Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ltd Şirket Ortaklarının Borçtan Sorumluluğu/Haciz

Yanıt
Old 07-11-2006, 16:17   #1
uye9493

 
Varsayılan Ltd Şirket Ortaklarının Borçtan Sorumluluğu/Haciz

Merahabar.
şirket çekini icra takibine koyduk teblıgat bıle geldı tıcaret sıcılıne yazı yazıldı o adrese 35 e gore teblıg yapıldı sırket ortada yok şirket lrd şti.çek şikayetinde de bulunduk şirket hakkında neler yapılabılır bu konuda pratıkde karşılaşan arkadaslar özellikle cevap yazarsa cok memnun olacagım saygılarımla.
Old 07-11-2006, 17:55   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Şirket nasıl ortada yok? Tasfiye edilmiş demek mi istediniz?
Şirket ( Ltd.Şti.) borcu ve ortaklara gidilip gidilemeyeceği ile ilgili bir hayli açıklayıcı bir yargıtay kararını aşağıda yolluyorum. Göreceksiniz ki ortaklara gidebilmek için alacağın amme alacağı olması gerekiyor.
Saygılar.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/10822
K. 2005/7674
T. 14.7.2005
• LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU ( Sadece Şirkete Karşı Ve Esas Sermaye Payı İle Sınırlı Olduğu - Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan Kamu Borçlarından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu )
• KAMU BORCU ( Limited Şirket Ortakları Sermaye Miktarı İle Değil Sermaye Payları Oranında Sorumlu Olduğu )
• SERMAYE ŞİRKETİ ( Limited Şirket Ortakları Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan Kamu Borçlarından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu )
6762/m.529, 530, 531
6183/m. 35
ÖZET : Sermaye şirketlerinden olan limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir. Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır. Bu ilkenin istisnalarından biri kamu borçlarından sorumluluktur. Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı olmayan kamu borçlarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur. Ortakların bu borcu sermaye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. Kamu borçlarından limited şirket ortakları sermaye miktarı ile değil, sermaye payları oranında sorumludur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Erzincan Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 21.05.2004 tarih ve 2002/465 - 2004/243 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.L. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşü1üp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili ve davalıların tasfiyesine karar verilen Y. Mobilya İnşaat Turizm Tarım Tekstil İthalat ve İhracat Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'nin ortakları olduğunu, anılan şirketin fesih davasının devam ettiği dönemde ve dava sonuçlandıktan sonraki aşamada ödenmesi gereken 16.185.356.000.-Lira şirket borçlarının davacı tarafından ödendiğini, davalı ortakların bu ödemelere katılmadıklarını ileri sürerek, anılan meblağın hisseleri oranında davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacının şirketin sorumlu müdürü ve hissedarı olduğunu, basiretli bir tacir gibi davranmayıp şirkete zarar verdiğini, şirkete ait malvarlığının davacıda kaldığını, şirketin iki aracının davacı tarafından satıldığını, davacının tüm ödemeleri şirketin mallarını, demirbaşlarını satmak suretiyle yaptığını, davacının müvekkillerinden herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, tarafların ortağı bulunduğu şirkete ait olan araçlardan birinin dava dışı 3. kişi adına, diğerinin ise halen şirket adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1- Dava, tasfiyesine karar verilen dava dışı limited şirketin borçlarını ödeyen ortağın payına düşen kısmı aşan miktarın diğer ortaklardan payları oranında tahsili istemine ilişkindir.

Bir sermaye şirketi türü olan limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir.

Ortağın asıl borcu, taahhüt ettiği sermayeyi ödemektir. Sermaye borcunu tam olarak yerine getiren ortağın sorumluluğu sona ermektedir. Türk hukukunda ortaklar, limited şirketin borçlarından şahsen sorumlu değildirler. Başka bir ifade ile, limited şirket, iki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortaklık borçlarından sadece ortaklığın malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi muayyen ve bu sermaye ortakların sermaye paylarının toplamına eşit olan ortaklıktır. Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır.

İlke olarak kanun, ortaklarla limited şirket alacaklıları arasında bir ilişki kurmamış, alacaklılara gereğinde ortaklara başvurma imkanını tanımamıştır. Bu ilkenin üç istisnası vardır. Birincisi, TTK'nun 532/f.3 maddesindeki açığı kapama yükümü, ikincisi selef sıfatıyla sorumluluk ( TTK. 529, 530 ve 531 maddeleri ) ve üçüncüsü ise kamu borçlarından ortakların sorumluluğudur.

