Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Türkiye'de açılan boşanma davasında yurtdışında ikamet eden eşe tebligat yapılması

Yanıt
Old 13-08-2007, 08:47   #1
Av.Kaan Aksu

 
Varsayılan Türkiye'de açılan boşanma davasında yurtdışında ikamet eden eşe tebligat yapılması

Sayın meslektaşlarım,

Müvekkilim ve eşi Türkiye'de evlenmişler ve 3 yıldır evli bulunmaktadırlar. Bu evlilikten bir de çocukları bulunmaktadır. Eş türkiye'de ikamet etmeye devam ederken Müvekkil 8 aydır yurtdışında (Rusya) çalışmaktadır. Tarafların arasında şiddetli geçimsizlik bulunmaktadır ve her ikisi de boşanmak istemektedir. Eş Türkiye'de "evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik" ' den bahisle boşanma davası açmış, iştirak ve yoksulluk nafakasının yanı sıra darp sebebiyle manevi tazminat da talep etmiştir (Darp olayı 2 yıl önce gerçekleşmiş ve eşin elinde konu ile ilgili olarak karakol zaptı vardır). Tebligat adresi olarak müvekkilin Türkiye'deki ikametgahının bulunduğu annesinin evini gösterilmiştir.

1) Dava dilekçesinin fiilen Türkiye'de ikamet etmeyen müvekkile Türkiye'de geçerli olarak tebliği mümkün müdür? Yurtdışındaki ikametgahında tebligat zorunluluğu yok mudur ?

2) Eşlerin arasında 2 yıl önce yaşanan kavga'da iki taraf da birbirini darp etmiş ancak eşin elinde şikayetçi olduğuna dair karakol zaptı bulunurken müvekkilin elinde kendisi de yaralanmış olmasına rağmen herhangi bir belge bulunmamaktadır, ancak tanıklar mevcuttur. Bu durumda olayın üzerinden 2 yıl geçmiş olması ve evlilik birliğinin devam ettiğini düşünülürse darp olayına ilişkin olarak eşin manevi tazminat talebi kabul olabilir mi?

3) Rusya'da çalışmakta olan müvekkil buradan davaya cevaplarını konsolosluk aracılığıyla mı gönderecektir? bu konuda tecrübesi olan varsa yardımlarını rica ederim.


Not: Ben de Rusya'da ikamet ediyorum ve vekil sıfatım yok.
Old 13-08-2007, 14:52   #2
Av. D. Koca

 
Varsayılan

* Davada vekil sıfatınız olmadığını kast ettiniz sanırım

1-) İkametgahı Türkiye'de yoksa tebligat yapılamaz.
Ama işçi olarak dönemsel olarak gidenler için bir istisna var mıdır bilmiyorum.
Siz bir arkadaşınız aracılığıyla Mahkeme dosyasından Yargıcın tebligat konusunda ne karar verdiğini inceletebilirsiniz.
Tebligatı eden geçerli kabul ettiğini veya kabul etmediğini öğrenebilirsiniz.
2-)
Söz konusu olayı, evlilik süresince uğradı fena muamle için kanıt olarak gösterebilir.
Tazminat talep edebilmesi için kusursuz ya da daha az kusurlu lması gerekir.
Müvekkiliniz kusurun kendisinde olmadığını veya eşit oranda kusurlu oluklarını ispat emleidir.
3-)
Evet, tebligatlar konsolosluk aracılığı ile yapılacaktır.
Old 13-08-2007, 18:15   #3
Av.Kaan Aksu

 
Varsayılan

Sayın Av.D.Koca yanıtınız için teşekkür ederim.
Old 14-08-2007, 10:46   #4
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Sayın Aksu davanıza benzer bir davayı geçen hafta aldım, ben davayı aldığımda ikinci celse için hakim gün vermşti.

Tebligat adresi olarak davalının Ankara da yaşayan ailesinin evi gösterilmişti, fakat davalı yaşamadığı için tebliğ edilmemiş kabul gördü. Hakim adres arştırması istedi, ben bu aşamada davalının yurt dışındaki adresini öğrenip dosyaya sunacağım, kanımca davalı yurtdışında da olsa tebliğ etme zorunluluğu var, olmazsa ilanen tebliğ için uğraşacağım...

