8/2: "Sulh Mahkemesi...Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:
1) İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,...görür" düzenlemesine rağmen Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararıyla dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş; yargıtay da tahliye ile beraber ikame edilen kira alacağı olduğundan görevsizlik kararını bozmuş; icra mahkemesiyle alakalı bir husus yok sunduğunuz kararda.

Diğer taraftan "itirazın kaldırılmasını" talep edebileceğiniz durumlara ilişkin olarak İİK m.269 v.d. nı inceleyiniz.

Saygılar...
Old 03-03-2011, 19:40   #10
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 09.06.2009 T., 2009/2111 E., 2009/5404 K:"Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:


Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece kiralanan yargılama sırasında tahliye edildiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının işlemiş faiz talebinin atiye bırakması nedeniyle bu taleple ilgili kısmın işlemden kaldırılmasına toplam 18.912 TL. kira alacağı yönünden itirazın iptaline, takibin devamına, davalının %40 tazminata mahkum edilmesine, bozmadan önceki kararda belirten harç yatırılmış olduğundan tahliye talebi yönünden maktu 14 TL. harem davacılardan tahsiline, tahliye istemine ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 6/son maddesine göre 275 TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm vekalet ücreti ve harca yönelik olarak davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, bozma gereklerine uygun şekilde karar verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davacılar vekilinin karar ve ilam harcına ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacılar vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
İcra takibinde ve davada dayanılan 01.09.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacılar sözleşme gereği ödenen Temmuz 2004-Kasım 2005 arası aylar kirası tahsili için davalı hakkında Zeytinburnu 1. İcra Müdürlüğü'nün 2006/203 sayılı dosya ile icra takibi yapmışlar, davalının takibe itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve temerrüt nedeniyle kiralanın tahliyesi için iş bu davayı açmışlardır. Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararının Dairemizin 13.02.2007 gün ve 2006 /12437 Esas 2007/1184 Karar sayılı kararı ile bozulmasından sonra davacılar vekili 22.05.2007 tarihli oturumda İcra mahkemesinden alınan tahliye karan ile kiralananın tahliye edildiğini, tahliye yönünden taleplerinin konusuz kaldığını belirtmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 6. maddesine göre anlaşmazlığın davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle delillerin toplanmasına ilişkin ara karan gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilmesi halinde tarife hükümleri ile belirlenen ücretlerin yansına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilmesi halinde tamamına hükmolunur. İtirazın iptali ve kiralanın tahliyesi için açılan davada davacılar delil olarak kira sözleşmesi ve icra dosyasına dayanmışlardır. Bu delillerin dava dosyasına girmesinden sonra mahkeme hüküm kurmuştur. İcra takibi ile istenilen kira parası ödenmemiş olduğundan dolayı taraf davanın açılmasına sebebiyet vermiştir. Bu durumda mahkemece tahliye istemi yönünden davada kendisini vekille temsil ettiren davacılar yararına yıllık kira parası üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 2. bölüm 3. kısmı gereğince nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken yazılı şekilde maktu vekalet ücretine hükmolunması doğru olmadığı gibi, mahkemenin ilk bozma ilamından sonra verdiği 2. kararında kira alacağına yönelik itirazın iptaline karar verilirken kira alacağı yönünden 24.12.2007 gün ve 12133-14183 sayılı bozma ilamı ile ortadan kalması nedeniyle yeniden karar verilirken kira alacağı yönünden davacılar yararına hükmedilen vekalet ücretinin hükümde yer almaması da usul ve yasaya aykırıdır.
Hüküm bu nedenle bozulmamalıdır.
SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ve hükmün yukarda ( 2 ) nolu bentte yazılı nedenlerle vekalet ücretine hasren BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz iadesine, 09.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Sayın tiryakim,
Eklediğiniz kararda:

HUMK m.8/2: "Sulh Mahkemesi...Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:
1) İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,...görür" düzenlemesine rağmen Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararıyla dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş; yargıtay da tahliye ile beraber ikame edilen kira alacağı olduğundan görevsizlik kararını bozmuş; icra mahkemesiyle alakalı bir husus yok sunduğunuz kararda.

