Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Borçlu Vekilinin icra Dosyasındaki Vekalet Ücreti

Yanıt
Old 22-02-2007, 18:04   #1
Av. O. TEKGUL

 
Varsayılan Borçlu Vekilinin icra Dosyasındaki Vekalet Ücreti

Müvekkile yapılan bonoya dayalı icra takibine karşılık borca itiraz ettik ve menfi tespit davası açtık. Menfi tespit davasında delilleimizi ibraz ettikten sonra karşı taraf ile müvekkilinde imzasının olduğu bir uzlaşma protokolü imzalandı ve karşılıklı olarak davalardan ve icra takiplerinden feragat edildi. feragat olmadan önce dosyada işlem yapabilmek için borçlu vekili olarak icra dosyasına vekalet sunup icra dosyasında da i,şlem yapıldı,
icra takibi ve davalar bitmiş olmasına rağmen müvekkil şirket tarafından vekalet ücreti ödenmedi aramızda sözleşme de yok. şu an müvekkile dava açma aşamasındayım.
borçlu vekili olarak müvekkilden menfi tespit ve borca itiraz dosyaları için alacaklarım dışında icra dosyası için nispi vekalet ücreti talep etme hakkım varmı,
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler saygılarımla,
Av. O. TEKGÜL
Old 22-02-2007, 18:28   #2
saadet

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım hak etmemeniz için herhangi bir neden göremiyorum. Asgari ücret tarifesine göre hak ettiğinizi düşünüyorum. iyi çalışmalar.
Old 22-02-2007, 18:49   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
borçlu vekili olarak müvekkilden menfi tespit ve borca itiraz dosyaları için alacaklarım dışında icra dosyası için nispi vekalet ücreti talep etme hakkım varmı,

Maktu vekalet ücreti talep edebilirsiniz.

Saygılarımla
Old 22-02-2007, 19:21   #4
üye14072

 
Varsayılan

aziz meslekaşım
gerçekten
gerçekçi olun imkansızı isteyin
ve avukatlık kanunu 164 ve 163 ü de bir kez daha okuyun

saygılar
Old 23-02-2007, 13:46   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
aziz meslekaşım
gerçekten
gerçekçi olun imkansızı isteyin
ve avukatlık kanunu 164 ve 163 ü de bir kez daha okuyun

saygılar

Sayın isim bulamadım,

Sözünü ettiğiniz maddeleri daha önce defalarca okumuştum. THS'de bu konularda bir çok soru sorulduğu için de okumak zorunda kalıyordum. Tavsiyeniz üzerine bir değil bir kaç defa okudum. Acaba okuduğumu anlamıyor muyum kuşkusuna da kapıldım. Ancak tüm bu okumalarıma karşı, benim göremediğim ve sizin görebildiğiniz hususları; hala görememekteyim.

Ben en iyisi iki maddeyi de buraya alıntılayayım. Belki diğer katılımcılar ve siz bana yardımcı olursunuz:

Alıntı:
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

Madde 163.- (Değişik madde ve başlığı : 4667 - 2.5.2001 / m.76) Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir.

Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizliği ileri sürülemez. Yokluk halleri hariç, avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.

AVUKATLIK ÜCRETİ

Madde 164.- (Değişik madde ve başlığı: 4667 - 2.5.2001 / m.77) Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde onbeşi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. (Değişik 3. cümle: 5043 - 13.1.2004 / m.5 - Yürürlük m.8) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. (Değişik 4. cümle: 5043 - 13.1.2004 / m.5 - Yürürlük m.8) Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.Sizin iddianızı bir an kabul etsek yani icra takip dosyasına borçlu vekili olarak sunduğumuz protokolden dolayı da nispi vekalet ücretine hak kazansak ne güzel olurdu. Sunduğumuz mal beyanı için ayrıca nispi ücret de alırız o zaman. Menfi tespit davasından da nispi vekalet ücreti alırız. Diyelim ki müvekkil ile aramızdaki sözleşmede %25 oranı konulmuş olsun. Tüm bu işlemlerden sonra müvekkile vereceğimiz bir miktar kalacak mı?

Neyse...Ben sadece maktu ücrete hak kazanılır derken Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni dayanak yapmıştım.

