Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sendika Toplu İş Sözleşmesinin tadili

Yanıt
Old 01-08-2006, 15:51   #1
logos_35

 
Soru Sendika Toplu İş Sözleşmesinin tadili

Sendika genel merkezi ve işveren arasında imzalanan bir toplu iş sözleşmesi sendikanın bölge şubesi tarafından sözleşme tarihi bitiminden önce ek protokol ile tadil ediip işçilerin aleyhine olarak zam miktarı düşürülmüştür. Müvekkillerim (işçiler) tarafından iş sözleşmelerinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermesi nedeniyle açılan alacak davasında ek protokol ile maaş zamlarında meydana gelen azalmayı da dava konusu edebilirler mi... Örnek karar var mı...
Old 01-08-2006, 19:41   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yardımı olur mu? 1

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/15316
K. 2004/8953
T. 20.4.2004
• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Ücret Artış Hükmünün Artış Zamanının Gelmesinden Önce Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarınca Değiştirilmesinin Mümkün Olması )
• ÜCRET ARTIŞ HÜKMÜ ( Artış Zamanının Gelmesinden Önce Toplu İş Sözleşmesi Taraflarınca Değiştirilmesinin Mümkün Olması )
• ÜCRET ARTIŞ ZAMANI ( Gelmesinden Önce Toplu İş Sözleşmesi Taraflarınca Değiştirilmesinin Mümkün Olması - Toplu İş Sözleşmesindeki Hüküm )
2822/m.1
ÖZET : Toplu iş sözleşmesi ücret artış hükmünün, artış zamanının gelmesinden önce toplu iş sözleşmesi taraflarınca değiştirilmesi mümkündür.

DAVA : Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, ücret ve ikramiye farkının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 20.4.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat ile karşı taraf adına Avukat geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin 36. maddesinde öngörülen ve 1.9.2001 tarihinde yapılması gereken ücret artışının uygulanmamış olması sebebiyle tazminat ve bir kısım işçilik haklarının eksik ödendiğinden bahisle bu davayı açmıştır.

Davalı işveren ise sendika yetkilileriyle işveren temsilcileri arasında 14.8.2001 tarihinde imzalanan protokol uyarınca anılan ücret artış hükmünün değiştirildiğini savunmuştur.

Mahkemece,toplu iş sözleşmesi hükmünün işçinin muvafakati olmaksızın ortadan kaldırılamayacağı gerekçesiyle isteklerin kabulüne karar verilmiştir.

Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre toplu iş sözleşmesi ücret artış hükmünün, artış zamanının gelmesinden önce toplu iş sözleşmesi taraflarınca değiştirilmesi mümkündür.Ancak bu yöndeki protokolün toplu iş sözleşmesini imzaya yetkili kişilerce düzenlenmiş olması şarttır.Somut olayda protokolü imzalayan kişilerin kim oldukları ve toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili olup olmadıkları dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır.Mahkemece bu konuda gerekli araştırma yapılmış değildir.

Protokolü imzalayan kişilerin kimler oldukları belirlenerek imza sahibi kişilerin toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkilerinin olup olmadığı araştırılmalı, yetkili oldukları sonucuna varıldığı taktirde davanın reddine karar verilmeli,aksi halde şimdiki gibi isteklerin kabulü cihetine gidilmelidir.Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 01-08-2006, 19:43   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yardımı olur mu?2