2 yıl önceki kavganın üzerinden çok zaman geçmiş, bence hakim 2 yıl önceki kavga meselesini boşanma ile verilecek tazminat için kusur kabul etmemelidir. Ancak darp olayı boşanmaya sebep verecek bir şekilde devam etmişse ve tanık beyanlarıyla desteklenecek kusur ispatlanmış olacak, iki yıl önceki darp ise kusura delalet edeceği için dayanak olarak gösterilmesinde fayda vardır.
Saygılar...
Old 14-08-2007, 13:34   #5
Av.Kaan Aksu

 
Varsayılan

Teşekkür ederim Sayın Balku, tam da aradığım cevap buydu, davalının yaşamadığı eve yapılan tebligatın kabul görmemesi gerektiğini düşünmekteydim. Öyleyse biz de kabul edilmesi halinde yapılan tebligata itiraz edebiliriz.Saygılar.
Old 16-08-2007, 11:08   #6
Av. D. Koca

 
Varsayılan

[quote=Av.Selim Balku]

Hakim adres arştırması istedi, ben bu aşamada davalının yurt dışındaki adresini öğrenip dosyaya sunacağım, kanımca davalı yurtdışında da olsa tebliğ etme zorunluluğu var, olmazsa ilanen tebliğ için uğraşacağım...
[quote]

1-) İstinabe mi yapacaksınız?

2-) Haricen araştırıyorsanız yargıç bunu yeterli bulacak mıdır?

3-)


************************************************** *********

Hazırlayan:Çetin Emre Ermiş

III)YURT DIŞINA TEBLİGAT


A)TÜRKİYE’DEN YABANCI ÜLKEYE TEBLİGATTürkiye’den yurt dışına yapılacak olan tebligat,Tebligat Kanunu ile Tebligat Tüzüğünün hükümlerine göre yapılır.Bu konu ile ilgili milletlerarası sözleşme olması halinde tebligat ilgili sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.


1-Tebligatın Yapılacağı Ülke İle Arada Herhangi Bir Sözleşme Bulunmaması Halinde Yurt Dışına Yapılacak Tebligat


Yurt dışına tebligatın yapılacağı ülke ile Türkiye arasında herhangi bir sözleşme olmaması halinde tebligat;Tebligat Kanununun 25 ve 27. maddeleri ile Tüzüğün 36-42. maddeleri arasında getirilen düzenlemeye göre diplomatik yollardan yapılır[1].Ayrıca böyle bir durumda tebliğin yapılması o ülkenin iç hukukuna tabi olacaktır.
Ülkeler yabancı memleketten gelecek tebliğ taleplerinin yerine getirilmesinde genellikle karşılıklılık esasını benimsemişlerdir[2].Bir çok ülke ikili veya çok taraflı uluslar arası sözleşmenin bulunmasına gerek olmadan,yabancı ülkeden gelecek tebliğ istemlerinin kabulünü kendi iç mevzuatları ile kural olarak öngörmüşlerdir.
Tebligat Kanunu madde 25/I’de ;’’Yabancı memlekette tebliğ,o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır.’’ düzenlemesi yer almaktadır.Her ne kadar Tebligat Kanunu madde 25’II’de ‘’Kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu taktirde tebligat o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir’’densede,bunun için anlaşma veya o memleket iç hukukunun müsait olması gerekir[3].
Tebligat kanunu 25.maddesinin öngördüğü usul;yurt dışına tebligatın diplomatik yolla yapılmasıdır[4].Yurt dışında bulunanlara tebliğ olunacak evrak ,tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığı ile Dış İşleri Bakanlığına yollanır.dış İşleri Bakanlığı da evrakı görev bölgesini göz önüne alarak ilgili Türk Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderir.Türkiye siyasi memur veya konsolosu da kendisine yollanan tebligatın yapılmasını o ülkenin yetkili makamlarından ister.Dış İşleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde ise tebligat evrakı,ilgili bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyük Elçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir(Teb.K.m.25/4).
Arada herhangi bir sözleşmenin bulunmaması durumunda milletlerarası adli kuralları uyarınca tebligatın yapıldığı devletlere yollanacak tebligat evrakının birer nüsha tanzim edilmesi bunların yine birer nüsha olarak gönderilecekleri devletin diline tercüme ettirilmesi gerekir[5].Tebligat Tüzüğünün 37.maddesi gereğince yabancı ülkelere gönderilecek tebligat evrakında ,muhatabın isminin,soyadının,tam adresinin, tabiiyetinin gösterilmesi ve bunların yazı makinesiyle yazılması gerekmektedir.
Tebligat Tüzüğünün 39.maddesi uyarınca yabancı devletlere gönderilecek olan ve muayyen gün ihtiva eden tebligat evrakının,tebliği çıkaran merci tarafından,muayyen günden asgari üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.a)Yabancı Ülkede Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat

7501 sayılı Tebligat kanununda değişiklik yapan 19.03.2003 tarih ve 4829 sayılı kanundan önce yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına Tebligat Kanununun 25/2 fıkrası gereğince tebligat yapılmaktaydı.Buna göre muhatap kişi temsilciliğe gelerek tebliğ evrakını alması gerekiyordu.İlgili kişi bu davete uymazsa tebligat işlemi gerçekleştirilemiyordu.Bu olumsuz durumu gidermek için 19.03.2003 tarih ve 4829 sayılı kanunla Tebligat Kanununa 25/a maddesi eklenmiştir[1].Buna göre;yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kimse Türk vatandaşı oluğu takdirde tebliğ o yerdeki Türk Büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığı ile de yapılabilir(Teb.K.25/a-1)Bu halde bildirimi Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar(Teb.K.m.25/a-2).Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim,muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir(Teb.K.m.25/a-3).Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde,tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türk büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır.Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir(Teb.K.m.25/a-4).
D3-İki Taraflı Sözleşmeler Gereğince Yapılacak TebligatTürkiye bir çok devletle tebligat konusunu içeren iki taraflı adli yardım sözleşmesi yapmıştır[1].Türkiye’nin hukuki konularla ilgili adli yardım anlaşması imzaladığı ülkeler şunlardır;Almanya,Avustralya,avusturya,Bulgaristan ,Çekoslvakya,Ürdün,Irak,İngiltere,İran, İsviçre,İtalya,Macaristan,Romanya’dır[2].İki ülke arasında ikili bir adli yardım sözleşmesi varsa tebligat evrakının bu sözleşme hükümlerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.Bu nedenle tebliği çıkaran merciin ilgili devlet ile aramızda yapılmış olan sözleşmeye bakması ve sözleşmede öngörülen şekilde hareket etmesi gerekir[3].
Adli tebligat evrakı;iki nüsha Türkçe asılları veya onaylı örnekleri ile tebligat yapılması istenecek ülkenin dilinde tercümeleri,bir üst yazıyla Adalet bakanlığına gönderilir.Gerekli kontroller yapıldıktan sonra yabancı ülkedeki Başkonsolosluğumuza veya eğer ikili sözleşmede hüküm varsa tebligat evrakı doğrudan doğruya yabancı ülkenin sözleşmede gösterilen yetkili makamına gönderilir.Yabancı ülkenin yetkili makamı da kendi tebligat mevzuatı uyarınca tebligat işlemlerini yerine getirir[4].
Adalet Bakanlığı bu konu ile ilgili tebliğ ve genelgelerinde Dış İşleri Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucu tebliğ evrakının doğrudan Adalet Bakanlığı aracılığı ile gönderilmesi gerektiğinden Dış İşleri Bakanlığına evrak gönderilmemesi gerektiğini açıklamıştır[1].

4-Çok Taraflı Milletlerarası Sözleşmeler Gereğince Tebligat


Türkiye imzaladığı iki taraflı sözleşmelerin yanında ayrıca bu sözleşmelere taraf olan ülkelerin bir çoğu ile çok taraflı sözleşmelere taraf olmuştur[2].

