Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bono vade haftsonu, protesto süresi

Yanıt
Old 17-08-2009, 20:04   #1
gülnihal çevik

 
Varsayılan bono vade haftsonu, protesto süresi

İyi çalışmalar,

Vadesi 30.05.2009 Cumartesi olan bonoyu kambiyo yolu ila icraya koymuş bulunuyorum.
Keşicedi A, Lehdar B, Ciranta C, biz son ciranta D yiz.
Bonoyu, protestolu olduğu için, A,B,C aleyhine takibe koydum.

Sadece B nin ödeme gücü var.
Bugün, İcra Hukuk Mahkemesinden duruşma günü geldi.
İtirazı B yapmış. Protesto 2 günlük süresi içinde yapılmadığı sebebiyle.

1- Protesto 03.06.2009 tarihli ama 30 mayıs cumartesiye geldiğinden, ödeme günü bir sonraki iş gününe pazartesi ye 01.06.2009 a gelir, protesto için takip eden 2 iş günü de 02.06.2009 salı ve 03.06.2009 çarşamba olur, böylece 03.06.2009 çarşamba günü yapılan protesto süresinde yapılmış sayılır diye düşünmüştüm.
Madde 664 - Vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlıyan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takibeden ilk iş günü istenebilir. Poliçeye mütaallik diğer bütün muameleler, hususiyle kabul için ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılır.
Ancak demin arama yaparken, eğer vade haftasonua geliyorsa, takip eden ilk iş günü protesto çekilmesi gerekir diye bir yazı okudum. Kafam karıştı.

Yapılan protesto süresinde midir? Hatalı mıyım?


2- Protesto olmasaydı, B ye karşı Sebepsiz Zenginleşme davası açamam diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.
Old 17-08-2009, 20:14   #2
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

Düzenlettirilen protesto süresindedir. Zira ödeme günü tatile denk geldiğinden, vade tatili takip eden ilk iş günü olacaktır. Buna göre ödememe protestosu düzenlettirme süresi de 01/06/2009 olacağından, bu tarihi takip eden iki iş günü 03/06/2009 olacaktır.
Old 18-08-2009, 11:56   #3
Burak Demirci

 
Varsayılan

Vade hafta sonuna denk geldiğinden, vadenin pazartesi gününe kadar uzaması sebebi ile iki günlük protesto süresinin, vadeyi takip eden ilk iş günü olan Salı gününden itibaren başlaması gerekir. Dolayısıyla 02.06.2009 ve 03.06.2009 tarihleri bu iki iş gününü kapsayan tarihler olacaktır.

Okumuzş olduğunu belirttiğiniz yazıda belirtilen ifadelere katılmıyorum. Çünkü Kanun, protesto süresini belirlerken 2 gün değil, 2 iş günü ifadesini kullanarak istisnai bir durum ihdas etmiş.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2001/4570
Karar: 2001/5885
Karar Tarihi: 06.04.2001

ÖZET: Poliçe ile ilgili muamelelerden biri, son günü cumartesiye, pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan bir müddet içinde yapılması gerektiği takdirde bu müddet, onu takibeden ilk iş gününün sonuna kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir. Müddetlerin başında, ortasında ve sonundaki tatil günleri sebebiyle ayrıca bir uzatma istenemez. Ancak kanunun, müddetlerin hesabında iş günü esasının uygulanacağını belirttiği hallerde, tatil günlerinin müddet hesabına dahil edileceği yolundaki hüküm uygulanmaz.

(6762 S. K. m. 620, 626, 635, 642, 647, 664/2, 690)

