Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kayıp Çek ve İptal edilmesi

Yanıt
Old 17-10-2006, 16:09   #1
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan Kayıp Çek ve İptal edilmesi

Bir Yakınımın kestiği bir çek yaprağı yine kendi elinde iken kaybolmuştur.İzlemem gereken prosedürür ve ödeme yerindeki hangi mahkemeye nasıl bir dilekçe yazabilceğimi belirtirseniz sevinirim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 17-10-2006, 16:30   #2
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

Sayın delmar; TTK.m.711/III gereğince,"keşideci, çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rısazı olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten men edebilir. Yani burada keşidecinin yapacağı iş muhatap bankaya vereceği talimat ile belirtmiş olduğu bu çekin ödenmemesini talep etmektir.İspat kolaylığı açısından Yazılı olarak başvuruda bulunulması uygundur. Bu yolun dışında keşideciye bu konuda dava açma tanınmamıştır.
Saygılarımla
Old 17-10-2006, 17:16   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın delmar,

Benden önceki meslektaşıma ilaveten, çeklerin kaybolduğuna dair emniyete tutanak tutturun. İleride faydalı olabilir.

Faydası olur diye Yargıtay kararı sunuyorum.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/2417
K. 2001/6771
T. 23.10.2001
• ÇEK İPTALİ TALEBİ ( Kaybolan Çekin Doldurularak Takibe Konduğu İddiasıyla - Keşidecinin Çek İptalini Talep Edemeyeceği )
• KAYBOLAN ÇEKİN TAKİBE KONDUĞU İDDİASIYLA İPTAL TALEBİ ( Davalı Hamilin İş Karşılığı Çeki Keşideciden Aldığı İddiası - Keşidecinin Çek İptalini Talep Edemeyeceği )
• KEŞİDECİNİN ÇEK İPTALİNİ TALEP EDEMEMESİ ( Kaybolan Çek Yaprağının Doldurularak Takibe Konduğu İddiasıyla İptali Talebi )
• TAKİBE İTİRAZ EDİP TEMİNAT YATIRARAK İHTİYATİ TEDBİR KOYDURAN BORÇLU ( Menfi Tesbit Davasını Kaybetmesi Nedeniyle % 40 Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
• MENFİ TESBİT TALEBİ ( Keşidecinin Kaybettiği Çek Yaprağının Doldurularak Takibe Konduğu İddiası - Keşidecinin Çek İptali Davası Açamaması )
6762/m.669,730
ÖZET : Dava takibe konu çekten borçlu bulunmama iddiasına dayalı menfi tesbit talebine ilişkindir. Mahkemece, toplanan delillere göre davacının çek keşidecisi olduğu, çekin iptali ve geri verilmesini isteyemeyeceği, dinlenen davacı tanıklarının beyanlarından da dava konusu çekin kaybolan çek olduğu ve davalının bu durumu bilerek davacının zararına iktisap ettiğinin anlaşılamadığı gibi davalı ile alacak-borç ilişkilerinin bulunmadığı ve çekin bu nedenle verilmediğine dair kanıt ibraz edilemediğinden davanın reddine, İİK.nun 72/3. maddesi gereği takip dosyasına tedbir konulduğundan %40 oranındaki 1.463.200.000.TL tazminatın davacıdan tahsiline dair verilen hükümde isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin boş ve imzalı olarak dört adet çek yaprağını kaybettiğini, durumu emniyete bildirdiğini ve çek iptal davası açtığını, davanın ödemeden men yetkisi bulunması nedeniyle reddedildiğini, çeklerden birisinin tahsili için müvekkili aleyhine takibe geçildiğini, çek arkasındaki şahısları tanımadığı gibi takip alacaklısının da herhangi bir borcu bulunmadığını çekteki yazıların davacıya ait olmadığını iddia ederek takip konusu çekten dolayı borçlu olmadıklarının tesbitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin davacının inşaat işlerini yaptığını, dava konusu çekin borç ilişkisi nedeniyle verildiğini, davacının önceden kaybettiğinden bahisle başvuruda bulunduğunu ve çekleri daha sonra borçlarına karşılık keşide ettiğini belirterek davanın reddiyle %40 tazminata hükmedilmesini istemiştir. Mahkemece, toplanan delillere göre davacının çek keşidecisi olduğu, çekin iptali ve geri verilmesini isteyemeyeceği, dinlenen davacı tanıklarının beyanlarından da dava konusu çekin kaybolan çek olduğu ve davalının bu durumu bilerek davacının zararına iktisap ettiğinin anlaşılamadığı gibi davalı ile alacak-borç ilişkilerinin bulunmadığı ve çekin bu nedenle verilmediğine dair kanıt ibraz edilemediğinden davanın reddine, İİK.nun 72/3. maddesi gereği takip dosyasına tedbir konulduğundan %40 oranındaki 1.463.200.000.TL tazminatın davacıdan tahsiline dair verilen hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 23.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Old 17-10-2006, 17:34   #4
Av.Mücahit

 
Varsayılan

Sayın Delmar,

Sulh hukuk mahkemesinde hasımsız bir kıymetli evrakın iptali davası açın ve çek numaralarını da belirterek çekinizin kaybolduğunu, dolayısıyla iptal edilmesini talep ettiğinizi belirten bir dilekçe verin. 1-2 celsede bu kararı alabilirsiniz.