Alıntı:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6- (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19- (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Delillerin Tespiti, İcranın Geri Bırakılması, Ödeme ve Tevdi Yeri Belirlenmesi İşleri İçin:
a) Duruşmasız İse 125,000,000. TL.
İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin 150,000,000. TL.


Ben 19 uncu maddenin delaletiyle İkinci kısım birinci bölümdeki maktu ücretin yani 125 YTL'nin talep edileceğini iddia etmekteyim. Bir ihtimal ikinci bölümdeki 150 YTL talep edilebilir diyenler olabilir...Ancak nispi ücret talep edilebilir diyenlere hiç katılmıyorum.

Eğer sorudaki sulh ve ibra, deliller toplanmadan önce yapılmışsa, tarifenin 6 ıncı maddesine göre ücretin yarısı talep edilebilir. Yani soru sahibinin Dimyat'a pirince giderken; evdeki bulgurdan olma ihtimali de bulunmaktadır.

İmkansızı isteyelim ama yasal ve meşru yollardan isteyelim.

Saygılarımla
Old 23-02-2007, 13:59   #6
Av. Çetin

 
Varsayılan

Aynı durum bizim başımıza da geldi, öncelikle hakettiğiniz vekalet ücretini belirten bir ihtarnameyi müvekkilinize gönderin ve onu muaccel hale getirin. Hatta ihtarnamenizde menfi tespit ve borca itiraz dosyaları için vekalet ücretlerini de Barolar Birliğinin Avukatlık Ücret Tarifesindeki bedeller üzerinden belirtin. Eğer bir anlaşmaya varamazsanız da genel mahkemelerde davanızı açın. Dava bedelinin %10 ila %20 arası bir vekalet ücreti alacaksınız.
Old 23-02-2007, 15:29   #7
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Ben de maktu vekalet ücreti alabileceğinizi düşünüyorum.Nisbi vekalet ücreti almanız yasaya uygun düşmediği gibi pek mantıklı da değil açıkcası.Müvekkiliniz namına bir para tahsil etmiş değilsiniz. Yaptığınız anlaşma ve protokole göre müvekkiliniz namına ne miktarda bir getiri sağlandı onu da biz bilemiyoruz.Herhalde borçtan tamamen kurtulmadı.Belki bir parça indirim olmuştur diye düşünüyorum.İşin ne şekilde bir anlaşma ile sonuçlandığını bildirebilirseniz belki daha rahat yorum yapılabilir.
Old 23-02-2007, 16:22   #8
Av. O. TEKGUL

 
Varsayılan

Alıntı:
Ben de maktu vekalet ücreti alabileceğinizi düşünüyorum.Nisbi vekalet ücreti almanız yasaya uygun düşmediği gibi pek mantıklı da değil açıkcası.Müvekkiliniz namına bir para tahsil etmiş değilsiniz. Yaptığınız anlaşma ve protokole göre müvekkiliniz namına ne miktarda bir getiri sağlandı onu da biz bilemiyoruz.Herhalde borçtan tamamen kurtulmadı.Belki bir parça indirim olmuştur diye düşünüyorum.İşin ne şekilde bir anlaşma ile sonuçlandığını bildirebilirseniz belki daha rahat yorum yapılabilir.
Sn Noyan Yiğit bizim avukat olarak tek amacımız müvekkil adına para tahsil etmek mi yoksa hukuki yardımda bulunmak mı? dosya da işlem yaparak mesleki bilgilerimi kullanarak müvekkile hukuki yardımda bulundum ve müvekkil yapmış olduğumuz protokol ile yaklaşık 37.000,00 YTL kar etti hakkında açılmış toplam 75.000,00 YTL bedelli olan iki ayrı icra takibinden ve bu takipler ile ilgili davalardan ve hatta bunlar için davaların kaybedilmesi durumunda mahkemece karşı taraf lehine hükmedilecek vekalet ücretlerini ödemekten kurtuldu.

Alıntı:
Ben 19 uncu maddenin delaletiyle İkinci kısım birinci bölümdeki maktu ücretin yani 125 YTL'nin talep edileceğini iddia etmekteyim. Bir ihtimal ikinci bölümdeki 150 YTL talep edilebilir diyenler olabilir...Ancak nispi ücret talep edilebilir diyenlere hiç katılmıyorum.
Sn Av.Suat Ergin söylediğiniz maddeyi incelemiş olmama rağmen bu anılan maddeyi durumla ilişkilendiremedim benim icra dosyasında yaptığım işlem malbeyanı sunmaktan ibaret değildi borçlu vekili olarak dosyada talep açtım bankalara yazılan yazılar için elden takipli müzekkereleri takip ettim ve dahası..

