Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tasarrufun iptali - yargıtay kararı

Yanıt
Old 09-01-2009, 10:53   #1
kanune

 
Varsayılan tasarrufun iptali - yargıtay kararı

tasarrufun iptali davasında, taşınmazı borçludan satın alan davalı vekiliyim. taşınmaz tapuda düşük bedelle satılmış.
Ancak müvekkilim, satış günü taşınmazın gerçek değerini satıcı borçluya banka havalesi ve şu taşınmazın satış bedeli şeklindeki bir açıklama ile göndermiş. dekontta bu açıklama sabit.
(müvekkil ile borçlu arasında akrabalık, iş ortaklığı vs. de yok)
ancak davacı alacaklı bu banka dekontunu kabul etmiyor.
açıklamalı banka dekontunun satışın gerçek değerini ispatlayan bir delil sayıldığına ilişkin yargıtay kararı gerekiyor
aradım taradım bulamadım
ilginiz için şimdiden teşekkürler
Old 09-01-2009, 11:15   #2
justicewarior

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/1713
Karar: 2007/1644
Karar Tarihi: 14.05.2007

ÖZET: Mahkemece davalı alıcının iddia ettiği gibi tapuda gösterilen değer dışında gerçek değerin satıcıya ödendiği yönündeki savunması üzerinde durulmalı, davalının buna ilişkin banka hesap hareketleri, ödeme dekontları getirtildikten sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.


(2004 S. K. m. 105, 277, 278)

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar Tahsin ve Yakup tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay bozma ilamında özetle; borçlunun haczi kabil malının bulunmadığını gösteren haciz tutanağının İİK.'nın 105. maddesi uyarınca geçici aciz vesikası niteliğinde olup, karar kesinleşmeden önce ibraz edildiği ve bu suretle dava ön koşulu yerine getirilmiş olduğundan işin esası incelenip bir karar verilmesi gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozmaya uyulduktan sonra davanın kabulüne ve davaya konu edilen taşınmaz bölümünün davalılar arasında yapılan satışına ilişkin tasarrufun davacının alacağına yeter miktarda iptaline karar verilmiş, hüküm davalılar Tahsin ve Yakup tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile gerçek değeri arasında bariz bir fark olması nedeniyle davalı alıcının, diğer davalı borçlunun aciz halinde olduğunu bilmesi gerektiği, davalılar arasındaki alım satım işleminin davacı alacağının tahsili işlemini güçleştirmek amacıyla yapıldığının anlaşılması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve inceleme karar vermeye yeterli değildir.

Dava, İİY.'nin 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK.'nın 278/2. maddesine göre akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler bağışlama olarak kabul edilmiştir. Somut olayda, tasarrufa konu olan taşınmazın tapuda yapılan akit tablosundaki alım satım değeri 4 milyar TL olup, yapılan keşif sonucu gerçek değerinin 12 milyar TL olduğu belirlenmiştir. Bu durumda taşınmazın gerçek değeri üzerinden alınıp satıldığını ve bu bedelin de borçlu davalıya ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalılara düşmektedir. Davalılardan Yakup, taşınmazı her ne kadar tapuda 4 milyar TL'ye satın aldığı görülmekte ise de, aslında bu alım için satıcıya 12 milyar TL ödediğini savunmuş ve buna ilişkin olarak Demirbank ile Finansbank'tan alınmış 2 adet banka ödeme dekontu ibraz etmiş, ancak davalının bu savunması üzerinde durulmamıştır.

O halde, mahkemece davalı alıcının iddia ettiği gibi tapuda gösterilen değer dışında gerçek değerin satıcıya ödendiği yönündeki savunması üzerinde durulmalı, davalının buna ilişkin banka hesap hareketleri, ödeme dekontları getirtildikten sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

Davalıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine, 14.05.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 09-01-2009, 11:15   #3
justicewarior

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/1712
Karar: 2007/1643
Karar Tarihi: 14.05.2007
ÖZET: Borçlu davalının iddia ettiği gibi tapuda gösterilen değer dışında gerçek değeri aldığı yönündeki savunması üzerinde durulmalı, davalının buna ilişkin banka hesap hareketleri, ödeme dekontları istenilmelidir. İnşaat, ziraat ve emlak bilirkişilerinden oluşan bilirkişi kurulu ile birlikte yerinde yeniden keşif yapılarak davaya konu edilen taşınmazların devredilen pay miktarları da göz önüne alınmak suretiyle iptale konu tasarruf tarihlerindeki gerçek değerlerinin saptanması ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

