Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Dosyasinin Temlİkİ, Vekalet Ücretİ ?

Yanıt
Old 05-01-2008, 17:36   #1
av.buğra

 
İnceleme İcra Dosyasinin Temlİkİ, Vekalet Ücretİ ?

Vekili Bulunduğunuz İcra Dosyasının , Alacaklı Asil Tarafından Üçüncü bir şahsa Temliki(Devri) halinde ,Dosyadaki Vekillik sorunu ,devralandan vekalet alınamazssa Vekalet Ücretinin tahsili ve prıosedürü.....selamlar.
Old 05-01-2008, 17:47   #2
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

Vekalet ücreti temlik edilemeyeceği için, sanıyorum sorun çıkmaz. Dosya borcu hesabındaki vekalet ücreti alınır. Ancak başka vekil atanırsa sanırım vekalet ücret için icra takibi yapılması gerekebilir.
Old 05-01-2008, 22:22   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Asilin avukatına vekalet ücreti borcu doğar. Aynı, asilin alacağını haricen tahsil etmesinde olduğu gibi.
Old 06-01-2008, 00:28   #4
ali ekmekçi

 
Varsayılan

Burada alacağın hangi aşamada temlik edildiğinin önemi vardır gibime geliyor zira kesinleşmeyen bir takip varsa vekalet ücrteti tahakkuk etmiş olmayabilir.Tartışmanın ihtimallere göre uzaması durumunda katılacağım meslektaşlarımın yorumlarına göre...
Old 06-01-2008, 17:02   #5
av.buğra

 
Varsayılan

Dosya Kesinleşmiş ve Kıymet takdir aşamasındadır.
Old 07-01-2008, 10:23   #6
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan

Avukat görevini yerine getirmiş ve getirmekte olup, azilname halinde vekalet ücretini haketmedeki kurallar ne ise o uygulanacaktır.
Old 07-01-2008, 10:27   #7
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan

Avukat görevini yerine getirmiş ve getirmekte olup,haksız azilname veya işten el çektirme halinde vekalet ücreti hangi aşamada ne miktar uygulanacak ise, avukat bu ücreti haketmiş demektir.
Old 27-11-2012, 15:53   #8
Av. Kurtar KAYA

 
Varsayılan Alacağın temliki, vekalet ücretini kapsamaz.

T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/15034
Karar: 2011/10280
Karar Tarihi: 28.11.2011


ALACAK DAVASI - VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ - BİRLEŞEN DAVA İLE SÖZLEŞMENİN İPTALİNİN İSTENMESİ - KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN TAKAS VE MAHSUP EDİLEMEYECEK HACZEDİLEMEYECEK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK EDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez. Avukata ait olan, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyecek ve haczedilemeyecek olan karşı taraf vekalet ücretinin, üçüncü kişiye temlik de edilemeyeceğinin kabulü gerekir. Müvekkilin, avukatın yasadan kaynaklanan bu alacağını üçüncü kişiye temlik etmesi, açıkça yasaya aykırı olduğundan hüküm ve sonuç doğurmaz.


(1136 S. K. m. 164)

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı davalı ve davalılar avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili geldi davalı tarafından gelen olmadığından duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı İ. M. avukat olup, davalı K. A.'ın, borçlusu dava dışı M. A. ve İ. V. olan toplam 80.000,00 TL bedelli 4 adet senedin tahsili için 09/12/2004 tarihinde kendisine vekaletname verdiğini, senetlerin tahsili amacıyla Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2007/120 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlattığını, borçluya ait taşınmazın 154.000,00 TL bedelle satılmasından sonra, davalı K. A.'ın, bilgi ve rızası dışında dosya alacağını, <karşı taraf vekalet ücreti>de dahil olmak üzere, diğer davalı R. Z.'e temlik ettiğini, bu durumda davalı K. A.ile imzalanan 05/01/2005 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vekalet ücreti ile, karşı taraf vekalet ücretinin ödemesi gerektiğini ileri sürerek, toplam 22.600.00 TL vekalet ücreti alacağının tahsiline karar verilmesini istemiş, iş bu dava ile birleştirilen Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/279 esas sayılı dosyası ile de, davalılar arasındaki temlikin muvazaalı ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, iptalini talep etmiştir.

