Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

hizmet tespit davalarında vekalet ücreti dava kesinleşmeden takibe konulabilir mi?

Yanıt
Old 14-08-2014, 16:56   #1
sehring?

 
Varsayılan hizmet tespit davalarında vekalet ücreti dava kesinleşmeden takibe konulabilir mi?

tespit davalarında karar kesinleşmeden yargılama gideri ve vekalet ücretini takibe konu edebilirmiyiz
Old 14-08-2014, 17:09   #2
Av. Bonus Pater Familias

 
Varsayılan

Evet icraya koyabilirsiniz ancak devlet kurumlarının teminat tan muaf oldukları için hemen icranın geri bırakılması kararı alıyorlar.
Old 15-08-2014, 08:31   #3
Av.Denizcan Sarıkaya

 
Varsayılan

Hizmet tespit davası sonucu verilen hüküm tespit niteliğindedir.Dolayısıyla kesinleşmeden icraya konu edilemez.Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de asıl hükmün feri niteliğinde olmasından dolayı kesinleşmesi gerekir.
Old 15-08-2014, 09:59   #4
k.karatas

 
Varsayılan

hizmet veya her hangi bir tespit davası olarak ayırt etmeksizin bu tip ilamlar kesinleşmeden takibe konu edilemez aynı şekilde söz konusu dava konusu tespite bağlı feri ögeler de aynı şekilde takibe konu edilemez. vekalet ücretinin eda hükmünde olduğunu söyleyen karara da denk geldim ancak uygulamada böyle bir şeye henüz denk gelmedim.
Old 15-08-2014, 15:39   #5
ekinheval

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan k.karatas
vekalet ücretinin eda hükmünde olduğunu söyleyen karara da denk geldim .

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/16924
K. 2010/29087
T. 7.12.2010
• ŞİKAYET ( İlamın Esası Kesinleşmeden Eda Hükmü İçeren Feri Niteliğindeki Vekalet Ücreti Alacağının İnfaz Edilebileceği - Şikayetin İlam Vekalet Ücreti Alacağı Dışındaki Kısımlar Yönünden Kabulü Yerine Tümden Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
• İLAMLI TAKİBE KONU OLABİLEN HÜKÜMLER ( Şikayet/Menfi Tespit Davası Sonunda Davanın Reddine Hükme Bağlayan Bölümü Tespit Niteliğinde Olduğundan Ayrıca Takip Konusu Yapılamayacağı - Alınan İlamda Alacaklı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretine İlişkin Bölüm Eda Hükmü Niteliğinde Olduğundan Takibe Konu Yapılmasının Mümkün Olduğu )
• İCRASI İÇİN KESİNLEŞME ŞARTI ARANMAYAN İLAMLAR ( Şikayet - İlamın Esası Kesinleşmeden Eda Hükmü İçeren Feri Niteliğindeki Vekalet Ücreti Alacağının İnfaz Edilebileceği/İstemin İlam Vekalet Ücreti Alacağı Dışındaki Kısımlar Yönünden Kabulü Gerektiği )
• VEKALET ÜCRETİ ( İlamlı İcra Takibinde İlamın Kesinleşmesi Gerektiği Yönünde Şikayet - Menfi Tespit Davası Sonunda Davanın Reddine Hükme Bağlayan Bölümü Tespit Niteliğinde Olduğundan Ayrıca Takip Konusu Yapılamayacağı/Alınan İlamda Alacaklı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretine İlişkin Bölüm Eda Hükmü Niteliğinde Olduğundan Takibe Konu Yapılabileceği )
2004/m.16,72/5
ÖZET : Dava, ilamlı icra takibinde ilamın kesinleşmesi gerektiği yönünde şikayete ilişkindir. Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı olumsuz tespit davası sonunda davanın reddine hükme bağlayan bölümü tespit niteliğinde olduğundan ayrıca takip konusu yapılamaz. Ancak, alınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen vekalet ücretine ilişkin bölüm eda hükmü niteliğinde olduğundan, ilamlı takibe konu yapılması mümkündür. İİK'nun 72/5. maddesinde, borçlunun menfi tespit davasının kabulü halinde işin esası ile ilgili olarak icranın kısmen veya tamamen eski hale iadesi ilamın kesinleşmesine bağlanmıştır. Menfi tespit davasının reddi, durumun da kesinleşme şartı düzenlenmemiştir. Bu nedenle ilamın esası kesinleşmeden eda hükmü içeren fer'i niteliğindeki vekalet ücreti alacağı infaz edilebilir, hükmün kesinleşmesi gerekmez. O halde mahkemenin, şikayetin ilam vekalet ücreti alacağı dışındaki kısımlar yönünden kabulü yerine tümden kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İcra takibinin dayanağı olan İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.12.2007 tarih ve 2007/23 Esas, 2007/851 Karar sayılı ilamı, takip borçlularının takip alacaklısına borçlu olmadıklarının tespiti talebinin reddine ilişkindir. Alacaklı, ilamda öngörülen avukatlık ücreti ile öngörülmeyen alacak ve işlemiş faizin tahsili için de takip başlatmıştır.

Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı olumsuz tespit davası sonunda davanın reddine ( alacaklıya borçlu olmadığının tespiti talebinin reddini ) hükme bağlayan bölümü tespit niteliğinde olduğundan ayrıca takip konusu yapılamaz. Ancak, alınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen vekalet ücretine ilişkin bölüm ( ilamda yazılı miktarın davalıdan alınmasına ilişkin ) eda hükmü niteliğinde olduğundan, ilamlı takibe konu yapılması mümkündür.

İİK'nun 72/5. maddesinde, borçlunun menfi tespit davasının kabulü halinde işin esası ile ilgili olarak icranın kısmen veya tamamen eski hale iadesi ilamın kesinleşmesine bağlanmıştır. Menfi tespit davasının reddi, ( borçlu aleyhinde sonuçlanması ) durumu da kesinleşme şartı düzenlenmemiştir. Bu nedenle ilamın esası kesinleşmeden eda hükmü içeren fer'i niteliğindeki vekalet ücreti alacağı infaz edilebilir, hükmün kesinleşmesi gerekmez.

O halde mahkemenin, şikayetin ilam vekalet ücreti alacağı dışındaki kısımlar yönünden kabulü yerine tümden kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.


Aksi yöndeki görüş için linki inceleyiniz
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=57965
Old 18-08-2014, 11:16   #6
sehring?

 
Varsayılan

hizmet tespit davaları kesinleşmeden yargılama giderleri icraya konu olamaz buna cok katılıyorum fakat bu durumu baglayabılecegım bir içtihata denk gelmedim
Old 07-12-2017, 09:20   #7
Av. Merve Akgün

 
Varsayılan

5521 sayılı Iş Mahkemeleri Kanununun 6552 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile değişik 7 nci maddesinin son fıkrasında:
“Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür. ” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle 6100 sayılı Kanununda yer alan kesinleşmeden icra edilemeyen hususlara ilişkin kararlar ile hizmet tespiti davaları sonucu verilen kararlar kesinleşmeden icra edilemeyeceğinden; bu yöndeki kararlara ilişkin başvuruların kararların kesinleşmesinden sonra yapılması gerekmektedir. Kararlar kesinleşmeden icra takibi başlatılması halinde şikâyet yolu ile icra takibinin iptalinin talep edilmesi gerekmektedir.
Old 08-12-2017, 10:09   #8
Av. Mahmut BEKTAŞ

 
Varsayılan

Hizmet tespiti davasında davalıydık. Davanın reddine karar verildi ve karar kesinleşmeden lehimize hükmedilen vekalet ücretini icraya koyduk. Karşı taraf icra mahkemesinde takibin iptali için dava açtı ve icra mahkemesi lehimize karar verdi. Davalı yararına hükmedilen vekalet ücretinin İcraya konulabileceğine hükmetti. Bilginize...
Old 21-12-2017, 11:54   #9
ssahin9

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mahmut BEKTAŞ
Hizmet tespiti davasında davalıydık. Davanın reddine karar verildi ve karar kesinleşmeden lehimize hükmedilen vekalet ücretini icraya koyduk. Karşı taraf icra mahkemesinde takibin iptali için dava açtı ve icra mahkemesi lehimize karar verdi. Davalı yararına hükmedilen vekalet ücretinin İcraya konulabileceğine hükmetti. Bilginize...