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/24860
K. 2005/20002
T. 1.6.2005
• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ÜCRET ARTIŞINDAN FERAGAT ( İşçinin Bireysel Feragatinin Geçersiz Olması ve Bağlayıcı Olmaması - Sendikayla Yapılan Ücret Artışlarının Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin Geçmişe Yürümemesi )
• ÜCRET ARTIŞINDAN FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( İşçinin Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen Artıştan Bireysel Olarak Feragat Edemeyeceği - Sendikanın İmzaladığı Feragate İlişkin Protokolün Geçmişe Yürümeyeceği )
• İŞÇİNİN BİREYSEL FERAGATİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Toplu İş Sözleşmsinde Yer Alan Ücret Artışından )
• SENDİKAYLA İŞVEREN ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET ARTIŞINI KALDIRAN PROTOKOL ( Geçmişe Etkili Olmaması ve İmzalandığı Tarihten İtibaren Yapılacak Ücret Artışlarını Kaldırması )
2822/m.6
ÖZET : Toplu iş sözleşmesi hükmü uyarınca 1.7.2001 tarihinde 3. dönem ücret artışı yürürlüğe girmeden önce davacı işçinin imzasını taşıyan "feragatname" başlıklı belgede, davacı işçi tarafından anılan ücret artışından vazgeçildiği bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanan bir işçinin düzen ilkesi ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 6. maddesi gereği toplu iş sözleşmesinde kabul edilmediği takdirde aleyhine bir düzenleme yapılması ve işçinin toplu iş sözleşmesiyle getirilen hükümlerden vazgeçmesi mümkün olmadığı gibi, doğmayan bir haktan feragatten de söz edilemez. Bu itibarla davacı işçinin toplu iş sözleşmesi ücret artışlarından bireysel olarak vazgeçmesi hukuken geçerli değildir.

Davalı işveren yetkilileri ile davacı işçinin üyesi bulunduğu sendika yetkilileri arasında 20.2.2002 tarihinde protokol düzenlenmiş ve 1.7.2001 tarihinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesinin 3. dönem ücret artışı tamamen kaldırılmış ve 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren ücret artışı ise yeninden belirlenmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre toplu iş sözleşmesini düzenleyenler tarafından sözleşmede değişiklik yapılması mümkün ise de, kural olarak bu değişiklik geçmişe etkili olmaz. Bu durumda protokol 20.2.2002 tarihinden itibaren geçerli olup, 1.7.2001 ve 1.1.2002 tarihlerinde yürürlüğe giren ücret artışlarının uygulanması ve protokolün yapıldığı tarihe kadar olan süre için anılan ücret zamlarından kaynaklanan farkların ödenmesi gerekir. Mahkemece bu yönde verilen karar isabetli olmakla birlikte, protokolün yapıldığı tarihten ileriye dönük olarak da geçersiz sayılması ve bu dönemler için de protokol hükümleri gözetilmeyerek hesaplanan fark isteklerin kabulü hatalı olmuştur.

DAVA : Davacı, ihbar tazminatı, ücret, izin ücreti, ikramiye, makam ve lojman tazminatı, izin yardımı ile yakacak tazminatı ve sendikal tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalı ile feri müdahilin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi, işyerinde 1.7.2000-30.6.2002 tarihleri arasında yürürlükte bulunan Toplu iş Sözleşmesinin 59. maddesinde düzenlenen 3. ve 4. altı aylık ücret artışlarının uygulanmadığını, buna göre kıdem ve ihbar tazminatlarının da eksik ödendiğini ileri sürerek, anılan tazminat farkları ile bir kısım işçilik alacakları fark istekleri ile bu davayı açmıştır.

Davalı işveren ise, davacı işçinin anılan toplu iş sözleşmesinde öngörülen 3. dönem ücret artışından feragat ettiğini ve 20.2.2002 tarihinde sendika ile işveren arasında imzalanan protokolle bu durumun doğrulandığını ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, protokolün geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacağı gerekçesiyle istek konusu tazminat ve işçilik haklarının kabulüne karar verilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi hükmü uyarınca 1.7.2001 tarihinde 3. dönem ücret artışı yürürlüğe girmeden önce davacı işçinin imzasını taşıyan "feragatname" başlıklı belgede, davacı işçi tarafından anılan ücret artışından vazgeçildiği bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanan bir işçinin düzen ilkesi ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 6. maddesi gereği toplu iş sözleşmesinde kabul edilmediği takdirde aleyhine bir düzenleme yapılması ve işçinin toplu iş sözleşmesiyle getirilen hükümlerden vazgeçmesi mümkün olmadığı gibi, doğmayan bir haktan feragatten de söz edilemez. Bu itibarla davacı işçinin toplu iş sözleşmesi ücret artışlarından bireysel olarak vazgeçmesi hukuken geçerli değildir.