Dava: Merci kararının bozulmasını mutazammın, 19.1.2001 tarih, 19898/594 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 19.3.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Takip konusu bonolarda TTK.nun 626 ve 642. maddelerine göre keşidecinin yasal süresi içinde protesto edildiği, alacaklı vekilince karar düzeltme dilekçesi ekinde ödememe protestoları ibraz olunan ve incelenen protestolarla tespit edilmiştir. Şöyle ki; TTK. 690. maddesi göndermesiyle bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 664/2. maddesi gereğince poliçe ile ilgili muamelelerden biri son günü cumartesiye, pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan bir müddet içinde yapılması lazım geldiği takdirde bu müddet onu takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir. Müddetin başındaki, ortasındaki veya sonundaki tatil günleri nedeni ile ayrıca bir uzatma talep olunamaz. Ancak kanunun müddetlerin hesabında iş günü esasının uygulanacağı belirttiği hallerde (örneğin, TTK.nun 620, 626, 635, 647) tatil günlerinin müddet hesabına dahil edileceği yolundaki hüküm uygulanmaz (Prof. Dr. F. Ö., Kıymetli Evrak Hukuku). Somut olayda 15.1.1999 vadeli bonoda protesto çekmek için vadeyi takip eden 2 iş günü cumartesi-pazara rastlamıştır. Pazartesi idari tatil olması nedeniyle işgünü sayılır. Salı, Çarşamba, Perşembe yine resmi tatil olduğundan Cuma günü protestonun çekilmesi için 2. iş günü olarak belirleneceğinden 22.1.1999 tarihinde keşide edilen protesto da süresindedir. Hal böyle olunca alacaklının lehtar A. hakkında takip yapmasında yasal bir engel olmadığından merci kararının onanması gerekirken bozulduğu görülmekle alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19.1.2001 tarihli 2000/19898-2001/594 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 3.240.000.-lira onama harcı peşin alındığından mahsubuna, bakiye kalmadığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 6.4.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 18-08-2009, 12:23   #4
tolga doğan

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1971/5624

K. 1971/7709

T. 28.12.1971

• ÖDEMEME PROTESTOSU ( İş Günlerinde Çekileceği )

• TATİLLER ( Bononun Vade Tarihinin Tatil Gününe Denk Gelmesi )

• BONO ( Vade Tarihinin Tatil Gününe Denk Gelmesi-Protesto )