Tabi bu çek için Bankaya Ödemeden men talimatı vermenizde çok büyük fayda var, aksi takdirde istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Saygılar,
Old 17-10-2006, 18:06   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mücahit
Sayın Delmar,

Sulh hukuk mahkemesinde hasımsız bir kıymetli evrakın iptali davası açın ve çek numaralarını da belirterek çekinizin kaybolduğunu, dolayısıyla iptal edilmesini talep ettiğinizi belirten bir dilekçe verin. 1-2 celsede bu kararı alabilirsiniz.

Tabi bu çek için Bankaya Ödemeden men talimatı vermenizde çok büyük fayda var, aksi takdirde istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Saygılar,

Sayın Av.Mücahit,

Sizden önce ben ve Sayın Filizözü aksi yönde görüş belirttik. Ben üstelik Yargıtay kararı sundum. Soruda "çek keşideci"sinden sözedilmektedir. Buna rağmen yanıtınızda ısrar ederseniz, yasal dayanağını da belirtir misiniz? Çünkü bu şekilde dava açıp sonuçlandırdıysanız, önemli bir soruna yeni bir bakış açısı getirmiş olacaksınız.

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 22:04   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan Katkı

**************
KEŞİDECİNİN ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ TALEBİ -İMZASIZ VE BOŞ OLARAK KAYBEDİLEN ÇEKİN İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ
Karar Tarihi : 11.03.2002
Karar No : 2129
Karar Yılı : 2002
Esas No : 10151
Esas Yılı : 2001
Daire No : 11
Daire : HD
**************
(6762 S. K. m. 563, 669, 692, 693)
DAVA : Hasımsız olarak açılan davadan dolayı Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 15.3.2001 tarih ve 2001/50-40 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı, 25 sahifelik çek karnesini boş olarak kaybettiğini, yapraklardan birinin bilmediği kişi ya da kişilerce doldurulduğunu ibra edilen bankadan öğrendiğini, diğer çek yapraklarının da doldurularak kullanılma tehlikesi olduğunu ileri sürerek, ödeme yasağı konularak, iptallerine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, TTK.nun 563. maddesi uyarınca, kaybolma tarihinde senet üzerinde hak sahibi olan kişinin iptal davası açabileceği, davacı imzasız boş olarak çeklerini kaybettiğini iddia ettiğine göre, herhangi bir takip başlatıldığında itiraz hakkının mevcut olduğu, dolayısıyla davacının yasanın aradığı koşulları taşımadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.720.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 17-10-2006, 22:41   #7
serhat-27

 
Varsayılan

kesilen bir çek yaprağı kaybolduğuna göre çek bir şekilde tanzim edilmiş olduğunu düşünerek 1) bankaya rıza dışı elden çıktığı bildirilerek ödemede yasağı talimatı verilecek,ispat açısından yazılı olmasında fayda vardır. 2) kaybolduğu yere en yakın karakola tutanak düzenlettirilecek 3) Miktara göre Sulh ya da Asliye hukuk mahkemesine hasımsız çek iptali davası açılacaktır. dilekçeye çekin elden rıza dışı çıktığına dair deliller eklenecektir(karakol müracaatı,bankaya talimat vs..) mahkeme çekin elden rıza dışı çıktığına kanaat getirir ise gazete ilanı ile muhatabı mahkemeye müracaata davet edecektir. Eğer belirlenen sürede muhatap mahkemeye müracaat ederse dava çekin zilyedine yöneltilecektir, çıkmaz ise mahkeme bu yönde gereken kararı verecektir. Eğer çek koçanı boş olarak kaybolmuş ise sadece bankaya bilği vermek yeterlidir.
Old 18-10-2006, 11:00   #9
Av.Mücahit

 
Varsayılan

Sn.Ergin

Serhat arkadaşımızın cevabı daha ayrıntılı ve net, umarım tatmin olmuşunuzdur. Uygulamada banka avukatlarının sık başvurdukları bir yoldur ve bizzat tecrübe edilmiştir.

Saygılar,
Old 18-10-2006, 12:40   #10
Av.K.P

 
Varsayılan

Sayın Delmar, iki ayrı karar da ben buldum.
KARAR I
19. Hukuk Dairesi, 2002/4495E. 2003/1319 K., 21/02/2003

Keşidecinin çeki zayi etmesi halinde TTK.nun 711/son maddesinin keşideciye tanıdığı imkan, muhatabı çeki ödemekten men etmektir. Çekin iptalini lehdar veya hamil isteyebilir. Keşidecinin, çek iptali davası açma hakkı bulunmadığından ve çek hamili ortaya çıktığından, davanın konusuz kaldığından karar oluşturulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekir. Hasımsız olarak açılan davaya müdahale dilekçesi verilmesi o kişiye taraf sıfatı kazandırmaz.


HD 11 Esas : 2004/000809 Karar: 2004/009910 Tarih: 18.10.2004

* ÇEK İPTAL DAVASI
* DAVANIN HASIMSIZ AÇILMASI
* ASİLİN DURUŞMAYA GELMEMESİ

Çek iptali davalarının, işin niteliği ve meydana getireceği hukuki sonuçlar itibariyle hasımsız açılması gerektiği gibi, bu davanın çekin ziyaı nedeniyle iptal davası açma hakkı lehdar ve hamile tanınmış bir haktır.

