Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Ceza Tutanağını İptal Ettirdik

Yanıt
Old 15-12-2009, 10:54   #181
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Belma
Bir tanesinde ceza KTK 65/1-b'den kesilmiş.Ancak tutanakta aracı kullanan şirket olarak görünüyor.Ceza şirkete kesilmiş.

Diğer tutanakta ceza KTK 65-5 'den araç sahibi nakliyeci şahış adına araç trafikte bu şahıs adına kayıtlı.
Sayın Av.Belma

Her türlü yazışmada Kanun’da yazılı kavramları kullanmak gerekir.
“Aracı kullanan şirket” kavramını ben anlayamadım: İşleten mi? Yük gönderen mi?
İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiilî tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.
Yük gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi ifade eder. (Bakınız: Karayolu Taşıma Kanunu madde:3)

Kanun’a göre
65 – (1) b – ile işletene ve yük gönderene ceza verilmesi gerekir.
65- (5) ile “Sürekli ve süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletmelere ceza verilmesi gerekir.

Şimdi sizin sorunuza dönersek
65 – (1) –b’ye göre ceza verilmesi gereken iki kişi vardır:
-Birinci ceza verilecek kişi “işleten”dir: Aracın işleteni kimdir?
Sizin deyiminizle “Aracı kullanan şirket” işleten tanımının son cümlesindeki duruma uyuyorsa verilen ceza doğrudur.
“Aracı kullanan şirket” bu tanıma uymuyorsa işleten araç sahibidir.

-İkinci ceza verilecek kişi ise “yük gönderen”dir. Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişi kimdir? Nakliye şirketi mi? Orman İdaresi mi?

65 – (5)’e göre ceza verilmesi gereken kişi “Sürekli ve süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletme”dir. Sizin olayınızda bu kişi orman idaresidir.

Sonuç: İki hata var:

- Sizin olayınızda ceza eksik kesilmiş:
65 – (5)’e göre “Sürekli ve süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletme” sıfatıyla orman işletmesine ceza verilmesi gerekir.

- Sizin olayınızda ceza yanlış kesilmiş:
65/5’e göre araç sahibine ceza kesilmesi mümkün değildir.
Alıntı:
Aracı kullanan olarak ceza şirkete kesilmiş bunun şahıs olması gerekmez miydi?Acaba buradan iptal ettirebilir miyiz?

“Aracı kullanan” direksiyonu kullanan şoför değildir: Aracı kullanan Kanun’daki ifadesiyle işleticidir. Sizin ifadenizle "araç sahibi nakliyeci şahıs"tır.

Şoför işletici olmadığından şöfora ceza verilmez.
Old 15-12-2009, 11:17   #182
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Siz şimdi örnek karar olmadan yazılanlara inanmazsınız diye bir de karar gönderiyorum:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/1914 K. 2004/11334 T. 22.11.2004
• TAZMİNAT DAVASI ( İstiap Haddinden Fazla Yük Taşıması Nedeniyle Kesilen Para Cezasından Yükletici Firmanın Sorumlu Olduğundan Bahisle )

• TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Yük Naklettiren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait İşletmelerin Yük Nakli Yaptırdıkları Araçların Azami Toplam Ağırlıklarını Dikkate Alarak Yükleme Yaptırmasının Gerekmesi )

• İSTİAP HADDİNDEN FAZLA YÜK TAŞIMA ( Kesilen Trafik Cezasından Yük Naklettiren Orman İşletme Müdürlüğününde Sorumlu Olması )

• YÜKLETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yük Naklettiren Orman İşletme Müdürlüğünün İstiap Haddinden Fazla Yük Taşıma Nedeniyle Kesilen Para Cezasından Sorumlu Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )

2918/m.65

ÖZET : Azami istiap haddini aşan yükleme yapan taşıyıcıya para cezası verilir. Mahkemece davalı yükletenin yüklemeye nezaret yükümlülüğü olduğu ve dosyaya ibraz edilen nakliye tezkeresinde mal sahibi davalı şirket vekilinin imzasının bulunduğu gözetilmeksizin yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Isparta Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 20.11.2003 tarih ve 2003/203-2003/675 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dilek Çakıroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, taraflar arasındaki sözleşme gereğince müvekkilinin davalı firma adına orman ürünleri taşıdığını, 4.1.2003 tarihli taşıma sırasında azami istiap haddinin üzerinde yük taşındığı için hem müvekkili hem de davalı yükletici firma aleyhine trafik cezası kesildiğini, davalının kendi adına kesilen cezayı ödedikten sonra bu meblağı müvekkilinin alacağından kestiğini, oysa KTK.nun 65. maddesinde bu durumda yükletici firmanın müstakilen sorumlu olduğunun belirtildiğini ileri sürerek 1.332.800.000 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davacının istiap haddinin üzerinde yükleme yaparak ceza kesilmesine kendisinin sebebiyet verdiğini, araçların istiap haddi konusunda müvekkilinin bilgisi bulunmadığını, orman işletmesinde mal yüklemesinin tonaja göre değil orman emvali ebatları ölçülerek yapıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece toplanan delillere göre, davalının istiap haddini aşacak şekilde yükleme ya da taşıma işinin belli sürede yapılmasına ilişkin talimatı olduğunun ispatlanamadığı, kendi kusuruyla ceza kesilmesine sebebiyet veren davacının zarara katlanması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65. maddesinde azami istiap haddini aşan yükleme yapan taşıyıcıya para cezası verileceği belirtildiği gibi aynı maddenin 5.fıkrasında da "sürekli ve süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletmeler, yük nakli yaptırdıkları araçların azami toplam ağırlıklarını dikkate alarak yükleme yapmak zorundadırlar. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında her araç için ....lira para cezası uygulanacağı gibi araçlar trafikten men edilir. ...."hükmüne yer verilmiştir. Mahkemece anılan yasa hükmüne göre davalı yükletenin yüklemeye nezaret yükümlülüğü olduğu ve dosyaya ibraz edilen nakliye tezkeresinde mal sahibi davalı şirket vekilinin imzasının bulunduğu gözetilmeksizin yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yarx (Kaynak : Kazancı)
Old 15-01-2010, 13:31   #183
norm

 
Varsayılan

Merhaba,
fazla yük taşıma cezasının iptali için biz de itiraz edeceğiz. Ancak T.C. Ulaştırma Bakanlığı Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve göndrilmiş bir tutanak. Müvekkil İzmir'de.Yetkili mahkeme hangisi? ayrıca hasım olarak da Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünü mü göstereceğiz.
Teşekkürler
Old 15-01-2010, 14:09   #184
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan norm
Merhaba,
fazla yük taşıma cezasının iptali için biz de itiraz edeceğiz. Ancak T.C. Ulaştırma Bakanlığı Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve göndrilmiş bir tutanak. Müvekkil İzmir'de.Yetkili mahkeme hangisi? ayrıca hasım olarak da Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünü mü göstereceğiz.
Teşekkürler


Aşağıdaki linkte bilgi bulunmaktadır.

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...=ula%FEt%FDrma
Old 31-01-2010, 11:36   #185
Adli Tip

 
Varsayılan Ankara'dan farklı bir bakış açısı!

