Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İpotek

Yanıt
Old 28-08-2006, 00:43   #1
ismail kaynar

 
Varsayılan İpotek

selam
ipoteğin ihyası davası açılabilirmi sizce yani böle bir dava varmı?1970 yılında ipteklenen gayrımenkulün iptek bedeli hala ödenmemiş ancak o zaman ki değeri bugün için komik bir rakam haline gelmiş alacak davası olarak mı acsam yoksa ipteğin ihyası davası mı acsam sizce?
Old 28-08-2006, 01:24   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Net bilgim olmadığı için cevabım ancak ve sadece fikir vermek-yön göstermek amaçlıdır. Ancak uyarlama davası düşünülebilir gibi geliyor. Bir araştırın isterseniz.

Bir de hem ipotek ve hem de alacak bakımından faiz tahakkukunu unutmayınız.
Old 28-08-2006, 01:30   #3
ismail kaynar

 
Varsayılan

aslında alacak davasında zaman aşımı itirazından çekiniyorum birde faizi ile birlikte hesaplansada şu anki değerini tutması imkansız bence yerin gercek değeri ile alacağa işletilecek fazi arasında çok fark var
Old 28-08-2006, 18:04   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ismail kaynar
selam
ipoteğin ihyası davası açılabilirmi sizce yani böle bir dava varmı?1970 yılında ipteklenen gayrımenkulün iptek bedeli hala ödenmemiş ancak o zaman ki değeri bugün için komik bir rakam haline gelmiş alacak davası olarak mı acsam yoksa ipteğin ihyası davası mı acsam sizce?

Bence açamazsınız. Tersinden düşünün, ipotek borçlusu sizin müvekkiliniz olsaydı ve ipoteği fek ettirmek isteseydi ne yapmanız gerekecekti? İpotek bedelini depo ettirip ipoteği fek ettirecektiniz.

İpoteğin nevini yazmamışsınız...Anapara ipoteği ise faiz talep edebilirsiniz ancak limit ipoteği ise, ipotek belgesinde yazılı rakamı talep edebileceksiniz. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirsiniz. Ancak bunun yanında alacak davası da açabilirsiniz.(Başka belgelerle alacaklı olduğunuzu ispatlayabilirseniz.) Ancak bu defa zamanaşımı itirazı ile karşılaşabilirsiniz. Ancak, ihya veya uyarlama davası açılamaz.

Saygılarımla
Old 28-08-2006, 18:18   #5
ismail kaynar

 
Varsayılan

ipotek ayni bir hak olduğunu düşünürsek zaman aşımı işler mi ya bu uyarlama davası var sanırım ama tam anlamıyla bir karar bulamadım varsa gönderirseniz sevinirim
Old 28-08-2006, 18:22   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan İşinize yarayabilir

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 1987/5926
K. 1988/91
T. 18.1.1988
• İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK ( Tazminat Davası Açılabileceği - İpotek Takibi Açmanın Mecburi Olmaması )
• ALACAK İÇİN İPOTEK TESİS EDİLMİŞ OLMASI ( Alacağın Tahsili İçin Dava Açılmasına Engel Olmayacağı )
• TAHSİL DAVASI AÇILABİLMESİ ( İpotekle Temin Edilmiş Alacak İçin İpotek Takibi Yapma Mecburiyetinin Dava Hakkına Mani Olamayacağı )
• KARZ AKDİ KARŞILIĞI TEMİNAT OLARAK TESİS EDİLMİŞ İPOTEK ( Alacaklının Tahsilat Davası Açmasına Mani Olmayacağı )
• TEMİNAT OLARAK İPOTEK TESİS EDİLMİŞ OLMASI ( Borç Verenin Tahsilat Davası Açma Hakkına Mani Olmayacağı )
• BORÇ VERENİN TAHSİLAT DAVASI AÇMA HAKKI ( İpotekle Temin Edilmiş Alacak İçin İpotek Takibi Yapmanın Zorunlu Olmaması )
2004/m.45
818/m.306
ÖZET : Dava konusu alacak için daha önce ipotek gösterilmiş olması davacının tahsil davası açmasına engel değildir. İcra İflas Kanunu'nun 45 inci maddesinde yazılı olan ve rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusunun yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip edilebileceğine ilişkin hüküm, icra takibi ile ilgilidir. Alacaklı, ipoteğe rağmen tahsil davası açabilir. Ancak, ipoteğe dayanarak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de bulunabilir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatlarınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :

KARAR : Davacı, davalının Almanya'da birlikte işçi olarak çalıştıkları sırada Safranbolu'da bulunan binasındaki bir daireyi kendisine 25.000 DM. karşılığı sattığını, o sırada tapusunu vermediğini öne sürerek 25.000 DM.'ın aynen ya da dava günündeki kur üzerinden karşılığı olan 3.275.000 liranın ödetilmesini istemiştir.