Alıntı:

Ücretin tümünü haketme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Old 23-02-2007, 17:28   #9
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Somut olayda avukat olarak müvekkilinize ne verebilirsiniz ki ya para tahsil edeceksiniz. Ya da belli bir parayı ödemesine mani olmaya çalışacaksınız.Bu işte avukat olarak başka ne amacınız olabilir ki.Ben de size sorduğunuz somut olay nedeniyle cevap verdim.Ben nispi vekalet ücreti alabileceğinizi sanmıyorum.Gönül almanızı arzu eder tabii ki.Saygılarımla
Old 23-02-2007, 18:18   #10
üye14072

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım,

öncelikle belirtmek isterim ki, Sayın Av. Suat ERGİN in sözüne atıf veya alıntı yapmaktan amacım nezaketsizlik değildir.

eğer bu yönde bir değerleme çıkartılırsa kendisine karşı samimi mahcubiyetimi huzurunuzda saygıyla sunarım.

bir ustanın sözüne sığınmayı düşünmüştüm belki.

ve açıkçası onun fikri ile farklı olduğumun farkında bile değildim.

yasa maddelerinin okunması yönündeki sözüm ise soruyu soran meslektaşa yöneliktir, ve tekil şahıs kullandığım gözetilmelidir.
konuyu uzun uzun yazmaktansa yasa maddelerinin tenakuzuna atıf yapmaya çalışmışım,

konu ile ilgili yasa maddeleri arasındaki tenakuz tartışmanın sebebi olmaktadır.

164ncü madde bir kez daha incelendiğinde bu açıklık görülecektir.

Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde onbeşi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. (Değişik 3. cümle: 5043 - 13.1.2004 / m.5 - Yürürlük m.8)

(ve devamı, !)

Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. (Değişik 4. cümle: 5043 - 13.1.2004 / m.5 - Yürürlük m.8) Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.


kanundaki bu çelişki Hakim Murat AYDIN ın kitabında uzunca anlatılmaktadır.

açıkçası öylesine çetrefil hale getirilmiştir ki anlamakta da zorlanıyorum.

sonuç olarak icraya konu alacağın/borcun %10-%20 si arasında bir ücretin takdiri gerektiği fikrinde olduğumu saygıyla sunarım.

bir başka ustadan bir başka söz,
yaşayalım görelim.

av. m. emin öztürk
kocaeli
Old 23-02-2007, 19:50   #11
Av.Ayse E.

 
Varsayılan


bencede davalarda feragatlar oldugu icin sadece maktu vekalet ucretı talep edılebılınır...burada davadan feragat ederken bır nevı kendı vekalet ucretındende feragat eden ve bu konu ıle ılgılı ayrıca vekalet ucret sozlesmesı yapmayan avukat maktu ucret alır zannımca...haksız cıkmak umidı ıle...ıyı calısmalar...
Alıntı:
Yazan Av. O. TEKGUL
Müvekkile yapılan bonoya dayalı icra takibine karşılık borca itiraz ettik ve menfi tespit davası açtık. Menfi tespit davasında delilleimizi ibraz ettikten sonra karşı taraf ile müvekkilinde imzasının olduğu bir uzlaşma protokolü imzalandı ve karşılıklı olarak davalardan ve icra takiplerinden feragat edildi. feragat olmadan önce dosyada işlem yapabilmek için borçlu vekili olarak icra dosyasına vekalet sunup icra dosyasında da i,şlem yapıldı,
icra takibi ve davalar bitmiş olmasına rağmen müvekkil şirket tarafından vekalet ücreti ödenmedi aramızda sözleşme de yok. şu an müvekkile dava açma aşamasındayım.
borçlu vekili olarak müvekkilden menfi tespit ve borca itiraz dosyaları için alacaklarım dışında icra dosyası için nispi vekalet ücreti talep etme hakkım varmı,
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler saygılarımla,
Av. O. TEKGÜL