Somut olaya gelince; davacı, davalılarla ortak bulunduğu dava dışı limited şirketin bankaya olan kredi borcu, çek bedeli borcu, vergi borcu, SSK borçları ile ticaret sicil harçları olmak üzere, toplam 16.185.356.000.-Lira borcunu ödediğini iddia etmiştir. Mahkemece, davalıların hisseleri oranında hesaplama yapan bilirkişi raporu benimsenip davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, davalıların ödenmemiş sermaye borçlan olduğu da iddia edilmediği gibi bu husus kanıtlanmış da değildir.

Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, ödeme kalemlerinden olan kredi borcu ile çek bedeli borcuna ilişkin olarak davacının ödediği şirket borcu için ortaklara husumet yöneltilemeyeceği gözetilip, davanın bu kalemlere yönelik olarak husumet yönünden reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir.

2- Diğer kalemlere yönelik temyiz itirazlarına gelince; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 4369 Sayılı Yasa ile değişik 35'inci maddesi, limited şirket ortaklarının, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacağını ve bu kanun hükmüne göre takibe tabi tutulacağını hükme bağlamıştır. Ortağın anılan bu borcu, onun limited şirkete karşı taahhüt ettiği veya ödediği sermaye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. Sorumluluk, sermaye payı oranıyla sınırlıdır. Fakat, bahse konu borcun doğabilmesinin ön koşulu, amme borcunun limited şirketten tahsil imkanının bulunmamasıdır.

Başka bir anlatımla, amme borcunun muhatabı şirketten tahsili yoluna gidilmesine rağmen, bunun tahsilinin mümkün olmaması halinde ortakların sorumluluğu söz konusu olur. Kamu borcundan dolayı ortakların sorumluluğu, belli koşulların varlığında sermaye miktarı ile değil, sermaye paylan oranında olup, davacı ortağın ödediğini iddia ettiği bu kalemlere ilişkin borcun tamamının amme alacağı olup olmadığı, borcun kaynaklan, ödemeler anındaki limited şirketin mali durumu, aktif ve pasifleri, uyuşmazlık konusu borçların ödendikleri tarihlerde borçların asıl muhatabı şirketten tahsil imkanı olup olmadığı, davacının bu borçlan hangi koşullarda ödediği, dava hakkı ve rücu koşullarının bulunup bulunmadığı üzerinde hiç durulmamıştır.

O halde, mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde araştırma yapılması, gerektiğinde şirket kayıtlarında bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

3- Bozma neden ve şekline göre, davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ( 3 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 14.07.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 07-11-2006, 20:46   #3
uye9493

 
Varsayılan

ortada yoktan kastım şirketın bir mal varlıgı yok ve alacak çeke dayalı yani devlet alacağı ışıl hanım bu durumda ne yapılabilir
Old 07-11-2006, 22:45   #4
av.remzi sulhan

 
Varsayılan

borçlu şirketin malvarlığı yoksa yapacak birşey yok.alacağınız faturaya dayalı/ticari defterlerde kayıtlı ise aciz belgesi alarak vergi yükümlülüğünüzü azaltabilirsiniz.karşılıksız çek davasını takip edin.trafikten araç araştırması ve tapu kayıtlarını tahkik edin.alacağınız devlet alacağı değil.imza yetkililerini borçtan sorumlu tutamazsınız.
Old 08-11-2006, 11:14   #5
Av.K.P

 
Varsayılan

HD 11 Esas : 2002/003910 Karar: 2002/007659 Tarih: 16.09.2002

TTK.nun 503. ve 532. maddelerindeki düzelemeye göre, limited şirket, sermaye ortaklığı olup, ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Sermaye borçlarını ödeyen ortakların, şirkete ve şirketin alacaklılarına karşı herhangi bir sorumlulukları bulunmadığından, kişisel yönden dava ve takip olunamazlar.
NoT:Işıl Hanım'ın yukarıda sunduğu kararda da belirtildiği üzere kamu borçlarında ortakların şahsi sorumluluğu bulunmaktadır.
Old 26-09-2007, 12:40   #6
gsy

