Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ödeme Emrİne İtİraz

Yanıt
Old 06-12-2006, 13:59   #1
ccaymaz

 
Varsayılan Ödeme Emrİne İtİraz

İCRA TAKİBİNDE KARŞI KARŞIYA KALDIĞIM BİR OLAY İLE İLGİLİ OLARAK FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM.

1. 12.000 YTL bedelli 30.10.2006 Keşide tarihli bir cek için iht. haciz kararı alıyoruz.
2. İht. haciz esnasında borclunun 2 ay önce vefat ettiğini öğreniyoruz.
3. Borclunun mirascıları şifaen borcu kabul ediyor, İht. haciz esnasında mirascılar ile yapılan görüşmede işbu cek borcuna mahsuben 14.11.2006 tarihinde Alacaklı Vekili sıfatı ile 1000 YTL nakit para ve 5000 YTL bedelli 31.01.2007 keşide tarihli MAKBUZ KARŞILIĞI CEK ile alıyorum.Kalan bakiyeyi de haricen kapatacaklarını söylüyorlar.
4. Bir hafta sonra borclunun mirascıları kalan bakiyeyi Alacaklı ile cözmüyorlar. İht. Haciz talebimzden vazgecerek (Ölüye karşı takip yapılamayacağı için ) Bizde mirascılar aleyhine 1000 YTL ödemeyi mahsup ederek 11.000 YTL üzerinden örn.10 icra takibi yapıyoruz. (mirası red eden mirascı yok)
5. Borclu vekili süresinde 5000. YTL lik kısmı İçin CEK ALINDIĞI İÇİN için itiraz ediyor. (Ama cek ödenmedi)

ACABA çeke karşılık alınan cek ödenmediği halde, BORCLUNUN ödeme emrine yaptığı KISMI İTİRAZIN akibeti ne olur ?

Fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Old 06-12-2006, 14:48   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın ccaymaz,

Borçlu takas def'inde mi bulunmuş, yoksa sizin yorumunuz mu böyle? Çünkü bir yandan da kısmi itirazdan sözetmektesiniz.

Takas def'inde de bulunsa, tecdid iddiasında da bulunsa ikinci çekin ödendiğini kanıtlamazsa itirazları geçersiz olur.(Ölüye takip yapılamaz vs gibi hususlara hiç girmiyorum. Belli ki bu aşamaları geçmişsiniz)

Saygılarımla
Old 06-12-2006, 15:04   #3
ccaymaz

 
Varsayılan

Sayın Suat Hocam, borclu vekili 5000. Ytl lik kısım için kısmi itiraz da bulunmuş. Acıklamalarınız için teşekkür ederim.
Old 06-12-2006, 15:56   #4
sevimli

 
Varsayılan

aldığınız çekin o borca ait olduğunu ve çekin tahsil edildiğini mirasçılar ispatlarsa kısmi itirazları mahkemece kabul edilir kanısındayım.
Old 06-12-2006, 16:28   #5
av.c_ergul

 
Varsayılan

merhabalar;
Borçlu vekili 11.000 YTL lik borcun 5.000 YTL lik kısmına itiraz etmiştir. Bundan sonraki aşamalarda (itirazın kaldırılması, itirazın iptali) borçlunun bu 5.000 YTL lik kısmın mevcut borçtan ödendiğini(illiyet bağı) ispat etmesi gerektiği kanısındayım.(anladığım kadarıyla bunu önceki haciz tutanağıyla ispat edebilir) böyle bir durumda borçlunun itirazı kabul edilecektir. Konuyla birebir örtüşmese de aşağıdaki yargıtay kararı bir ışık olabilir. saygılar

