Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdareye Sunulan Dilekçeye Cevap Verilmemesi.

Yanıt
Old 22-01-2004, 14:15   #1
horata

 
Varsayılan İdareye Sunulan Dilekçeye Cevap Verilmemesi.

Değerli Arkadaşlar,
İdareye karşı verilen dilekçeye (Örn:Görevini yapmayan memur hakkında idari soruşturma açılması ve işlemin safahati hakkında tarafımıza bilgi verilmesi talepli) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair kanunda 11.1.2003-4778 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle 30 gün içinde cevap verilme zorunluluğu getirildi.

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
Madde 7. - Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir . İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.


Benim yukarıda vermiş olduğum örneğin bir çok insanın da başına geldiğini biliyorum. Biz bu konuda idareye karşı yukarıdaki yasa maddesini ihlal nedeniyle idari yargıda bir tazminat davası açtık. Gerekçemiz ise dilekçemize 30 günlük yasal süre içerisinde cevap verilmemesi. Bu konuyla ilgilenen arkadaşların görüşlerini bekliyorum.
Şimdiden Teşekkürler...
Old 23-01-2004, 17:07   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Horata,

30 gün içinde cevap verme zorunluluğu vardır ama bu cevapta dilekçe üzerine yapılan işlemlerin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi verilir. Bu konu sizin de sözünü ettiğiniz özel kanunla düzenlenmiştir. Bilgi verme konusu ile sınırlıdır. Dilekçenin kabul veya reddi konusunda ise aşağıda açıklanan 60 günlük süre geçerlidir:

İdari Yargılama Usul Hukukuna göre eski uygulama devam etmektedir. Dilekçenin kabulü veya reddi hakkındaki kararın 60 gün içinde verilmesi gerekir. Eğer 60 günde cevap verilmezse dilekçede istenen idarece reddedilmiş sayılır ve bu iptal kararı hakkında dava açma hakkınız doğar.

Burada dikkat edilecek konu: işlemin aşaması hakkında 30 gün içinde bilgi verilmemesinin zarar doğurup doğurmadığı; doğurdu ise ne miktarda zarar doğurduğu.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 23-01-2004, 17:09   #3
ali

 
Varsayılan

Benim kanaatim sizin açtığınız tazminat davasının yanında idarenin yetkilileri hakkında C. Savcılığı'na da görevi ihmalden şikayette bulunmak gerektiği yönünde. İdare maalesef vatandaşı muhatap almamaya ısrarla devam ediyor. Ancak bunu yargı yoluyla aşmaya uğraşmak gerekiyor ancak yargının da idareden çok farklı olmadığını (bazen istisnalar olabiliyor) uygulamadan biliyoruz. Gidecek bir yerde olmadığından bunu yapmak zorundayız. Belki bundan sonra AİHM'ye gidilebilir. Çünkü Avrupanın baskısıyla anayasanın değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. İdare kendi vatandaşına insan değeri vermediği sürece bu sorunlarımız hep sürecek gibi görünüyor. Ancak biz avukatlara da bu noktada görev düşüyor. Bu tip davranışlara karşı net ve ortak bir tavır sergilersek idare mecburen hizaya gelecektir.
Old 23-01-2004, 18:00   #4
horata

 
Varsayılan

Sayın bir dost,

Tazminat davası hakkında söylediklerinize katılıyorum. Yani genel anlamda zarar-kusur-illiyet bağı ilkesi geçerlidir şüphesiz. Aslında ben oraya fazla takılmıyorum.
Size katılmadığım nokta ise 30 gün içinde verilmesi gereken cevabın içeriği. Yasada başvuruların sonucu veya yapılan işlemin safahati şeklinde belirtilmektedir. Kaldı ki, ben hiç bir idarenin şimdiye dek 30 gün içinde işlem safahatiyle ilgili bilgilendirme yazılarına da tanık olamadım.