Old 24-02-2007, 13:46   #12
Av. O. TEKGUL

 
Varsayılan

Konuya cevap veren tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürler..
Sayın Noyan size verdiğim cevap kesinlikle tenkit amacında değildi öyle anlaşıldımsa kusura bakmayın ilginizden dolayı teşekkürler.
Old 24-02-2007, 14:05   #13
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Estağfurullah bu sitede bulunmamızın amacı birbirimize yardımcı olmak ve bildiklerimiz paylaşmak veya bildiğimizi sandıklarımızı paylaşmak,bilmediklerimizi öğrenmektir.Kusura bakılacak birşey yok.Müvekkillerimiz biliyorsunuz biz para talep etmediğimiz sürece bizi çok severler iş paraya geldimi bizden kötüsü olmaz.İyi çalışmalar, bol kazançlar. Saygılarımla
Old 24-02-2007, 14:50   #14
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Feragat, avukatlık ücretinin maktu ücrete dönüşmesini gerektirmez. Gerçekleştiği ana göre 1/2 veya tam olması sonucunu doğurur sadece.
Benim reyim -icra dosyasının konusu para ile ölçülebilir olduğundan- avukatlık ücretinin nisbi olduğu yönünde.
Saygılarımla...
Old 24-02-2007, 17:18   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın isim bulamadım,

Benim 3 no.lu mesajımın hemen altına 4 no.lu mesaj olarak siz yazınca ve mesajınızda hiç isim geçmeyip; bir de imzama gönderme yapınca; haliyle yazdıklarınızı bana ithafen yazdığınızı anladım. Ancak sonraki mesajınızdaki samimi ifadelerinizden, olayın benimle ilgisi olmadığına kanaat getirdim.

Daha sonra ise Murat Aydın'ın kitabına atıfta bulunmuşsunuz. Aynı kitap bende de var. Evet 164 üncü maddede sizin de vurguladığınız çelişki bulunmaktadır. Ancak kitabın yazarı Avukatlık Yasası'nı ele almış; bunun yanısıra Tarife'ye değinmemiştir. Ben ise 3 No.lu mesajımda sorunun Avukat Asgari Ücret Tarifesi ile çözümlenebileceğini savunuyorum. Sanırım asıl anlaşmazlığımız burada yatmaktadır.

Sayın Av.O.Tekgül,

Alıntı:
Sn Av.Suat Ergin söylediğiniz maddeyi incelemiş olmama rağmen bu anılan maddeyi durumla ilişkilendiremedim benim icra dosyasında yaptığım işlem malbeyanı sunmaktan ibaret değildi borçlu vekili olarak dosyada talep açtım bankalara yazılan yazılar için elden takipli müzekkereleri takip ettim ve dahası..

Alıntı:

Ücretin tümünü haketme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.


Sizin icra takibine ilişkin olarak yapmış olduğunuz işlemler, sulh anlaşmasının sonuçlarıdır. Olayı toparlamak gerekirse;

1- Müvekkilinizin borçlu olduğu icra takip dosyası bulunmaktadır.

2- Bu takibe karşı menfi tespit davası açmış bulunmaktasınız.

3- Delilleri sunduktan sonra, taraflar sizin huzurunuzda sulh olmuşlar ve protokol yapmıştır.

4- Bu protokole yapılan icra işlemlerinden de karşılıklı olarak feragat edileceği yazılmıştır. Ki siz buna istinaden takip dosyasına vekalet ibraz etmişsiniz.
Alıntı:
ve karşılıklı olarak davalardan ve icra takiplerinden feragat edildi. feragat olmadan önce dosyada işlem yapabilmek için borçlu vekili olarak icra dosyasına vekalet sunup icra dosyasında da i,şlem yapıldı,

Şimdi benim söylediklerimi toparlayayım:

1- Menfi tespit davasına ilişkin olarak nispi vekalet ücretine hak kazanacağınız tartışmasızdır.

2- Borçlu vekili olarak icra takip dosyasına vekalet ibraz edip, müzekkereleri elden takip etmeniz karşılığında maktu vekalet ücretine hak kazanacaksınız. Çünkü;
- Elinizde yazılı sözleşme bulunmamaktadır.

-Yasada bu gibi işler için açık hüküm bulunmamaktadır.

-Açık hüküm bulunmayan hallerde Tarife'nin 19 uncu maddesine göre "Benzer işlere" uygulanan hükümler uygulanacaktır. Bu durumda sizin olayınızda İkinci kısım birinci bölümdeki maktu ücretin yani 125 YTL'nin talep edileceğini iddia etmekteyim. O bölüme bakarsanız, sizin yaptığınız işten daha zor olan işler için de maktu vekalet ücreti işletilecektir.