 
Varsayılan

limited şirketin iflası hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Limited şirketten İlama dayalı alacağımız var ancak ticaret odasında şirketin kaydı yok, vergi dairesinden sorduğumuzda şirketin faal olmadığını öğreniyoruz.
Old 28-12-2007, 16:22   #7
erdobal

 
Varsayılan

Sayin ArkadaŞlar;
Benİm Nacİz Hane Bİr Sorum Var Yardimci Olursaniz Sevİrİm.
Benİm MÜvekkİlİm Bİr Lİmİdet Şİrketİ Var (tabİ Bu Durumda OrtaĞida Var) SÖz Konusu Ortaklardan Bİrİnİn Hİssesİne OrtaĞin Alacaklilarindan Bİrİ Hacİz Koydurdu. Ve Benİm MÜvekkİlİm Bu Haczİ Kaldirtmak İstİyor. Fakat Şu An Şİrkettİ Tek BaŞina İŞledİyor. Ortaklarin SÖz Konusu Şİrkette KaĞit Üzerİndekİ Hİsseden BaŞka HİÇbİr Mali Yok. Zaten Sermayede ÖdenmemeİŞ. İŞte Bu Nedenle SÖz Konusu Haczİ Para Vermeden Nasil Kaldirabİlİrİz. Yoksa Şİrketİ Kapatip Yenİ Bİr Şİrket Mİ AÇmak Mi Gerekİyor. Bu Konuda Bana Yardimci Olursaniz Sevİnİrİm
Old 31-12-2007, 12:14   #8
Av. Salih EKER

 
Varsayılan

ttk.m.339 yönünden birşeyler yapılabilir mi ? hatta bk.m.41.ttk 336 vb.
Old 04-01-2008, 14:53   #9
Av.AE

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan erdobal
Sayin ArkadaŞlar;
Benİm Nacİz Hane Bİr Sorum Var Yardimci Olursaniz Sevİrİm.
Benİm MÜvekkİlİm Bİr Lİmİdet Şİrketİ Var (tabİ Bu Durumda OrtaĞida Var) SÖz Konusu Ortaklardan Bİrİnİn Hİssesİne OrtaĞin Alacaklilarindan Bİrİ Hacİz Koydurdu. Ve Benİm MÜvekkİlİm Bu Haczİ Kaldirtmak İstİyor. Fakat Şu An Şİrkettİ Tek BaŞina İŞledİyor. Ortaklarin SÖz Konusu Şİrkette KaĞit Üzerİndekİ Hİsseden BaŞka HİÇbİr Mali Yok. Zaten Sermayede ÖdenmemeİŞ. İŞte Bu Nedenle SÖz Konusu Haczİ Para Vermeden Nasil Kaldirabİlİrİz. Yoksa Şİrketİ Kapatip Yenİ Bİr Şİrket Mİ AÇmak Mi Gerekİyor. Bu Konuda Bana Yardimci Olursaniz Sevİnİrİm

Nâcizane sorunuza şu şekilde yanıt verebilirim sayın meslektaşım;

Ortağın sorumluluğu hissesi kadardır. Hissenin nominal değerinin tespiti için bir "DEĞERLEME" yaptırırsınız. Bu değerleme neticesinde ortağın sorumluluğu belirlenmiş olur. Haczi kaldırtmak için ise "para ödemek" gerekir bittabi. Ancak ödemek istemiyor ise, diğer ortak/ortakları ile anlaşıp kendisi hakkında "sermaye borcunu yerine getirmemekten dolayı şirketten çıkarılması" prosedürünü başlatırlar. Ancak herşeye rağmen Şirkette ortak kalmak istiyorsa, yeni bir şirket kurup, varsa tüm değerleri şirkete transfer etmektir (operasyonel anlamda çeşitli sıkıntılarla karşılaşıldığını da eklemek istiyorum).

