Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hileli senet ile cebri icra satışı sonrası açılan yolsuz tescil nedeni ile tapu iptal davası

Yanıt
Old 05-04-2012, 09:54   #1
av.f.esra

 
Varsayılan Hileli senet ile cebri icra satışı sonrası açılan yolsuz tescil nedeni ile tapu iptal davası

İyi günler, sayın meslektaşlarım müvekkilimin piyasaya borçlarından dolayı hakkında başlatılan icra takibinden kaçmak için o zaman ki vekilinin vermiş olduğu akıl ile yanında çalışan işçisine yüksek mitarda senet imzalayıp veriyor ve bu senet icra takibine konarak evinin üzerine haciz konuluyor.Daha sonra usulsüz tebligatlarla ,durumdan haberi olan birkişiye, ev değerinin 6/1 fyatına satılıyor. müvekkil ihalenin feshini 7 günlik süre sebebi ile kacırıyor(karar yargıtaycada onanmıştır.)Bu sebeple yolsuz tescil sebebi ile tapu iptali ve tescil davası açılıyor. Sizlerden ricam mahkemeye delil olarak sunmam için benzer olaylarla ilgili bildiğiniz yargıtay kararı varmıdır ?Teşekkürler.
Old 05-04-2012, 13:00   #2
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

T.C.YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5029 K. 2010/5612 T. 12.5.2010
• YOLSUZ TESCİL İDDİASI ( Tapu İptal ve Tescil - Bu Tür Davaların MülkiyetHakkına Dayalı Olarak Her Zaman Açılabileceği/Kaydın İlletini Teşkil Edenİhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin OluşmasınaNeden Olacağı )
• TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yolsuz Tescil İddiası - İhalenin Geçersizİşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )

• İHALENİN FESHİ ( Davalı İhaleye Katılan Sıfatını Taşıyor İse Olayı BilenHatta Daha Ötesi Olayı Yaratan ve Yürüten Kişi Olduğu - Bu Kişinin İktisapta 3.Kişi Sayılmasına Olanak Olmadığı/İhalenin Geçersiz İşlemlere DayanmasıDurumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )

818/m.226

2004/m.18,134

ÖZET : Dava, yolsuz tesciliddiasına dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davanın, çekişmekonusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu,bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açıktır.Bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabileceği dekuşkusuzdur.

Diğer yandan, davalı ihaleye katılan sıfatını taşıyor ise,olayı bilen, hatta daha ötesi olayı yaratan ve yürüten kişidir. Bu kişininiktisapta 3. kişi sayılmasına olanak yoktur. O halde, kaydın illetini teşkileden ihalenin geçersiz işlemlere dayanması durumunda yolsuz tescilin oluşmasınaneden olacağı açıktır.

DAVA : Taraflar arasında görülendavada:

Davacılar, alınan kredi borcunun zamanında ödenmemesisebebiyle davalı Banka tarafından yapılan icra takibi sonucu, davacı Bekir'eait 34 parsel sayı taşınmazın cebri icra yoluyla alacağına mahsuben davalıBankaya ihale edildiğini, icra takip dosyasında usulsüz işlemler yapıldığını,ihalenin geçersiz olduğunu, bu nedenle davalı adına tescilin yolsuz tescilniteliğinde bulunduğunu ileri sürüp, tapu iptali ve tescil istemişlerdir.