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi şu gerekeçelerle itirazımızı reddetti:

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetemeliğin 10/b maddesinde yazılı 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanılarak tebligat yapılır, hükmü görevlilere verilen zorunlu talimat niteliğinde olup, kabahat suçunun ve suçun cezasının ortadan kaldırılmasını sağlayacak, suç işleyene hak kazandıracak bir hüküm değildir. Görevli kişilerin işlerini ihmal etmeleri halinde onların idari amirleri tarafından uyarılması ve işlem yapılabilmesi için konulmuş bir hükümdür. Hiçbir şart ve şekilde kabahat suçunu işleyene hak bahşetmez. suçu ve cezayı etkilemez.
Ayrıca yasa ile konulan cezanın yönetmelike ortadan kaldırılması işlemez hale getirilmesi mümkün değildir.
Old 31-01-2010, 12:01   #186
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi şu gerekeçelerle itirazımızı reddetti:

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetemeliğin 10/b maddesinde yazılı 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanılarak tebligat yapılır, hükmü görevlilere verilen zorunlu talimat niteliğinde olup, kabahat suçunun ve suçun cezasının ortadan kaldırılmasını sağlayacak, suç işleyene hak kazandıracak bir hüküm değildir. Görevli kişilerin işlerini ihmal etmeleri halinde onların idari amirleri tarafından uyarılması ve işlem yapılabilmesi için konulmuş bir hükümdür. Hiçbir şart ve şekilde kabahat suçunu işleyene hak bahşetmez. suçu ve cezayı etkilemez.
Ayrıca yasa ile konulan cezanın yönetmelike ortadan kaldırılması işlemez hale getirilmesi mümkün değildir.

Sevgili Adli Tip,

Bu başvuruda itiraz nedeni olarak ne gösterilmişti?

http://www.turkhukuksitesi.com/showp...&postcount=164

'de yer alan itiraz nedeni ile aynı mıydı?

Elbette ki tebliğ etme süresi memurun uyması gereken bir talimattır. Ancak zamanaşımı süreleri ise ilgilisi için geçerli ve hukuka uygun bir haktır.

İtiraz nedeni aynı ise oldukça ilginç bir yaklaşım ve zamanaşımı sürelerinin işlemesini keyfe bağlayan bir karar.

Soruşturma zamanaşımı ile ilgili maddeler...

Alıntı:
Soruşturma zamanaşımı

MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez.

(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idari para cezasını gerektiren kabahatlerde iki,

Yıldır.
(Değişik 2. fıkra: 5560 - 6.12.2006 / m.33) (2) Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

yıldır.

(3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.

Yerine getirme zamanaşımı

MADDE 21.- (1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.

(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde yedi,

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde beş,

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde dört,

d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde üç,

Yıldır.

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.

(4) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.

(5) Kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.
Old 31-01-2010, 23:42   #187
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sevgili Adli Tip,

Bu başvuruda itiraz nedeni olarak ne gösterilmişti?

http://www.turkhukuksitesi.com/showp...&postcount=164

'de yer alan itiraz nedeni ile aynı mıydı?

Elbette ki tebliğ etme süresi memurun uyması gereken bir talimattır. Ancak zamanaşımı süreleri ise ilgilisi için geçerli ve hukuka uygun bir haktır.

İtiraz nedeni aynı ise oldukça ilginç bir yaklaşım ve zamanaşımı sürelerinin işlemesini keyfe bağlayan bir karar.

Soruşturma zamanaşımı ile ilgili maddeler...

Dilekçemizin temelini, forumun ilk mesajında yer alan şu gerekçe oluşturuyordu:

Alıntı:

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

Old 01-02-2010, 11:25   #188
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Dilekçemizin temelini, forumun ilk mesajında yer alan şu gerekçe oluşturuyordu: İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;


Öyleyse,
Alıntı:
Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi şu gerekeçelerle itirazımızı reddetti:

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetemeliğin 10/b maddesinde yazılı 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanılarak tebligat yapılır, hükmü görevlilere verilen zorunlu talimat niteliğinde olup, kabahat suçunun ve suçun cezasının ortadan kaldırılmasını sağlayacak, suç işleyene hak kazandıracak bir hüküm değildir. Görevli kişilerin işlerini ihmal etmeleri halinde onların idari amirleri tarafından uyarılması ve işlem yapılabilmesi için konulmuş bir hükümdür. Hiçbir şart ve şekilde kabahat suçunu işleyene hak bahşetmez. suçu ve cezayı etkilemez.
Ayrıca yasa ile konulan cezanın yönetmelike ortadan kaldırılması işlemez hale getirilmesi mümkün değildir.