Son tahlilde, para ödemeden ve alacaklılarla anlaşmadan yeni şirket haricinde bu hacizler devam eder
Old 20-01-2012, 00:02   #10
İBRAHİM AYDIN

 
Varsayılan limited şirketlerde müdür atanmamış ise ortaklar kamuya olan borçlardan sorumlumudur

BENİM BİR SORUM OLACAK HİÇBİR ARKADAŞIMDAN NET BİR CEVAPALAMADIM,MÜVEKKİLİM BİR LTD ŞİRKETİNİN %1 HİSSESİNİ DEVİR ALMIŞ MÜVEKKİLİMİNORTAĞIDA ŞİRKETİN KALAN %99 HİSSESİNİ DEVİR ALMIŞ YANİ ESKİ ORTAKLARDA HİÇBİRHİSSE BIRAKMAMIŞ MÜVEKKİLİM VE ORTAĞI ŞİRKETİN TAMAMINI DEVİR ALMIŞLAR.DEVİRALDIKTAN SONRA YENİ ORTAKLAR ŞİRKET MÜDÜRÜ SEÇMEMİŞLER ŞİRKET TASVİYEYE GİRMİŞDİĞER %99 HİSSESİ OLAN BÜYÜK HİSSEDAR TASVİYE MEMURU SEÇİLMİŞ ŞU ANDA TASVİYE DEVAM EDİYOR,ORTAKLAR ŞİRKETMÜDÜRÜ SEÇMEDİKLERİNDEN

TTK 540 MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA GÖRE

Limited şirketlerde aksi kararlaştırılmış olmadıkça,ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketitemsile yetkili ve mecburdurlar. Böyle bir durumda ortakların hepsi kanunitemsilci sıfatına haiz olacaklarından, amme alacağının tamamından müşterek vemüteselsil olarak sorumlu tutulurlar.

İŞİN ÖZÜrtaklar şirket müdürü seçmedikleri için başkadabir şirket müdürü olmadığından ortakların hepsi şirket müdürü sayılacağından budurumda kamuya olan borçlardan yukarıda belirttiğim gibi müşterek ve müteselsilsorumlu olacağından şirkette %99 hissesi olan diğer ortağın hiçbir malvarlığıolmadığı için maliye bakanlığı ve ssk şirketin kamuya olan borçların tamamını%1 hissesi olan müvekkkilimden tahsiledebilecek.

fakat yasada bir boşluk yakaladım

TTK 540 MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASINA GÖRE
Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumiheyetin ayrı bir kararı olmadıkça,şirketi idare ve temsile mezun ve mecburdeğildirler.
SORUMUN ÖZETİ:BU DURUMDA %1 hissesi olan müvekkilim yasayagöre kurucu ortak olmadığı için şirket müdürü sayılamıcağından maliye ve ssk yaolan borçlarını 6183 sayılı kanunun 35 maddesine göre %1 hissesi oranındaödeyip kurtulabilirmi. BU KONUDA GÖRÜŞLERİNİZİ RİCA EDİYORUM.

HEPİNİZE SAYGILAR
Old 20-01-2012, 01:00   #11
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Sayın Aydın,

Müvekkiliniz kurucu ortak olmadığından dolayı aksine bir karar olmaması durumunda ( Şirketi temsil ve ilzama ilişkin her hangi bir karara dayalı müdür sıfatı verilmemiş olması şartı ile ) diğer ortaklarla birlikte TTK 540/1 hükmü gereği kanuni temsilci sıfatına haiz değildir, bu sebeple kamu kurumlarının kanuni temsilci safatı ile müvekkilinize müracaat etmesi söz konusu değildir. TTK 540/1 hükmü, sadece kurucu ortaklar için b,r temsil yükümlülüğü öngörmüştür, şirkete sonradan hisse devri almak suretiyle katılan ortak veya ortaklara bu hükmün uygulanma olanağı yoktur. Sadece 6183 dayılı kanunun 35 maddesindeki ortakların hisseleri oranında ( borcun ortaklık dönemlerinde tarh ve tahakkuk etmiş olması şartı ile )sorumluluğu söz konusu olacaktır. 213 sayılı kanunun 10 ve 6183 sayılı kanunun Mük.35 maddesi hükümleri uygulanamaz..
iyi çalışmalar diliyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Olmayan Şirket İçin Verilen Çek- Bankanın Sorumluluğu Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 14 29-10-2009 19:37
limited şirket ortaklarının sorumluluğu Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 1 06-09-2006 16:30
Borçlu Şirket Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu Yazgan Meslektaşların Soruları 1 21-02-2006 19:51
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu mustione Hukuk Soruları Arşivi 1 05-05-2002 12:48
Şirket Borcundan Eşin Sorumluluğu ASLIERDEM Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 19:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04943490 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.