Davalı işveren yetkilileri ile davacı işçinin üyesi bulunduğu sendika yetkilileri arasında 20.2.2002 tarihinde protokol düzenlenmiş ve 1.7.2001 tarihinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesinin 3. dönem ücret artışı tamamen kaldırılmış ve 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren ücret artışı ise yeninden belirlenmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre toplu iş sözleşmesini düzenleyenler tarafından sözleşmede değişiklik yapılması mümkün ise de, kural olarak bu değişiklik geçmişe etkili olmaz. Bu durumda protokol 20.2.2002 tarihinden itibaren geçerli olup, 1.7.2001 ve 1.1.2002 tarihlerinde yürürlüğe giren ücret artışlarının uygulanması ve protokolün yapıldığı tarihe kadar olan süre için anılan ücret zamlarından kaynaklanan farkların ödenmesi gerekir.

Mahkemece bu yönde verilen karar isabetli olmakla birlikte, protokolün yapıldığı tarihten ileriye dönük olarak da geçersiz sayılması ve bu dönemler için de protokol hükümleri gözetilmeyerek hesaplanan fark isteklerin kabulü hatalı olmuştur. Belirtmek gerekir ki, protokolün düzenlendiği 20.2.2003 tarihinden sonrası için protokol hükümleri uygulanmalı ve toplu iş sözleşmesi 3. ve 4. dönem ücret artışları yerine, protokol hükümleri uyarınca belirlenecek olan ücret ödenmelidir. Daha sonraki ücret artışlarının da protokol hükümlerine göre belirlenen ücret üzerinden yapılması gerekir. Mahkemece, gerekirse bilirkişiden ek hesap raporu alınmalı ve anılan yönteme göre hesaplama yapılarak davaya konu isteklere hak kazanılıp kazanılamayacağı yönünden bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.6.2005 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Taraflar arasındaki anlaşmazlık konularından birincisi, Toplu İş Sözleşmesinin 1.7.2001-31.12.2001 tarihleri arasında ki döneminde ücret ve sosyal yardımlara uygulanacak zammın işveren tarafından ödenmemesidir.

2001 yılı Mart/Nisan aylarında düzenlendiği anlaşılan feragatname işçi, "Bank-Sen ile işveren arasında bağıtlı 1.7.2000-30.6.2002 dönemi TİS uyarınca Temmuz 2001 ayında başlayacak.3 altı aylık diliminde artışlar nedeniyle doğacak tüm parasal haklarımdan, Ülkenin ve bankanın da içinde yer aldığı Bankacılık sektörünün yaşamakta olduğu kriz döneminin aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla kendi arzumla ve hiçbir baskı altında kalmaksızın feragat ettiğimi, yukarıda belirttiğim feragatımın T.İ.S.'de taraf sıfatıyla ve beni temsilen imza sahibi olan sendikamı da bağlayacağını, keza sendikamın işbu feragat kapsamında bulunan parasal haklarımı talep ve dava hakkı ve yetkisi" bulunmadığını belirtmektedir.

Daire çoğunluğu tarafından bu feragatnamenin iki yönden geçersiz olduğu kabul edilmektedir.

Birincisi, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 6. maddesinde ki düzenlemedir. Bu maddede açık bir hüküm yer almamaktadır.