6762/m.626,664

ÖZET : Vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan bononun ödenmesi ancak tatili izleyen ilk iş gününde istenebilir; ödemeden imtina protestosunun ise ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde düzenlemesi gerekir.
DAVA : T...E...K... Bankası ile M... İ... arasında çıkan davadan dolayı Erzincan As. Hukuk Hakimliğince verilen 15.12.1970 gün ve 340/1191 sayılı hükmü onayan dairenin 7.4.1971 gün ve 1177/2783 sayılı ilamı aleyhinde davalı tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Borçlusu E....A.... tarafından ödenmemesi sebebiyle davalı cirantadan davacı Bankanın tahsilini istediği 19.11.1969 tanzim ve 18.2.1970 hululu vade tarihli 12.500 liralık bononun vadesinin bitmesinden itibaren iki iş günü zarfında borçlusu protesto edilmediğinden, müddetinden sonra yapılan protesto muteber olmadığından ve davalının da asıl borçlu olmayıp ciranta olduğundan bahisle mahkemece Türk Ticaret Kanununun 642. maddesine müsteniden davanın reddine karar verilmiş ve bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır.
Davacıya temlik cirosu ile edilen 12.500 liralık bononun vade tarihi 18.2.1970 dir. Bu tarihten bir gün evvel yani 17.2.1970 tarihinde salı günü Kurban Bayramı başlamaktadır. 27.5.1935 günlü ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2. maddesi gereğince kurban bayramı tatili 4 gündür bayram 17 Şubat 1970 salı günü başladığına göre, tatilin son günü 20. Şubat. 1970 cumadır. Yine bu kanuna ek 30.6.1938 tarihli ve 3466 sayılı kanunun 2. maddesi, ( kanunda tayin edilen genel tatil günlerinin sonu Cuma gününe tesadüf ihtiva etmektedir. 2. Ocak 1924 gün ve 394 sayılı kanun hükmü gereğince de pazar günleri hafta tatili olarak kabul edilmiştir.
Bu suretle olayda senedin vadesinden bir gün evvel 17.2.1970 tarihinde salı günü başlayan kanuni tatil günleri 23 Şubat 1970 pazartesi gününe kadar devam etmektedir. Bu itibarla Türk Ticaret Kanunun 664. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesine göre, vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan poliçenin ödenmesi ancak tatili takip eden ilk iş günü istenebilir. Tatili takip eden ilk iş günü olayla 23.2.1970 pazartesi günüdür; senedin vadesi bu tarihte dolmuş ve ödeme günü bu bakımdan 23.2.1970 tarihi olmuştur. Aynı Kanunun 626. maddesi gereğince protestonun ödeme gününü takip eden 2 iş günü içinde çekilmesi lazımdır. Olayda bu protesto müddeti 25.2.1970 çarşamba günü akşamı bitmektedir. Davacı ise senet borçlusuna 25.2.1970 günü protestosunu müddetinde göndermiştir. Buna rağmen mahkeme, kurban bayramı tatilinin 20.2.1970 cuma günü bittiğini 21.2.1970 cumartesi gününün tatil olmadığını ve vadenin bu gün sona erdiğini kabul ederek protestonun müddetinde gönderilmemiş olduğundan bahisle davanın reddine karar vermiştir.
Sözü edilen 664. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesinde de ( poliçeye müteallik diğer bütün muameleler, hususile kabulu için ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılır ) hükmü yer almıştır.
Burada hükümde sözü edilen bir iş günü, vadesinin tatilden sonra dolduğu kabul edilen bononun protestosunun da bir günde yapılacağı anlamına gelmez. Kanun koyucu protestonun 626. maddede belirtilen süreden evvel yapılacağını kast etmiş olsaydı aynı günde yapılır şeklinde hüküm sevkederdi. Madde bir iş gününde yapılır denmesi, bu işlemlerin de yani protesto ve ibraz işlemlerinin de tatilde değil, bir iş gününde yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu fıkra hükmü maddenin 2. fıkrası ile ve özellikle 2 fıkrasının son cümlesi ile birlikte incelendiği takdirde tatilde süresi dolan poliçenin tatilin bitmesinden itibaren ilk iş gününde protestonun da çekilmesi gerektiğini göstermediği gibi, son cümledeki ( aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir ) hükmü de maddenin birinci fıkrasındaki açıklık ve 626. madde ile protestonun ödeme gününü takip eden 2 iş günü içinde gönderilmesi gerektiği şeklinde konan prensibi ortadan kaldırmaz.
Gerek bu cümle, gerekse 1. fıkrasının 2. cümlesi vadenin tatil içinde dolmuş olması halini derpiş etmektedir. Olayda senedin vadesi kurban bayram tatili baslandıktan 1 gün sonra 18.2.1970 günü dolmaktadır, Vade tatilin başlanmasından 1 gün sonraya tesadüf ettiği için tadilde geçen müddetler hesap edilemez; tatil bittikten sonra müddet tekrar işlemeye başlar. Tatilde müddetin hesabına devam olunarak ve ancak tatilde vade dolmuş kabul edilmiyerek tatili takip eden ilk iş gününde vadenin bittiği kabul edilecek ve bu hesaplara göre protestosu da yine vadeyi takip eden 2 iş günü zarfında gönderilecektir. İş günü haricinde protesto göndermek bahis konusu olmıyacaktır. 664. maddenin 2/1. fıkrası 2. cümlesi ile 2. fıkranın son cümlesinin anlamı budur.
Böyle olunca, yukarıda açıklandığı gibi davacının 25.3.1970 tarihinde borçluya gönderdiği protestonun kanuni süresi içinde gönderildiğinin kabulü ile gerekli hükmün tesisi icap ederken mahkemenin, protestonun süre geçtikten sonra gönderildiği yolundaki gerekçesi kanuna aykırı görülmüş ve bu sebeplerle davacı vekilinin karar düzeltme isteği kabule şayan bulunmuştur.
SONUÇ : Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüne, Dairenin 7.4.1971 gün ve 1177/2783 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve mahal mahkemesinin 15.2.1970 gün ve 240/1970 sayılı hükmünün BOZULMASINA, 28.12.1971 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi
Old 18-08-2009, 12:27   #5
tolga doğan

 
Varsayılan

Bu karar sizin işinize daha çok yarayacaktır. İyi çalışmalar...

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/3303

K. 2007/5670

T. 26.3.2007

• VADESİ TATİLE RASTLAYAN SENET ( Ödeme Günü Bu Tarihi İzleyen İlk İş Günü Protesto İse Bu Ödeme Gününü İzleyen İki İşgünü Olduğu )

• ÖDEME GÜNÜ ( Senedin Vadesi Tatile Rastladığından Ödeme Günü Bu Tarihi İzleyen İlk İş Günü Protesto İse Bu Ödeme Gününü İzleyen İki İşgünü Olduğu )

• ÇEK PROTESTOSU ( Senedin Vadesi Tatile Rastladığından Ödeme Günü Bu Tarihi İzleyen İlk İş Günü Protesto İse Bu Ödeme Gününü İzleyen İki İşgünü Olduğu )

