Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hazineye karşı davalarda yetki

Yanıt
Old 09-11-2006, 22:08   #1
mustafaaladag

 
Varsayılan Hazineye karşı davalarda yetki

Benim sormak istediğim husus hazineye karşı açılacak davalarda yetki sorunu ile ilgili. Sorun şu izmir ilinde kaçakçılık suçundan bir yargılama yapılmakta bu yargılama sırasında araç zapt altına alınmakta. izmir Ağır ceza da yapılan yargılama sonunda dava beraatle sonuçlanmakta. Aracın iadesine karar verilmekte ancak araç hasarlanmış iyi korunamamış ve bu arada çalışmadığı süreler için klazanç kaybı var. İzmirde meydana gelen bu işlemlere ilişkin davayı/davaları Gümrükler genel Müdürlüğüne(Ankarada merkezi. Adli yargıda burayı hazine avukatları temsil eder.) karşı(Yargıtay Gümrükler genel Müdürlüğüne karşı açılmalı diyor) izmir dışında bir yerde örneğin istanbul da yada erzurumda dava açabilirmiyiz. açarsak hazine yetki itirazınmda bulunabilirmi. benzer dosyalarda bulunyormu?
Old 11-11-2006, 14:57   #2
medenikal

 
Varsayılan

ONUNCU DAİRE 1996 7290 1995 5361 11/11/1996

KARAR METNİ
1- TAM YARGI DAVALARINDA ÖNCELİKLE HAK VE NESAFET İLKELERİ UYARINCA
GİDERİLMESİ GEREKEN BİR HAK İHLALİ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILA-
CAĞI,
2- HUKUKA AYKIRI İŞLEMİN YOL AÇTIĞI VE İDARE HUKUKU İLKELERİNE GÖRE
GİDERİLMESİ GEREKEN ZARARIN VARLIĞI HALİNDE; İÇTİHADI HATA, AĞIR HUKU-
KA AYKIRILIK GİBİ ÖLÇÜTLERİN, İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN
KALDIRMAYACAĞI HK.<
Dava; sahibi oldukları minibüsün trafik dosyasında motor numa-
rasının orjinal olduğu kaydına rağmen, idarece makina mühendisleri o-
dasına yaptırılan incelemede motor numarasının sonradan vurma olduğu
yolunda rapor verilmesi üzerine 26.10.1989 tarihinde minibüse el konu-
larak haklarında 1918 sayılı Yasaya muhalefetten kamu davası açılan
davacıların, beraat ettikten ve beraat kararı kesinleştikten sonra
2.10.1992 tarihinde kendilerine iade edilen araçlarında meydana geldi-
ğini ileri sürdükleri ve adli yargı yerinde tesbit ettirdikleri
10.765.000 TL maddi zarar ve yine bilirkişi incelemesiyle saptanan a-
racın alıkonulduğu sürede mahrum kalınan ticari kazanç kaybı ile 736.
000 TL ardiye ücreti toplamı uğranılan 66.101.000 TL maddi zararın da-
va tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazmini is-
temiyle açılmıştır.
Bursa 2.İdare Mahkemesi; idarenin hukuka aykırı her işleminin
hizmet kusuru sayılarak tazmin sorumluluğu doğurmayacağı, hizmet kusu-
runun varlığından sözedebilmek için saptanan hukuki sakatlığın bir de-
receye kadar ağır ve önemli olması gerektiği, her idarenin işleyebile-
ceği türden olağan nitelikteki hukuki yanlışlık ve aykırılıkların hiz-
met kusuruna yansımayacağı; tazmini istenilen zararı doğuran olayda i-
darenin keyfi ve sınırsız yetki kullanımı ve hizmet kusurunun bulunma-
dığı, ayrıca davacıların 1918 sayılı Yasanın 21.maddesi hükmüne göre
teminat karşılığı aracını alması mümkün bulunduğu halde böyle bir ta-
leplerinin de olmadığı gerekçeleriyle, davayı reddetmiştir.
Davacılar; ceza yargılamasındaki beraat kararına dayanak alınan
bilirkişi incelemesiyle tesbit edilen motor numarasının sonradan de-
ğiştirilmediği hususunun idare tarafından konunun uzmanı bilirkişilere
incelettirilmesi halinde de saptanabileceği, bu aşamada bir hizmet ku-
suru olmadığı varsayılsa dahi idarenin emanetinde bulunan aracın ko-
runmamasının açık bir hizmet kusuru olduğu ve zararlarının tazmin e-
dilmesi gerektiği savlarıyla; anılan Mahkeme kararının temyizen ince-
lenip bozulmasını istemektedirler.
Kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında bireylerin uğradığı özel
ve olağandışı zararların idarece tazmini gerektiği idare hukukunun bi-
linen ilkelerinden olup, bu husus Anayasının 125.maddesinde de hükme
bağlanmıştır.
Hukuk devleti ilkesi gereği faaliyetlerini hukuka uygun biçimde
yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka aykırı eylem yapması veya işlem
tesis etmesi, kural olarak hizmet kusurudur. Ancak, hak ihlalinin bü-
tün sonuçlarıyla birlikte giderilmesini amaçlayan tam yargı davaların-
da, öncelikle hak ve nesafet ilkeleri uyarınca ortada bir hak ihlali-
nin bulunup bulunmadığı araştırılacağından; neden, konu ve maksat un-
surları bakımından hukuka uygun olmakla birlikte salt yetki ve şekil
unsurları yönünden hukuka aykırı işlem tesis edilmiş olması; işlemin
iptal nedeni olduğu halde hak ihlali doğurmayacak ve bu durumda idare-
nin hizmet kusuruna dayalı olarak tazmin sorumluluğuna gidilmeyecek-
tir. Hukuka aykırı bir işlemin, idare hukuku ilkeleri uyarınca gide-
rilmesi gereken bir hak ihlali meydana getirmiş olması halinde ise,
temyizen incelenen kararda ifade edilen içtihadi hata veya her idare-
nin işleyebileceği türden olağan nitelikte hukuki yanlışlık, hukuka
aykırılığın bir dereceye kadar ağır ve önemli olması gibi ölçütler,
idarenin tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
Uyuşmazlıkta, idare 1918 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuatla
kendisine verilen görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, motor nu-
marasının trafik kaydında belirtildiği gibi orjinal olup olmadığını
Makina Mühendisleri Odasına inceletmiş ve bu incelemede motor numara-
sının orjinal olmadığı yolunda rapor verilmiş olması üzerine davacıla-
rın minibüsünü alıkoymuş ve davacılar hakkında kamu davası açılmıştır.
Dolayısıyla idarenin, konunun uzmanı kişilere yaptırdığı inceleme üze-
rine tesis ettiği işlem hukuka uygun olup, kusurlu veya kusursuz so-
rumluluk ilkelerine göre bu aşamada idarenin tazmin sorumluluğu bulun-
mamaktadır.
Diğer taraftan, idare; alıkonulan ve nezdinde tutulan aracı,
gereken özenle korumak ve alındığı gibi sahibine iade etmekle yükümlü
bulunduğu halde, davacıların tesbit başvurusu üzerine ... 6.Asliye Hu-
kuk Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesiyle, idareye teslim e-
dilen aracın; iç dikiz aynasının olmadığı, orta şaftının yamulduğu,
boyasının ön tarafta tamamen kalktığı ve aracın tümünde solduğu, döşe-
melerin ise eskidiği ve solduğu, emsali araçlara göre değer kaybına
uğradığı, sonuçta; 10.765.000 TL maddi zarar oluştuğu hususları tesbit
edilmiştir.
Bu durumda; hukuka uygun işlemle alıkoyduğu aracı gerektiği gi-
bi muhafaza etmeyen idare, hizmet kusuruna dayalı olarak ve araçta
meydana gelen hasarı tazminle sorumlu bulunmaktadır. Davada tazmini
istenilen, aracın alıkonulduğu süredeki ticari kazanç kaybı ve ardiye
ücreti karşılığı zararlar ise, idarenin alıkoyma işleminin hukuka uy-
gun olması ve davacıların 1918 sayılı Yasanın 21.maddesi kapsamında a-
racını teminat göstermek suretiyle teslim almaması karşısında, tazmini
gereken hak ihlali niteliğinde değildir.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüne, Bursa
2.İdare Mahkemesinin 28.3.1995 tarih ve 1995/165 sayılı kararının bo-
zulmasına, dava dosyasının anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine
karar verildi. (MT/NÇ)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Üniversite Hsatanesine Karşı Açılacak Davada Görev ve Yetki ARN Meslektaşların Soruları 8 18-07-2013 13:32
idari davalarda temyiz süresinde feragatın anlamı göçebe Meslektaşların Soruları 7 23-05-2012 22:00
Ösym'ye Karşı TUS Sınavı için Açacağım Davada Yetki Sorunu merwanoz Meslektaşların Soruları 11 15-11-2006 14:16
terditli davalarda terditlerden biri derdest ise 2.dava derdest olurmu detlef Meslektaşların Soruları 1 09-08-2006 15:15
İhtiyati Haciz Nedeniyle Hazineye Karşı Tazminat saime erdoğan Meslektaşların Soruları 1 15-03-2002 00:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03855205 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.