Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bonoda tahrifat

Yanıt
Old 11-04-2007, 19:32   #1
Avukat Sibel Sayın

 
Varsayılan Bonoda tahrifat

Merhaba.Bonoda rakam kısmında 5.000YTL nin önüne 1 rakamı eklendiği tespit edilirse yazı ile yazılan kısımda tahrifat yok ise rakam kısmında tahrifat yapıldığı için takibin bu kısmı iptal olur mu?Tahrifat yapılmaması durumunda mı yazı esas alınır.İcra Mahkemesi tarafından aleyhimize %40 tazminatı hükmedilir mi?İcra Hukuk Mahkemesi dar yetkili bir mahkeme ama alacak olduğu için bu tahrifatın yapıldığı yönüde tanık dinlenebilir mi?Kötüniyetli olunmadığı durumu bu şekilde kanıtlanabilir mi?İcra takibi yapan kişinin bonoda yazısı yok ise ceza mahkemesinde durum ne olur.Evrakta sahtecilik suçu oluşur mu.Sahtecilik yapıldığından haberdar değilse bonoyu işçisi doldurup işverene teslim etmişse işverenin de bonoda tahrifat yapıldığından haberi yoksa bonoyu icraya koyup kullanması da evrakta sahtecilik suçunu oluşturur mu?Alacak ispatlanırsa TCK alacağını almak için evrakta sahtecilik yapılırsa yarı oran uygulanır diyor.Ceza Mahkemesinde alacağı ispat etmek için yazılı belge mi ibraz etmemiz gerekir.İyi çalışmalar.
Old 11-04-2007, 19:53   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

bonoda asıl olan yazıdır.yazıda ne yazıyorsa takip o tutar üzerinden yapılır.eğer yazıda beşbin yazıyorda takip 15 000 üzerinden yapılışsa itiraz edin tabii.rakamdakı oynamaa bakarak karar vermek gerek sahtecilik olup olmadığına.
Old 11-04-2007, 19:56   #3
Avukat Sibel Sayın

 
Varsayılan

Yazı kısmında onbeşbin YTL yazıyor fakat rakam kısmında 5.000.00YTL nin önüne 1 rakamı eklenmişse durum ne olur.
Old 11-04-2007, 20:00   #4
Av.Turan

 
Varsayılan

tahrifat sayılmaz. asıl olan yazıdır.rakam önemli değil. takibe itiraz etmeyin.diğer asli unusrlarda hata varmı ona bakın.yada ödeme emrinde veya yetkide filan birşeyler bulmaya çalışın.zaman kazanmış olursunuz. mesela ödeme emrinde alacaklının adresinin belirtilmemiş olması ödeme emrinin iptali sebebidir.
Old 12-04-2007, 02:43   #5
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

senet tutarını gösteren rakam ve yazı arasındakı fark bulunması halınde yazı ıle gosterılenın gecerlı olabılmesı ıcın rakam uzerınde tahrıfat yapılmamıs olması gerekır....tahrıfat ıddıasının icra mahkemesine 5 gün icinde dilekce ıle bildirilmesi gerekir...ayrıca yasada hatırlaıgım kadarı ile senet bedelı hem yazı ve hemde rakamla gosterılıpte iki bedel arasında fark bulunuyorsa yazı ile gosterılene ıtıbar edılır seklınde ıdıki olayda yazıda 15 bin rakamda ise 1 eklenerek yine15 bin yazılmıs bedeller arasında fark yoktur kanaatındeyım......
Old 12-04-2007, 02:53   #6
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

1-icra mahkemesinde tanık dinlenmez zaten tahrıfat olup olmadıgını bılırkısı ıncelemesı tayın edecektır...
2-haksız ıtıraz halınde ıcra ınkar tazmınatına hukmedılır...icra inkar tazminatı ıcın kötüniyet aranmaz ıtırazda haksız olmanız yeterlıdır...
3-devamındakı v cezayla ilgili sorularınız malesef anlayamadım...ıyı calısmlar...
Old 12-04-2007, 15:49   #7
av.medine

