Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sigorta şirketleri muvafakat sorunu

Yanıt
Old 13-05-2019, 11:11   #1
Mgul

 
Varsayılan Sigorta şirketleri muvafakat sorunu

Merhabalar sayın üstat ve meslektaşlarım,
Tarafıma bir konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum.
Tazminat davamızda sigortalı şirket ihbar olunan sıfatı ile bulunmakta, tarafımız dava harici dosyayı ihbar ettik ve tazminat ödemesinde bulunmalarını istedik. sigorta şirketi davalı sigortalı şirket x ten muvafakat almadan ödeme yapamayız beyanı ile ödemeden emtia etmekte. Tarafımız davada ihbar olunan olmasına rağmen , sigorta mevzuatına göre kaza ihbarında bulunmuş ve tazminat ödemesinin yapılmasını talep ettik, 15 günlük yasal süre 2 haftadır geçmekte , mazeret olarak sigortalı karşı taraf şirketinden muvafakat alınması gerektiğini bahane etmektedirler. Tarafım ihbar ile poliçe sınırlarında tazminatın ödenmesi talebinde bulundum. Kanun ve yasal düzenlemelerde sigortalı şirketten muvafakat alınması zorunluluğundan bahsedilmemektedir.Bu muvafakat hususu yasal bir dayanağı var mıdır? Eğer ki yoksa sigorta şirketine karşı Hazine Müsteşarlığı kanalı ile yapılacak olan şikayet harici bir merci yol var mı?

İşveren sorumluluk sigortası genel şartları düzenlemesinin içeriğinde sigortacı tazminat talebinde bulunan kişi ile doğrudan temasa gecerek tazminat ödemesinde bulunması, sigorta ettirenden muvafakat alma zorunluluğunun olmaması, dava açılması durumunda tüm dava masraflarında mesul olması, dava takip ve idaresinin sigortacıda olması düzenlemesini tarafım mı yanlış yorumlamaktayım?
'Tazminat Miktarının Tespiti

Madde 9- Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Sigortacının sarih muvafakati olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz. Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi sigortacıya aittir. Dava masrafları, yukarda 1. madde ile ifade edildiği gibi sigortacıya aittir. Ancak cezai takibatdan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalır. '
Old 17-05-2019, 05:53   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım,

OLAY ve HUKUK
Davacı:
Davalı:
Davanın KONUSU:
İhbar olunan:
Sonuç ve İstem:

Olayı daha iyi anlamamıza yardımcı olur musunuz lütfen..?

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tazminat Miktarının Tespiti
Madde 9- Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir.
SİGORTACININ SARİH MUVAFAKATİ olmadıkça, SİGORTA ETTİREN tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.
Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi sigortacıya aittir.
Dava masrafları, yukarda 1. madde ile ifade edildiği gibi sigortacıya aittir. Ancak cezai takibatdan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalır.
https://www.tsb.org.tr/isveren-sorum...spx?pageID=499

Mola...
Old 17-05-2019, 11:19   #3
Mgul

 
Varsayılan

Merhabalar üstadım,

Davacı : müvekkil
Davalı : çalıştığı şirket
Dava konusu: iş kazası dolayısıyla tazminat
İhbar olunan: eureko sigorta
sonuç istem 1.000TL maddi( belirsiz) , 30.000TL manevi