Değinmek istediğim diğer konu ise sizin bahsettiğiniz hususla çok yakından ilgili. Halen TBMM'de yasalaşmak için bekleyen ve hükümet tarafından hazırlanan İdari Usul Kanunu adı altında bir tasarı mevcut. Ben bu tasarıyı inceleme imkanı buldum. Kanunun amacı genel olarak idari işlemlerin yapılmasında uygulanacak ilke ve usullerin belirlenmesi. Bu tasarının 11.maddesinde"İdare, kendisine yapılan başvurular hakkında, kayıt tarihini izleyen günden itibaren en geç otuz gün içinde, istemin kabul veya reddedildiği konusunda cevap vermekle yükümlüdür......." denilmektedir. Talebin reddedilmesi halinde red gerekçesinin açıklanması, bu işleme karşı başvurulabilecek idari makamlar, yargı yolu ve sürelerin gösterilmesi zorunluluğu getirilmiş. Bu bahsettiğim 11.maddenin hükümet gerekçesinde ise aynen şöyle denilmektedir.

"İdarenin ilgililerin başvurularını cevaplandırması anayasal bir zorunluluktur. Kendi faaliyet alanıyla ilgili bir işlemin veya eylemin yapılması isteğiyle yapılan başvuru karşısında, idarenin suskun kalma hakkı bulunmamaktadır. İlgililerin başvuruları cevaplandırma zorunluluğu, istisnası olmayan idari bir yükümlülüktür.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, başvuruların idarece altmış gün içinde cevaplandırmamasının “zımni ret” olarak kabulü, sadece ilgililerin dava açma hakkını kullanmalarına olanak sağlayan bir yargılama usulü yöntemidir. Dolayısıyla ilgililerin dava açma hakkını kullanabilmeleri için idari yargılama usulünde öngörülen başvuruların altmış gün içinde cevaplandırılmaması yoluyla reddedilmiş sayılması varsayımının kabulü, idare yönünden bir seçenek olarak kabul edilmesi düşünülemez. Zira belirtilen varsayımın kabulü, idarenin Anayasadan kaynaklanan başvuruları cevaplandırması zorunluluğunun ortadan kaldırılması; anılan zorunluluğun bir temenniye dönüşmesi sonucunu doğuracaktır.
Maddede, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda “zımni ret” bir seçenek olarak kabul edilmeyerek sadece idari yargılama usulü yöntemi olarak bırakılmış; idarenin her koşulda yapılan başvuruları cevaplandırması zorunluluğu kural olarak benimsenmiştir."

İlgilendiğiniz için teşekkürler....
Old 24-01-2004, 00:08   #5
Çaba

 
Varsayılan

Bir idare Avukatı olarak susma hakkımı kullanıyorum.
Old 24-01-2004, 00:26   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Horata,

İdare 30 gün içinde vermesi gereken yanıtı vermezse, bu süreden sonra yargı yoluna başvurmak için neden 30 gün daha beklenmesi gerektiği düşünülürse, idarenin 30 günlük sürede (eğer işlem bitirilip karar verilemediyse) sadece işlemin safahatini bildirmekle yükümlü olduğu, işlemi sonuçlandırarak isteğin kabulu veya reddi konusunda bir karar vermek zorunda olmadığı; ancak 60 günlük süre içinde isteğin kabulu veya reddi konusunda karar vermesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Sözünü ettiğiniz usul yasası değişikliği ile 60 günlük süre 30 güne indirilirse sorun kalmayacaktır. İki yasa birbirine uyumlu hale gelecektir.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 26-01-2004, 10:32   #7
horata

 
Varsayılan

Sayın Bir dost,

Burada sorun yasa yapma tekniği ile ilgili bir sorundur. Yasalar değiştirilirken sadece değişiklik yapılacak yasa göz önünde tutulmaktadır. Ancak bu yanlıştır. O yasada yapılacak değişikliğin diğer yasaları nasıl etkileyip etkilemediği incelenmemektedir. Ancak ileride sorunlarla karşılaşılınca bu husus göz önüne alınmaktadır. Ama netice itibariyle bu benim için sorun teşkil etmez. 60 günlük süre benim için zımni ret işleminin sonuçlanması için geçecek bir süredir. Ben İYUK açısından bu süreyi beklerim. Ancak idarenin bunu kendisine verilen bir seçenek olarak kabul etmesi yanlıştır. Tabi bu sorun da İYUK ve ilgili olabilecek diğer yasaların da tadili neticesi çözülecektir.
Old 02-02-2004, 16:14   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Değinmek istediğim diğer konu ise sizin bahsettiğiniz hususla çok yakından ilgili. Halen TBMM'de yasalaşmak için bekleyen ve hükümet tarafından hazırlanan İdari Usul Kanunu adı altında bir tasarı mevcut. Ben bu tasarıyı inceleme imkanı buldum. Kanunun amacı genel olarak idari işlemlerin yapılmasında uygulanacak ilke ve usullerin belirlenmesi. Bu tasarının 11.maddesinde"İdare, kendisine yapılan başvurular hakkında, kayıt tarihini izleyen günden itibaren en geç otuz gün içinde, istemin kabul veya reddedildiği konusunda cevap vermekle yükümlüdür......." denilmektedir. Talebin reddedilmesi halinde red gerekçesinin açıklanması, bu işleme karşı başvurulabilecek idari makamlar, yargı yolu ve sürelerin gösterilmesi zorunluluğu getirilmiş.