Diğer taraftan "itirazın kaldırılmasını" talep edebileceğiniz durumlara ilişkin olarak İİK m.269 v.d. nı inceleyiniz.

Saygılar...

Nevra Hanım Öncelikle Cevabınız için Teşekkür ederim .

Yani örnek 13 ' e göre icra takibi yapıldığında itiraz edilmesi halinde ben şimdi itirazın kaldırlması / iptalini sulh hukuk mahkemesinden mi yoksa icra hukuk mahkemesinden mi isteyecem ?

Teşekkürler...Old 03-03-2011, 20:11   #11
tiryakim

 
Olumlu İtiraz edilen Hususlar

İtiraz dilekçesinde karşı tarafın itiraz ettiği hususlar şunlardır :

---Ödeme Emri'ne
---Kira Alacağı'na
---Ferilerine
---Tahliye talebine
---Kira Sözleşmesine
itiraz edilmiştir.

Not: Taraflar Arasında yapılan Kira Sözleşmesi Yazılı Bir Kira Sözleşmesidir. Taraflar arasında yapılan İlk Sözleşme Noter onaylı , ilk sözleşmeye istinaden yapılan ikinci sözleşme ise noter onaylı değil sadece taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmedir.2.Sözleşmenin yapılma nedeni ise , yıllık kira parasının düşürülmesidir.
Old 03-03-2011, 20:34   #12
bilenmelek

 
Varsayılan

Sulh hukuk mahkemesinde tahliye ve kira alacağı davası açacaksınız,kira sözeşmeniz noter onaylı değilse...
Old 03-03-2011, 20:39   #13
tiryakim

 
Varsayılan

Kira Sözleşmesi noter onaylı ise İcra hukuk Mahkemesinde
Kira Sözleşmesi noter onaylı değilse Sulh Hukuk Mahkemesin de dava açacağız.Peki bununla örtüşen birebir içtihat varmı acaba ? Birde Kıymetli meskeltaşım bununla ilgili hiç bir yerde makale konu bulamadım.

Bir tane içtihat buldum o içtihatta seçimlik haktan bahsediyor.

Alıntı:

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/9479
Karar: 2005/10955
Karar Tarihi: 29.11.2005
TAHL
İYE DAVASI - TEMERRÜT - HACİZ VE TAHLİYE İSTEKLİ İCRA TAKİBİ - İHTAR MÜDDETİ - SEÇİMLİK HAK

ÖZET : Davac
ı alacaklı icra takibi yaparak davalı borçluya karşı ödenmemiş kira bedellerinin ödenmesi ve tahliyesine ilişkin talepte bulunmuştur. Bunun üzerine düzenlenen ihtarlı ödeme emrinin tebliğini müteakip takibin itiraz edilmediğinden bahisle kesinleştiği göz önüne alındığında yasal sürelere uymak koşuluyla davacı isterse İcra Mahkemesine başvurarak tahliye isteyebileceği gibi isterse de genel hükümlere dayanarak Sulh Mahkemesinde dava açabilir.Bu davacının seçimlik hakkıdır.Davacının Sulh Mahkemesine başvurması halinde ihtarlı ödeme emri Borçlar Kanununun 260. maddesinde yazılı ihtar yerine geçer.