Türkiye’nin katıldığı çok taraflı sözleşmeler;
a)1.3.1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme
b)15.11.1965 tarihli Hukuki ve Ticari konularda Adli ve Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlere Tebliğine İlişkin sözleşme
c)Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi’dir.


a)Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 11.7.1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir[3].Bu sözleşme ile hukuk usulüne ait istinabe,adli müzaherat,teminat,tebligat gibi bir *** konu düzenlenmiştir.Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler;Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika,Çekoslavakya,Danimarka,Fas,Finlandiya,Holl anda,İsrail,İspanya,İsveç,İsviçre,İtalya,Japonya,L übnan,Lüksemburg,Macaristan,Norveç,Polonya,Porteki z,Romanya’dır.
Sözleşme hükümlerine göre;tebligat işlemi tebligat yapılmasını isteyen ülkenin konsolosu tarafından,muhatap ülkenin belirleyeceği makama yapılacak talep üzerine yapılır(Söz.m.1/1).Ancak akit devletlerden biri,diğer akit devletlere ülkesinden yapılacak tebligat talebinin diplomatik yoldan gönderilmesini isteyebilir/Söz.1/III).Bununla kastedilen;tebligat talebinde bulunan makamın mensup olduğu Dış İşleri Bakanlığı ve talepte bulunulan devletteki elçiliği aracılığı ile o devletin Dış İşleri Bakanlığına tebliğ talebinin iletilmesidir.Taraf devletler isterlerse tebliğ taleplerini doğrudan doğruya diğer devletin tebligatla yetkili makamına gönderilmesin de isteyebilirler Hukuk Usulüne Dair Sözleşme hükümleri gereğince gönderilecek tebligat evrakının Adalet Bakanlığı aracılığı ile yabancı ülkeye gönderilmesi zorunludur[4].
Hukuk Usulüne Dair sözleşmenin 6.maddesine göre ;bu sözleşmenin öngörmüş olduğu tebliğ usulü,sözleşmeye katılan devletin;

aa)Evrakın yabancı ülkede bulunan ilgililere doğrudan doğruya posta ile gönderilmesi hakkını,

bb)Tebliğ çıkarmaya yetkili olanların tebliği doğrudan doğruya evrakın gönderildiği ülkelerin noterleri veya yetkili memurları aracılığı ile yaptırmaları hakkını,
cc)Her devlet için,yabancı ülkede bulunan kimselere tebliği,diplomasi memurları veya konsolosları aracılığı ile doğrudan doğruya yaptırma hakkını ortadan kaldırmaz[1].b)Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Evrakın Yabanı Memleketlere Tebliğine İlişkin Sözleşme(Tebligat Sözleşmesi) 28.4.1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme yalnız tebligat konusunu düzenlemek amacıyla imzalanmıştır.Bu nedenle önceliğe sahiptir.Sözleşmenin 22.maddesinde her iki sözleşmeye taraf olan ülkeler bakımından bu sözleşmenin (Tebligat sözleşmesi) uygulanacağı kabul edilmiştir[2].Bu sözleşmeye taraf olan devletler;Türkiye,Almanya,ABD,Belçika,Mısır,Danima rka,Finlandiya,Fransa,Hollanda,İsrail,İsveç,Japony a,Lüksemburg,Norveç ve Portekiz’dir[3].


Tebligat Sözleşmesinin adli belgeler için kabul ettiği tebligat usulü şöyledir;
Her akit devlet,diğer devletlerden gelecek tebliğ isteklerini yerine getirmek üzere merkezi makam kurar.Bu merkezi makam o ülkenin kanunlarına göre kurulur.Federal devletler ,birden fazla merkezi makam tayin etmekte serbesttirler(m.2)Türkiye’de bu doğrultuda merkezi makam olarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünü görevlendirmiştir.