(6762 s. TTK. m. 669, 730/20) (1086 s. HUMK. m. 409)

Hasımsız olarak açılan davada Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi´nce verilen 24.6.2003 tarih ve 2001/554-2002/729 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait Edirne EBankasının muhatap olduğu 02041625 nolu hesapta P-7471436 seriden P-7471450 seriye kadar 15 adet çek yaprağının boş olarak, Edirne´den Çorlu´ya gelmek için bindiği minübüsde çaldırdığını, ileri sürerek, müvekkilinin keşidecisi olduğu anılan seri nolu çeklerin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamından keşidecinin zayi nedeniyle çek iptali davası açamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.Kararı, davacı temyiz etmiştir.
Dava, Çek iptaline ilişkindir.
Türk Ticaret Kanununun 730/20. maddesi yollaması ile aynı kanunun 669. maddesi ve devamı maddelerine göre açılacak olan zayi nedeniyle çek iptali davalarının, işin niteliği ve meydana getireceği hukuki sonuçlar itibariyle hasımsız açılması gerektiği gibi, bu davanın çekin ziyaı nedeniyle iptal davası açma hakkı lehdar ve hamile tanınmış bir haktır. Nitekim, dava da hasımsız açılmıştır. Rıza B davaya dahil olmuş ise de, bu davanın hasımsız olmasını değiştirmez. Bu itibarla, mahkemece, davacı asilin duruşmaya gelmemesi nedeniyle dosyanın HUMK. 409. madde hükmü uyarınca işlemden kaldırılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-10-2006, 01:27   #11
Av.Nebi

 
Varsayılan

Benim sormak istediğim, kafama takılan bir konu var:

Diyelim ki keşideci 3. şahsa ciroladı verdi, 3. şahıs da benim adıma cirolamadı da beyaz ciro tabir edilen şekilde sadece kendi adını yazdı ciroladı bana verdi yani benim ismim yok çekte. Bende çeki kaybettim düşürdüm vs.. Benim adım çekte geçmediği için dava açabiliyormuyum yinede ? Çünkü çekin bana geldiğine dair bir delil yok diyelim ki ?
Old 19-10-2006, 01:42   #12
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