(2004 S. K. m. 269/a-b4) (818 S. K. m. 260)
Dava: Mahalli mahkemesinden verilmi
ş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece icra Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının 1.8.2003 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu, davalının kira bedellerini ödemediğinden hakkında icra takibi yapıldığını ve takibin kesinleştiğini, yasal otuz günlük süre içerisinde ödemede bulunmayan davalının temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı duruşmaya gelmemiş, herhangi bir beyanda bulunmamıştır.
Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.8.2003 başlangıç tarihli ve iki yıl sürelidir. Davacı bu sözleşmeye dayanarak davalı hakkında yaptığı haciz ve tahliye istekli icra takibinde Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz 2004 ayları kiralarının süresinde ödenmemesi ve sözleşme hükmüne göre muaccel olan aylar kirasının tahsilini istemiş, Örnek 51 ödeme emri davalıya 31.7.2004 tarihinde tebliğ edilmiş, itiraz edilmediğinden takip kesinleşmiş, yasal otuz günlük ödeme süresi içerisinde borcun ödenmediği anlaşılmıştır. Bu durumda davacı İİK'nın 269/a maddesine göre ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içerisinde İcra Mahkemesinden tahliyeye karar verilmesini isteyebileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası da açabilir. Zira İİK'nın 269/b-4 maddesinde alacaklının umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalması halinde ihtarlı ödeme emrinin BK'nın 260. maddesinde yazılı ihtar yerine geçeceği ifade edilmiştir. Bu seçimlik hakkının kullanılması davacıya aittir. Bu durumda davanın açılmasında bir usulsüzlük bulunmadığından açılan davaya bakılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın görev sebebiyle reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 29.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Old 03-03-2011, 22:06   #14
bilenmelek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Kira Sözleşmesi noter onaylı ise İcra hukuk Mahkemesinde
Kira Sözleşmesi noter onaylı değilse Sulh Hukuk Mahkemesin de dava açacağız.Peki bununla örtüşen birebir içtihat varmı acaba ? Birde Kıymetli meskeltaşım bununla ilgili hiç bir yerde makale konu bulamadım.

Bir tane içtihat buldum o içtihatta seçimlik haktan bahsediyor.Baki Kuru,Ramazan Aslan,Ejder Yılmaz;İcra,iflas Hukuku Ders Kitabı.
Old 04-03-2011, 10:21   #15
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın tiryakim,

Alıntı:
Yazan tiryakim
...Yani örnek 13 ' e göre icra takibi yapıldığında itiraz edilmesi halinde ben şimdi itirazın kaldırlması / iptalini sulh hukuk mahkemesinden mi yoksa icra hukuk mahkemesinden mi isteyecem ?

Alıntı:
Yazan tiryakim
İtiraz dilekçesinde karşı tarafın itiraz ettiği hususlar şunlardır :

...---Kira Sözleşmesine
itiraz edilmiştir...

Kira sözleşmesine itiraz edildiğine göre:

İİK m.269/b/1:"Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini istiyebilir."

Yargıtay 6. HD, 03.11.2003 T., 2003/6696 E., 2003/7942 K: "Merciice verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Alacaklı, borçlu aleyhine yapmış olduğu icra takibinde 18.02.2002 tanzim tarihli adi yazılı sözleşmeye dayanarak kira alacağı ve tahliye isteğinde bulunmuş, borçlu yedi günlük süre içerisinde verdiği itiraz dilekçesiyle kira sözleşmesine karşı koymuş, kiracı olmadığını bildirmiştir.

Buna göre borçlu kira akdine itiraz ettiğinden takibe devam edilemez ve konu yargılamayı gerektirir. Bu durumda inceleme yapma yetkisi bulunmayan dar yetkili İcra Tetkik Merciince istemin genel yetkili mahkemelerde incelenmesine karar verilmesi gerekirken, bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur. İcra Tetkik Mercii Kararı bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçeye göre Mercii kararının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 3.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Yargıtay 12. HD, 11.11.2002 T., 2002/21826 E., 2002/23035 K: "Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı, adi kira akdine dayanarak kira parasının tahsili ve tahliye için takip yapmıştır. Borçlu vekili süresinde icra dairesine yaptığı itirazında, "Alacaklının dayandığı kira sözleşmesindeki imzanın müvekkiline ait olmadığını, borcun doğmasına sebep olacak bir kira sözleşmesi yapılmadığını" beyan etmiştir. İİK.nun 269/b maddesine göre "borçlu, itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı ancak noterlikçe resen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukaveleye dayandığı taktirde Merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi halinde mecurun tahliyesini isteyebilir."

Alacaklının yargılama aşamasında ibraz ettiği tahliye taahhütnamesi tek taraflı bir irade beyanı olduğundan maddede sözü edilen "sözleşme" tabirine girmez. Bu taahhütün kiracılığın kabulü anlamında olduğu varsayılsa bile kira miktarı belirli olmadığından kira miktarının tayin ve tespiti (kiranın miktarını gösteren başka bir yazılı belge de ibraz edilmediğinden) yargılamayı gerektirir. Bu nedenle Merciin istemin reddine karar vermesi gerekirken yazılı şekilde karar vermesi isabetsizdir.