Davalı, Almanya'da iken davacı ile karşılıklı alacak - borç ilişkisine girdiklerini, davacıdan bir miktar Mark aldığını, Türkiye'ye döndüklerinde kendisine ait taşınmaz kaydına davacı lehine 1.500.000 liralık ipotek konup alacağın böylece ipotekle temin edilmesi nedeni ile davacının ancak icraen tahsil yoluna gidebileceğini, ayrıca alacak davası açamıyacağını savunmuştur.

Mahkemece, davalıya senetle ödeme 15.000 DM. olup karşılığında davalı taşınmazına 1.500.000 liralık ipotek konulduğu, davalının da bu borcu kabul ettiği, kalan 10.000 DM.'ın ödendiğine ilişkin delil bulunmadığı, 1.500.000 liralık alacak da teminat altına alındığı, bu konuda yeniden alacak davası açılamayacağı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.

Kararı davacı temyiz etmiştir.

1 - ( ... )

2 - Harici taşınmaz satışı dolayısiyle davacı, davalıya 25.000 DM ödediğini iddia etmişse de, dayanılan sözleşmede 15.000 DM.'ın ödendiği yazılıdır. Davacı arta kalan 10.000 DM.'ı ödediğini kanıtlayamamıştır. Davacı ödemesi 15.000 DM. iken davalıya ait taşınmaz üzerine 20.8.1981 tarihinde davacı lehine 1.500.000 liralık ipotek tesis edilmiştir. Bu durumda ipoteğin ödenmiş olan 15.000 DM karşılığında yapıldığının kabulü gerekir. Her ne kadar yargılama sırasında davacı bunun başka bir alacağa ilişkin olduğunu söylemişse de bu iddiasını kanıtlayacak bir belge ibraz etmemiştir. O halde davacı davalıdan 15.000 DM. karşılığı 1.500.000 lira alacaklıdır. Alacak için daha önce 1.500.000 liralık ipotek gösterilmiş olması davacının böyle bir ödetme davası açmasına engel değildir. İcra İflas Kanunu'nun 45 inci maddesinde yazılı olan ve rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusunun yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip edilebileceğine ilişkin hüküm, icra takibi ile ilgilidir. Alacaklı, ipoteğe rağmen tahsil davası açabilir. Ancak, ipoteğe dayanarak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de bulunabilir. Davacı 1.500.000 lira yönünden haklı olduğuna göre davanın yazılı gerekçe ile reddi yasaya uygun değildir, karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Sair itirazlarının reddi ile temyiz olunan kararın 2 nci bentte gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, 18.1.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Not:Kazancı'dan alınmıştır.
Old 28-08-2006, 19:38   #7
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

İpotek taşınmaz rehnin konusunu oluşturur, bundan kaynaklanan alacaklar için zamanaşımı uygulanmaz.

Alıntı:
MADDE 864.- Rehnin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zamanaşımı işlemez.

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takibe gidilmesini öneririm, ipotekle tesis edilmiş bir alacak davası ilamı ile takip açmanız en uygun yoldur derim...

Uyarlama davası ile ilgili olarak pek bir tecrübem yok ama neden olmasın diye düşünüyorum, zira ipoteğin karşılığı olan taşınmazın bedeli düşürülmüşse veya zarar gelmişse eski hale getirme davası açabiliyoruz peki neden taşınmazın karşılığı olan ipotek bedeli için hızlı enflasyon vb sebeplerle uyarlama davası açmayalım...
Old 29-08-2006, 13:25   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın İsmail Kaynar,

İpotek ve uyarlama kelimelerinin geçtiği bir tane Yargıtay kararı buldum. Ekliyorum. Ancak karar lehte veya aleyhte değil...Sadece uyarlama davasının beklenmesi yönünde...Yani sizden önce birisi daha uyarlama davası açmış ama akibeti belirsiz...

Saygılarımla


T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/1012
K. 2002/1684
T. 11.3.2002
• İPOTEĞİN UYARLANMASI ( İpoteğin Fekki Talebinin Esası Hakkında Karar Verilebilmesi İçin İpoteğin Uyarlanması Davasının Kesinleşmesinin Gerekmesi )
• İPOTEĞİN FEKKİ ( İpoteğin Uyarlanması Davası Karar Kesinleştikten Sonra İpoteğin Fekki Talebinin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi
• BEKLETİCİ MESELE ( İpoteğin Fekki Davasında İpoteğin Uyarlanması Davasının Sonucunun Beklenmesi )
4721/m.883
743/m.798
ÖZET : Davalı tarafından davacı aleyhine açılan ve henüz derdest bulunan ipoteğin uyarlanması davasının neticesi beklenerek karar kesinleştikten sonra ipoteğin fekki talebinin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 9.12.1999 gününde verilen dilekçe ile ipoteğin ve ipotek üzerindeki tedbirin tapu sicilinden terkini istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 26.11.2001 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili 9.12.1999 tarihli dilekçesi ile 722 sayılı parsel üzerinde davalı lehine konulan ipoteğin fekkini ve bu ipotek üzerinde Asliye Ceza Mahkemesince konulan tedbirin kaldırılmasını istemiştir.

