Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Fransa ile teminat konusunda karşılıklılık

Yanıt
Old 17-02-2007, 11:50   #1
Av. Gediz Eranıl

 
Varsayılan Fransa ile teminat konusunda karşılıklılık

Merhabalar;
Benim bir sorum daha var. Fransa ile aramızda teminattan muafiyet konusunda karşılıklılık var mı ve bu muafiyet ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler arasında bir fark gözetiliyor mu?
Teşekkürler.
Old 17-02-2007, 13:02   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Türkiye ile Fransa arasında " teminatttan muafiyet " konusunda ikili anlaşma bulunmamaktadir.

Ancak Türkiye ile Fransa'nın da katıldığı 1954 tarihli " Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmenin 17.maddesinin ilk iki fıkrasında akit devlet vatandaşlarından teminat istenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükmün gerçek veya tüzel kişi tüm davacıları kapsadığı kanısındayım.
Saygılarımla.
Old 17-02-2007, 23:38   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi :
III- CAUTIO JUDICATUM SOLVI (Teminat Akçesi)
Madde 17 -
Akit Devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir Devlet mahkemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan Akid bir Devletin vatandaşlarından yabancı olmaları veya o memlekette ikametgah veya meskenleri bulunmaması sebebiyle, ne isim altında olursa olsun, herhangi bir teminat veya depozito istenemez.
Aynı kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davacı veya müdahilden istenen tediyata da tatbik olunacaktır.
Akit Devletlerin, vatandaşlarının ikamet şartı olmaksızın teminat akçesinden veya mahkeme masrafları karşılığı tediyattan muaf tutulmalarını derpiş ettikleri sözleşmeler tatbik olunmaya devam edilecektir.
Old 18-02-2007, 01:38   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Ufak bir katkı..
Alıntı:
T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 1986/4153
Karar: 1986/5657
Karar Tarihi: 31.10.1986
Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesince verilen 29.5.1985 tarih ve 3358 - 1747 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü :
Karar: Davacı vekili, dava dışı bir şirketin Fransa'ya ihraç ettiği 14 ton kurbağa bacağı ve 20 ton eşek etinin davalıya ait frigorifik kamyonlarla Fransa'ya taşındığını, ancak kamyonların soğutma tertibatı iyi çalışmadığından boşaltma mahallinde etlerin kısmen bozulmuş olduğunun saptandığını, yapılan ekspertiz sonucu tespit edilen zarar karşılığı (51.516,53 Fransız Frangı) tazminatın gönderilene ödendiğini, davacının halef olduğunu alacağın tediyesi için davalıya yaptığı taleplerin sonuç vermemesi üzerine davalı aleyhine icra takibine girişildiğini, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek sigorta tazminatının dava tarihindeki karşılığı olan (1.516.404,80) liranın % 15 inkar tazminatı ve faiziyle birlikte tahsiline, itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevabında hariçte mukim bulunan davacının teminat göstermek zorunda olduğunu, dava harç ve masraflarının yurda transfer edildiğini gösteren ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatına göre ibrazı gereken belgelerin sunulmadığını, davacının taraf ehliyetin ve yetkili organınca dava açılmasına dair karar alındığının kanıtlanmadığnı, davanın taalluk ettiği icra takibini yetkisiz icra dairesince yapıldığını, sigorta poliçesinin bulunmadığını, hasarın usulüne uygun biçimde saptanmadığını, emtianın gönderilene tesliminden itibaren TTK'nun 767/f. I maddesinde öngörülen 1 yıllık zamanaşımını dolduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece Türkiye ve Fransa'nın Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi'ne taraf olmaları nedeniyle teminat aranmasına gerek olmadığı, itirazın iptali davasının İİK'nun 67. maddesinde öngörülen 1 yıllık sürede açıldığı, davalı taşıyıcı ağır kusuru ile taşınan emtiayı zarara uğrattığından davanın 10 yıllık zamanaşımına tabi bulunduğu, hasarın bu konuda uzman bir eksper tarafından usulüne uygun biçimde saptandığı, davalının takibe vaki itirazının haksız olduğu gerekçesiyle takibin (1.313.365,60) liralık bölümüne vaki itarazın iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına % 15 nisbetine tekabül eden 197.004.75 inkar tazminatının tahsiline karar verilmiştir.
Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, 45311 lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, 18.12.1985 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 10-03-2008, 13:10   #5
conqueror48

 
Varsayılan yardım

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi :
III- CAUTIO JUDICATUM SOLVI (Teminat Akçesi)
Madde 17 -
Akit Devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir Devlet mahkemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan Akid bir Devletin vatandaşlarından yabancı olmaları veya o memlekette ikametgah veya meskenleri bulunmaması sebebiyle, ne isim altında olursa olsun, herhangi bir teminat veya depozito istenemez.
Aynı kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davacı veya müdahilden istenen tediyata da tatbik olunacaktır.
Akit Devletlerin, vatandaşlarının ikamet şartı olmaksızın teminat akçesinden veya mahkeme masrafları karşılığı tediyattan muaf tutulmalarını derpiş ettikleri sözleşmeler tatbik olunmaya devam edilecektir.