 
Varsayılan

Sayın Erorala atılıyorum. Konumuzda yazı ile rakam arasında fark yok ise yazıya itibar edilir sonucu da anlamsız kalmakta . Şayet rakam ile yazı farklı ise o takidirde yazı esas alınır uygulamada . Ayrıca rakamın önüne yazılan r1 rakamına göre bononun vade tarihi , tanzim tarihi, rakamdaki eski yazı ile eklenen rakamın tahrifat niteliğinde olup olmadığı ( yani aradaki yazılış farkı somut olarak gözle görülebiliyor mu ) ve yazının sonradan yazılıpı yazılmadığı gibi hususlar incelenir.
İcra mahkemesinde salt bono üzerinde Adli Tıp Kurulu incelemesi ile bu hususlar aydınlanır ise ve sonuçta yukarıdaki hususlar hakkında tahrifat sonucu doğmuş ise bence icra mahkemesi % 40 'a hükmeder . Çünkü icra mahkemesi dar yetkili olduğu için muhatap olarak alacaklı tarafı dikkate alacaktır. Şayet tahrifat iddiası ortaya çıkarsa ve bu sırada devam eden ceza yargılaması da ver ise ceza yargılamasının sonucunu bekleme kararı da alabilir.
Ceza yargılaması açısından evrakta sahtecilik suçlamasına göre belirttiğiniz hususlarda tanık dinlenir ve dikkate alınır kanaatindeyim.
Old 12-04-2007, 16:31   #8
Av.Mesut YAZICI

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,her halükarda itiraz edin.Mahkemelerin uygulamalrı çok farklı olabiliyor.İcra mahkemesinin takibi iptal etme olasılığı yüksek ,her ne kadar yazıya itibar edilir olarak bilinsede uygulamada farklı kararlar çıkabiliyor ,ben şahit oldum.Saygılar
Old 06-01-2008, 00:27   #9
Av. Nevzat ŞAHİNOĞULLARI

 
Varsayılan

Konuyu geç farkettim, kusura bakmayın. Görüşümü yazmak istedim. 'Bonoda yazı ile rakam arasında ihtilaf varsa yazıya itibar edilir' kuralı tahrifat yapılmamış bonolar için geçerlidir. Burada rakamla yazılı 5.000 YTL. meblağının önüne 1 rakamı eklenip meblağ 15.000 YTL. yapıldığından tahrifat vardır. Resmi belgede sahtecilik suçu oluşur. Sanık, gerçek alacağını tahsil etmek amacıyla tahrifat yaptığını tanık vs. diğer delillerle ispatlarsa 765 syl. TCK.nun 347. maddesindeki ceza indiriminden yararlanır. Ceza Mahkemesi senedin 5.000 YTL. meblağı üzerinden geçerli olduğuna karar vererek kararın kesinleşmesiyle senedin icra müdürlüğüne iadesine karar verir. İcra Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesi de senedin 5.000 YTL. üzerinden geçerli olduğuna karar vererek icra takibinin 5.000 YTL. üzerinden devamına, alacaklı aleyhine de 10.000 YTL. üzerinden %40 icra kötüniyet tazminatına karar verir. İcra Hukuk Mah.de tanık dinlenmeyeceğini, iyi niyetle hareket etmenin burada sonuca etkili olmayacağını düşünüyorum. Saygılarımla. Av. Nevzat ŞAHİNOĞULLARI
Old 06-01-2008, 01:22   #10
ali ekmekçi

 
Varsayılan

Sayın Nevzata katılıyorum bu konuda bir yargıtay kararını ekliyorum.İyi çalışmalar...
T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 1998/2633
K: 1998/3273
T: 8.5.1998

MENFİ TESBİT DAVASI
SENETTE TAHRİFAT

ÖZET: Senedin rakam hanesinde tahrifat yapılmış olduğunun saptanması halinde, bedelin yazı ile kaydedilen bölümüne itibar edilmez.

