Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

aynı davada birden fazla manevi tazminat istenmesi halinde vekalet ücreti

Yanıt
Old 10-02-2018, 19:38   #1
kolcuoglu86

 
Varsayılan aynı davada birden fazla manevi tazminat istenmesi halinde vekalet ücreti

Davacı aynı kişi hakkında açtığı davada beş adet ayrı sebebe dayalı manevi tazminat isteminde bulunmuş ancak davasını kayıp etmiştir.Yerel mahkeme her manevi tazminat istemi için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmetmiş ancak 4.HD.tek maktu ücreti vekalete hükmedilmesi gereğinden dolayı kararı bozmuştur.Burada anlaşılamayan husus şudur.Davacı aynı davalıya beş adet ayrı ayrı manevi tazminat davası açmış olsaydı beş ayrı dava için davalı lehine vekalet ücretine hükmedilecekti.Ortada aynı davada beş ayrı manevi tazminat istemi bulunmasına rağmen neden tek maktu ücreti vekalete hükmedilmesi gerektiğidir.
Old 11-02-2018, 09:30   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kolcuoglu86
Davacı aynı kişi hakkında açtığı davada beş adet ayrı sebebe dayalı manevi tazminat isteminde bulunmuş ancak davasını kayıp etmiştir.

Meslektaşım bu olayı somutlaştırır mısınız?

Tarifenin 10. maddesinin 3. fıkrasında, ücretin maktu olmasından bahsediyor. Sizin sorunuza sanırım bu bent cevap vermiyor.

Kolay Gelsin...
Old 12-02-2018, 19:36   #3
kolcuoglu86

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Balku
Meslektaşım bu olayı somutlaştırır mısınız?

Tarifenin 10. maddesinin 3. fıkrasında, ücretin maktu olmasından bahsediyor. Sizin sorunuza sanırım bu bent cevap vermiyor.

Kolay Gelsin...

elimden geldiği kadar somutlaştırayım:

Aynı davacı aynı davalıya karşı aynı dava içinde beş adet ayrı dava konusunu oluşturacak şekilde beş ayrı manevi tazminat isteminde bulunuyor.Yani dava dilekçesi adeta beş davanın birleşmiş halini taşımaktadır.Davacı bu davaları ayrı ayrı açsaydı ve kayıp etseydi beş dava için davalı vekiline beş kere maktu vekalet ücreti ödemiyecekmiydi?Aynı dava içindeki beş ayrı manevi tazminat talebi beş adet ayrı dava gibi değerlendirilmezmi?
Old 13-02-2018, 09:40   #4
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde aslında bu konuda çok açık bir düzenleme yok ancak Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları uzun senelerdir böyle...  Sorunuzun yanıtını, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesi + Yargıtay kararlarında bulabilirsiniz.

Kazancı İçtihat Bankası'ndan iki karar alıntılıyorum. Birinin yılı 98, diğerinin 2016; bakış açısı net. Aşağıdaki kararları okuduğunuzda anlayacaksınız; sizin davanızda da beş ayrı talep olarak değil de "toplam şu kadar tazminat" şeklinde değerlendirilmiştir. (Kilit kelimeler" konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise".) Bu bakış açısı ile de beş ayrı vekalet ücreti yerine, tek vekalet ücretine hükmolunması normal oluyor.