Davalı Banka, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacılar vekili tarafından süresinde duruşma isteklitemyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 26.01.2010 Salı günü içinyapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat R.Kemal Çelik ile temyizedilen vekili Avukat Erkan Yenilmez geldiler, duruşmaya başlandı, süresindeverildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne kararverildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanınbittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi Şükran Dağlıİlgün tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerekgereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava yolsuz tesciliddiasına dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanınreddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; Davacıların,davacıTezcan ile davalı Banka arasında düzenlenen kredi sözleşmesinde davacı Bekir'inkefil olduğunu, kredi borcunun süresinde ödenmemesi üzerine davalı Bankanın Bursa4. İcra Müdürlüğünün 2008/609 esasında kayıtlı icra takibi başlattığını,yapılan icra takibi sonucu davacı Bekir'e ait 2688 ada Parsel sayılı taşınmazıncebri ihale sonucu alacağına mahsuben davalı banka tarafından ihalede satınalındığını; icra takip dosyasında yapılması gereken tebligatların usulsüzolduğunu, bu nedenle 34 parsel sayılı taşınmazın ihale ile davalı bankayasatışına ilişkin işlemin yasal olmadığını ileri sürerek, tapu iptal ve tescilisteğinde bulundukları; öte yandan, davacılar tarafından davalı banka aleyhineaçılan ihalenin feshi davasının Bursa 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 30.12.2008günlü, 2008/822-889 esas-karar sayılı ilamıyla reddedilip kesinleştiğianlaşılmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki; önceden İcra Tetkik Merciindekiihalenin feshi davası ile taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlık irdelenmeyip,İcra Hukuku ile sınırlı olarak yapılan işlemlerin uygunluğu ve ihaleninyöntemine uygun icra edilip edilmediği değerlendirilmiştir.

Bilindiği gibi, İİK.' nun 18. maddesi uyarınca icrayargılaması basit yargılama usulüne tabidir. Öte yandan 134. Maddenin ikincifıkrasında öngörüldüğü üzere ihalenin feshi BK.' nun 226. maddesinde yazılısebeplerde dahil olmak üzere yalnız İcra Mahkemesinden şikayet yoluyla ihaletarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir, ilgililerin ihale yapıldığıana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttılapeyda ettiği kabul edilir şeklindeki düzenlemeler icra hukuk ile sınırlı vebasit yargılamayı ve ihalenin hazırlanış ve ifası ile sonuçlandırması sırasındavuku bulan İcra Mahkemesinden şikayet yoluyla istenebilen fesihleritanımlamaktadır.Bu çerçevede kalan bir soruşturma ve değerlendirmenin mülkiyethakkının illetini teşkil eden nedenin varlığına yada yokluğuna delalet edemiyeceğikabul edilmelidir. Türk hukuk sisteminde, tapu kayıtlarının oluşumunda illilikprensibi esastır.İhalenin feshi isteğinin reddedilmiş olması keyfiyeti temeldeyolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmaz .

Eldeki davada yukarıda açıklanan iddianın içeriği ve ilerisürülüş biçimi itibariyle, davanın, çekişme konusu taşınmaz kaydının davalıtaraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescilniteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açıktır. Bu tür davalarınmülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabileceği de kuşkusuzdur.

Diğer yandan, davalı ihaleye katılan sıfatını taşıyor ise,olayı bilen, hatta daha ötesi olayı yaratan ve yürüten kişidir. Bu kişininiktisapta 3. kişi sayılmasına olanak yoktur.

O halde, kaydın illetini teşkil eden ihalenin geçersizişlemlere dayanması durumunda yolsuz tescilin oluşmasına neden olacağı açıktır.

Hal böyle olunca; yolsuz tescil iddiasına dayalı olaraktarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda tüm delillerinin toplanması,soruşturmanın eksiksiz tamamlanması, toplanan ve toplanacak olan tarafdelillerinin birlikte değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir kararverilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuşolması doğru değildir.

SONUÇ : Davacıların, temyizitirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.'nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 24.12.2009 tarihinde yürürlüğe girenAvukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için750.00.-TL. .duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, alınanpeşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 12.05.2010 tarihinde oybirliğiylekarar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu İptali Davası/Mahkeme ilamının yanlış uygulanması sebebiyle yolsuz tescil avbadıllı Meslektaşların Soruları 4 16-05-2012 15:51
Özel mülkiyete konu ( tapulu taşınmaz ) taşınmaza ilişkin orman vasfında olduğu gerekçesi ile idarece açılan tapu iptal ve tescil davası ahar Meslektaşların Soruları 2 05-11-2011 22:27
tapu iptal tescil davası terina Meslektaşların Soruları 0 31-03-2010 11:07
tapu iptal ve tescil davası ladre Meslektaşların Soruları 2 28-10-2009 10:07
6831 sayılı yasa 2/b sayılan yerlerin satışı,tapu iptal ve tescil ozlemaksoy Meslektaşların Soruları 0 09-02-2009 14:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04454803 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.