Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş kanunu kapsamı

Yanıt
Old 25-10-2020, 22:26   #1
Avukat Atar

 
Varsayılan İş kanunu kapsamı

Değerli meslektaşlarım apartman görevlileri iş kanununa mi yoksa borçlar kanununa mi tabidirler bu konuda uygulama ne yöndedir ?
Old 26-10-2020, 03:04   #2
Mesut Gündüz

 
Varsayılan

İş kanununa bağlıdırlar.Birçok kapıcının iş davasına şahit olmuşsunuzdur.
Old 26-10-2020, 13:21   #3
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

İş Kanunu 4. Maddesinde hangi işlerde ve iş ilişkilerinde İş Kanununun uygulanmayacağı tek tek sayılmıştır. Kapıcılar bu istisnalar arasında değildir. Bu nedenle iş kanunu uygulanır. Ancak burada ev işinde çalışanla kapıcı kavramının iyi ayırt edilmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında olanlar;
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
*
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
*
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
*
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
*
e) Ev hizmetlerinde,
*
f) (MÜLGA İFADE RGT: 30.06.2012 RG NO: 28339 KANUN NO: 6331/37) (YÜR. TAR.: 30.12.2012) (KOD 1) çıraklar hakkında,
*
g) Sporcular hakkında,
*
h) Rehabilite edilenler hakkında,
*
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.
*
Şu kadar ki;
*
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,
*
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,
*
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,
*
d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
*
e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,
*
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,
*
Bu Kanun hükümlerine tabidir.
Old 26-10-2020, 14:51   #4
Av. Suat

 
Varsayılan

Bir kısım iş davalarının genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekmekte iken, 7036 sayılı kanun ile 12.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile ......

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU- Kanun No. 7036 - Kabul Tarihi: 12/10/2017 - Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir.
İş mahkemelerinin kuruluşu - Görev
MADDE 5- (1) İş mahkemeleri;
a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemi adamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,
b) İdari para cezalarına itirazlar ile ……..,
c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.

Yasada geçmekte olan 6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 393 - ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Sözleşmeleri - BİRİNCİ AYIRIM - Genel Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı - Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir.
Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; özel kanun hükümleri saklıdır.

Bu tür davalara bakmakla görevli mahkeme hemen yukarıdaki kanun uyarınca artık iş mahkemeleri midir?22. Hukuk Dairesi 2020/2778 E. , 2020/9557 K.

"İçtihat Metni"
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: ...6. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı ... İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan inşaatta diğer davalı şirket işçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Şirket, davanın reddini istemiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, davalı Şirket aleyhine açılan dava tefrik edilerek somut esasa kaydedilmiş ve toplanan kanıtlara dayanılarak davalı şirket hakkında 29.03.2016 tarihinde iflas kararı verildiği, iş bu davanın “kayıt kabul davası” niteliğinde olduğu, davalı şirket hakkındaki davanın iflasa karar veren yerdeki ticaret mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine ve Antalya Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğuna karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu :
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Uyuşmazlık, somut davada iş mahkemelerinin görevli olup olmadığı ve görevsizlik kararı verilirken yetkili mahkemenin de belirlenip belirlenemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, dava tarihine göre yürürlükte olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. Maddesini esas alarak belirleyecektir. 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. Maddesine göre iş mahkemeleri; 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına, idari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara, diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işlere bakar.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1-c bendi gereğince görev dava şartıdır.
Dosya içeriğine göre; davalı şirketin dava açılmadan önce iflasına karar verilmesi sebebi ile görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemeleri olarak belirlenmesinin dosya kapsamına uygun olduğu anlaşılmaktadır. İlk Derece Mahkemesince; davada görev ve yetki hususu birleşmesi nedeniyle, göreve ilişkin usul hükümlerinin, yetkiye ilişkin usul hükümlerinden önce incelenmesi gerektiği, buna göre yetki hususunun görevli mahkemece değerlendirileceği gözetilerek; o yerdeki asliye ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, görevli mahkeme ile birlikte yetkili mahkeme de belirlenerek dosyanın Antalya Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç : Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Borçlar Kanunu 213.Madde - Giderim borcu ve kapsamı ile ilgili bir soru aytax Hukuk Soruları 11 18-11-2011 09:43
25445 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Kapsamı mihl Hukuk Soruları 1 28-04-2009 20:48
Vasiliğin kapsamı avukat_y Meslektaşların Soruları 1 09-01-2009 13:09
Affın Kapsamı H.K. Selcan Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 20:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04332900 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.