Davacı A. S. E., diğer davacı İ. M. tarafından düzenlenen yetki belgesi ile davalı K. A.'ı Vekil olarak temsil ettiğini belirterek, aynı taleplerle dava açmışsa da, yargılama sırasında alacağının tamamını davacı İ. M.'na devretmiştir.

Davalılardan R. Z., Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2005/120 esas sayılı dosya alacağını K. A.'dan iyiniyetle temlik aldığını, kendisine karşı dava açılamayacağını, davalı K. A.ise, davacının vekalet görevini gereği gibi yerine getirmediğini, dosya alacağını temlik etmek zorunda kaldığını savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, asıl davada, temlik alacaklısı R. Z. aleyhine açılan davanın, <vekalet sözleşmesinin davacı ile davalı K. A.arasında imzalandığı> gerekçesiyle reddine, davalı K. A.aleyhine açılan davanın ise kısmen kabulüne, 19.069.21 TL'nin davalı K. A.'dan tahsili ile davacı İlkay Mahanoğlu'na ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm, davacı ve davalılardan K. A.tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-) Asıl dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine, birleşen dava ise, bu ücretin dayanağı olan <icra dosyası alacağının temliki> konusundaki, davalılar arasında yapılmış olan <sözleşmenin iptali> istemine ilişkin olup, mahkemece alınan bilirkişi raporu gereğince, gerek müvekkilin ödemesi gereken, gerekse karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin toplamı üzerinden, asıl davada, davalılardan K. A.yönünden hüküm kurulmuş, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir. Oysa ki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son iki cümlesinde, <Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.> Hükmü mevcut olup, buna göre avukata ait olduğu açıkça belirtilen, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyecek ve haczedilemeyecek olan <karşı taraf vekalet ücreti>nin, üçüncü kişiye temlik de edilemeyeceğinin kabulü gerekir. Müvekkilin, avukatın yasadan kaynaklanan bu alacağını üçüncü kişiye temlik etmesi, açıkça yasaya aykırı olduğundan hüküm ve sonuç doğurmaz. Dava konusu olayda da, davalı müvekkil K. A., Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2005/120 esas sayılı dosyasındaki 80.028,00 TL alacağını, <tahakkuk etmiş veya edecek tüm faiz ve tüm ferileriyle birlikte> diğer davalı R. Z.'e temlik etmiş olup, temlik edilen alacak içinde, takibi vekil sıfatı ile yürüten davacı avukata ait <karşı taraf vekalet ücreti>de bulunduğundan, temlik sözleşmesi bu yönüyle geçersizdir. O halde birleşen davada, 26.11.2007 tarihli temliknamenin, <karşı taraf vekalet ücreti> miktarı olan 7.161,68 TL ile sınırlı olmak üzere geçersiz olduğunun tespitine, asıl dava yönünden de aynı nedenle, davacıya ödenmesi gereken 7.161,68 TL <karşı taraf vekalet ücreti>nin, her iki davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar göz ardı edilerek, birleşen davanın ve R. Z.'e karşı açılan asıl davanın tümüyle reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3-) Davalı K. A. tarafından ibraz edilen 9.12.2004 tarihli tahsilat makbuzunda, davacı avukata 1.600,00 TL ödendiği belirtilmesine rağmen, hükme esas alınan 13.10.2008 tarihli bilirkişi raporunda, davacı alacağından mahsup yapılırken, bu miktarın 600,00 TL olarak hesaplanmış olması da, ayrıca usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: 1. bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, temyiz edilen hükmün, 2. bent gereğince davacı, 3. bent gereğince de davalı K. A., yararına BOZULMASINA, 825,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacılara ödenmesine, peşin alınan 283,20 TL. temyiz harcının istek halinde davalı K. A.'a iadesine, 21.90 TL kalan harcın davacı İ. M.'ndan alınmasına, 28.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şikayette Vekalet Ücreti Hasan Coşkun Meslektaşların Soruları 2 28-12-2008 07:51
iBRA VE VEKALET ÜCRETİ Av. O. TEKGUL Meslektaşların Soruları 4 09-07-2007 16:51
Vekalet Ücretİ Av. O. TEKGUL Meslektaşların Soruları 4 19-02-2007 11:46
İcra Vekalet Ücretİ ilker kırgıl Meslektaşların Soruları 2 11-07-2006 01:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04464889 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.