şeklindeki mahkemenin kararı bence de doğrudur!
Old 06-05-2010, 12:01   #189
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım bu konuya ilişkin fazlasıyla görüş bildirilmiş affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum.Karşı taraf olarak valiliği mi yoksa trafik denetleme şube müdürlüğünü mü göstermek gerekir.Çelişkiye düştüm.SAYGILARIMLA
Old 06-05-2010, 12:21   #190
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avsibel
Sayın meslektaşlarım bu konuya ilişkin fazlasıyla görüş bildirilmiş affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum.Karşı taraf olarak valiliği mi yoksa trafik denetleme şube müdürlüğünü mü göstermek gerekir.Çelişkiye düştüm.SAYGILARIMLA

Bu forumun 14 No.lu mesajında mahkeme kararını yayınlamıştım. Oradan da anlaşılacağı üzere taraf göstermenize gerek bulunmamaktadır. Sadece itiraz edilen ceza tutanağını hangi kurum verdiyse onun adını ve karar numarasını belirtin, yeter.
Old 06-05-2010, 12:30   #191
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın Ergin çok teşekkür eder SAYGILAR SUNARIM.
Old 10-05-2010, 14:08   #192
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Selamlar,

Sayın Üyeler, bugün gelen bir tebligatla Sulh Ceza Mahkemesi'ne Trafik Ceza Tutanaklarının İptali istemiyle açtığımız davanın karara çıktığını, lehimize karar verildiğini öğrendik.Davayı açarken gerek Sitede, gerekse Kazancı Hukuk Otomasyon Programı'nda yaptığım araştırmada konuyla ilgili bir karar bulamamıştım. Bulduğum karar fahri trafik müfettişlerinin gıyapta tuttukları ceza tutanağı ile ilgiliydi...

Bizim olayımızda da park halindeki araçlara tescil plakasına göre tutulan ceza tutanağı sözkonusudur. Kararın ilgili bölümünü aktarıyorum:

"G.D.:

İncelenen evrak kapsamına göre; itiraza konu edilen ve itiraz edenin gıyabında düzenlenen tutanağın tescil plakasına göre düzenlendiği, tescil plakasına göre düzenlenecek tutanaklar için TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK' in ilgili hükümleri uyarınca 10/a-b maddeleri gereğince tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanması gerekeceği belirtilmiş olup;

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

İtarazın KABULÜNE Ve Trafik Ceza Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen açıkça okunup anlatıldı.22.05.2006"

Bu kararı sizlere duyurmak istedim. Bir de soru sormak istiyorum. Karar gıyapta verilen ceza ile ilgili...Ancak yüze karşı tutulan ceza tutanağına imza atmazsak ne olacak? Polis "imzadan imtina etti" şeklinde bir ibare yazıyor mu? Başından böyle bir olay geçen meslektaşım var mı? Eğer imzadan imtina yazmıyorsa o ceza tutanağı da iptal edilebilir mi? Kanaatimce aynı prosedürü izlemek zorunda kalacakları için iptal edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla

Benzer ama farklı bir soru da ben sorayım:

Trafik kontrolü sırasında bir kamyonet durduruluyor. Yük fazlalığı nedeniyle tartıya giriyor. Sürücünün yüzüne karşı tutanak düzenlenip, sürücüye tebliğ ediliyor.

Bu arada yükün sahibi ile aracın sahibi ve sürücüsü farklı olduğundan dolayı, söz konusu ceza 2918 sayılı kanunun 65/1-b hükmü uyarınca yük sahibine kesilip, yaklaşık 1 ay sonra tebliğ ediliyor.