Düzenlenen husus hizmet akitleri ile TİS arasında ki münasebetlerdir.Toplu İş Sözleşmeleri düzenledikleri hükümler bakımından da tarafları bağlar. Bu bağlama tarafların birbirine karşı olan hak ve borçları yönündendir. Taraflardan birinin diğeri yararına hakkının bir bölümünden vazgeçmesi mümkün olup, diğer tarafın bunu kabul etmeme yükümlülüğü de olamaz. Ancak işverenin işçiye karşı olan borçları devam etmekte ve işveren bu borcunu yerine getirmekten kaçınamamakla beraber işçinin kendi serbest iradesiyle borcun yerine getirilmemesini istemesi halinde işvereni sözleşmeyle bağlı kalmadığı gerekçesiyle sorumlu tutmak mümkün değildir.

Toplu iş sözleşmeleri birbirinden bağımsız iki ayrı şart taşırlar. Bunlardan biri, emredici nitelik taşıyan hükümler olup, her iki taraf için zorunlu uyulması gereken ve aksine sözleşme yapılamayan kurullardır. Diğeri ise, taraflar arasında Borçlar Hukuku esaslarına bağlı hükümlerdir. Bu hükümler üzerinde tarafların tasarruf ta bulunma yetkileri mevcuttur. Davacıda işverenden bir kısım borçlarını yerine getirmemesi yönünde irade beyanında bulunmuş olup bu beyanın Toplu İş Sözleşmesi düzenine aykırı olduğu ileri sürülemez.

Davacının bu yönde tek bir iddiası olabilir. O da belgenin zorla ve baskıyla alındığı şeklindedir. Ancak, davacı taraf bu yönde her hangi bir kanıt ve belge getirmediği gibi, feragatta bulunmanın gerekçesi de ortaya konmaktadır.Bu gerekçenin doğruluğu olayların gelişiminden de anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Daire çoğunluğu tarafından tümüne değer verilen protokolde de sendika temsil eden sıfatıyla feragatı teyit etmektedir.

Yine davacı işçinin feragat tarihinden dava tarihine kadar geçen uzunca süre içinde zamlı ücret ve diğer sosyal haklarının ödenmediğini iddia etmemesi de feragat iradesinin kendisince benimsendiğinin ve devam ettirildiğinin açık bir kanıtıdır.

Yine Daire çoğunluğu tarafından doğmamış bir haktan vazgeçilemiyeceği belirtilmektedir.

Toplu İş sözleşmesi imza edilmekle davacı işçinin işverenden talep edebileceği haklar doğmuştur. Toplu İş Sözleşmesinde ki hakdan işveren tek başına vazgeçemez. İşçinin davalı işverenden zamlı ücret hakkı doğmakla beraber, bu hakların yerine getirilmesi bir takvime bağlanmıştır. Hakkın doğumu başka, muaccel olması başkadır. Hak doğmakla beraber vadesi gelmeden talep edilemez. Borçlar Kanunun 74. maddesinde borcun istenebileceği zaman gösterilmiştir. Borcun istenebileceği tarih 1.7.2001 gününden başlamaktadır. Davacı işçi mevcut olan ve işverence kabul edilen ve daha doğrusu TİS imzalanmakla doğan hakkını ancak bu tarihte isteyebilir. O halde ortada doğmuş ancak, ifa zamanı gelmemiş bir hak ve alacak mevcut olup, davacı işçide serbest iradesiyle bu hakkından vazgeçmiştir.

Bu durumda vazgeçen davacı işçinin 1.7.2001 tarihinde başlayan ücret zammını ve bu zamdan doğan ücret ve sosyal hakları talep etmesi mümkün değildir.

Ayrıca, işverenle sendika arasında düzenlenmiş 20.2.2002 tarihli bir protokol bulunmaktadır.