Şirket işçilere işveren sorumluluk sigortası yapmış(kapsamı hem maddi hem manevi tazminat, poliçe sınırını bilmiyoruz )manevi tazminatın tamamını ödemek istediklerini , maddi tazminatı da kendi aktüer hesap uzmanının hesabı doğrultusunda teklif olundu.
Ödeme yapılmadı çünkü sigorta şirketi sigorta ettirenden muvafakat/ ibraname alınması gerektiğini öne sürdü. Genel şartlarda bu hususu sigorta ettiren yapması gerekmektedir. Ancak sigorta şirketi hesaplamalarımıza göre maddi tazminatın yarısını ödeme çabasında sigorta şirketi ve sigorta ettirenin dava sonunda rücu ya da itiraz etmesinin önüne geçilmesi için tabiri caiz ise şirketin sorumluluğunu garantiye alma çabasında. Biz çözemedik, güvenceleri ise davada ihbar olunan sıfatına haiz oldukları, yani dava sonunda ilamlı takip yapamayacağımızı ve yine tazminatın karşılanmasını talep etsek yine aynı bürokrasiyi karşımıza çıkaracakları (kesin). Tarafımda yeni dava açtım sigorta şirketine ve önceki dosyamızla birleştirilmesini talep ettim. Ayrıca Borçlar Kanunun 76 mad göre geçici ödeme talep ettim, sigorta şirketinin teklif tutanakşları ve maillleri ile birlikte önceki dosyada bilirkişi raporlarını ve evraklarını da sunarak . Daha öncede benzer olay başıma geldi.

Muvafakat almadan sigortacı ödeme yapamıyor mu?
Türkiye Sigorta Birliğine ve Hazine Müşteşarlığına şikayette bulunacağım bu durumu , o sebepten dolayı araştırma yapmaktayım. şimdiden cevabınız için tesekkür ederim.
Old 18-05-2019, 10:55   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Olay ve Hukuk

KAVRAM:
AKTÜERYA (iş göremezlik / destekten yoksun kalma)

I-OLAY ve HUKUK

1.(….) sicil no.lu davacı müvekkilim, (……) sicil no.lu işyerinde, (….) tarihli iş sözleşmesi ile (…) yıldan beri çalışmaktadır (Ek:1)

2.İşyerinde mesai saatleri içinde (…..) tarihinde meydana gelmiş olan iş kazası……sonucunda….davacı….. durumdadır (Ek:2-Hastane kayıtları)

3.Meydana gelmiş olan olay; 5510 s. Yasa’nın 13. maddesinde tanımlandığı gibi “sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/73-a) “engelli hale…” getirebilecek bir iş kazasıdır.

4.İş kazası tarafımızdan (ya da işveren tarafından) kuruma doğrudan (ya da taahhütlü posta ile) bildirilmiştir (Ek:3)

5.Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayıldığına ilişkin raporun davalı tarafından ibrazını talep ediyoruz (Ek:4)

6.Davalı ile dava dışı „... sigorta şirketi…..“ arasında bir İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI sözleşmesinin akdedilmiş olduğu bilgimiz dahilindedir. Belirtilen sigorta şirketine tarafımızdan ihbarda bulunulmuştur. (Ek:5) Sözleşmenin verilecek kesin süre zarfında davalı tarafından ibrazını talep etmekteyiz.

YASAL NEDENLER:
HMK.m. 107; 5510 K.m.13; 6100 s.TTK.m. 1446 ve ilgili sair mevzuat

KANITLAR:
Mukabil kanıt sunma hakkımız saklı tutularak, ekte sunulan kanıtlar

SONUÇ ve İSTEM:
Yukarıda yasal gerekçeleriyle açıklanan davamızın kabulüyle TL 30.000 manevi ve fazlaya ilişkin hakkımız saklı tutularak, HMK.m.107 kapsamında TL 1.000 maddi tazminatın yargılama giderleri ve avukatlık parası ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla

Mola...
sonrasında... II-USUL ve ESAS
Old 19-05-2019, 07:18   #5
Lord Mozart

 
Varsayılan

Meslektaşım merhaba

Soruyu okuyunca aklıma şu geldi,acaba sigorta sözleşmesinde sigorta ettiren işçi olarak görülüpte lehtar olarak işveren şirket mi atama yapılmış?
Old 20-05-2019, 15:16   #6
Mgul