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2004/12-297
K. 2004/291
T. 12.5.2004
• BORCA İTİRAZ DAVASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte - Borçlunun Ödeme İddiasıyla İbraz Ettiği Makbuzun Çeklerin Teslimine İlişkin Olarak Düzenlenmiş Olması )
• KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Ödeme İddiasıyla Borca İtiraz Eden Davacı Borçlunun İbraz Ettiği Makbuzun Çeklerin Teslimine İlişkin Olarak Düzenlenmiş Olması )
• TEDİYE MAKBUZUNUN ÇEKLERİN TESLİMİNE İLİŞKİN Mİ YOKSA ÇEK KARŞILIKLARININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN Mİ DÜZENLENDİĞİNİN TESBİTİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borçlunun Ödeme İddiasıyla Borca İtirazı )
• ÇEK KARŞILIĞI İÇİN YAPILAN TAKİPTE BORÇLUNUN ÖDEME İTİRAZI ( Borçlunun İbraz Ettiği Tediye Makbuzunun Çek Karşılığının Yatırıldığına Değil Çeklerin Alacaklıya Teslim Edildiğine İlişkin Olarak Düzenlenmiş Olması )
2004/m.68, 168
ÖZET avacı-borçlu vekili; Davalının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, ancak, tarafların açık hesap usulü çalışmaları nedeniyle takip konusu iki adet çek karşılığının, keşide tarihlerinden önce ödendiğini ve alacaklıdan 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzunun alındığını ileri sürerek, borçlunun ödediği miktar yönünden takibin iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı-alacaklı vekili; Borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz ettiği 7.2.2002 tarihli makbuzun, takibe konu çeklerin borçludan teslim alındığına dair bir belge niteliğinde olduğunu savunarak, itirazın reddine karar verilmesini istemiştir. Uyuşmazlık; Borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz ettiği 7.2.2002 tarihli makbuzun, borcun ödendiğine dair bir belge mi, yoksa icra takibine konu çeklerin alacaklıya teslimine dair bir belge mi olduğu, dolayısıyla ödeme iddiasının kabulünün gerekip gerekmediği noktasındadır. Somut olayda, borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz etmiş olduğu 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzunda takip konusu çeklerin keşide tarihleri ve numaraları gösterilmek suretiyle, makbuzun "çek" teslimine dair bölümü işaretlenmiş, "nakit" ödeme ile ilgili bölüm boş bırakılmıştır. Bu olgular birlikte değerlendirildiğinde; ileriki tarihli çek keşide eden borçlunun, bu çekleri 7.2.2002 tarihinde alacaklıya teslim ettiği ve çeklerin alındığına dair 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzunun düzenlendiği; anılan makbuzun takip konusu çek karşılıklarının ödendiğine dair bir belge olmadığı kuşku ve duraksamadan uzaktır. Hal böyle olunca borçlunun ödeme iddiasını ispat edemediği yönündeki isabetli teşhis ve tesbite dayalı olarak merciice verilen direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, onanmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki "borca itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 2.İcra Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 25.3.2003 gün ve 807-182 sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 31.10.2003 gün ve 17466-21291 sayılı ilamiyle; ( ...Borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz etmiş olduğu 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzlarında açıkça takip konusu çeklere keşide tarihleri ve numaraları gösterilmek suretiyle atıf yapıldığı görülmektedir. İleriki tarihli çek düzenlemesi mümkün bulunduğundan tahsilat makbuzunun tarihinin, çeklerin keşide tarihlerinde önceki tarihi taşıması ödeme iddiasının kabulüne engel teşkil etmez.Ancak alacaklı belgenin şirket yönünden bağlayıcı olmadığını iddia ettiğinden bu belgedeki imzanın 7.2.2002 tarihi itibariyle yetkili olan şirket yetkilisine ait olup olmadığı mercice belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava borcun kısmen ödendiği iddiasına dayalı itirazdan ibarettir.

Davacı-borçlu vekili; Davalının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, ancak, tarafların açık hesap usulü çalışmaları nedeniyle takip konusu iki adet çek karşılığının, keşide tarihlerinden önce ödendiğini ve alacaklıdan 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzunun alındığını ileri sürerek, borçlunun ödediği miktar yönünden takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı-alacaklı vekili; Borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz ettiği 7.2.2002 tarihli makbuzun, takibe konu çeklerin borçludan teslim alındığına dair bir belge niteliğinde olduğunu savunarak, itirazın reddine karar verilmesini istemiştir.

Tetkik Mercii'nin; "çeklerin alacaklıya teslimine dair 7.2.2002 tarihli makbuzun, ödeme belgesi olarak kabulünün mümkün bulunmadığı" gerekçesiyle "borca itirazın reddine" dair verdiği karar, Özel Daire'ce yukarıda açıklanan gerekçesiyle bozulmuştur.