**************
İPTAL DAVASI - KAYBEDİLEN ÇEKİN BULUNMASI - BEYAZ CİROLU ÇEKİN İSTİRDADI TALEBİ - YETKİLİ HAMİLİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
**************
Esas Yılı : 2002
Esas No : 959
Karar Yılı : 2002
Karar No : 4721
Karar Tarihi : 13.05.2002
Daire No : 11
Daire : HD
**************
ÖZET : Zayi nedeniyle açılan iptal davası sırasında çekin kendisinde olduğu bildirilen kişiye karşı, lehdarın mirasçıları tarafından açılan çekin istirdadı davasında, avukat olan davalının çekin asıl hamili olmayıp gerçek hamili adına gizli tahsil cirosuyla devralan hamil olduğu anlaşıldığından; davacı tarafa gerçek hamil aleyhine de istirdat davası açıp iki dava ile birleştirilerek sonuca gidilmesi gerekir.
**************
(6762 S. K. m. 595, 596, 704)
Dava: Taraflar arasında görülen davada Antalya Asliye 5. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 15.10.2001 tarih ve 2000/704 - 2001/977 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü?
Karar? Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi lehine keşide edilmiş çek'in muris öldürülmeden önce üzerinde olduğunu, ancak ceset bulunduğunda bu çek'in murisin üzerinden çıkmadığını, çek'in zayi olması nedeniyle iptali için Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/1707 Esas sayılı dosyasına açılan dava sırasında, işbu davanın davalısı tarafından çek'in muhatap bankaya ibraz edildiğinin hamilin dilekçe vermesi üzerine ortaya çıktığını, bunun üzerine mahkemece verilen süre içinde işbu davayı açtıklarını, murisin öldürülmesinden dolayı yargılanan dava dışı Chermia'nın avukatı olan davalıya çek arkasında bir cirosu olmadığı ve murisin Chermia'ya bir borcu bulunmadığı halde davalının tahsil amacıyla bu çek'i Chermia'dan aldığını iddia ettiğini, Chermia'nın yargılandığı Ceza Mahkemesi'nde de muristen bir alacağının kalmadığını beyan ettiğini, davalının zaten muristen bir alacağı olmadığını ve tahsil için Chermia'dan aldığını iddia ettiğini, ancak murisin cirosundan sonra davalıya yapılmış bir ciro bulunmadığını, dolayısıyla davalının yetkili hamil olmadığını ileri sürerek, çek'in istirdadını talep ve dava etmiştir.
Davalı, çek'in kaybedilmediğini, zira murisin beyaz cirolu çek'i üzerinde taşımasının hayatın olağan akışına uymadığını, Chermia'nın cezaevinde bulunması nedeniyle, ibraz süresinin geçmemesi ve tahsilin sağlanabilmesi için kendisine verdiğini, bunun üzerine çek'i imzalayıp bankaya ibraz ettiğini, çek'in keşide edilmesi nedeniyle ibra yapıldığını, dolayısıyla ibranın alacağın ve çek'in nedeninin kalmadığına işaret edemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar doğrultusunda, davacılar murisinin davalının vekil edeni dava dışı Chermia'ya borcunun kalmadığının 08.09.1999 tarihli ibraname ile anlaşıldığı, bu kişinin yargılandığı ceza mahkemesindeki beyanında da davacılar murisinden alacağının kalmadığını bildirdiği, dolayısıyla davacılar murisi öldürüldükten sonra üzerindeki bu çek'in Chermia tarafından ele geçirilip, avukatı olan davalıya verildiği, çek üzerinde Chermia'nın bir cirosunun bulunmadığı, dolayısıyla davalının gerçek hak sahibi olmadığı, murisin borcu da bulunmadığı için Chermia lehine ciro yapmasına bir neden bulunmadığı, çek'in hak sahibinin murisin mirasçıları davacılar olduğu gerekçeleriyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
İşbu dava, zayi nedeniyle açılan iptal davası sırasında çek'in kendisinde olduğunu bildiren Ahmet'e karşı lehdarın mirasçıları tarafından açılan çek'in istirdadı davasıdır.
Davacıların murisi Ahmet K.'nun lehdarı olduğu çek'in arka yüzünde "Ahmet K.u" adı ve soyadının altındaki imzanın murise ait olmadığı, murisin öldürülmesi sonrasında çek'in üzerinden çalınıp, imzasının taklit edildiği iddiasıyla dava açılmış ise de, davacılar vekili, işbu davanın 11.09.2000 tarihli oturumunda alınan imzalı beyanında, imzanın murise ait olduğunu kabul etmiştir.
Avukat olan davalı, çek'in müvekkili olan dava dışı Chermia isimli kişi tarafından tahsil için kendisine verildiğini, çek'in sağlığında muris tarafından beyaz ciro ile Chermia'ya teslim edildiğini, onunda bu haliyle kendisine vermiş olduğundan kendi ad ve soyadını yazıp, imzalayarak bankaya ibraz ettiğini savunurken, 22.01.2001 tarihli oturumda dinlenen Chermia, imzalı beyanı ile sözkonusu çek'i alacağına karşılık Ahmet K.'dan aldığını, bu nedenle alacağı kalmadığını mahkemede açıklamış olduğunu, sözkonusu çekin alacağını almak için Avukat'a verildiğini ifade etmiş olup böylece çekin asıl hamilinin dava dışı Chermia olduğu, onun tarafından da murisin beyaz cirosuna müsteniden ve elden davalıya verildiği, davalı ile dava dışı Chermianın birbirini doğrulayan beyanlarından anlaşılmakta olup, yapılan bu işlemi TTK.nun 730 ncu maddesi yollaması ile aynı Yasa'nın 595/f.2 ve 596/f.3 ncü maddelerine göre geçerli olduğundan, çek'i elinde bulunduran davalının çek'i gizli tahsil cirosu ile devralan meşru vekil hamil olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, sözkonusu çek'in gerçek hamilinin Chermia olduğu sonucuna varılmış olması karşısında, bu şahsın taraf olmadığı işbu istirdat davasında sağlıklı bir yargılama yapılması ve sonuca ulaşılması mümkün olamayacağından, davacı tarafa Chermia Irma Vanpoujke hakkında da istirdat davası açması için süre verilerek, açılacak davanın işbu dava ile birleştirilerek görülüp, sonuçlandırılması gerekir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan husus gözetilmeden yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş ası doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün temyiz eden davalı yararına ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.(¤¤)
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 19-10-2006, 01:55   #13
ibreti

 
Varsayılan

İmzasız olarak keşidecinin elinden çıkan çek yaprağının KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİ olmadığı için keşidecinin ÇEK İPTALİ davası açma yetkisi yok deniyor. Ben de buna dair 7-8 tane karar buldum.

Lakin aklıma takılan başka bir soru var;
Bankalar çek hesabı sahibine çek karnesini verdikten sonra çek yaprakları bankaya dönmeden yeni bir çek karnesi vermiyor. Diyelimki, yapraklardan birisi iptal davasına konu oldu ve bu nedenle bankaya iade edilemedi. Bu halde dahi bankalar yeni çek karnesi vermiyor. Ancak, ilgili mahkemeden iade edilemeyen çekin iptal davasına konu olduğunu belirten bir yazı alındığında belki çek karnesi verilebiliyor. Bu bile çok zor...
Yargıtay kararlarına dikkat edildiğinde açılan davanın talep şeklinden kaynaklanan bir durumla karşılaşıyoruz. Çek iptali davası niteliği itibari ile kambiyo senedi niteliğindeki bir belgenin iptaline yönelik davadır ve imzasız bir yaprağın kıymetli evrak niteliğinde olmaması nedeni ile Yargıtay'ın kararları da bu yönde gelişmiştir.

Fikir üretmek bakımından;
Çek karnesinin imzasız ve boş olarak (yani kambiyo senedi niteliğini kazanmadan) kaybolduğunun tespitine yönelik bir dava açılsa, çek karnesinin iade alacaklısı olan banka hasım gösterilse ve böylelikle bir tespit hükmü elde edilse.. buna engel var mı?
Old 19-10-2006, 09:20   #14
Av.Nebi

 
Varsayılan

Teşekkürler sayın Doğanel.
Öyleyse beyaz cirolu bir çeki kaybettiğimiz zaman tahsil cirosu iddasında bulunulabilir yani...
================================================== ===================
Peki benim kafama taklan bir soru daha var. Bunu avukat arkadaşlar bilemedi icra müdürlerine de sordum bilemediler. Çek bankaya yazdırıldıktan sonra cirolanırsa Alacağın Temliki hükümlerine mi girer bu yazdırmadan sonraki cirolar?