Bu protokol da yukarıda da belirtildiği şekilde, işçilerin feragatları doğrulanmakta ayrıca, 1.1.2002 tarihinde ödenmesi gereken 4. dönem ücret zamları konusunda işçi aleyhine düzenleme yapılmaktadır. Daire kararında 20.2.2002 tarihinden sonra protokolün uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

1.1.2002 tarihinde dördüncü 6 aylık ücret zammı uygulanmaya başlanmıştır. Davacı işçi yönünden kazanılmış bir hak durumu oluşmuştur. Bu hakka aykırı olarak taraflar anlaşmayla hüküm getiremezler. Doktrinde de kabul edildiği üzere tahakkuk etmiş ve kazanılmış hakkın portokolla ortadan kaldırılması mümkün değildir.

Ayrıca, sendika işçiyi temsil eden tüzel kişiliktir. Yasaya göre işçinin sosyal h* ve ekonomik menfaatini korumak ve iyileştirmek izin işçiden yetki almıştır. İşçinin sonradan icazedi olmadan işçi aleyhine yaptığı tasarruflar işçiyi bağlamaz.

Temel kural olarak temsil eden temsil edilen aleyhine işlem yapamaz. Yine 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin "Uyuşmazlıklarının çözümü" başlıklı 87. maddesinde ki prosedüre uyulmadan düzenlenen protokol bu yönden de davacı işçi aleyhine hüküm doğurmaz.

Yukarıda belirtilen bu nedenlerden dolayı Daire bozma kararına katılamıyorum.

Üye

U. Öztürk

KARŞI OY :

Taraflar arasında uyuşmazlığın özü feragatın niteliği ve hukuki etkisi üzerinde toplanmaktadır.

Davadan feragat HUMK 91-95 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Dava dilekçesinin talep sonucu bölümünde istediği haktan tamamen veya kısmen vazgeçmedir. Bir usul işlemidir. Çünkü uyuşmazlığı sona erdirir. Aynı zamanda maddi hukuk işlemidir. Talep içeriğindeki haktan vazgeçmiştir. Davadan feragat esas olarak içeriğindeki esasla sınırlı olarak uyuşmazlığı sona erdirir. Mahkemeye karşı yapılır. Karşı tarafın veya mahkemenin kabulüne gerek bulunmamaktadır. Yazılı veya sözlü yapılabilir. Feragat ile uyuşmazlık ( o bölüm veya tamamı ) sona erer. Feragattan dönüş ( rücuu ) olmaz. Ancak maddi hukuk işlemlerinde olduğu gibi ( BK.nun 23.vd. ) hata, hile veya ikrah nedeniyle iptali için dava açılabilir. Ayrı dava açmaya gerek yoktur. Aynı dava içinde iptal istenebilir.

Mahkeme dışında feragat serbestçe düzenlenebilir. İspat için şekil koşulu aranmaz. Her türlü delille ispatı mümkündür.

Esas haktan feragat, bir hakkın sahibi tarafından söz konusu hak dava konusu yapılmadan önce feragat edilmesidir. Maddi hukuka tabi bir kurumdur. Özel bir şekle tabi değildir. Beyanın karşı tarafa varması ile hukuki sonuç doğurur. Maddi hukuk anlamında bir itirazdır. Söz konusu hak ispat sınınnı ( m.288 ) aşarsa kesin delille ıspatlanır. Aşmaz ise tanıkla ispatı mümkündür. Eğer Kanun esas haktan feragati bir şekil koşuluna bağlamış ise buna uymak gerekir. Esas haktan feragatın açık olması kutsaldır. Zımmi feragat istisnadır.

Toplu iş sözleşmesinin sonradan değiştirilmesine ilişkin 2822 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak aynı Kanunun 7. maddesinde uzatılamayacağı veya kısaltılamayacağı, sözleşmenin süresinden önce sona erdirilemiyeceği düzenlenmiştir.