Uyuşmazlık; Borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz ettiği 7.2.2002 tarihli makbuzun, borcun ödendiğine dair bir belge mi, yoksa icra takibine konu çeklerin alacaklıya teslimine dair bir belge mi olduğu, dolayısıyla ödeme iddiasının kabulünün gerekip gerekmediği noktasındadır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 168 nci maddesinin 5.bendine göre, borçlu "borcu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı" iddiasında ise, bunu sebepleri ile birlikte beş günlük itiraz süresi içinde ayrıca ve açıkca bir dilekçe ile icra tetkik merciine bildirmek zorundadır.

Bu noktada borçlu, borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini ( örneğin borcu ödediğini, borcu ile takas etmek istediği karşılık alacağını ) veya borcun ertelendiğini yalnız resmi veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile ispat edebilir. ( İİK.m.68,I )

Tetkik mercii,borçlunun itiraz dilekçesine ekli bu delillerle bağlı olup, tanık dinlemek veya yemin verdirmek suretiyle karar veremez.

Somut olayda, borçlunun ödeme iddiasına kanıt olarak ibraz etmiş olduğu 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzunda takip konusu çeklerin keşide tarihleri ve numaraları gösterilmek suretiyle, makbuzun "çek" teslimine dair bölümü işaretlenmiş, "nakit" ödeme ile ilgili bölüm boş bırakılmıştır.

Bu olgular birlikte değerlendirildiğinde; ileriki tarihli çek keşide eden borçlunun, bu çekleri 7.2.2002 tarihinde alacaklıya teslim ettiği ve çeklerin alındığına dair 7.2.2002 tarihli tahsilat makbuzunun düzenlendiği; anılan makbuzun takip konusu çek karşılıklarının ödendiğine dair bir belge olmadığı kuşku ve duraksamadan uzaktır.

Hal böyle olunca borçlunun ödeme iddiasını ispat edemediği yönündeki isabetli teşhis ve tesbite dayalı olarak merciice verilen direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, onanmalıdır.

SONUÇ : Davacı-Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 12.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 06-12-2006, 17:34   #6
ccaymaz

 
Varsayılan

Sayın Ergul HGK kararı için cok teşekkür ederim. Kararı inceledim. Benim karşıkarşıya kaldığım olaya cok güzel ışık tutuyor. Çünkü bende aldığım ileri tarihli çeki makbuz karşılığı aldım. İhtiyadi haciz esnasında zabta işlemedik. Çünkü iht.haciz düşme tehlikesi yaşıyordu. Çok teşekkür ederim.Saygılarımla
Old 06-12-2006, 17:47   #7
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan Kısmi Ödeme

Sayın ccaymaz,
Mirasçılardan aldığınız 27.01.2007 keşideli ve 5.000.-YTL bedelli çeki tahsile koymadığınız anlaşılıyor.Bu çekin ödenip ödenmeyeceği meçhul.Bu çek elinizde iken -bu- çek bedelini de kapsayan miktarı takibe koymuş oluyorsunuz.5.000._YTL bedelli çeki iade de etmediğinize göre ; kanımca 12.000.-YTL bedelli çek bedeline mahsuben aldığınız bu yeni çek; bedeli kadar kısmen ifadır.Yeni takibe yapılan (5.000._YTL tutarındaki) kısmi itiraz kabul edilmelidir. Çünkü 5.000._YTL miktarlı çek ödenmemiş/ödenmiyor ise, bu çek ayrı bir takibe konu edilebilir.Yeni çekin ödenip ödenmediğinin, borca itiraz davasında bir önemi olmamalıdır.Kolay gelsin
Old 06-12-2006, 18:40   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın ccaymaz,

Sayın hskaraca'nın uyarısı üzerine sorunuza bir daha baktım. Gerçekten de ileri tarihli (27.01.2007)bir çek almışsınız.Ancak sorunuzun en altında ise
Alıntı:
ACABA çeke karşılık alınan cek ödenmediği halde
dediğiniz için benim tarihe bakmamam normal.

Dolayısıyla ben makbuz karşılığı alınan çekin ödenmediğinden yola çıkarak cevabımı yazdım.

Şimdi ben size soru sorayım o zaman...