Teşekkürler...
Old 19-10-2006, 10:01   #15
Av_Ece Altunay Önal

 
Varsayılan

Çek bankaya yazdırıldıktan sonraki cirolar Alacağın Temliki hükümlerine girdiğini çok değerli bir çek savcısından biraz da fırçayla birlikte öğrenmiştim, doğrudur
Old 19-10-2006, 14:41   #16
Av.Nebi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ecealtunay
Çek bankaya yazdırıldıktan sonraki cirolar Alacağın Temliki hükümlerine girdiğini çok değerli bir çek savcısından biraz da fırçayla birlikte öğrenmiştim, doğrudur

Enteresan bi olay olmuş sanırım Çek savcısı yeni mi çıkmiş
Old 19-10-2006, 20:00   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mücahit
Sn.Ergin

Serhat arkadaşımızın cevabı daha ayrıntılı ve net, umarım tatmin olmuşunuzdur. Uygulamada banka avukatlarının sık başvurdukları bir yoldur ve bizzat tecrübe edilmiştir.

Saygılar,

Sayın Av.Mücahit,

Ben halen cevaptan tatmin olmadım. Banka avukatları hangi sıfatla dava açmaktadır. Keşideci sıfatıyla mı?

Saygılarımla
Old 20-10-2006, 01:10   #18
ibreti

 
Varsayılan

Bu kararda keşideciye de ÇEK İPTALİ DAVASI açma olanağı tanınmış..
------------------------------------------------------------------
T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1974/436

K. 1974/420

T. 11.2.1974

• ÇEKİN TAMAMEN DOLDURULMADAN TEDAVÜLE ÇIKARILABİLECEĞİ ( Kaybolan Çekin İptali Davası )

• ÇEKİN İPTALİ DAVASI ( Kaşe ve İmzayı Taşır Şekilde Kaybedilen )

• İMZA VE KAŞEYİ TAŞIR ŞEKİLDE KAYBEDİLEN ÇEKİN İPTALİNİN İSTENEBİLECEĞİ

6762/m.592,669,730

ÖZET : Ttk. 592. Madde gereğince çekin tamamen doldurulmamış olarak tedavüle çıkarılması olanağı mevcuttur. Nitekim eczacı olduğu anlaşılan, davacının çekte kaşesinin ve imzasının bulunduğu dava dilekçesinde belirtilmiş ve ... Bank`tan alınan çek defteri mahkemeye ibraz edilmekle beraber kaybolduğu iddia edilen çekin bu defterden koparıldığı ve seri numarası bildirilmiştir.
Mahkemece, 669, ve müteakip madde hükümleri yerine getirilerek keyfiyetin ilan yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda mezkur maddeler hükümleri gereğince işlem yapılarak iptal yönünden gerekli kararın ittihazı iktiza etmektedir.
DAVA : Davacının imza ve mührünü ihtiva eden ve ... T.A.Ş. Taşkasap Şubesine ait seri A. 175386 numaralı çek kaybolduğundan iptaline karar verilmesinin istemine dair İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi`nce verilen 19.10.1973 tarih ve 369/417 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı avukatı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, kendisinin imza ve mührünü ihtiva eden ve ... T.A.Ş. Taşkasap Şubesine ait seri A. 175386 nolu çeki kaybettiğini ileri sürerek, sözü geçen çekin iptal edilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece; çekin kayıp edildiği muhtemel görülmekle beraber, Türk Ticaret Kanunu`nun 692-693. maddeleri gereğince miktarı, ödeme yeri, keşide günü ve yeri yazılı bulunmayan bir yaprağın çek vasfında kabul edilemiyeceğinden dolayı davanın reddi cihetine gidilmiştir.
Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu`nun 730. maddesinin yirminci bendinde iptal hakkındaki 669-675. maddelerin çek hakkında da uygulanacağı ifade edilmiş ve aynı maddenin üçüncü bendinde, açık poliçeye ait 592. maddesi hükmünün çek içinde gözönünde bulundurulacağı açıklanmıştır.
Sözü geçen 592. madde gereğince bu çekin tamamen doldurulmamış olarak tedavüle çıkarılması olanağı mevcuttur. Nitekim eczacı olduğu anlaşılan, davacının çekte kaşesinin ve imzasının bulunduğu dava dilekçesinde belirtilmiş ve ... Bank`tan alınan çek defteri mahkemeye ibraz edilmekle beraber kaybolduğu iddia edilen çekin bu defterden koparıldığı ve seri numarası bildirilmiştir.
Mahkemece, 669, ve müteakip madde hükümleri yerine getirilerek keyfiyetin ilan yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda mezkur maddeler hükümleri gereğince işlem yapılarak iptal yönünden gerekli kararın ittihazı iktiza ederken davacının ...Bank`tan aldığı çek defterinden koparılan kaşe ve imzasını havi çeki kaybetmesi dolayısiyle kanunun himaye için tanıdığı iptal hükümlerinin çekin tamamiyle doldurulmadığından ve çek vasfını taşımadığından bahs ile talebin reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda yazılı sebeplerden dolayı davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 11.2.1974 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-10-2006, 02:54   #19
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Kayıp Çek ve İptal edilmesi

Ben de keşidecinin (Sayın İbretinin verdiği karara rağmen) iptal davası açma hakkı olduğunu düşünmüyorum. 711/III deki hak olduğuna göre böyle bir davada "hukuki menfaat" olmaz. İptal davası kıymetli evrak elinden iradesi dışında çıkan hamiller tarafından açılabilir. Keşideci açamaz.