(2004 S. K. m. 277, 278)
Taraflar aras
ındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar T. Parlak ve Y. Ceren tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Hükmüne uyulan Yargıtay bozma ilamında özetle; Davacı alacaklı tarafından temyiz dilekçesi ekinde verilen iki adet haciz tutanağının geçici aciz vesikası niteliğinde olduğundan işin esasına girilerek iptal koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozmaya uyulduktan sonra davanın kabulüne ve davaya konu edilen taşınmazların satışına ilişkin tasarrufun davacının alacağına yeter miktarda iptaline karar verilmiş, hüküm davalılar Tahsin ve Yakup tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedeli ile gerçek değeri arasında bariz bir fark olması nedeniyle davalı alıcının, diğer davalı borçlunun aciz halinde olduğunu bilmesi gerektiği, davalılar arasındaki alım satım işleminin davacı alacağının tahsili işlemini güçleştirmek amacıyla yapıldığının anlaşılması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme karar vermeye yeterli değildir.
Dava, İİY'nin 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK. nun 278/2. maddesine göre Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler bağışlama olarak kabul edilmiştir. Somut olayda, tapudaki akit tablosunda tasarrufa konu olan taşınmazlardan 1130 nolu parsel sayılı arsanın 1/54 payı 200 milyon TL. ,1109 parsel sayılı arsanın 1/2 payı 4 milyar TL., 1096 parsel sayılı arsanın 1/54 payı ise 150 milyon TL.'ye satıldığı, yapılan keşif sonucu inşaat bilirkişisi, tasarruf tarihi itibariyle taşınmazlardan 1109 nolu parselin gerçek değerinin 22.377.824.000 TL., 1130 nolu parselin 160 milyar TL, 1096 nolu parselin 10.195.644.000 TL olduğunu, ziraatçı bilirkişi ise 1109 nolu parsel üzerindeki ağaçların ve bitkilerin tasarruf tarihi itibariyle gerçek değerinin 40 milyon TL, 1130 nolu parsel üzerindeki ağaç ve bitkilerin 38 milyon TL, 1096 nolu parsel üzerindeki ağaç ve bitkilerin ise 12.500.000 TL olduğunu belirlemiştir.Bu durum da taşınmazın gerçek değeri üzerinden alınıp satıldığını ve bu bedelinde borçlu davalıya ödediğini kanıtlama yükümlülüğü davalılara düşmektedir. Davalılardan Tahsin Parlak taşınmazları gerçekte 8 milyar TL'ye sattığını ve bedelini banka havalesi ile aldığını belirterek ödemeye ilişkin banka dekontlarının fotokopisini ibraz etmiş ayrıca bilirkişilerin raporlarında taşınmazların pay durumlarını göz önüne almadan değer belirlediklerini ve tasarruf tarihini de göz önünde bulundurmadıklarını savunmuş, ancak davalının bu savunması üzerinde durulmamıştır.
O halde mahkemece borçlu davalının iddia ettiği gibi tapuda gösterilen değer dışında gerçek değeri aldığı yönündeki savunması üzerinde durulmalı, davalının buna ilişkin banka hesap hareketleri, ödeme dekontları istenilmeli, inşaat, ziraat ve emlak bilirkişilerinden oluşan bilirkişi kurulu ile birlikte yerinde yeniden keşif yapılarak davaya konu edilen taşınmazların devredilen pay miktarları da göz önüne alınmak suretiyle iptale konu tasarruf tarihlerindeki gerçek değerlerinin saptanması ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Sonuç: Davalıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 14.05.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 09-01-2009, 11:23   #4
kanune

 
Varsayılan

kaç gündür arayıp duruyordum
çok teşekkürler...
Old 05-04-2012, 19:23   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım davanızın sonucunu paylaşırsanız çok sevinirim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tasarrufun iptali ozlm Meslektaşların Soruları 2 24-10-2008 16:41
tasarrufun iptali derewcin Meslektaşların Soruları 3 02-04-2008 15:14
yardım lütfen:(tasarrufun iptali seniz Meslektaşların Soruları 1 08-10-2007 14:23
Tasarrufun iptali davası tolgaaltun Meslektaşların Soruları 2 09-06-2007 10:28
Tasarrufun iptali,muvazaa Av.Şule Pınar Narin Meslektaşların Soruları 1 25-04-2007 20:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04036689 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.