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Özetle "benim kanaatim" ( http://www.turkhukuksitesi.com/showp...5&postcount=45 ) icra takibine mesnet kıldığınız adi yazılı kira sözleşmesi inkar edildiğine göre elinizde kira ilişkisini kanıtlayacak "noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelename" yoksa SHM'nden itirazın iptali ile birlikte tahliye talep edebilirsiniz.

Ayrıca inceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=30592

Saygılar...
Old 04-03-2011, 17:02   #16
Ahmet AHMETOĞLU

 
Varsayılan

Mümkünse kira sözleşmesine nasıl itiraz ettiğini detaylı olarak yazarmısınız yapılacak değerlendirmelerde bence kilit noktayı bu husus oluşturmakta.
Old 04-03-2011, 21:44   #17
tiryakim

 
Olumlu İtiraz

Alıntı:
Yazan Ahmet AHMETOĞLU
Mümkünse kira sözleşmesine nasıl itiraz ettiğini detaylı olarak yazarmısınız yapılacak değerlendirmelerde bence kilit noktayı bu husus oluşturmakta.

Saygıdeğer Meslektaşım Ahmet Bey ;

Borçlu tarafın itirazı şu şekilde ; ( Dediğiniz Gibi Ayrıntılı Şekilde )

1-) İcra Dosyasına sunulan kira sözleşmesi gereğince , tarafımıza tebliğ edilen ödeme emrine , tarafımızdan talep edilen kira alacağına , ferilerine ve tahliye talebine itiraz ederiz. Takip dayanağı sözleşmede belirlenen kira miktarını ve buna dayanan söz konusu takipteki kira farkı alacaklarını kabul etmiyoruz . Bugüne kadar ki tüm kira borcumuzu ödedik , ödenememiş kira borcumuz yoktur.

2-) Anılan kira Sözleşmesinide kabul etmiyoruz. Tarafımızca yapılan yıllık kira sözleşmesi .......... TL olup dosyadaki mevcut sözleşme tarafların ortak iradeleri ile değiştirilmiştir.

Dosyaya yapılan İtiraz yukarıda açıkladığım şekildedir.

Teşekkürler ...
Old 04-03-2011, 23:42   #18
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

İtirazın iptali davası genel mahkemelerde,itirazın kaldırılması davası icra mahkemesinde açılır,icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açabilmesi için kanunda zikredilen belgelerden birinin elinizde olması gerekir.Genel mahkemede iptal davasında her türlü delile başvurulabilir.İtirazın iptali ve kaldırılması aynı dava değildir.

İtirazın iptali davaları ise dava konusu için hangi mahkeme görevliyse onda açılır.Asliye ticaret,hukuk,sulh hukuk,iş mahkemesi ve her türlü genel özel hukuk mahkemesi olabilir icra mahkemesi dışında.
Old 04-03-2011, 23:45   #19
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Yazılı olarak yapılmış sözleşmelerin esaslı noktalarının değiştirilmesinde(kira ücreti de bunlardan biridir) de yazılı şekil şartına uyulmalıdır.Sözlü olarak değiştirildiği iddiası dinlenmez.
Old 05-03-2011, 14:40   #20
tiryakim

 
Olumlu Görevli Mahkeme

Alıntı:
Yazan tiryakim
Saygıdeğer Meslektaşım Ahmet Bey ;

Borçlu tarafın itirazı şu şekilde ; ( Dediğiniz Gibi Ayrıntılı Şekilde )

1-) İcra Dosyasına sunulan kira sözleşmesi gereğince , tarafımıza tebliğ edilen ödeme emrine , tarafımızdan talep edilen kira alacağına , ferilerine ve tahliye talebine itiraz ederiz. Takip dayanağı sözleşmede belirlenen kira miktarını ve buna dayanan söz konusu takipteki kira farkı alacaklarını kabul etmiyoruz . Bugüne kadar ki tüm kira borcumuzu ödedik , ödenememiş kira borcumuz yoktur.