Trafik Kanunu yönetmeliğinin 10. maddesinde 2918 sayılı kanunun 116. maddesine atıf yapılmış ve bu maddenin aynen: "Tescil Plakasına Göre Tutanak Düzenlenmesi

Madde 116 - (Değişik 1. fıkra: 3692 - 31.10.1990) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir." şeklindeki açık hükmüne dayanılmıştır.

Bu hükümde gıyapta tutulan bir tutanak söz konusudur ve tartıya girmeyen araçlara da özel vurgu yapılmıştır. Bizim olayımızda araç tartıya da girmiş ve sürücüsü huzurunda tutanak da tanzim edilip sürücüsüne tebliğ edilmiştir, ancak müvekkilimiz yük sahibi olan 3. kişidir ve tutanak haliyle müvekkilimizin gıyabında düzenlenmiştir.

Bu konuda da sizce tebliğ süresi temelinde itiraz edilebilir mi? Teşekkürler, saygılar.
Old 10-05-2010, 17:46   #193
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Benzer ama farklı bir soru da ben sorayım:

Trafik kontrolü sırasında bir kamyonet durduruluyor. Yük fazlalığı nedeniyle tartıya giriyor. Sürücünün yüzüne karşı tutanak düzenlenip, sürücüye tebliğ ediliyor.

Bu arada yükün sahibi ile aracın sahibi ve sürücüsü farklı olduğundan dolayı, söz konusu ceza 2918 sayılı kanunun 65/1-b hükmü uyarınca yük sahibine kesilip, yaklaşık 1 ay sonra tebliğ ediliyor.

Trafik Kanunu yönetmeliğinin 10. maddesinde 2918 sayılı kanunun 116. maddesine atıf yapılmış ve bu maddenin aynen: "Tescil Plakasına Göre Tutanak Düzenlenmesi

Madde 116 - (Değişik 1. fıkra: 3692 - 31.10.1990) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir." şeklindeki açık hükmüne dayanılmıştır.

Bu hükümde gıyapta tutulan bir tutanak söz konusudur ve tartıya girmeyen araçlara da özel vurgu yapılmıştır. Bizim olayımızda araç tartıya da girmiş ve sürücüsü huzurunda tutanak da tanzim edilip sürücüsüne tebliğ edilmiştir, ancak müvekkilimiz yük sahibi olan 3. kişidir ve tutanak haliyle müvekkilimizin gıyabında düzenlenmiştir.

Bu konuda da sizce tebliğ süresi temelinde itiraz edilebilir mi? Teşekkürler, saygılar.

Evet gıyapta kesilmiş sayılır. Ancak tebliğe 1 hafta içinde çıkarılması gerekmekte olup,gecikme nedeniyle bu süreden sonra tebligat mümkündür. Bence barkod numarasıyla sorgulayın. Tebligat işlemlerine hangi tarihte başlandığını öğrenin.
Old 23-06-2010, 14:22   #194
Av. Ahmet Okutan

 
Varsayılan Vekalet Ücreti

Öncelikle selamlar. Yarın itirabiyle Ankara Trafik Mahkemesine ben de itiraz edeceğim. Bakalım nasıl bir karar verilecek? Sormak istediğim konu ise bu davada vekille temsil edildiğimde vekalet ücretine hükmediliyor mu ? Yoksa direkt davayı kendi adıma mı açayım ? teşekkürler şimdiden...
Old 23-06-2010, 14:32   #195
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ahmet Okutan
Öncelikle selamlar. Yarın itirabiyle Ankara Trafik Mahkemesine ben de itiraz edeceğim. Bakalım nasıl bir karar verilecek? Sormak istediğim konu ise bu davada vekille temsil edildiğimde vekalet ücretine hükmediliyor mu ? Yoksa direkt davayı kendi adıma mı açayım ? teşekkürler şimdiden...