(1086 s. HUMK.m.298)

Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili ile davalı Birol arasında yapılan bir alım-satım ilişkisi sonucu Birola borçlu kalınan 18.000.000 TL. yönünden bono verildiğini, davalının bir müddet sonra sözkonusu senedi icra takibine koyarak 118.000.000 TL. talep ettiğini ileri sürerek, senedin 100.000.000 TL.lık bölümünden borçlu olmadıklarının tespitini, %40'dan az olmamak üzere tazminata hüküm edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, senette tahrifat yapılmadığını davacının senette yazılan miktar kadar borçlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Adli Tıp Kurumu Fizik/Grafoloji Dairesinden alınan rapora göre senet miktarının 18.000.000. TL. iken tahrifat yapılarak (1) rakamı ilavesi ile 118.000.000 TL. yapıldığı ve yazı ile de bir seferde (yüz onsekiz milyon) yazılarının yazıldığı, bu yazıların davalının eli ürünü olduğunun tespit edildiği gerekçesi ile davanın kabulüne , davacının davalıya 100.000.000. TL. borçlu olmadığının tespitine, %40 kötüniyet tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik/Grafoloji Dairesinin 7.4.1997 tarihli raporu ile dava konusu senedin rakam ile yazılı bedel hanesine (1) rakamı eklenmek suretiyle tahrifat yapıldığı ve 18.000.000. TL.lık bedel kısmının 118.000.000. TL.ye dönüştürüldüğü açıkça belirlenmiş olmasına ve kambiyo senedinin rakam hanesinde tahrifat yapılmış olduğunun saptanması halinde, bedelin yazı ile kaydedilen bölümüne itibar edilemeyeceğinin kuşkusuz bulunmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edenden alınmasına, 8.5. 1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-01-2008, 01:33   #11
Jaap

 
Varsayılan

syn nevzat beye katılıyorum.soru da anladığım kadarı ile 15000 YTL üzerinden takibe geçilmiş.tahrifata haiz bonoda yazı ya da rakam olmaz.ve anladığım kadarı ile borçlu bonoyu tanzim ederken sadece rakam ile yazmış ve imzalamış.her ne kadar keşideci imzayı atmakla yukarıdakileri kabul ediyor dense de , burada bizzat borçlunun eli ile atılan imzanın yanında bir de rakam kısmı var..kanaatimce burada şikayet yoluna gidilmeli ve güzel bir dilekçe ile (muhakkaki yargı kararlı) önce takip durdurulmalı.ceza hukuku açısından evrakta sahtecilik olduğu muhakkak.İCra M de tanık dinletilmez.Fakat kafama takılan husus burada kötüniyet tazminatı İCM'de olur mu...
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/15886
Karar: 2005/19422
Karar Tarihi: 10.10.2005

ÖZET : Bono bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile belirlenen bedele itibar olunur. Ancak bu kural rakam ile değer bildiren bölümde tahrifat yapılmaması halinde uygulanır. Somut olayda dayanak bononun rakamla değer belirten bölümünde tahrifat yapıldığı bilirkişi raporuyla saptandığına göre, bononun yazı ile değer belirten bölümüne itibar edilmesi mümkün değildir. Ancak, bu durumda senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli sayılması gereklidir.

(6762 S. K. m. 588, 690) (2004 S. K. m. 170/a)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

TTK.nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 588/1. maddesi gereğince bono bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile belirlenen bedele itibar olunur. Ancak bu kural rakam ile değer bildiren bölümde tahrifat yapılmaması halinde uygulanır. Somut olayda dayanak bononun rakamla değer belirten bölümünde tahrifat yapıldığı bilirkişi raporuyla saptandığına göre, bononun yazı ile değer belirten bölümüne itibar edilmesi mümkün değildir. Ancak, bu durumda senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli sayılması gereklidir. ( H.G.K. 14.5.2003 T. 2003/12-347 E. 2003/345K ) O halde, mahkemece takibin 7500 dolar üzerinden devamına karar verilmesi gerekir iken, takibin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bonoda Kim Asıl Borçlu Kim Kefil? av.knel Meslektaşların Soruları 5 01-03-2007 20:11
Rızadışı Elden Çıkan Çek Ve Tahrifat seyitsonmez Meslektaşların Soruları 1 20-11-2006 16:13
Çekte keşide tarihinde tahrifat Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 10-11-2006 16:28
Bonoda zamanaşımı ve dövizle takip jeny3435 Meslektaşların Soruları 3 14-09-2006 13:28
Çekte Tahrifat FİSUN Hukuk Soruları Arşivi 4 13-03-2006 02:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04969311 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.