Mal beyanı örneğini vermiştim. Sizce mal beyanında bulunmak borçlu adına küçümsenecek bir iş midir? Hapis cezasına çarptırılıp, çarptırılmayacağını belirleyecek bir işlemdir. Bu örneği şunun için vermiştim:

75.000 YTL lik bir borç bulunmaktadır. Diyelim ki arada sözleşme var ve ücret % 25 olsun...Borçlu vekili olarak takip hukukuna aykırılıktan dolayı bir şikayette bulundunuz; vekalet ücreti olarak % 25...Reddedildi...Sonra Menfi tespit davası açtınız; % 25...Arada ne olur olmaz deyip borçlu adına mal beyanında bulundunuz; % 25...Etti mi toplamda % 75. hani bir dava daha açsaydık borcun tamamına denk gelen bir rakamı müvekkilden tahsil edebilecek duruma gelecektik. Hakkaniyete aykırılığı vurgulamak istedim.

Alıntı:
Ücretin tümünü haketme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

5 inci madde sizi teyid etmemektedir. Burada alacaklı vekilinden söz edilmektedir. Kaldı ki, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanacağınızı ben de söylüyorum. Ancak menfi tespitte nispi; icra dosyasındaki işlemler için maktu ücretin tamamına hak kazanırsınız.

Buradaki amacımı açıklayayım. Siz bir soru sordunuz, ben de yanıt verdim. Tartışmaya açık hususlar tabii ki tartışılmalıdır. Ancak bana göre çok açık olan bir olayda; boşu boşuna dava açıp yargılama gideri ve avukatlık ücretine mahkum olmamanızı istiyorum.Size önerim bu hususlarda bilirkişilik yapan meslektaşlara sorun...Boşuna masraf yapmayın. Ya da dava açarsanız sonucundan beni de haberdar edin...Ben de size "Ben dememiş miydim üstadım" diyeyim.

Saygılarımla
Old 25-02-2007, 18:19   #16
üye14072

 
Varsayılan

Alıntı:
..... borca itiraz ettik ve menfi tespit davası açtık. ..... .... uzlaşma protokolü imzalandı ve karşılıklı olarak davalardan ve icra takiplerinden feragat edildi. feragat olmadan önce dosyada işlem yapabilmek için borçlu vekili olarak icra dosyasına vekalet sunup icra dosyasında da işlem yapıldı,.... ....
vekalet ücreti ödenmedi aramızda sözleşme de yok. ... .... müvekkile dava açma aşamasındayım.
borçlu vekili olarak müvekkilden menfi tespit ve borca itiraz dosyaları için alacaklarım dışında icra dosyası için nispi vekalet ücreti talep etme hakkım varmı,
meslektaşımızın sorusu bu.
önce yasaya bakalım,
Av. K. 164/2 e göre,
müvekkilinize icra dosyasında sağladığınız fayda miktarı üzerinden nisbi vekalet ücretine hak kazanırsınız. (Murat AYDIN ın Kitabı sf 60)
menfi tespit için tereddüt yok, feregatin (veya sulh) hangi aşamada gerçemleştiği de önemli olmakla birlikte taripeye göre nisbi ücretin 1/2si veya tamamını alırsınız. Tarife Md.7

borca itiraz meselesine gelince,
eğer itirazın iptali davasına vekaletname sunmuşsanız, menfi tespitteki gibi, tarife m.7
ama, itirazın kaldırılması için İTM ye bir dava açılmışda o davayı çıkmışsanız, maktu, Tarife m11 atfı ile 2nci kısım 2nci bölüm.

geldik tarifenin 11nci maddesine,

bu madde icra müdürlüklerindeki faaliyetlerimizin ücretlerini belirtip, son fıkrasında,
borçlu, itiraz süresi içerisinde borcu öderse, ücretin 3/4ü söz konusu,
sizin durumunuzda bu süre geçmiş.
yani diğer meslektaşlardan bazılarının dediği gibi icra dosyasında feragat vs. sebepli bir indirim artık yok.

tarifenin 1nci maddesi bu tarifenin avukat ile iş sahibi(alacaklı, borçlu davalı davacı demiyor iş sahibi diyor) arasında ve ayrıca, avukatlık ücretinin yasa gereği karşı tarafa yüklenmesi durumunda uygulanır
diyor.