Ben vekil olarak birçok dava açtım. Hiçbirinde vekalet ücretine hükmedilmedi.
Old 23-06-2010, 15:30   #196
CEYLİN

 
Varsayılan

Merhaba,
Arkadaşların tecrübelerini okudukça, yapılan tüm itirazlara olumlu yanıt alındığını görüyorum.Ne yazık ki; Ocak ayında Üsküdar 1.Sulh Ceza Mahkemesine yaptığım itirazım red edildi.Ben de 15 günlük süreyi esas alarak itiraz ettim.Ancak Mahkeme süreden değilde "Sürücülerin yokluğunda 2918 SK hükümlerine aykırılık halinde idari para cezası yaptırım kararı düzenlenmesi hukuka aykırı değildir.İtirazcının dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yerinde görülmemiştir" gibi çok genel bir ifade ve gerekçe göstererek ret etti. Tabi karar kesin olduğu için de güzelce gidip ödedik.Yani Üsküdar hala olaya vakıf değil.Üsküdar ilçesi sınırlarında dikkatli olun derim ben..
Old 23-06-2010, 16:02   #197
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan CEYLİN
Merhaba,
Arkadaşların tecrübelerini okudukça, yapılan tüm itirazlara olumlu yanıt alındığını görüyorum.Ne yazık ki; Ocak ayında Üsküdar 1.Sulh Ceza Mahkemesine yaptığım itirazım red edildi.Ben de 15 günlük süreyi esas alarak itiraz ettim.Ancak Mahkeme süreden değilde "Sürücülerin yokluğunda 2918 SK hükümlerine aykırılık halinde idari para cezası yaptırım kararı düzenlenmesi hukuka aykırı değildir.İtirazcının dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yerinde görülmemiştir" gibi çok genel bir ifade ve gerekçe göstererek ret etti. Tabi karar kesin olduğu için de güzelce gidip ödedik.Yani Üsküdar hala olaya vakıf değil.Üsküdar ilçesi sınırlarında dikkatli olun derim ben..

Aslında talebin haklı olduğu, yazılan gerekçelerin çok olmasından ve hukuku zorlama yoluna gidilmesinden de bellidir. Sadece tek bir konuda, bu forumdaki gibi en az 4 adet farklı gerekçe olur mu? Tamam her babayiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ama hukuk yoğurt değil ki?

Geçen hafta gelen ve itiraz ettiğimiz(ilk defa itiraz yolu açık bir karar) kararın gerekçesine bakar mısınız?

"Yönetmeliğin başlığı ve amaç başlıklı 1. maddesi gözönünde bulundurulduğunuda söz konusu yönetmeliğin para cezalarını tahsil edecek kişilerle ilgili düzenleme olduğu, söz konusu yönetmelikte 7 iş günü içerisinde tebligat işlemlerine başlanmamasının idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu sonucunu doğrmayacağı, sonucuna varıldığından başvurunun reddine karar verilmiştir."

Neymiş gerekçe? Yönetmelik para cezalarını tahsil edecek kişilerle ilgili düzenlemeymiş
Old 23-06-2010, 16:24   #198
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Aslında talebin haklı olduğu, yazılan gerekçelerin çok olmasından ve hukuku zorlama yoluna gidilmesinden de bellidir. Sadece tek bir konuda, bu forumdaki gibi en az 4 adet farklı gerekçe olur mu? Tamam her babayiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ama hukuk yoğurt değil ki?

Geçen hafta gelen ve itiraz ettiğimiz(ilk defa itiraz yolu açık bir karar) kararın gerekçesine bakar mısınız?

"Yönetmeliğin başlığı ve amaç başlıklı 1. maddesi gözönünde bulundurulduğunuda söz konusu yönetmeliğin para cezalarını tahsil edecek kişilerle ilgili düzenleme olduğu, söz konusu yönetmelikte 7 iş günü içerisinde tebligat işlemlerine başlanmamasının idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu sonucunu doğrmayacağı, sonucuna varıldığından başvurunun reddine karar verilmiştir."

