Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İstanbul Bam 16 hukuk dairesi 2017/2542 E sayılı kararını arıyorum?

Yanıt
Old 01-12-2020, 17:52   #1
sailor1981

 
Varsayılan İstanbul Bam 16 hukuk dairesi 2017/2542 E sayılı kararını arıyorum?

Bam 16 hukuk dairesi 2017/2542 E sayılı kararını arıyorum,yardımlar için peşinen teşekkürler
Old 01-12-2020, 19:40   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan


T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/2542
K. 2019/2238
T. 22.10.2019
DAVA : İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :

KARAR : TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili şirketin davalı borçludan cari hesap alacağı olması nedeniyle; İstanbul .... İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyası ile 23.07.2015 tarihinde, 23.262,92 TL alacağının tahsili için icra takibine giriştiğini, davalı borçlunun iş bu takibe 03.08.2015 tarihinde haksız ve mesnetsiz itirazda bulunulduğunu beyanla, davalının haksız ve yasal dayanaktan yoksun bulunan itirazının iptaliyle takibin devamına, davalı aleyhine takip miktarının % 20 İcra inkar tazminatına hükmediimesini talep ve dava etmişlerdir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde; Davacının icra takibinde borcun sebebini faturaya bağlı cari hesap alacağı olarak belirttiğini, ancak faturaların neler olduğu hakkında açıklamada bulunmadığını, söz konusu mallara müvekkiline teslim edilmediğini, davacıya herhangi bir borçlarının bulunmadığını beyanla, davanın reddine, davacı aleyhine takip miktarının % 20 kötüniyet tazminatına hükmedilmesini talep etmişlerdir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: İlk derece mahkemesince, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davacı yanın davalıdan 21.608,37 TL alacaklı olduğu anlaşılmakla davanın kabulüne, alacağın likit ve borçlunun itirazının haksız olmasına göre İİK. 67. madde uyarınca davalının takip konusu alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatına üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, takipten sonra asıl alacak olan 21.546,39 TL miktara avans faizi uygulanmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ: Davalı vekili istinaf isteminde özetle; takip dayanağı olarak gösterilen ve bilirkişi incelemesine konu 6 adet faturadan teslim alan olarak 2 tanesinde ..., 2 tanesinde ... 2 tanesinde ise sadece imza bulunduğu, ... müvekkili şirket yetkilisinin kardeşi, ... ise müvekilin çalışanı olduğunu, diğer 2 adet faturada malı kimin teslim aldığı, malı kimin teslim alıp almadığı teslim alan kişinin müvekkili şirketin çalışanı olup olmadığının belli olmadığının bu hususun araştırılması gerektiğini, ilk derece mahkemesince kötü niyetli takip yönünden müvekkili lehine tazminat hükmedilmemesinin hatalı olduğunu belirterek istinaf isteminin kabulüne, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Dava, İİK'nın 67.maddesi gereğince açılan itirazın iptali davasıdır. İlk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dairemizce, davalı vekilinin istinaf sebepleriyle sınırlı ve kamu düzenine ilişkin ilkeler dikkate alınarak istinaf incelemesi yapılmıştır. Somut uyuşmazlıkta; hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 15/12/2014 tarih, ... numaralı fatura ile 13/02/2015 tarih, 265071 numaralı faturada sadece imza bulunduğu belirtilmiş, mahkemece bu faturalar yönünden de davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekili, ilgili faturalar yönünden borcu ve teslim iddiasını kabul etmediğinden bu husustaki iddiayı ispat yükü davacı taraftadır. Davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde; faturada imzası bulunan şahısların daha öncede malları teslim alan ve ödemeleri yapılan faturalarda imzası bulunan şahıslarla aynı kişiler olduğunu belirtmiştir. Mahkemece, sadece imza bulunan bu faturalar yönünden teslimatın kime yapıldığını davacı vekilinden sorularak bu hususta davalı vekilinin beyanının alınması, davalı vekili tarafından kabul edilmediği taktirde önceki faturalar ile bu faturalar arasında gerekirse imza karşılaştırması yapılması suretiyle delillerin değerlendirilmesi, davacı iddiasını ispatlayamadığı takdirde açıkça yemin deliline de dayandığından yemin teklif edip etmeyeceği hususunda süre verilmesi gereklidir. Dava konusu, 06/12/2014, 10/01/2015, 17/01/2015, 14/02/2015 tarihli faturalar da teslim alan olarak ...ve ... isim ve imzası mevcut olup davalı vekili teslim alan kişilerin yetkili olmadığına dair açıkça itirazda bulunmadığından karar bu yönü ile yerindedir. Açıklanan nedenlerle davalı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince yargılamaya devam olunmak üzere kararın kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere;1-Davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile,2-İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16/12/2016 gün ve 2015/960 Esas, 2016/940 Karar sayılı kararının 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, -Yargılamaya devam olunmak üzere, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 3-İstinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davalı tarafa iadesine,4-İstinaf aşamasında davalı tarafından yapılan yargılama gideri olan 85,70 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 13,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 98,70 TL'nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 5-İstinaf aşamasında davacı avansından kullanılan anlaşılan masrafların üzerinde bırakılmasına,6-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 22/10/2019 tarihinde HMK'nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.(KAZANCI)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 30.10.2007 tarihli 4626 E., 2007/3300 K. sayılı kararını arıyorum Olcayhukuk.com Meslektaşların Soruları 7 22-03-2016 12:41
4. Ceza Dairesi,29.1.1963,E.7590, K.489 sayılı kararını arıyorum manolimato_06 Meslektaşların Soruları 3 14-05-2014 12:27
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 3126-2525 sayılı kararını arıyorum detay82 Meslektaşların Soruları 2 30-12-2013 16:14
11. Ceza Dairesi'nin 09.01.10 tarih ve 5949/1 sayılı kararını arıyorum Batu Han Meslektaşların Soruları 6 29-06-2011 11:46
Danıştay 10. Dairesi 1993/574E. 1994/5050K Sayılı Kararını arıyorum. Protesto Meslektaşların Soruları 2 29-07-2009 11:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03502703 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.