Elinizde bir çek var(27.01.2007 keşide tarihli) borçlu borca kısmen itiraz etmektedir. O halde bu demektir ki, çekin karşlığı bankada hazır...Siz niye bankaya gidip çekin karşılığını almıyorsunuz. Karşılığı varsa, amacınıza ulaşmış olursunuz. Böylece itiraz edilmeyen alacak için, takibe devam edersiniz. Amaç, mükerrer tahsilat yapmak olmadığına göre; başka ne gibi bir amacınız bulunmaktadır?

Bankada karşılık çıkmazsa; kısmi itiraz da geçersiz kalacaktır.

Saygılarımla
Old 06-12-2006, 19:15   #9
Av.Ayse E.

 
Varsayılan cekte vade olmadıgından buna baglı olarak....

cekte vade olmadıgı kabul edılerek en yakın zamanda bankaya sordurulmalı karsılıgı varsa tahsıl edılıp aynı tarıhte ıcraya beyanda bulunulmalı ve tahsıl harcları odenmelı karsılıgı yoksada arkası cektekı tarıh beklenmeden yazdırılmalı dıye dusunuyorum....boylece kısmen haklı duruma gecebılırsınız fıkrındeyım...ıtırazın ıptalı davasındada eger karsılıgı yoksa odeme olmadıgı ıcın haklısınız ve eger odeme varsa tahsıl gunu beyanda bulunursanız su andakı durumdan daha haklı bır duruma duseceksınız...fıkrındeyım ama degerlı arkadaslarımda bu konuda fıkırlerını belırtırlerse sevınırım zıra emın degılım...
Old 06-12-2006, 22:34   #10
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

5.000._YTL bedelli çekin bankaya ibrazı için elbette 27.01.2007 tarihini beklemeye gerek yok.Karşılıksız olsa dahi, bu çekin keşide ediliş sebebine göre yeni takipte 5.000.-YTL'nın indirilmiş olması gerekir.Çünkü karşılıksız olan bu çeki ayrıca takibe koymak mümkün olduğuna göre, 11.000._YTL bedelli takibe karşı yapılan kısmi itiraz kabul edilecektir.
Olayı bir daha başından ele alırsak;
12.000._YTL bedelli çek için alınan ihtiyati haczin infazı sırasında,
a)1.000._YTL NAKİT,
b)5.000.YTL de çek keşide edilmek suretiyle toplam 6.000._YTL ödenmiştir.
Verilen çekin karşılıksız çıkması ihtiyati hacze konu alacağı 6.000._YTL den 11.000._YTL ye çıkarmaz. Kanaatimce , alacaklının 12.000.__YTL bedelli çeke dayalı (fer'ileri hariç ) 6.000._ YTL ve (karşılıksız çıkmışsa) ikinci çeke dayalı 5.000._YTL olan iki ayrı alacağı söz konusudur. Ve dolayısiyle, 11.000._YTL miktarlı takibe borçluca yapılan kısmi itiraz kabul görür .
Old 06-12-2006, 23:25   #11
av.c_ergul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ccaymaz

Sayın Ergul HGK kararı için cok teşekkür ederim. Kararı inceledim. Benim karşıkarşıya kaldığım olaya cok güzel ışık tutuyor. Çünkü bende aldığım ileri tarihli çeki makbuz karşılığı aldım. İhtiyadi haciz esnasında zabta işlemedik. Çünkü iht.haciz düşme tehlikesi yaşıyordu. Çok teşekkür ederim.Saygılarımla
sayın ccaymaz kararın işinize yaramasına sevindim. İyi çalışmalar
Old 07-12-2006, 11:35   #12
ccaymaz

 
Varsayılan

Türk Hukuk Sİtesini yaşatanlara ve emeği olan arkadaslara cok teşekkür ederim. Gercekten konu hakkında cok güzel bir fikir alışverişi oldu. Hepinize teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tahlİyeye İtİraz Edİlebİlİr Mİ avmehmetdemir Ceza Hukuku Çalışma Grubu 43 12-01-2018 00:00
İdarİ Yargida Temyİz İtİraz İlİŞkİsİ avkt_63 Meslektaşların Soruları 12 30-07-2011 17:55
Çekte İmzaya İtİraz av.myıldız Meslektaşların Soruları 3 21-10-2006 16:17
Nafaka Ödeme Mecburiyeti Var Mi? Süreyya Hukuk Soruları Arşivi 2 14-10-2003 12:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05527997 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.