Davalı vekili dava konusu ipoteğin günün ekonomik koşullarına uyarlanması isteği ile dava açtıklarını bu dosyanın beklenmesini talep etmiştir.

Mahkemece, ipotek üzerindeki konulan tedbirin kaldırılması talebinin mahkemesince incelenmesi gerektiğinden bahisle bu yöndeki talebin reddine, ayrıca davalı ipotek bedelinin artırılması için dava açtığı, bu nedenle ipoteğin hükmünü devam ettirdiği belirtilerek ipoteğin terkini talebinin reddine karar verilmiş, karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu ipotek üzerinde 15.1.1972 tarihinde konulan tedbir kararının kaldırılması isteği, tedbir kararını veren mahkemeden istenilmesi gerektiğinden davacı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. Ancak, davalı tarafından davacı aleyhine açılan ve henüz derdest bulunan ipoteğin uyarlanması davasının neticesi beklenerek karar kesinleştikten sonra ipoteğin fekki talebinin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde noksan inceleme ile verilen kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenler ile davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 11.3.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Not:Kazancı'dan alınmıştır.
Old 29-08-2006, 13:40   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan selimbalku
İpotek taşınmaz rehnin konusunu oluşturur, bundan kaynaklanan alacaklar için zamanaşımı uygulanmaz.İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takibe gidilmesini öneririm, ipotekle tesis edilmiş bir alacak davası ilamı ile takip açmanız en uygun yoldur derim...

Uyarlama davası ile ilgili olarak pek bir tecrübem yok ama neden olmasın diye düşünüyorum, zira ipoteğin karşılığı olan taşınmazın bedeli düşürülmüşse veya zarar gelmişse eski hale getirme davası açabiliyoruz peki neden taşınmazın karşılığı olan ipotek bedeli için hızlı enflasyon vb sebeplerle uyarlama davası açmayalım...

Sayın selimbalku,

Sayın İsmail Kaynar hala ipoteğin nev'ini yazmadığı için yine tahminler üzerine yazacağız. İpotek belgesinde yazılı olan borç için zamanaşımının işlemiyeceğini ben de ilk yazımda belirtmiştim zaten.Ancak, ayrıca bir zarardan (örneğin döviz borcu sözkonusudur ve kur farkı talep edilecektir.) söz edilip dava açılacaksa, zamanaşımı söz konusu olabilir dedim.(Lehte ve aleyhte bir karar bulamadım. Tamamen benim yorumum. Çünkü ilamlar da bile 10 yıllık zamanaşımı sözkonusudur.)

Öte yandan bir önceki mesajımda uyarlama kelimesi geçen bir Yargıtay kararı sunmuş olmama rağmen ben bu hususta bir uyarlama davası açılamayacağını savunuyorum.

Uyarlama davası açılabilmesi için, sözleşme süresinin çok uzun olması, sözleşmenin tarafların biri aleyhine değişmesi(zorlaşması), işlem temelinin çökmesi gibi olgular aranmaktadır. Genellikle de döviz kredileri, döviz kira paraları için açıldığını ve fakat "sözleşme serbestisi" "ahde vefa" gibi gerekçelerle red edildiğini görmekteyiz.

Sayın Kayar ipotek konusunda yeterli bilgiyi vermemesine rağmen, lehine ipotek tesis edilen(alacaklı)kişinin bir ihmali sözkonusu gibi...Buraya dikkatinizi çekmek isterim. Borçlu mütemerrid olabilir, ancak alacaklı elindeki yasal imkanları kullanmamıştır. Kanun kimsenin kusur, ihmal veya kötüniyetini himaye edemez cümlesinden yola çıkarak, uyarlama davası açılabilir ancak redde mahkum olur, kanaatini taşımaktayım.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İpotek M.PORTAKAL Meslektaşların Soruları 6 14-04-2006 16:27
İpotek Verme sedaoner Hukuk Soruları Arşivi 1 13-04-2006 14:43
Paylı Mülkiyette İpotek yaman Hukuk Soruları Arşivi 0 11-02-2006 18:26
İpotek Belgesinde Müteselsil Kefalet Soyyuksel Hukuk Soruları Arşivi 1 14-06-2003 08:43
İpotek S.Soner Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 19:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05054593 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.