Saygılar
Old 20-10-2006, 03:22   #20
ibreti

 
Varsayılan

A şahsının elinde 2 yaprak çek var. Bir tanesini kaybetti. TTK.m.711'e dayalı olarak muhatap bankaya ödemeden men talimatı verdi diyelim. Ancak, ikinci çekini keşide etti fakat ödeyemedi. Banka A'ya gönderdiği ihtarname ile çek kardesini iade etmesini istedi ve A'da kaybettiği çek yaprağını iade edemedi. Banka bu durumu savcılığa ihbar etti ve çek karnesini iade edemediği için A cezalandırılacak.
Bu halde A'nın rızası hilafına elinden çıkan çek için iptal davası açmada neden hukuki yararı olmasın? İllaki bankaya ibrazı mı bekleyecek?
Kaldı ki, çek hesabının bulunduğu bankalar tüm çek yaprakları dönmeden mudiye kolay kolay tekrar çek vermiyor. Bu durum bile iptal davası açmada hukuki yararı olduğunu gösterir.
Anlattığım gibi düşünüyorum. Ne varki son dönem Yargıtay içtihatları bu durumun aksini gösteriyor. Yukarıya koyduğum kararı da epey zor buldum
Saygılarımla..
Old 20-10-2006, 03:53   #21
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Kayıp Çek ve İptal edilmesi

Sayın İbreti;

Ceza hukukunun temel kurallarından birisi "kast"dır. Elinde olmayan bir çeki iade edemeyen insan cezalandırılamaz.

Ödemeden men yasağı bir veya birden çok çek için verilebilir. Ödemeden men yasağı verilmiş çeke bu kaydedilir. Maddesini anımsamıyorum ama muhatap ortaya çıktığında (çek ibraz edildiğinde) işleyiş doğal durumuna kavuşur. Bir taraf dava açar.

Bankaların çek verme konusu ise ayrı bir sorun. İşlerine geldiği gibi davranıyorlar. Çek karnesi alırken bir sözleşme yapıyorsunuz. Her iki taraf da bu sözleşmeye uymak zorunda. Yani iptal ettiniz veya ödemeden men ettiniz diye size çek vermiyorum diyemez. Ama kendiniz için düşünüyorsanız önermem. Hem arkadaşlarınız çek ister onlarla uğraşırsınız, hem de benim aldığım bankada karne 40 YTL olmuş değmez bir daha almayacağım.

Karar konusunda da size katılıyorum. Tarihi epeyce eski.

Sonuç olarak men hakkı olan keşidecinin dava açmakta hukuki yararı olmadığı konusundaki düşüncemde direniyorum.

Saygılar.
Old 20-10-2006, 04:03   #22
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn ibreti
Ceza söz konusu olduğunda manevi unsur yani kasıt gerekir. Karakola bir tutanak tutturmakla dahi çek karnesini iade etmemekte kasıtlı olmadığını ispatlayabilir.

Genel olarak ise Çek paraya eşdeğer bir kambiyo senedi olarak poliçe ve bonaya göre daha özel ve daha farklı bir koruma altındadır. Yani kanunkoyucu arkadaş paranı kaybedersen nasıl paranı köşesi yırtık, bantlı, şu seri nolu gibi tarif ederek herhangi hak iddia edemezsen, çekini, çek defterini vs. kaybedersen de aynı biçimde sorumlusun diyor. O zaman diğer hak sahipleri neden korunuyor derseniz. Onlar tedavüldeki senedi mukabil bedel karşılığında ediniyorlar yani mal, hizmet vs. veriyorlar. Keşideci ise sadece imza ile para yaratıyor. Birinden mal alıyor. Sonra da iptalini istiyor bu mantık korunmuyor.
Old 20-10-2006, 14:44   #23
Av_Ece Altunay Önal

 
Varsayılan

Sayın Av.Nebi;
İzmir'de Çek suçları ile ilgilenen yani şikayetlerimizi yaptığımız tek bir savcı var. Biz de kendi aramızda Nevzat Bey'e öyle diyorduk. Ağız alışkanlığı kusura bakmayın
Old 20-01-2009, 16:47   #24
MACRO

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan serhat-27
kesilen bir çek yaprağı kaybolduğuna göre çek bir şekilde tanzim edilmiş olduğunu düşünerek 1) bankaya rıza dışı elden çıktığı bildirilerek ödemede yasağı talimatı verilecek,ispat açısından yazılı olmasında fayda vardır. 2) kaybolduğu yere en yakın karakola tutanak düzenlettirilecek 3) Miktara göre Sulh ya da Asliye hukuk mahkemesine hasımsız çek iptali davası açılacaktır. dilekçeye çekin elden rıza dışı çıktığına dair deliller eklenecektir(karakol müracaatı,bankaya talimat vs..) mahkeme çekin elden rıza dışı çıktığına kanaat getirir ise gazete ilanı ile muhatabı mahkemeye müracaata davet edecektir. Eğer belirlenen sürede muhatap mahkemeye müracaat ederse dava çekin zilyedine yöneltilecektir, çıkmaz ise mahkeme bu yönde gereken kararı verecektir. Eğer çek koçanı boş olarak kaybolmuş ise sadece bankaya bilği vermek yeterlidir.