Neymiş gerekçe? Yönetmelik para cezalarını tahsil edecek kişilerle ilgili düzenlemeymiş

Genelge ile karıştırılmış gibi...

Bildiğim kadarıyla, mevzuatın uygulanma şekline dair kurum içi talimatlar "Genelge" ile yapılırken, Kurumun, herkesi kapsayan düzenleyici işlemleri yönetmelikle yerine getiriliyor.
Old 24-06-2010, 08:42   #199
CEYLİN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Genelge ile karıştırılmış gibi...

Bildiğim kadarıyla, mevzuatın uygulanma şekline dair kurum içi talimatlar "Genelge" ile yapılırken, Kurumun, herkesi kapsayan düzenleyici işlemleri yönetmelikle yerine getiriliyor.

Sayın Dikici'ye katılıyorum.Gerekçe bulucam derken iyice olayı karıştırmış.Bu arada Sayın Ergin, nasıl itiraza açık bir karar alabildiniz?
Old 24-06-2010, 10:32   #200
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan CEYLİN
Sayın Dikici'ye katılıyorum.Gerekçe bulucam derken iyice olayı karıştırmış.Bu arada Sayın Ergin, nasıl itiraza açık bir karar alabildiniz?

Ben almadım. O muhteşem gerekçeyi yazan hakim re'sen verdi.
Old 24-06-2010, 11:35   #201
Av.bozkara

 
Varsayılan dilekçe yazım ücreti kazandım

Sayın Ahmet Okutan,
Ben vekil olarak açtığım ceza tutanağının iptali davasında vekalet ücreti değil ama dilekçe yazım ücreti kazandım Zannedersem 150-tl idi.

saygılarımla
Old 24-06-2010, 13:07   #202
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.bozkara
Sayın Ahmet Okutan,
Ben vekil olarak açtığım ceza tutanağının iptali davasında vekalet ücreti değil ama dilekçe yazım ücreti kazandım Zannedersem 150-tl idi.

saygılarımla

Yukarıda da bahsettiğim gibi, aynı olaya(trafik ceza tutanağının iptali) farklı 4 gerekçe ile red kararı yazan mahkemeler, yüzlerce kabul kararı veren mahkemeler...Vekalet(dilekçe) ücretine karar verenler/vermeyenler...İtirazi kabil red kararı verenler, vermeyenler...

Meğer ne zor bir konuda dava açmışım.
Old 24-06-2010, 14:27   #203
CEYLİN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Yukarıda da bahsettiğim gibi, aynı olaya(trafik ceza tutanağının iptali) farklı 4 gerekçe ile red kararı yazan mahkemeler, yüzlerce kabul kararı veren mahkemeler...Vekalet(dilekçe) ücretine karar verenler/vermeyenler...İtirazi kabil red kararı verenler, vermeyenler...

Meğer ne zor bir konuda dava açmışım.

Katılıyorum Herkesin bu konuda bir yarası varmış, sizde çok güzel tespit ettiniz.Bu arada ,bu olayda hakime itirazı kabil bir karar verdirmek de beceridir.Sizi yine de tebrik ederim.
Old 24-06-2010, 14:59   #204
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan CEYLİN


Bu arada ,bu olayda hakime itirazı kabil bir karar verdirmek de beceridir.Sizi yine de tebrik ederim.

Suat Bey'in bu konudaki başarısı takdire şayandır.

Hatta bu başarısından özel bir işimde dolayısıyla yararlandım da, şöyle ki: Bu ay başında evimize elektrik veren Elektrik şirketi otomatik talimat verdiğim bankadaki hesabımdan tam 1.205 TL para çekmiş. Ev, yazın kullandığımız bir ev ve faturanın dayandığı dönemde saati kapalı, sigortası kapalı vaziyette. Bir yanlışlık olduğu açıktı. Hemen alo186'yı arayıp, itiraz ettim. İnceleyeceklerini söylediler ve inceleme sonrası tamamen hata olduğunu kabul edip, paranın tamamının ilerideki kullanımımdan mahsup edilebileceğini söylediler. Ben ise, kabul etmedim, doğal olarak paranın iadesini istedim.

