Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Konumuz : Hukukçular Biz bizi konuşuruz! Konusu "hukukçular" olan ve diğer alanların konusu içine girmeyen sohbetlerimiz için.

Hukuk hizmetinin marka tesciline konu edilmesi

Yanıt
Old 23-12-2012, 11:37   #1
poseidonmavi

 
Varsayılan Hukuk hizmetinin marka tesciline konu edilmesi

Merhaba sevgili meslektaşlarım,

Bir arkadaşımın bürosunda marka tescil belgesinin asılı olduğunu gördüm. Baktığımda hukuk bürosu isminin ve bir amblemin 45. sınıftaki hukuk hizmetleri için tescil edildiğini gördüm. Daha sonra TPE internet veritabanında hukuk hizmetlerinin başlı balına tescil için 45 sınıf hizmetlere dahil edildiğini ve bu sınıfta onlarca hukuk bürosunun tescil dildiğini üstelik isim yanında amblemlerin de tescile konu edildiğini şaşkınlık içinde gördüm.

Oysa TBB reklam yasağı yönetmeliğinin 6. maddesinde avukatlık hizmetlerinin marka tesciline konu olamayacağı ve amblemlerin de önemli ölçüde sınırlanmış olduğu açıkça yazıyor.

Acaba benim atladığım bir nokta mı var yoksa TPE ilgili kısıtlamadan bihaber mi? Bundan sonra ofis açacak meslektaşlarımızın atlamaması gereken bir nokta da büro isminin tescilli olup olmadığı olacaktır. Aksi halde haksız rekabet davalarına muhatap olabilirler.

Bilgisi olan meslektaşlarımın görüşlerini merak ediyorum. Teşekkürler
Old 24-12-2012, 12:06   #2
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan poseidonmavi
Acaba benim atladığım bir nokta mı var yoksa TPE ilgili kısıtlamadan bihaber mi?
TBB Avukatlık Reklam Yönetmeliği 2. maddesinde belirtildiği üzere Avukatları kapsar ("Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar." ), TPE veya diğer üçüncü kişilere uygulanamaz.

Dolayısıyla TPE bu yönetmelikle bağlı olmadığı gibi, kendi bünyesinde hangi hizmetler için marka tescili yapacağı kendi bileceği bir iştir. Öte yandan Avukatlık reklam yönetmeliğine aykırı davranan avukatların başına ne geleceği de TBB'nin bileceği iştir. Dolayısıyla TPE dilerse bu konuda tescil yapabilir ama bu tescili yapan avukatlar da -konu baro disiplin kurullarının önüne gelirse- disiplin cezası alır diye düşünüyorum.
Old 24-12-2012, 16:47   #3
poseidonmavi

 
Varsayılan

Sayın admin cevabınız için teşekkür ederim. Ancak yönetmelikte kapsam açıkça sınırlanmış ise de burada kastedilenin sonuçları itibariyle sınırlama olduğu düşüncesindeyim. Resmi kurum yönetmeliğinin diğer resmi kurumlarca çiğnenmesi kamu kurumuna itibar ve istikrar ilkelerini zedeler.

Avukat sayısı arttıkça meslek kurallarına daha sıkı sarılmalıyız. Aksi halde en başta mesleğimiz ve kurallara uymaya çalışan meslektaşlarımız zarar görecektir. Şimdi bu durumda ne yapmak gerekir, başka görüş bildirecek avukat var mı?
Old 25-12-2012, 16:17   #4
Admin

 
Varsayılan

Yönetmelik hükmünün TPE'ye uygulanıp uygulanmayacağı bir yana, her halükarda TPE'nin hukuk hizmet sınıfını marka tesciline konu etmesini ben makul karşılıyorum.

Hukuk hizmet sınıfı denilince, ilk akla gelen avukatlık hizmetleri olabilir ancak konu bununla sınırlı değil. Avukatlık hizmeti dışında daha pekçok hizmet hukuk hizmetleri sınıfı kapsamına içine girebilir ve ticaret konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse, içtihat programlarının satışı, hukukla ilgili ticari internet sitelerinin kuruluşu vs. bu sınıf içinde değerlendirilebilecek hizmetler. Bu nedenle TPE'nin böyle bir sınıf tanımlaması bence normal.

Ayrıca TPE'nin bir ticari denetim kuruluşu değil, tescil kuruluşu olduğunu da hatırlamak gerekir. Bu bağlamda TPE, bir markanın hangi sınıfa ait olduğunu, sahibinin kim olduğunu ve ne zaman koruma altına alındığını kayıt altına alır, ne şekilde kullanılacağının denetimi onun görevi değildir. Örnek vermek gerekirse Av.Ali Yılmaz, " AY Hukuk" diye bir marka tescili yapabilir ama ne başvuru sahibinin mesleği ne de markanın adı tek başına bu markayı hukuk dışı hale getirmez. Bu marka ile bir içtihat programı, hukuk dergisi ya da internet sitesi kurulabilir. TPE markanın ne şekilde kullanılacağını denetlemediği için de bu konuyla ilgilenmez, markanın tescilini yapar, markanın ticari faaliyeti ve kullanım şekli TPE'nin görev alanında değildir.

Eğer Av.Ali Yılmaz bu markayı hukuk bürosu için kullanıyorsa bu kendi meslek kuralları açısından disiplin suçu oluşturur, onun muhatabı da TPE değil, avukatın barosudur.