Sayın Serhat,
Yukarıdaki açıklamanıza göre, çekin bir şekilde tanzim edilmiş olduğunu varsayacağız ama bedel belirtmek gerekecek mi? Çünkü benim olayımda müvekkil ilgili bankayla yıllardır çalışmadığını, hesabını kapatmak için başvurduğu zaman iade etmemiş olduğu bir çeki olduğunu öğrendiğini belirtti. Yani hem çekin düzenlenip düzenlenmediğini bilmiyor ve hem de aslında çek bugüne değin ortaya çıkmadığına göre ( yaklaşık 3 sene) kambiyo senedi vasfını yitirmiş durumda. Ama bunu ileri sürmenin iptal işlemini daha da zorlaştıracağından çekiniyorum.
Old 20-01-2009, 23:59   #25
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Çek hamiline tanzim edilmiş ve o haliyle keşideci tarafından kaybedilmiş ise, keşidecinin avukatı -pratik bir yöntem düşünerek- bu davayı açar ve çeki iptal ettirebilir. Keşideci adına dava açmak yerine hamil adına davayı açmak çözüm olabilir.
Old 21-01-2009, 11:11   #26
MACRO

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Saim
Çek hamiline tanzim edilmiş ve o haliyle keşideci tarafından kaybedilmiş ise, keşidecinin avukatı -pratik bir yöntem düşünerek- bu davayı açar ve çeki iptal ettirebilir. Keşideci adına dava açmak yerine hamil adına davayı açmak çözüm olabilir.
Sayın Saim,
İlginize çok teşekkür ederim. Ancak benim meselem de bu. Müvekkilim kendi meselesi için başkasından yardım istemeyeceğini belirtti. Yoksa 3. şahısla işi kolayca çözecektik.
Old 25-03-2009, 11:03   #27
av.baris

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım benzer bir olay benim elimde de mevcut öncelikle bulduğum yargıtay kararlarında imzalanmamış çek koçanlarının kıymetli evrak niteliğinde olmadığı bunun yanında ödemeden men yasağı imkanı varken mahkemeden çekin iptalinin istenmesinde hukuki menfaat bulunmadığından ve keşidecinin çek iptalini talep edemeyeceğinden dolayı çeklerin iptalinin istenemyeceği gerekçeleri ile davaların red edilmektedir. bunun yanında 28 şubat 2009 27155 sayılı mükerrer resmi gazete ile yürürlüğe giren 5838 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun'un 32. maddesi ile TTK 711/3 fıkrası yürürlükten kaldırılmış böylece keşidecinin ödemeden men yasağı kaldırılmış bulunmaktadır. Bankalar bu tarih itibari ile ödemeden men yasağının hukuki daynağı bulunmadığı gerekçesi ile ödemeden men yasağı kabul etmemekte hatta daha eskiden verilen ödemeden men yasaklarını da kaldırmaktadır. Şu halde anılan yasa değişikliği ile bir kanun boşluğu oluştuğunu düşünmekteyim. Her ne kadar keşidecinin çek iptali için dava imkanı olmamasına karşın artık çeki elinden rızası hilafına çıkan keşidecinin korunmasına ilişkin herhangi bir hukuki himaye kalmamıştır. Bu nedenle çek iptali için dava açmayı düşünüyorum burada kanun boşluğu oluştuğundan hakimden MK 2 çerçevesinde kanun boşluğunun doldurulması için hukuk yaratmasını talep edeceğim. Ancak hala şüphelerim var öncelikle benim olayımda kaybolan çekler imzasız çek koçanlarıdır. Mahkeme bu durumda da imzasız çekler kıymetli evrak olmadığından davamı reddedebilir endişesi vardır. Sayın meslektaşlarım bu sorunu aşmak için sizlerin önerilerinizi beklemekteyim. Birde açılacak dava da görevli mahkeme hangisi olacaktır. Teşekkür ederim.
Old 25-03-2009, 13:16   #28
Tuğçe AYMEN

 
Varsayılan

Sayın Barış Bey,

Maalesef TTK m.711/3 (Ödemeden men talimatı) bir işe yaramadığı, kötü amaçla kullanıldığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddenin ortadan kaldırılması ile sorunların da ortadan kalkacağı gibi yanlış bir düşünce hâkim olmuştur. Ancak önümüzdeki dönemde bu maddenin eksikliği nedeniyle birçok sorunun yaşanacağı ortadadır. Çünkü sizin durumunuzdaki gibi sahip olduğu çek gerçekten rızası dışında elinden çıkan keşidecinin muhatap bankaya ödemeden men talimatı vermesi söz konusu olamayacaktır.