Talep eden devletin tebligat yapmaya yetkili mercii,talep edilen devletin merkezi makamına bir talepname gönderir.Talep edilecek belgenin aslı veya onaylı sureti talepnameye eklenir(m.3)Talep edilen devletin merkezi makamı bizzat veya bir aracı vasıtasıyla tebligatı yapar.

Adli belgelerin tebliği o ülkede diplomatik veya konsolosluk görevlileri aracılığı ile de yapılabilir(m.8)Tebliğ edilecek adli belgelerin merkezi makama tevdii işinde konsoloslukların aracılığı kullanabilir(m.9)Sözleşme ,talep edilen devlet itiraz etmedikçe adli belgenin yabancı ülkedeki kişilere doğruca posta ile gönderilmesine engel teşkil etmez(m.10).
Tebligat sözleşmesi hükümleri,kendisinden tebligat için talepte bulunulan devlet itiraz etmedikçe;

aa)Adli belgelerin yabancı ülkelerdeki kişilere doğruca posta ile gönderilmesine

bb)Tebligatın çıktığı ülkedeki adalet görevlileri,devlet memurları veya devletin diğer yetkili kişilerinin adli belgelere ilişkin tebligatı doğrudan doğruya kendisinden talepte bulunulan devletin tebligat yapmaya yetkili kimseler,devlet memurları veya devletin diğer yetkili kişileri aracılığı ile yaptırtmasına

cc)Bir dava ile ilgili herhangi bir kimsenin adli belgelere ilişkin tebligatı doğrudan doğruya kendisinden talepte bulunulan devletin tebligat yapmaya yetkili kimseleri,devlet memurları veya o devletin diğer yetkili kişileri aracılığıyla yaptırmasına engel değildir [4].

Hukuk Usulüne Dair Sözleşme den sonra yapılan bu sözleşme ,tebligat işlemlerinde merkezi makam tayin ederek çabukluk ve kolaylık getirmeyi amaçlamıştır[1].Tebligat çıkarmaya yetkili bütün makamlar tebliğ edilecek belgeleri,hiçbir aracı kuruma yollamadan diplomatik yolla yapılan tebligattaki gibi zaman kaybına uğramadan ,doğrudan tebligatın yapılacağı ülkenin merkezi makamına yollayabilmektedir.Ayrıca,sözleşmeye taraf devletlerden her biri merkezi makam dışında ve buna ek olarak yetkilerinin sınırlarını belirleyecekleri başka makamlar da tayin edebilirler.Ancak tebliğ isteğinde bulunan taraf devletler bunlara başvurmayarak doğrudan doğruya merkezi makama başvurabilirler[2].
Yurt dışına yapılacak tebligatlarda çoğu zaman tebligatın yapılacağı devletle Türkiye arasında birden fazla milletlerarası adli yardım sözleşmesi bulunmaktadır.Hukuk Usulüne Dair Sözleşme ile Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme arasındaki ilişkide;tebligat,tebligat sözleşmesine göre yapılacaktır[3].
Türkiye ile yabancı devlet arasında hem çok taraflı hem de iki taraflı sözleşme olması durumunda ne olacaktır?Adalet bakanlığının 17.3.1980 tarihli tebliğine göre,çok taraflı sözleşme uygulanacak,ancak iki taraflı sözleşmede özel ve ayrı bir husus var olduğu veya herhangi bir konuda tereddüt olduğu takdirde iki taraflı sözleşme ygulanacaktır.


c)Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi,23.3.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşmede sadece tebligat konusu değil,ceza işlerinde adli yardımlaşmada düzenlenmiştir[4] .
Sözleşmeye göre ceza işlerinde tebligat,her iki ülkenin Adalet Bakanlıkları aracılığıyla yapılır.Tebligat evrakının muhatap ülkenin diline tercüme ettirilmesi gerekir.
Sözleşmenin 7.maddesi,yardım isteyen devlet açıkça istediği takdirde yardım istenen devletin tebligatı;kendi mevzuatındaki benzeri bildiriler için öngörülen şekillerden birine göre veya mevzuatı ile bağdaşan diğer özel bir şekle uyarak yerine getireceğini ve yapılan tebligatın muhatabın imzasını taşıyan tarihli bir makbuzla veya yardım istenen ülkenin bildirisi ile belgelendirileceğini öngörmüştür[5].
**********************************

http://www.konyabarosu.org.tr/index....ion=list&pid=6


iğer Ücretler


Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Posta Ücretleri

Yayın Tarihi: 22/12/2003

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2004 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, 21 Eylül 1995 tarihli ve 3-3-4-72-1995 sayılı Genelgede belirtilen esaslar ve geçmiş yıllara ait tebliğlerde açıklanan hususların gözönünde tutulması,