2-) Anılan kira Sözleşmesinide kabul etmiyoruz. Tarafımızca yapılan yıllık kira sözleşmesi .......... TL olup dosyadaki mevcut sözleşme tarafların ortak iradeleri ile değiştirilmiştir.

Dosyaya yapılan İtiraz yukarıda açıkladığım şekildedir.

Teşekkürler ...

Davalı tarafın İcra Müdürlüğü'ne yaptığı yukarıdaki itiraza göre görevli mahkeme hangisidir ?
Old 05-03-2011, 17:04   #21
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Davalı tarafın İcra Müdürlüğü'ne yaptığı yukarıdaki itiraza göre görevli mahkeme hangisidir ?

Alıntı:
Özetle "benim kanaatim" ( http://www.turkhukuksitesi.com/showp...5&postcount=45 ) icra takibine mesnet kıldığınız adi yazılı kira sözleşmesi inkar edildiğine göre elinizde kira ilişkisini kanıtlayacak "noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelename" yoksa SHM'nden itirazın iptali ile birlikte tahliye talep edebilirsiniz.Sayın Nevra Öksüz'ün de yeterince ve açıklıkla belirttiği gibi Sulh Hukuk Mahkemesi.

Saygılarımla,
Old 05-03-2011, 17:04   #22
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Madde 8 - (Değişik: 26/2/1985-3156/2 md.)
Sulh mahkemesi:
I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hu-
kukundan doğan değer veya miktarı yüzmilyon lirayı geçmeyen davaları, (1)
II - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:
1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonra-
ki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü
tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira
alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,

Tahliye talebiyle birlikte,kira alacağı da takipte talep edildiği için, bu maddeye göre kira alacağı ne kadar olursa olsun sulh hukuk mahkemesi görevlidir itirazın iptali davasında.
Old 05-03-2011, 19:25   #23
tiryakim

 
Olumlu Yazılı, sözlü , noter onaylı , noter onaysız

Kira Sözleşmesinin yazılı , sözlü olması , noter onaylı , noter onaysız olması ( sadece tarafların imzasını taşıması ) görevli mahkemenin tayininde önemli bir unsur mudur ?

Bizim Olayımızda İse ; Kira Sözleşmesi şu şekildedir ;

Alıntı:
Not: Taraflar Arasında yapılan Kira Sözleşmesi Yazılı Bir Kira Sözleşmesidir. Taraflar arasında yapılan İlk Sözleşme Noter onaylı , ilk sözleşmeye istinaden yapılan ikinci sözleşme ise noter onaylı değil sadece taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmedir.2.Sözleşmenin yapılma nedeni ise , yıllık kira parasının düşürülmesidir.
Old 05-03-2011, 19:41   #24
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Kira Sözleşmesinin yazılı , sözlü olması , noter onaylı , noter onaysız olması ( sadece tarafların imzasını taşıması ) görevli mahkemenin tayininde önemli bir unsur mudur ?

Bizim Olayımızda İse ; Kira Sözleşmesi şu şekildedir ;


İcra takibine dayanak yaptığınız kira sözleşmesi noter onaylı mı? Adi yazılı kira sözleşmesi mi?
Old 05-03-2011, 19:44   #25
tiryakim

 
Olumlu Noter

Alıntı:
Yazan av-ufuk
İcra takibine dayanak yaptığınız kira sözleşmesi noter onaylı mı? Adi yazılı kira sözleşmesi mi?

Taraflar Arasında yapılan Kira Sözleşmesi Yazılı Bir Kira Sözleşmesidir. Taraflar arasında yapılan İlk Sözleşme Noter onaylı , ilk sözleşmeye istinaden yapılan ikinci sözleşme ise noter onaylı değil sadece taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmedir.2.Sözleşmenin yapılma nedeni ise , yıllık kira parasının düşürülmesidir.
Old 05-03-2011, 19:54   #26
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Noter onaylı olan için icra mahkemesinde itirazın kaldırılması,olmayan için ise sulh hukuk mahkemesinde iptal davası,ya da her ikisi için sadece sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açacaksınız.
Old 05-03-2011, 20:06   #27
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Taraflar Arasında yapılan Kira Sözleşmesi Yazılı Bir Kira Sözleşmesidir. Taraflar arasında yapılan İlk Sözleşme Noter onaylı , ilk sözleşmeye istinaden yapılan ikinci sözleşme ise noter onaylı değil sadece taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmedir.2.Sözleşmenin yapılma nedeni ise , yıllık kira parasının düşürülmesidir.