İlaveten; "iade etmezseniz Av.Suat Bey vasıtasıyla sizi mahkemeye veririm. Kendisi 128 TL'lik trafik ceza tutanağını mahkemede iptal ettirip, parasını alan kişidir" dedim.

Muhatabım: "Hadi ya! gerçekten mi? Ne avukatmış öyle!" dedikten sonra; "Davaya gerek yok, hemen öderiz deyip" gerçekten hemen ödedi. Ben de Suat Bey'e gıyabında teşekkür ettim. Teşekkürler Suat Bey.

Not: Meğer iptal ettirdiği trafik cezasının tutarı 128 TL değil, 49 TL imiş... Bunu elektrik idaresi duysa sanırım faiz de öderdi bana ama kaçırdık...
Old 01-07-2010, 10:48   #205
caner87

 
Varsayılan

resmi dairenin önüne park etme cezası var mıdır, varsa gıyapta kesilen ceza için itiraz hakkımız nasıl olmalıdır,
Old 01-07-2010, 11:13   #206
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
resmi dairenin önüne park etme cezası var mıdır, varsa gıyapta kesilen ceza için itiraz hakkımız nasıl olmalıdır,

Resmi daire, özel daire ayırımı yapılmaksızın "park yasağı" levhası varsa ceza yasaldır. Böyle bir durum sözkonusu ise ve tutanak 7 gün içinde tebliğe çıkarılmışsa başka bir itiraz yolu yoktur.
Old 16-07-2010, 16:31   #207
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Kişinin imzalamaktan imtina ettiği trafik cezası karar tutanağına ve sürücü belgesinin alınmasına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru mudur?
Old 16-07-2010, 16:50   #208
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Kişinin imzalamaktan imtina ettiği trafik cezası karar tutanağına ve sürücü belgesinin alınmasına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru mudur?


Her ikisi için, idare mahkemesine dava açtım diyenler varsa da, ben trafik ceza tutanağı için sulh ceza mahkemesine, sürücü belgesinin geri alınması için ise, idare mahkemesine müracaat ediyorum.
Old 16-07-2010, 20:21   #209
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Her ikisi için, idare mahkemesine dava açtım diyenler varsa da, ben trafik ceza tutanağı için sulh ceza mahkemesine, sürücü belgesinin geri alınması için ise, idare mahkemesine müracaat ediyorum.

Bu cevaba aynen katılıyorum. ))) Yani, trafik ceza tutanağı için sulh ceza mahkemesine, sürücü belgesinin geri alınması için ise, idare mahkemesine başvurulmalıdır.
Old 18-07-2010, 11:46   #210
BAŞARAN

 
Varsayılan

Bu konuda hala devam eden bir davam var. Her ikisi için de idare mahkemesine dava açtım ve YD kabul kararı verildi. Sulh ceza mahkemesi bazı yerlerde görevsizlik kararı veriyor. Diğer durumlarda da talebi reddediyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik ceza tutanağını imza etmeme halinde tebliğ tarihi ne olur? ares139 Meslektaşların Soruları 21 06-06-2010 17:32
Trafik Ceza Tutanağı ve Savunma Hakkı Av.Suat Ergin Hukuk Haberleri 10 25-08-2009 15:13
trafik kazası ceza zamanaşımı ozlm Meslektaşların Soruları 1 04-05-2007 14:11
Trafik kazalarında uzamış ceza zamanaşımı Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 5 20-03-2007 18:40
4 Yıllık Fakülte Mezunlarına Tanınan Öğretmen Olma Hakkı İptal Kararı İptal Davası hacım Hukuk Soruları Arşivi 0 25-02-2003 10:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08967996 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.