II. Diplomatik ayrıcalığı bulunan misyon mensupları ile elçilik veya konsolosluklarda görevli kişilerle ilgili dava ve icra takiplerinde, 4 Eylül 1984 tarihli ve 3042 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 6 Kasım 1984 tarihli ve 84/8724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız uygun bulunarak onaylanan ve 24 Aralık 1984 tarihli ve 18615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi"nin 22.,30.,31. ve 37. maddeleri hükümlerinin de göz önünde tutulması,

III. Diplomatik ayrıcalığı bulunan misyon mensupları ile ilgili tebligat evrakı ve bu konudaki yazıların doğrudan Bakanlığımıza gönderilmesi,

IV. Özel hukuk .ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarla yargı bağışıklığı tanınmayan hallerde yabancı devlet diplomatik temsilcilerine yapılacak tebliğlerde Tebligat Tüzüğü'nün 45. maddesinde belirtilen usullere uyulmasının sağlanması,

V. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde Tebligat Tüzüğü'nün 37. maddesi uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için:

A. Tebligat Talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 13.000.000 TL. diğer ülkeler için de 22.000.000 TL. posta gideri alınması, tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığı'nın "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının" sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan
sevk yazısında belirtilmesi,

2) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, Ottowa Büyükelçiliğimiz adına düzenlenecek 50 Kanada Doları tutarında çekin evrak ile birlikte
Bakanlığımıza gönderilmesi,

3) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 2004 yılı sonuna kadar "Process Forwarding International Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA" adına düzenlenecek 91 ABD Doları tutarındaki çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,
4) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Fransa için "Chambre Nationale deş Huissiers de Justice" adına düzenlenecek 41.41 Euro tutarındaki çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,
5) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 100 Avustralya Dolarının veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,
6) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 50 Euro'nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,
B. İstinabe Talebinde:
l) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 13.000.000 TL., diğer ülkeler için de 22.000.000 TL. posta gideri alınması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığı'nın "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,
2) Almanya ile Kanada'nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550.000.000 TL. avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,
3) Diğer devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için nadiren masraf talep ettiklerinden, bu memleketlere gönderilecek taleplerin yerine getirilmesi için posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o memleket adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen dava ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir "Taahhütname" alınması,
4) Kan tahlili yapılması istenen hallerde 2.995.000.000 TL, bilirkişi tetkikatını gerektiren diğer istinabe taleplerinde de (hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi), 235.000.000 TL. avansın mahkeme veznesine depo ettirilmesi,

VI. Uygulamaya 1 Ocak 2004 tarihinde başlanması, gerektiği tebliğ olunur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma Davasında Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebligat avk-e Meslektaşların Soruları 17 01-06-2009 17:56
Kartal'da ikamet eden müvekkil için yetkili iş mahkemesi neresi? hasanilter Meslektaşların Soruları 10 06-09-2007 10:29
terk sebebiyle açılan boşanma davasında ev eşyalarının satılması tolgaaltun Meslektaşların Soruları 8 17-07-2007 14:21
Boşanma Davasında Yapılamayan Tebligat - Sonuçsuz Kalan Adres Araştırması mkaraca Meslektaşların Soruları 1 17-01-2007 02:52
Yurtdışında Yaşayan Ve Yabancıyla Evli Olan Kişinin Türkiye'de Boşanma Davası Açması nejan Meslektaşların Soruları 2 28-09-2005 16:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05939007 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.