Sayın meslektaşım,
mümkünse sizden biraz yardım isteyecektim.
Geçen hafta cumadan beri Lahey sözleşmesini ,üye devletleri ,ve 1574 sayılı kanunu arıyorum ancak internetten tam dökümünü indirebilmem mümkün olmadı.Ancak bir başka avukat arkadaş vasıtasıyla sadece sözleşmenin İngilizce metnine ulaşabildim.Baktığım 2 farklı mevzuat programı da arayışımı sonuçlandıramadı.Bu sıkıntımıza bir çözüm getirebilirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Old 10-03-2008, 14:18   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

sayın (conqueror48) ,
Benim elimde Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi mevcut değil. Yukarıdaki bilgileri B.Kuru'nun Huk. Muh.Usulü isimli kitabından aldım.
B.Kuru sözleşmenin tam metninin 23.2.1972 tarih 14137 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını söylüyor ve sözleşmeye katılan devletleri bildiriyor.
Saygılarımla.
Old 10-03-2008, 21:28   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

http://www.yargitay.gov.tr/content/view/147/80/

Türkiye'nin taraf olduğu hemen hemen tüm sözleşmeleri yukarıdaki linkten indirebilirsiniz. Yalnız aradığınız sözleşmeyi bulmak biraz sabır gerektiriyor.
Old 08-01-2009, 10:17   #8
juno

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım,
Tüm Lahey Sözleşmeleri'nin yayınlandığı resmi gazetelerin Pdf dosya olarak görüntülendiği site linkini buraya eklemek istiyorum böylece kolaylıkla bu sözleşmelere erişebilirsiniz.
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/guncelleme/lahey/lhm.xls
Old 07-03-2011, 15:57   #9
üye32062

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Ufak bir katkı..

Sn.Av.Can Doğanel, eklediğiniz karara ihtiyacım var. Sinerji de aratıyorum ancak aynı dairenin aynı esas ve karar numaralarında başka bir karar çıkıyor. Emin olamadım. Aşağıda kararı ekledim. Acaba numaralarda bir yanlışlıkmı var? Yardımcı olursanız çok sevinirim.


T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 1986/4153
Karar: 1986/5657
Karar Tarihi: 31.10.1986

ÖZET: Asıl alacağın ödenmemesi nedeniyle davalının temerrüt hali devam etmektedir. Faiz alacağı, zaman geçtikçe doğan bir alacak olduğundan, beli bir tarihte doğan bu alacağın olayımızdaki zamanaşımı süresine göre aradan bir yıl geçmesiyle zamanaşımına uğraması gerekir. Bu nedenle davacının, davanın açıldığı tarihten geriye doğru zamanaşımı süresi olan bir yıllık süre için temerrüt faizi isteyebileceğinin kabulü gerekir.

(818 S. K. m. 72) (6762 S. K. m. 767, 815)

Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Ankara 1. Asliye Ticaret mahkemesi)nce verilen 16.4.1986 tarih ve 116-203 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili; müvekkiline ait peynirlerin taşınmasını üstlenen davalının sorumluluğu altında taşımayı yapan 3. kişinin tam kusurlu eylemi ile aracın devrilmesi sonucu oluşan zararın açtıkları dava ile hükmen belirlendiğini, ancak sözkonusu davada faiz istenmesinin unutulduğunu belirterek haksız eylem tarihinden dava tarihine kadar tahakkuk etmiş toplam 2.000.000 lira faiz alacağının dava tarihinden itibaren iskonto faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, müvekkili şirket ile davacı arasında akti ilişki bulunduğunu, taşımayı 3. bir şirketin gerçekleştirdiğini beyanla zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, kesinleşen ilk dava dosyasına göre, olayda davalı Ü...... A.Ş. nin ilk taşıyıcı veya taşıma komisyoncusu, dava dışı T.....Tur A.Ş.'nin ise ikinci taşıyıcı durumunda olduğu, davalı Ü.....A.Ş.'nin sıfatı itibariyle her iki halde de, TTK.nun 767/1 ve 815/1. maddeleri uyarınca olayda zamanaşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve esas alacağın, fer'i niteliğinde olan temerrüt faizinin de aynı zamanaşımı süresine tabi olmasına, aksi taktirde aynı ilişkiden doğan fakat her biri ayrı dava konusu edilen alacaklar için iki ayrı zamanaşımı hükmünün uygulanmış olacağına, kaldı ki, ilk dava konusu alacağın fer'i niteliğinde olan ikinci davanın bağımsız bir dava hüviyeti taşımasının mümkün bulunmamasına, bu nedenle olayda, taşıma taahhüdünün yerine getirilmemesinden doğan bir tazminat alacağı olan esas alacak TTK.nun 767. maddesi uyarınca bir yıllık zamanaşımına tabi olduğundan bu davanın da esas alacak gibi bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olmasına (Bkz. Karayalçın Yaşar, Ticaret hukuku, C. I. Giriş- Ticari İşletme, Ankara, 1968, S. 553) göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Temerrüt faizi, borçlunun temerrüde düştüğü tarihten alacağın tahsil edildiği tarihe kadar işlemeye devam eder. İş bu faiz alacağı davasının açıldığı tarihte esas alacak henüz ödenmemiştir. Diğer bir deyimle, asıl alacağın ödenmemesi nedeniyle davalının temerrüt hali devam etmektedir. Faiz alacağı, zaman geçtikçe doğan bir alacak olduğundan, beli bir tarihte doğan bu alacağın olayımızdaki zamanaşımı süresine göre aradan bir yıl geçmesiyle zamanaşımına uğraması gerekir. Bu nedenle davacının, davanın açıldığı tarihten geriye doğru zamanaşımı süresi olan bir yıllık süre için temerrüt faizi isteyebileceğinin kabulü gerekir (HGK.nun, 15.11.1961 gün ve T/36-38 sayılı kararı da bu doğrultudadır). Mahkemenin, faiz isteğine ilişkin davanın açıldığı tarihten önceki bir yıllık faiz için de zamanaşımının varlığını kabul etmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda bir nolu bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine iki nolu bentte yazılı nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.10.1986 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 09-12-2011, 16:17   #10
ötüken66

 
Acil rusya ile teminat

arkadaşlar fransa ile lahey sözleşemesi nedeni ile karşılıklılık var.
benim derdim rusya ile
müvekkil rus. mahkeme açtığım tazminat davasında teminat istiyor.
bu konuda kaynak bulamadım.
lahey sözleşmesini hiç bulamadım.
yardımarınız için şimdiden teşekkkürler
saygılarımla
Old 09-12-2011, 20:26   #11
Av.Hayel Özenç

 
Varsayılan

Sn.ötüken 66,
aşağıdaki link, Lahey'e üye devletlerin tam ve güncel listesini barındırıyor. Rusya Federasyonu'da üye ülkeler arasında. Umarım yardımcı olur.


http://www.hcch.net/index_en.php?act=states.listing
Old 11-12-2011, 13:21   #12
ötüken66

 
Acil rusya fd ile ilgili

sayın meslektaşım
bu sözleşemeyi buldum
ancak yan tarafta bir linkte pek çok dilde çevirisi var. türkçesi yok.
sadece 17.m.(aticle) için tüm metni çevirtmem gerekecek.

bilyorsubnuz bizim hakimler KENDİLERİ DE BUNU BULABİLECEĞİ VE ANALAYABİLECĞİ HALDE BEYANDA BULUN, TERCÜEMESİNİ YAPTIR GİBİ İSTAKELERDE BULUNUYOR.
AMA İNTERNETEN BU METNİN TÜRKRÇESİNİ YADA BİZİM MEVZUATA EKLENMİŞ ŞEKLİNİ BULSAM BİR DE TERCÜME İÇİN UĞRAŞAMAYACAĞIM teşekkürlerimi iletirim.
Saygılarımla.
Old 12-12-2011, 09:52   #13
Av.Hayel Özenç

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
"Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunması Hakkında Kanun"un Resmi Gazetedeki yayım tarih ve sayısını belirtmek yeterli olacaktır diye umuyorum, bende bir tercümesi yok. Umarım yararlı olur. 23/03/1972 tarih ve 14137 sayı.
Old 12-12-2011, 10:02   #14
Alican MERT

 
Varsayılan

Bu konuda size Nuray Ekşi hocanın, Milletlerarası Özel Hukuka İLişkin Temel Mevzuat derlemesini öneririm. ORada aradığınız bir çok kanun ve UA anlaşma ve âkit devlet listesini bulabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Teminat senedi Av.A.Ş. Meslektaşların Soruları 18 15-06-2012 16:56
Mal Paylaşımı-Teminat Durusu Meslektaşların Soruları 1 25-01-2007 18:00
teminat çeki ıhlara Hukuk Soruları Arşivi 1 28-11-2006 18:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05860591 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.