Yapılacak birşey olup olmadığını sormuşsunuz, var: Avukatı barosuna şikayet ediniz. TPE'yi bize şikayet etmekten daha sonuç alıcı olur düşüncesindeyim.
Old 11-10-2013, 22:21   #5
Semender33

 
Varsayılan

Konu:
Ankara 05.06.2013
BARO BAŞKANLIKLARIMIZA
DUYURU NO:2013/38


Birliğimize yapılan başvurulardan hukuk bürosu isimlerinin marka tesciline konu edildiği “Hukuk” ve “Avukat” ibarelerinin marka tescillerinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere;

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin “Basılı evrak” başlıklı 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında “Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.” denmektedir. Anılan amir hüküm nedeniyle aksi yönde davranan avukatların disiplin sorumluluğu doğmaktadır.

Adaletin gerçekleşmesi için varlığı zorunlu bağımsız savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1. Maddesinde Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” şeklinde ortaya konmuştur. “..2. maddesinde de avukatlığın amacı, her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar bakımından; hukukî münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması olarak gösterilmiştir. Belli koşulların gerçekleşmesi halinde avukatlara ilâm niteliğinde belge hazırlama yetkisi de verilmiştir. 5271 sayılı Yasa, aramada, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde hazır bulunma, baro tarafından görevlendirme, mahkeme tarafından görevlendirme istemi, doğrudan soru yöneltme, istemsiz görevlendirme, uzlaşmacı olarak görevlendirme, kanun yollarına başvurma, zorunlu müdafilik gibi birçok konuda avukatlarla ilgili hüküm içermektedir.” (Anayasa Mahkemesinin 15.10.2009 gün E.2007/16, K.2009/47 sayılı kararı)

Kamu hizmeti niteliği yasayla korunan bir meslek adı olan “avukat” ibaresi ya da bu sözcükten türetilen marka adının tescile konu olması gerek 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gerek 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca hukuken mümkün bulunmamaktadır. Zira; “avukat” içerikli marka, sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin “Marka tescilinde red için mutlak nedenler” başlıklı 7 nci maddesinin 1/d bendinde yer alan “Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,” kapsamına girmektedir.

ÖÇBundan başka 21.11.2003 gün ve 25296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 7.nci fıkrasında hükme bağlanan “Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.” kuralı gereğince avukatlık hizmetinin marka tesciline konu olamayacağı yasaca açıkça belirtilmiş olup herhangi bir başka hizmet sınıfına da avukat ve türevi ibarelerinin marka olarak tesciline yasal mevzuat olanak vermemektedir.

Avukatlık Kanununun 11. maddesinde yer alan “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” hükmü ile de avukatlık mesleği ile tacirlik, esnaflık vs. herhangi bir işin aynı kişide birleşemeyeceği hükme bağlanmışken; bir avukata ya da avukat olmayan birine hangi hizmet sınıfından olursa olsun “avukat” markasının verilmesi anılan yasal düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin Yönetmeliğin “Yönetmelik Hükümlerine aykırılık” başlıklı 12 nci maddesinde
“Madde 12 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.09.2010 RG NO: 27695) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır.
Türkiye Barolar Birliğine yapılan şikayet başvuruları içerik incelemesine tabi tutulmaksızın avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir.” şeklinde yer alan hüküm uyarınca da işlem yapılması gerekmektedir.

Konunun Baronuzca, Baronuz levhasına kayıtlı avukatlar ve avukatlık büroları açısından araştırma ve tespiti ile gerekli işlemlerin yapılması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Old 12-10-2013, 19:23   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan poseidonmavi
Bir arkadaşımın bürosunda marka tescil belgesinin asılı olduğunu gördüm.
Marka tescil belgesinin sanki övünülecek bir şey gibi duvara asılması bana gülünç geliyor.
Old 13-10-2013, 16:08   #7
poseidonmavi

 
Varsayılan

İstanbul Barosu' na yaptığım başvuru TBB' ye iletilmiş ve TBB bu kararı vermiş. Doğrudan bir meslektaşa ceza verilseydi diğer tescil sahiplerinin haberi olmayacak, dolayısıyla amaç hasıl olmayacaktı. Sevindim, Baro'ların bu konuyu artık takip etmesi gerekiyor.
Old 06-10-2016, 19:56   #8
bmurat

 
Varsayılan

TBB'nin NO:2013/38 kararında marka tesciline "Avukat ve Hukuk" ibarelerinin söz konusu edilmesinden bahsedilmiş.

Konu hakkında sorum; 45. nice ile bir avukat hiç bir şekilde marka tescilinde bulunamaz mı yoksa istenen tescilde hukuk ve avukatlık ibarelerinin olmaması mı gerekmektedir?

"Soyisim Hukuk Bürosu" şeklindeki büro için sadece "soyisim" biçiminde 45. nice ile marka tescili yapmak mümkün müdür?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Cezai Şartın İcra Takibine Konu Edilmesi Av.Turan Meslektaşların Soruları 17 07-10-2011 11:56
Bono'nun kısmen takibe konu edilmesi Av_okan Meslektaşların Soruları 0 06-08-2011 14:08
çek tazminatının ilamsız icraya konu edilmesi hırs Meslektaşların Soruları 5 10-07-2008 19:16
su irtifak hakkının satım vaadine konu edilmesi ali fuat Eşya Hukuku Çalışma Grubu 1 22-04-2008 11:29
marka tesciline itiraz yer-sub Meslektaşların Soruları 7 21-07-2007 12:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04543400 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.