T.C. YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/3515
K. 1998/4530
T. 3.12.1998
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde taraflar vekilleri yapılan tebligata rağmen gelmediklerinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacılar, 29.12.1995 tarihli davada, hem 14.000 DM.ın iadesini ve hem de tazminat talep etmişlerdir. Mahkemece, bu iki talep hakkında hüküm kurulduğuna göre, bu iki talebin toplamı üzerinden davacılar yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, her iki talep ayrı ayrı davalarla talep edilmiş gibi her talep için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri doğru olmamış, hükmün bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hüküm yukarıda (2.) bendde açıklanan nedenle davalı yararına BOZULMASINA ve davalının sair temyiz itirazlarının da l. bent uyarınca reddine, davalı duruşmada vekille temsil edilmediğinden yararına duruşma vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 3.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/13901
K. 2016/5463
T. 12.4.2016
• ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yersiz Ödenen Primlerin İadesi - Davadaki Talep Sayısına Göre Değil Davanın Tümü Üzerinden Para İle Değerlendirip Değerlendirilmemesine Göre Tek Avukatlık Ücretine Karar Verilmesi Gerekirken Her Talep İçin Ayrı Avukatlık Ücretine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
• HER TALEP İÇİN AYRI VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Yersiz Ödenen Primlerin İadesi - Davadaki Talep Sayısına Göre Değil Davanın Tümü Üzerinden Para İle Değerlendirip Değerlendirilmemesine Göre Tek Avukatlık Ücretine Karar Verilmesi Gerekirken Her Talep İçin Ayrı Avukatlık Ücretine Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olacağı )
• VEKALET ÜCRETİNİN DAVADAKİ TALEP SAYISINA GÖRE BELİRLENMEMESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması - Davadaki Talep Sayısına Göre Değil Davanın Tümü Üzerinden Para İle Değerlendirip Değerlendirilmemesine Göre Tek Avukatlık Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )
5510/m.4/b
AAÜT/m.13

ÖZET : Dava; ölüm aylığı bağlanması ve yersiz ödenen primlerin iadesi istemine ilişkindir. Davadaki talep sayısına göre değil, davanın tümü üzerinden para ile değerlendirip değerlendirilmemesine göre tek avukatlık ücretine karar verilmesi gerekirken her talep için ayrı avukatlık ücretine karar verilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Dava, muris M.D.'in 506 Sayılı Kanun kapsamındaki hizmetleri üzerinden ölüm aylığı bağlanması,5510 Sayılı Kanun 4/b maddesi kapsamında yersiz ödenen primlerin iadesi istemine ilişkindir.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre; sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- )31.12.2014 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13'üncü maddesinde, “ ( 1 ) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla ( yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. ( 2 ) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” düzenlemesi öngörülmüş olup, buna göre, davadaki talep sayısına göre değil, davanın tümü üzerinden para ile değerlendirip değerlendirilmemesine göre tek avukatlık ücretine karar verilmesi gerekirken her talep için ayrı avukatlık ücretine karar verilmiş olması; usûl ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu aykırılığın giderilmesi, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm bozulmamalı, 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ : Hükmün "4" numaralı bendindeki "Davacılar kendilerini avukat ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T 1.500,00 TL' si Emeklilik tespitinden, 1.500,00 TL' si prim ödemesinin iadesinden olmak üzere toplam 3.000,00 TL vekalet ücretinin davalı Kurumdan alınarak davacılara verilmesine," ibaresi silinerek yerine "1500,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine" ibaresi yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 12.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İyi çalışmalar dilerim.
Old 13-02-2018, 11:03   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Yargıtayın temel aldığı unsur manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesi. Diye düşünüyorum.
Saygılarımla,
Old 13-02-2018, 11:37   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Bunun gibi;
------------------------------------------------------------------
Ömer Uğur Gençcan ( 2.HD.Bşk.Facebook sh'den alıntı)
8 Şubat, 10:35 ·
Aynı dava/Tek dava içinde "birden fazla sebeple" açılan boşanma davasında;
1- Reddedilen sebepler nedeniyle karşı tarafa vekalet ücreti verilmez
2- Kabul edilen sebepler için davacı yararına birden fazla vekalet ücreti verilmez
3- Dava; reddedilmişse davalı, kabul edilmişse davacı yararına "tek vekalet ücreti" verilir.

------------------------------------------------------------------
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş sahibinin birden fazla olması halinde vekalet ücreti borcu müteselsil midir? Av. Fatih KOCATÜRK Meslektaşların Soruları 4 27-08-2017 16:47
birden fazla sanık olması halinde vekalet ücreti miss_lawyer Meslektaşların Soruları 7 07-06-2012 23:18
Birden fazla davalı - Vekalet ücreti ? Av.Dursun KARACA Meslektaşların Soruları 6 30-03-2012 13:16
Birden Fazla Tarafı Olan Davada Vekalet Ücreti Paylaşımı seyitsonmez Meslektaşların Soruları 4 16-03-2012 17:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03381300 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.