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım,
Sigorta ettiren işçiyi çalıştıran işveren, lehtar işçi. Sorun burada işveren sorumluluk sigortası genel şartlarının 9 maddesinde tazminatın ödenmesi hususunda sigorta şirketinin sigorta ettirenden muvafakat almak istemesi.Olayın aslı tazminat 240 bin TL hesaplanması gerekmekte , ancak şirket yarısını ödeyip sigorta ettirenden ibraname almak istemekte. Bir nevi kendi müşterisinin poliçe sorumluluğundan emtia etmenin yasal adını koymaya çalışmaktalar.
Old 21-05-2019, 12:30   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Usul ve Esas

II-USUL ve ESAS

1.USUL:

DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE

HMK.
MADDE 61- (1) TARAFLARDAN BİRİ DAVAYI KAYBETTİĞİ TAKDİRDE, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.

MADDE 63- (1) DAVA KENDİSİNE İHBAR EDİLEN KİŞİ, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.

2.ESAS:

2.1.SİGORTA SÖZLEŞMESİ

RİZİKO gerçekleştiğinde

6102 s.TTK.MADDE 1446-

(1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir.

(2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir.

(3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra hükmünden yararlanamaz.

2.2.İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

1.Sigortanın Teminatının Kapsamı
Madde 1-Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek İŞ KAZALARI sonucunda İŞVERENE TERETTÜP EDECEK HUKUKİ SORUMLULUK NEDENİYLE
işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından İŞVERENDEN TALEP EDİLECEK ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile
yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
SİGORTACI ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak BİR DAVA AÇILMASI HALİNDE HÜKMOLUNAN MAHKEME MASRAFLARI İLE AVUKATLIK ÜCRETLERINI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder.

2.Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Madde 8-SİGORTA ETTİREN, poliçe teminatına girebilecek herhangi BİR İŞ KAZASI VUKUUNDA AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI yerine getirmekle yükümlüdür.

a) İşbu sözleşmeye göre, sigorta ettirenin sorumluluğunun mucip olabilecek her hadiseyi, buna muttali olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya yazıyla ihbar etmek,

b) Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, iş kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini ve neticelerini tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı ve kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcümle, hadisenin hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,

d) İş kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin toplanmasında sigortacıya elinden gelen yardımda bulunmak,

e) İş kazasından dolayı, SİGORTA ETTİREN DAVA YOLU İLE VEYA SAİR SURETLE BİR TAZMİNAT TALEBİ KARŞISINDA KALIR veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bilcümle tebliğnameleri derhal sigortacıya tevdi etmek.

f) DAVA AÇILMASI HALİNDE DAVANIN TAKİP VE İDARESİ İÇİN SİGORTACININ GÖSTERECEĞİ AVUKATA LAZIM GELEN VEKALETNAMEYİ VERMEK,

g) Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin iş kazası sonucundaki zararlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklan araştırma ve incelemelere müsaade etmek,

h) Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

i) Sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermek.

3.Tazminat Miktarının Tespiti

Madde 9- SİGORTACI, TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAN KİŞİ VEYA KİŞİLERLE DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMASA GEÇEREK ANLAŞMA HAKKINI HAİZDİR. Sigortacının sarih muvafakati olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz. DAVA AÇILMASI HALİNDE, DAVANIN TAKİP VE İDARESİ SİGORTACIYA AİTTİR. Dava masrafları, yukarda 1. madde ile ifade edildiği gibi sigortacıya aittir. Ancak cezai takibatdan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalır.

4.Zarar ve Tazminat Sonuçları

Madde 10- Sigortacı ÖDEDİĞİ TAZMİNAT MİKTARINCA hukuken sigorta ettiren yerine geçer.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar ve Sigorta Şirketleri moonliner Meslektaşların Soruları 2 17-09-2013 12:39
türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği, ibrahimgokalp Meslektaşların Soruları 18 09-01-2011 21:37
İflas Eden Sigorta Şirketleri Brusk Meslektaşların Soruları 4 04-08-2009 15:08
dava arkadaşlığında muvafakat sorunu advocatein Meslektaşların Soruları 0 22-05-2008 13:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04464698 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.