dolayısıyla, tarife m 5 in alacaklı avukatı için geçerli olduğu fikrine iştirak edemiyorum.

sayn tekgül ün örneğini bir kez de bin inceleyeyim.
borçlu adına dosyaya vekalet sundunuz.
tam ücreti hak ettiniz (m5)
mal beyanı ve sair dosya içerisindeki işlemler için ayrıca ücret yok M11/1
şikayet itm de dava vesair için m11/1 atfı ile maktu ücret alırsınız.
ama,
mahkemede itirazın iptali davasına çıktınız,
menfi tespit davasına çıktınız,
o zaman genel hükümlere döner ve nisibi alırsınız. bu noktada 164 ün kötü tedvin edilmesi ile karşılaşırsınız o ayrı bir konu.

menfi tespit davasının, ve itirazın iptali davalarının ayrıntılarına girmiyorum ancak girilmelidir.

bu çözüm dahi hakkaniyete aykırı bulunabilir.

hakkaniyetin gereğini,
haklı olanın, nizanın başındaki haline kavuşturulması gereği olarak kabul edersek,

dava sonunda borçlu veya alacaklı haklı çıksa bile, avukata ödediği para, sebebi ile pasifi artmaktadır. böylece zarara uğramaktadır.
karşıdan alınan vekalet ücretinin avukata değil de tarafa ait olması gerektiği savı ile anayasa mahkemesine yapılan başvuru yüce mahkeme tararfından reddedildi.
konu çok geniş, hem meslek onurunun hem de hakkaniyetin korunmasını sağlayacak bir çözüm vardır,
ve var,
bunun için beni adalet bakanı olmamı bekleyeceksiniz,

fikirlerimi bitirirken,
sayın meslektayşıma şunları tavsiye ederim.
1. bu alacağınızı bir avukata verin ki eski müvekkiliniz biraz daha vekalet ücreti ödesin,
2. önce ilamsız takip, sonra dava , bu size %40 daha yazabilir.
3. sulh halinde vekalet ücretinden müteselsil sorumluluk söz konusudur bunu da değerlendirmek gerekir
eski ve hoş bir icra müdürümüzün ifade ettiği gibi,

sen avukatsın, senden çıkan mermi bir kişiyi korkutup iki kişiyi yaralayıp üç kişiyi öldürüp geri senin tabancana dönmüyorsa bu işi bırak.

bu cümle pek etik bulunmayabilir
ben de fazlaca katılmam.
umarım forum yöneticileri hoş görürler.

saygılar selamlar

av. m. emin öztürk
kocaeli

bir iki harf hatası var onları da affedin.
Old 02-03-2007, 18:20   #17
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sayın meslektasım...eger dava veya takıp acmadıysanız....
sadece duyumumu iletiyorum...belkı yardımcı olur...
vekalet ucretınızı alamadıgınızdan bahısle tum olayları ayrıntısı ıle anlatıp delıllerınızı ekleyıp bır dılekce ıle baglı oldugunuz baroyo basvuruluyormus...Baro tarafından avukat bır bılırkısı tayın edılıyormus ((bılırkısı ucretı daha sonra haksız cıkan taraftan alınıyormus))ve bılırkısı ıslerın nasıl yurutuldugunu dosyaların hangı asamada oldugunu ıslemlerın geregı gb yerıne getırılıp getırılmedıgını ve davaalrın asamasına gore ne kadar vekalet ucretı kazandıgınız vb durumları ınceleyıp rapor hazırlıyormus bu rapora gorede ıcra takıbı veya dava acabılınıyormus...dedıgım gb sadece duydum baroya sorarsanız daha yararlı olur kanımca..boylece rapora gore alacagınız lıkıt ve muaccel hale gelecegı ıcın yapılacak ıtırazların haksızlıgını daha kolay ıspatlayabılırsınız...ama yınede baroya sorun derım ben..ıyı calısmalar...
Old 02-03-2007, 20:22   #18
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

ALINTI:
Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk
Madde 165.- (4667 sayılı yasa ile değişik) İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar

Biz benzer durum nedeniyle nispi vekalet ücreti talebiyle anlaşmadan dolayı 165. madde gereği alacaklı ve borçluya karşı dava açmayı düşünüyoruz...
Old 20-05-2009, 15:46   #19
Aybüke Kağan