Kural olarak bir toplu iş sözleşmesi taraflarına toplu iş sözleşmesi içeriğini değiştirmek yetkisi verilmediği sürece değişiklik yapılamaz. Ancak Dairemiz uygulamalarında ileriye yönelik değişiklikler TİS taraflarına yetki verilmese dahi mümkün kılınmaktadır. Başka bir anlatımla doğmuş haklar açısından toplu iş sözleşmesinde yapılan değişikliğin işçileri bağlamayacağı ifade edilmektedir. Uygulama ileriye yönelik olmaktadır. Bu yolla iktisadi koşullara uymayan toplu iş sözleşmelerinin değiştirilmesi suretiyle sağlanmaktadır. Bu tür değişiklikler protokolle yapılabileceği gibi, işlem temelinin çökmesi durumlarında ( Clausula Febussıe Stantibus ) yargı müdahalesi yoluyla da mümkündür.

Bu anlatılan hukuki olguların ışığında taraflar arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin davadan feragat ve haktan feragat edilen dönemle ilgili olarak bir değerlendirmeye gidilemeyeceği gibi, aynı dönemin ücret zammın varlığı kabul edilerek sonraki dönem zammına ilavesi mümkün değildir. Aksi halde feragat işlemi amacından uzaklaşmış olur. Son içtihatlarımız da bu yöndedir.

İşkolunda sayısız gerekçe ile çoğunluk görüşünün bu bölüme ilişkin kısmi onama düşüncesine katılamıyorum.

Not: Kararlar Kazancı'dan alınmıştır.
Old 17-08-2014, 16:18   #5
Nusret

 
Varsayılan

Her ne kadar, çok da geniş olmayan bazı sınırlar dahilinde içtihatlar tarafından buna izin veriliyor ise de, bu durum memleketimizdeki sarı sendikacılığın temel uygulamalarından biri haline geldiği, önce TİS ile güya alınan bazı haklarla işçiler yatıştırılıp sonra da üye işçilere çoğunlukla haber dahi verilmeden bu hakların birçoğu geri alındığı için kesinlikle itiraz edilmesi, geçerli olmaması gereken bir durumdur TİS ile alınan hakların sonradan Protokol ile işçi aleyhine değiştirilmesi. Bu durum, belki tek bir şartla kabul edilebilir. O da, değişiklik protokolünün, işçi lehine başkaca kazanımları da içermesi, yani ivazlı olması durumudur. Buna benzer bir durum 1995 yılında Köy Hizmetleri'nde çalışan geçici statüdeki işçilerle ilgili yaşanmıştır. Bu yıla ait %51 oranındaki zammın, geçici işçilerin kadroya alınması karşılığında kaldırıldığına ilişkin Yol-İş Sendikası ile KHGM arasında bir Protokol yapılmış ve zam uygulanmamıştı. Fakat burada ilgi çeken diğer durum, Protokol'deki ivaz olan geçici işçilerin kadroya alınması şartı ise işveren tarafından uygulanmamıştı. (Gerçi işçiler çok daha sonra 2001 yılında kadroya alındılar, ama ilgili TİS döneminde değil ve işçilerin %51 zammı gümbürtüye gitmişti.) Bu durumda, ilgili Protokoldeki şyarta işveren tarafından uyulmadığı için %51 zammın geçerli olması gerekirdi, ama Yargıtay 9. HD maalesef buna dair açılmış davaları reddetti. İşte böyle işçi düşmanı kararlar, ancak işçilerin ekonomik, demokratik, siyasal mücadelesi ile bertaraf edilebilir. Aksi halde emekğin hakkı sermaye, yasama, yargı eliyle gaspedilir durur...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Toplu İş Sözleşmesi Av.Demet Meslektaşların Soruları 1 01-12-2006 10:41
Toplu İş Sözleşmesi krizantem Meslektaşların Soruları 4 29-11-2006 18:12
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Av.Levent Hukuk Soruları Arşivi 1 06-01-2006 12:50
Sendika nusret şahin Meslektaşların Soruları 1 05-08-2004 18:20
İş Yeri Sendika Temsilcisi... ege Meslektaşların Soruları 3 19-01-2003 16:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04102707 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.