6762/m.664

ÖZET : Somut olayda senedin vadesi ( 10.06.2006 cumartesi ) tatile rastladığından "ödeme günü" bu tarihi izleyen ilk iş günü ( 12.6.2006 pazartesidir. Protesto ise bu ödeme gününü izleyen iki işgünü yani 14.06.2006 Çarşamba günü çekildiğinden süresinde ve yasaya uygundur.
O halde, mahkemece hamilin lehtar-cirantayı takip hakkı bulunduğu kabul edilerek sair itiraz nedenleri incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : İcra dosyasında konulu bulunan Kayseri 1. Noterliğinin 12698 yevmiye numaralı protestosunun 14.06.2006 tarihinde keşide edildiği görülmektedir.
TTK.nun 664 üncü maddesinde, ( vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takip eden ilk iş günü istenebilir. Poliçeye müteallik diğer bütün muameleler, hususiyle kabul için ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılır. Muamelelerden biri, son günü pazara veya diğer resmi tatil gününe rastlayan bir müddet içinde yapılması lazım geldiği taktirde bu müddet onu takip eden ilk iş gününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir. ) düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda senedin vadesi ( 10.06.2006 cumartesi ) tatile rastladığından "ödeme günü" bu tarihi izleyen ilk iş günü ( 12.6.2006 pazartesidir. Protesto ise bu ödeme gününü izleyen iki işgünü yani 14.06.2006 Çarşamba günü çekildiğinden süresinde ve yasaya uygundur.
O halde, mahkemece hamilin lehtar-cirantayı takip hakkı bulunduğu kabul edilerek sair itiraz nedenleri incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) , 26.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-08-2009, 11:46   #7
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Yargıtay'ın kararına katılmadığımı bir "görüş" olarak bildirmek isterim:

BİR... Herhangi bir günün "iş günü" ya da "resmi tatil" günü olup olmadığını belirlemek için bakılması gereken yasa: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun"dur.

İKİ... Bu Kanun'a göre cumartesi günü "iş günü"dür. Resmi tatil de değildir.

ÜÇ... O halde ödeme süresi cumartesiye denk gelen bononun cumartesi günü ödenmesi istenebilir.

DÖRT... Ödenmediği takdirde bununla ilgili ödememe protestosu cumartesiyi takip eden ilk iş günü olan "pazartesi" ya da ikinci iş günü olan "salı" günü istenebilir. Eğer "pazartesi" ya da "salı" günü resmi tatile denk geliyorsa süre sarkar.

BEŞ... 664. maddede cumartesi gününden bahsedilmemiştir. Yargıtay'ın "cumartesi" gününü hangi nedenle "resmi tatil" kabul ettiğini anlayamadım. Eğer yasal bir gerekçe yoksa kararı hatalı buluyorum.

Saygılar
Old 04-05-2018, 13:47   #8
ahmetcan2014

 
Varsayılan mevzuyu bir misalle açıklamak gerekirse...

konu başlığı altında yazılanlardan istifade ettim. o vakit katkımı da yapmam gerek : 10 eylül 2016 ödeme tarihli senedin 20 eylül 2016 tarihinde protesto edildiğini görünce bu işte bir iş var dedim. 10 eylül 2016, cumartesi imiş 12-13-14-15 eylül (pazartesi-perşembe) kurban bayramı imiş. buna göre ödeme günü 16 eylül 2016 cuma olmuş. araya bir cumartesi pazar daha girmiş ve protesto ödeme gününden sonraki iki iş gününün ikincisinde yani 20 eylül 2016 salı günü çekilmiş.

yargıtay ın "ÖZET : Vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan bononun ödenmesi ancak tatili izleyen ilk iş gününde istenebilir; ödemeden imtina protestosunun ise ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde düzenlenmesi gerekir." tespiti doğru bir karar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vade tarihi olmayan bono ve protesto beyazbulut Meslektaşların Soruları 12 05-07-2012 14:57
Bono Arkasındaki Vade Jaap Meslektaşların Soruları 16 08-01-2011 14:34
İMKANSIZ VADE 08.15.2008 vade tarihli bono geçerlimidir? preglinus Meslektaşların Soruları 18 12-03-2009 18:50
Açık bono olarak protesto edilen bono DerinlikSarhoşu Meslektaşların Soruları 9 11-03-2008 09:24
protesto/bono hidayet Meslektaşların Soruları 5 02-08-2006 12:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04956508 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.