 
Varsayılan benim sorum alacaklı vekili ile ilgili

Yaklaşık iki yıldır uğraştığım bir icra dosyam var.Menkul haczi yaptık.Satış istedik.Alıcı çıkmadığından satışımız düştü.Müvekkil malları istemediği için haczimizi kaldırdık ve borçluya teslim ettik. Taşınmazların satışını istedik.Ancak taşınmazlardaki banka ipoteklerinin devam ettiği yönünde cevap gelince satışı askıya aldık. (Bankalar maalesef her türlü alacakları için ve üst sınır ipoteği kurduğundan -bankaların bu tutumuna karşı da birşeyler yapılmalı...)


Şimdi bu icra dosyasında ücret sözleşmesi yapmadığım için sadece maktu ücrete mi hak kazanmış oluyorum?
Old 20-05-2009, 16:10   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Aybüke Kağan
Yaklaşık iki yıldır uğraştığım bir icra dosyam var.Menkul haczi yaptık.Satış istedik.Alıcı çıkmadığından satışımız düştü.Müvekkil malları istemediği için haczimizi kaldırdık ve borçluya teslim ettik. Taşınmazların satışını istedik.Ancak taşınmazlardaki banka ipoteklerinin devam ettiği yönünde cevap gelince satışı askıya aldık. (Bankalar maalesef her türlü alacakları için ve üst sınır ipoteği kurduğundan -bankaların bu tutumuna karşı da birşeyler yapılmalı...)


Şimdi bu icra dosyasında ücret sözleşmesi yapmadığım için sadece maktu ücrete mi hak kazanmış oluyorum?

Tabii ki hayır. AAÜT'e göre belirlenecek nispi oranda vekalet ücretine hak kazanırsınız.
Old 21-05-2009, 11:24   #21
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Peki nispi vekalet ücretini ne zaman isteyebilirim? İpotekler nedeniyle satış işlemini askıya aldık ve dosya beklemede.Takip çıkışı 150.000 TL.Dosyada tahsilat olmadığı için müvvekkilin 12.400 TL nisbi vekalet ücretini ödeyeceğini sanmıyorum.Ne yapmalıyım?
Old 19-05-2019, 19:44   #22
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Yüksek meblağli bir icra takibinde borçluyu temsil etmiştim ve takip sürerken beni azletmisti. Ücret davası açtım ve borçlu vekilinin nispi ücrete hak kazanacağına dair Yargıtay kararı sunarak nispi ücret kazandım. İcra yoluyla da tahsil ettim. Tahsilat 2009 yilindaydi...
Old 26-05-2019, 21:49   #23
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Borçlu vekilinin nispi ücrete hak kazanacağına dair Yargıtay kararını hakim murat Aydın'ın vekalet ücreti kitabında bulmuştum...
Old 27-05-2019, 10:03   #24
Nestor

 
Varsayılan

İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde çıkabilecek ücret uyuşmazlığı 2019 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 11/7. maddesine göre çözülür. Yani avukatlık ücreti, asıl alacağı geçmemek şartıyla Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Bu ücret 2019 yılı için 450-TL dir. En son 2016 yılında "Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenir." ifadesi vardı. Ama bu tarihten sonra çıkarılan tarifelerde maktu ücret esasına dönüldü.
Old 27-05-2019, 14:02   #25
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Ben borçlu vekilinin nispi ucrete hak kazanacağına dair Yargıtay kararı sunarak maktu ücret hesap eden bilirkişi raporuna itiraz ettim ve nispi ücret hesabı yapan ikinci rapora göre davayı kazandım...

Ylanız yargıtay kararını buldugum kitabın yazarını yanlış hatırlıyor olabilirim...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretinin Vekalet Ücreti Olur mu? avzehra Meslektaşların Soruları 135 24-08-2017 15:14
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 01:43
Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı Av. Tuncer Öztürk Meslektaşların Soruları 17 02-10-2015 17:18
El atmanın önlenmesi davasında red vekalet ücreti için takip Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 6 20-04-2008 19:31
İpotekli Kredi Alacağı-Aynı anda kefil aleyhine ilamsız takip-Vekalet Ücreti Av.Ender Meslektaşların Soruları 7 03-01-2007 17:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06895304 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.