Bu durumunda keşidecilerin iptal davası açmaktan başka bir imkânı kalmamaktadır. Artık mahkemelerin, keşidecinin ödemeden men talimatı imkânına sahip olmaması nedeniyle iptal davası açması durumunda, bu davada keşidecilerin hukuki yararının olduğu sonucuna varması gerekecektir. Ayrıca mahkemenin çek yapraklarının imzasız olması nedeniyle davayı reddetmemesi gerekecektir. Çünkü bu boş çek yapraklarının doldurularak tedavüle çıkarılması ihtimali yüksektir. Açtığınız davada çek yapraklarının elinizden çıktığını gösteren kuvvetli delilleri ortaya koymanız ve bu çek yapraklarının size ait olduğunu kanıtlamanızın yeterli olacağını düşünüyorum. Ayrıca burada yetkili mahkeme “Ödeme Yeri” mahkemesidir.

Ödemeden men talimatı (TTK m.711/3), muhatap bankaya yapılan bir telefonla gerçekleştirilebilmekteydi. Oysaki iptal davası açacak olan keşidecinin, ödeme yasağını yukarıda belirttiğimiz üzere ödeme yeri mahkemesinden alacağı düşünüldüğünde, iptal davasının ve bunun öncesinde alının ödeme yasağının (TTK m.669) zaman kaybına neden olacağı ortadadır. Bu yüzden ödeme yasağı (TTK m.669) alınana kadar çekin tedavül edip bankaya ibraz edilmesi mümkündür.

Aslında 711/3’ün kaldırılmasının yaratacağı sorunların hepsini burada açıklamak zor ancak burada başka bir hususa daha değinmek istiyorum. Şöyle ki bankalar TTK m.724’e göre sahte ve tahrif edilmiş çeki ödemekten dolayı sorumludurlar ve bankaların artık bu konuda daha çok dikkat göstermeleri gerekecektir. Dolayısıyla boş çek yapraklarının kaybolması ve bunların 3. kişiler tarafından doldurularak bankaya ibraz edilmesi halinde bankanın ödeme yapmaktan kaçınması gerekecektir. Aksi halde ödediği bedelden dolayı keşideciye karşı sorumlu olacaktır.

İyi Çalışmalar,
Old 25-03-2009, 14:10   #29
av.baris

 
Varsayılan

Sayın Tuğçe Aymen;
verdiğiniz yanıt için teşekkür ederim. Hukuki yarar ile açıklamalarınıza tamamen katılıyorum fakat açılacak iptal davasındaki asıl problem çek yapraklarının henüz imzalanmamış olması nedeni ile kıymetli evrakın iptali davasına konu olamaması ve keşidecinin bu davayı açma imkanın olmamasından kaynaklanmaktadır. Yanlış hatırlamıyorsam kıymetli evrakın iptali davası sadece lehdar (veya meşru hamil) tarafından açılabilen bir davadır. Bu nedenle keşideci tarafından açılacak kıymetli evrakın iptali davasında aktif husumet ehliyeti bulunmadığından red edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Benim aklıma TTK 68/4 Te yer alan tacirin elinde bulundurması gerekli evrakın ziaı halini düzenleyen maddesi uyarınca mahkemeden zayii belgesi almak gelmektedir. Ancak burada da zayi belgesi alma koşılları her zaman mümkün olamamaktadır. Ayrıca alınacak zayii belgesi amaca hizmet edemeyecektir. Muhatap Bankanın zayi belgesini ödemeden men olarak nitelendirmesi kanımca mümkün değildir. Ancak ileride muhtemel dvalarda keşideci lehine delil teşkil edebilecektir. Bu nedenle açılacak iptal davasında eğerki hakim davayı mesmu görür ise TTK 68/4'ü yedek hukuk normu olarak hakimin hukuk yaratırken kullanması gerektiği düşüncesindeyim. Mevcut düzenlemeler ile bu sorunun çözümü kanımca mümkün gözükmemekte ancak hakimin hukuk yaratması gerekmektedir. Sanıyorum ki ileride bu konu ile ilgili yargıtay kararları çıkmaya başladığında bizlere bir yol haritası verecektir. Saygılarımla
Old 16-07-2009, 21:34   #30
avukat152

 
Varsayılan

Müvekkilim elindeki çeki ciro etmeden kaybetmiş. Yani çek üzerinde müvekkilin elinde bulunduğuna, elinden rızası hilafına çıktığına dair hiçbir şey yok. Müvekkil çeki kaybettiğine dair karakolda tutanak tutturmak istemiş ancak çeki kaybettiğine dair inandırıcı birşey bulunmadığını söyleyerek kabul etmemişler. Bunun için savcılığa başvurmak mümkün müdür? ne gibi bir yol izlemeliyiz???
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
2885 Kayıp İnsan Av.Armağan Konyalı Hukuk Sohbetleri 17 12-09-2008 07:02
Kayıp/çalıntı Cep Telefonu SrcCoder Hukuk Soruları Arşivi 2 23-11-2003 03:15
4 Yıllık Fakülte Mezunlarına Tanınan Öğretmen Olma Hakkı İptal Kararı İptal Davası hacım Hukuk Soruları Arşivi 0 25-02-2003 11:17
Acı Bir Kayıp - Melih Cevdet Anday Av.Armağan Konyalı Site Lokali 5 30-11-2002 09:09
Mirasın Pay Edilmesi ergok Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08470607 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.