İcra takibine dayanak yaptığınız kira sözleşmesi noter onaylı ise;

İİK. madde 269/b/1: "Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasınıve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir."

Yıllık kira bedelinin düşürülmesinden amaç aylık kira bedelinin düşürülmesi değil midir? O halde yeni tarihli kira kontratı tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktadır.?

İkinci kira kontratı stopajı düşük yatırabilmek amacıyla göstermelik olarak yapılmış olsaydı, tarafların gerçek kira kontrat bedeli ilk kontrattakidir ve geçerli sözleşme budur şeklinde çok net düşünebilirdik.

Saygılarımla,
Old 05-03-2011, 20:15   #28
tiryakim

 
Varsayılan

Kıymetli Meslektaşlarım ilk sözleşme noterden onaylı , ilk sözleşmeye ilişkin yapılan EK SÖZLEŞME ise sadece taraflar arasında imzalanmış yani noter onaylı değil . Biz örnek 13 ödeme emrinde 5 numaralı bende belirtilen sözleşme ve tarihi kısmına 2 sözleşmeyide yazdık.Yani hem asıl sözleşmeyi ( noterden onaylı olan ) hemde ilk sözleşmeye ek olarak yapılan 2. sözleşmeyi ödeme emrinde ve takip talebinde belirttik.
Yani bizim icraya koyup tahliyeyi istediğimiz 2 sözleşme var .
1.Asıl sözleşme ( Noterden onaylı sözleşme )
2.Asıl sözleşmeye ek olarak yapılan sözleşme ( Bu sözleşmenin yapılmasının amacı kira miktarını düşürmek )( Taraflar arasında imzanmış Noterden onaylı değil .)

Teşekkürler...
Old 05-03-2011, 20:28   #29
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Yıllık kira bedelinin düşürülmesinden amaç aylık kira bedelinin düşürülmesi değil midir? O halde yeni tarihli kira kontratı tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktadır.?

Evet Yıllık kira bedelinin düşürülmesinin amacı aylık kira bedelinin düşürülmesidir.Yeni kira sözleşmesi ilk sözleşmeye yapılmış ek sözleşmedir.Tarafların imzası vardır.Noter onaylı değildir.İlk kira sözleşmesi için yapılmış ek sözleşme olduğu için ek sözleşmeyide takip talebi ve ödeme emrine yazdık.Peki şimdi Görevli Mahkeme hangisidir ?
Old 05-03-2011, 20:29   #30
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Evet Yıllık kira bedelinin düşürülmesinin amacı aylık kira bedelinin düşürülmesidir.Yeni kira sözleşmesi ilk sözleşmeye yapılmış ek sözleşmedir.Tarafların imzası vardır.Noter onaylı değildir.İlk kira sözleşmesi için yapılmış ek sözleşme olduğu için ek sözleşmeyide takip talebi ve ödeme emrine yazdık.Peki şimdi Görevli Mahkeme hangisidir ?

))

İstediğiniz aylık kira bedeli hangisi? Noter onaylıdaki mi? Adi yazılı sözleşmedeki bedel mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
örnek 13'e kısmi itiraz halinde TAHLİYE İSTENEBİLİR Mİ? nizar Meslektaşların Soruları 8 22-06-2011 10:11
Örnek 13 İtiraz Edilmesi Halinde Tahliye tiryakim Meslektaşların Soruları 5 24-01-2011 11:59
görevli mahkeme nobel81 Meslektaşların Soruları 2 12-03-2008 17:31
Kredi Kartı Borcu- Takibe İtiraz- Görevli Mahkeme altiokebru Meslektaşların Soruları 5 06-02-2007 15:24
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 10:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09682703 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.