Sayın horata,

Bizleri okuyan üyelerin yanılgıya düşmemesi açısından sözünü ettiğiniz tasarıyı da buraya ekleme zorunluluğu duydum .

Bu tasarıda dahi, inceleme ve işlem yapma süresi 60 gündür.
30 günlük süre sadece dilekçeye cevap verme süresidir : 30 gün içinde verilen cevapta eğer işlem sonuçlanmamışsa işlemin hangi aşamada bulunduğunun yazılı olması yeterlidir. Bu durumda idarenin 30 günlük süre içinde işlem yapması zorunluluğundan söz edilemez. Ancak cevap verme zorunluluğu kabul edilebilir.

Sözünü ettiğiniz ''Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı'' ile getirilen değişiklik bulunmamaktadır. Bu yeni kanun da eski uygulama yönünde ve İYUK'na uygun hükümler taşımaktadır. Tasarının 11.maddesi aşağıdadır :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::
Başvuruların cevaplandırılması zorunluluğu
Madde 11- İdare, kendisine yapılan başvurular hakkında, kayıt tarihini izleyen günden itibaren en geç otuz gün içinde, istemin kabul veya reddedildiği konusunda cevap vermekle ya da yapılan veya yapılması gereken araştırma ve incelemeler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi hâlinde idarî işlemde ret gerekçesi açıklanıp, bu işleme karşı başvurulabilecek idarî makamlar, yargı yolu ve süreleri de gösterilir.

Gerekli araştırma ve incelemenin, başvurunun kaydedildiği tarihten itibaren altmış gün içinde tamamlanması ve bu süre içinde işlem yapılması zorunludur.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::

11.maddenin gerekçesi, sizin aktardığınız paragraftan sonra aşağıdaki gibi devam etmektedir :

Maddede, idarenin başvuruları cevaplandırabilmesi için otuz günlük süre yeterli bulunmuştur. Bu süre içinde idare, istemin kabul veya reddedildiği konusunda cevap vermekle ya da yapılan veya yapılması gereken araştırma ve incelemeler hakkında bilgi vermekle yükümlü tutulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında ise, idareye azamî altmış günlük bir süre verilmiş ve bu süre içinde idarenin gerekli araştırma ve incelemeyi tamamlayarak işlem tesis etmesi zorunlu kılınmıştır.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

Ayrıca 24 Ocak 2004 tarihli ve 25356 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2004/12 sayılı ''Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması'' konulu Başbakanlık Genelgesi de 17b bendinde İYUK'na atıf yapmıştır ki bu süre de 60 gündür ve değiştirilmesi düşünülmemektedir. (Resmi Gazete:sayfa 25)

S O N U Ç :
İdare,
30 gün içinde dilekçe sahibine cevap verir
60 içinde işlemi sonuçlandırır
sonucundan dilekçe sahibine tekrar haber verir
haber vermezse sonuç olumsuz demektir; dava hakkı doğar.

Saygılarımla

Bir Dost
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davasına cevap Av. Can DOĞANEL Meslektaşların Soruları 3 05-09-2006 08:35
İdareye Manevİ Tazmİnat ank_hukuk_23 Hukuk Soruları Arşivi 4 15-08-2006 10:19
Kiracı ( Lütfen Cevap Veriniz) bora100 Hukuk Soruları Arşivi 5 06-09-2003 21:43
Kamuya Dilekçelerin Cevap Süresi: 30 Gün Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 12 07-05-2003 01:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04611897 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.