Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdare Mahkemesi İptal Karari,vekalet Ücreti,kesinleşme

Yanıt
Old 29-06-2010, 16:07   #1
Av.Ersoy Arda

 
Varsayılan İdare Mahkemesi İptal Karari,vekalet Ücreti,kesinleşme

İdare mahkemesinin vermiş olduğu idari işlemin iptaline ilişkin karar da yazılı vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konabilirmi ?
Old 29-06-2010, 16:57   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ersoy Arda
İdare mahkemesinin vermiş olduğu idari işlemin iptaline ilişkin karar da yazılı vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konabilirmi ?
Konabilir: İdare mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmez.

(Karar temyiz edilirse; Danıştay'dan yürütmenin durdurulması kararı istenirse; Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar verirse ancak o zaman idare mahkemesinin kararı uygulanamaz olur.)

Saygılarımla
Old 29-06-2010, 16:58   #3
detay82

 
Varsayılan

Konulmasına bir engel mevzuatta, başıma gelen aynı olayda icra müdürüne sorduğumda bir sakıncası olmadığını ancak kesinleştikten sonra konulmasını bazı icra müdürlerinin isteyebileceğini ifade etmişti.
Ayrıca aynı konuyla ilgili linkte aşağıdadır.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4104
Old 29-06-2010, 17:06   #4
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ersoy Arda
İdare mahkemesinin vermiş olduğu idari işlemin iptaline ilişkin karar da yazılı vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konabilirmi ?
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2008/13864
Karar No.
2008/17373
Tarihi
14.10.2008ÖZET
BİR BAŞKA ANLATIMLA, İDARİ YARGININ EDAYA İLİŞKİN İLAMLARI İCRA DAİRESİNDE İLAMLI TAKİBE KONU EDİLEBİLİR. KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAKLAR AYNI KANUN'UN 28/1. MADDESİNE GÖRE İDARE ALEYHİNE AÇILAN VE HACİZ VEYA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ DAVALARDA VERİLEN KARARLAR OLUP, SOMUT OLAYA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE İLAMDA HÜKÜM ALTINA ALINAN VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ALACAĞI YÖNÜNDEN ALACAKLININ TAKİP YAPMASINDA YASAYA AYKIRILIK YOKTUR. O HALDE, MAHKEMECE ANILAN ALACAK KALEMLERİ YÖNÜNDEN ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE YAZILI GEREKÇE İLE TAKİBİN TAMAMININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:
Alacaklının, borçlu aleyhine idari yargıda açmış bulunduğu tam yargı davası sonucu lehine hükmedilen alacağı icra takibine koyduğu anlatılmaktadır. 2577 Sayılı İYUK. 28/2. maddesi tam yargı davaları hakkındaki konularda belli bir miktarı içerenlerin genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı hükmüne yer verilmiştir. Bir başka anlatımla, idari yargının edaya İlişkin ilamları icra dairesinde ilamlı takibe konu edilebilir. Kesinleşmeden takibe konulamayacaklar aynı Kanun'un 28/1. maddesine göre idare aleyhine açılan ve haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar olup, somut olaya uygulama olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle ilamda hüküm altına alınan vekalet ücreti ve yargılama gideri alacağı yönünden alacaklının takip yapmasında yasaya aykırılık yoktur. O halde, Mahkemece anılan alacak kalemleri yönünden şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin tamamının iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Old 21-02-2011, 11:27   #5
seyfi budak

 
Varsayılan

YARGITAY
3. H.D.
TARİH : 17.7.2007 E:15554 K:19289


ÖZET : KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİ – KESİNLEŞMEDEN TAKİP KONUSU YAPILAMAYACAK OLAN İLAMLARDA YER ALAN VEKALET ÜCRETİNİN TAKİBE KONULMA ZAMANI
Davada; davacı aleyhine 1.919,00.-TL. faiz alacağının tahsili için başlatılan icra takibinde davacının boçlü olmadığı ileri sürülerek takibin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
Mahkemece, hesap bilirkişisinin raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Yanlar arasında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2000/982 E. ve 2002/2298 K. sayılı dava dosyası ile müdahalenin men'i ecrimisil ve tazminat istemi ile açılan dava sonucunda 3.800,00.-TL vekalet ücretinin o davanın davacısı durumunda olan davalıdan tahsiline karar verildiği, davacının ise 24.05.2005 tarihinde başlattığı takiple 3.800,00.-TL vekalet ücreti alacağı ile birlikte 2.185,00.-TL. işlemiş faizin tahsilini istediği, davalının İcra Hukuk Mahkemesinde işlemiş faize yönelik itirazı üzerine hesap bilirkişisinden alman rapor doğrultusunda işlemiş toplam faizin 4.104,29.-TL. olduğu gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği, davalının ise bu karara istinaden daha önce takip konusu yapılamayan 1.919,00.-TL. işlemiş faiz alacağının tahsili için 11.11.2005 tarihinde yeni bir takip başlattığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Mahkemece; vekalet ücretine hükmedilen kararın tarihi ile takip tarihi arasında işleyecek faizin miktarı yönünden yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş ise de; Avukatlık Kanunu'nun 164/ son maddesi gereğince yargılama sonucunda karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücreti yargılama ve icra gideri niteliğinde olduğundan ancak dava veya takip sonuçlandığında miktarı belli olur ve bundan sonra hasım taraftan tahsili mümkün hale gelir. Kaldı ki; vekalet ücretinin hüküm altına alındığı ilamda mülkiyet hakkına dayalı olarak müdahalenin men-i isteminde bulunmuş olup, ilam taşınmazın aynı ile ilgilidir. Ecrimisil ve tazminat istemleri ise el atmanın önlenmesi kararının eklentisi niteliğindedir.
O halde; HUMK'un 443. maddesi gereğince kesinleşmeden icraya konulamayacak olan ilamlardaki vekalet ücreti de ilamın eklentisi durumunda olduğundan asıl hüküm kesinleşmedikçe icra edilemez.
Mahkemece yukarıdaki hususlar doğrultusunda müdahalenin men'ine ilişkin hükmün kesinleştiği tarihin esas alınarak vekalet ücretine yürütülecek faizin bu tarihten itibaren hesaplatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.
3.HD.17.7.2007 T.E:15554 K:19289
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Askerİ YÜksek İdare Mahkemesİ Karari ESİN Meslektaşların Soruları 1 11-06-2010 19:15
BÖlge İdare Mahkemesİ Karari avseher Meslektaşların Soruları 7 12-05-2010 12:14
İdare Mahkemesİ, İptal Davasi, SÜre krizantem Meslektaşların Soruları 6 08-01-2010 00:06
KesİnleŞmeyen İdare Mahkemesİ Karari DENGE55 Meslektaşların Soruları 2 07-09-2009 12:48
İdare Mahkemesİ DaniŞtay Karari AVUKAT ŞÜKRAN Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 11-09-2007 15:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04568291 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.