Mahmut Bey kararı paylaşabilir misiniz acaba?
Old 17-07-2019, 11:52   #10
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2012/7913
2012/8663
Karar Tarihi: 05.10.2012
T.C.
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ - EKSİK BİLDİRİLEN HİZMET SÜRESİNİN
TESBİTİNE İLİŞKİN İLAMIN TAKİBE DAYANAK OLMASI - TESPİT
İLAMLARI EDA HÜKMÜ İÇERMEDİĞİNDEN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE
KONULAMAYACAĞI - ŞİKAYETİN KABULÜ GEREĞİ
ÖZET: Takibe dayanak İş Mahkemesinin ilamı davacının eksik bildirilen hizmet süresinin tesbitine
ilişkindir. Tespit ilamları eda hükmü içermediğinden kesinleşmeden takibe konulamaz. İlamın aslı
kesinleşmeden ferileri takibe konulamaz. Bu husus nazara alınarak şikayetin kabulü gerekirken reddi
isabetsizdir.
(YHGK 08.10.1997 T. 1997/12-517 E. 1997/776 K.) (YHGK 07.11.1990 T. 1990/12-446 E. 1990/564
K.)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı
tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası
için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Borçlu vekili şikayetinde; aleyhine başlatılan ilamlı takibe dayanak Kayseri 2. İş Mahkemesinin
2007/453 E. sayılı dosyasından hizmet tesbiti talebi olup davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine
karar verildiğini, taraflarca kararın temyiz edildiğini, dolayısıyla kararın kesinleşmediğini, hizmet
tesbitini içeren davaların kesinleşmeden icra takibine konu yapılamayacağını belirtmiş, ayrıca fazla
faizi hesaplanmış olması nedeniyle icra emrinin iptalini istemiştir.
Takibe dayanak İş Mahkemesinin ilamı davacının eksik bildirilen hizmet süresinin tesbitine ilişkindir.
Tespit ilamları eda hükmü içermediğinden kesinleşmeden takibe konulamaz (HGK.nun 08.10.1997
gün 1997/12-517 E. 1997/776 K.). İlamın aslı kesinleşmeden ferileri takibe konulamaz (07.11.1990
tarih 1990/12-446 E. 564 K.). Bu husus nazara alınarak şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle
İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlunun
diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve taraflarca HUMK.nun 388/4. (HMK
m.297/ç) ve İİK.nun 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı
10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 05.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar
verildi. (¤¤)
Old 02-09-2019, 16:23   #11
Av. Mahmut BEKTAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mahmut BEKTAŞ
Hizmet tespiti davasında davalıydık. Davanın reddine karar verildi ve karar kesinleşmeden lehimize hükmedilen vekalet ücretini icraya koyduk. Karşı taraf icra mahkemesinde takibin iptali için dava açtı ve icra mahkemesi lehimize karar verdi. Davalı yararına hükmedilen vekalet ücretinin İcraya konulabileceğine hükmetti. Bilginize...


Edit: Söz konusu karara karşı davacının istinaf başvurusu kabul edilmiş olup, hizmet tespiti davası kesinleşmeden vekalet ücretinin icra takibine konulamayacağı yönünde karar çıkmıştır.
Old 03-09-2019, 10:43   #12
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mahmut BEKTAŞ
Edit: Söz konusu karara karşı davacının istinaf başvurusu kabul edilmiş olup, hizmet tespiti davası kesinleşmeden vekalet ücretinin icra takibine konulamayacağı yönünde karar çıkmıştır.

Meslektaşım bilgi için teşekkürler.

İstinaf ilamını atma imkanınız var mıdır acaba?
Old 10-02-2020, 09:47   #13
Av. Mahmut BEKTAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mahmut BEKTAŞ
Hizmet tespiti davasında davalıydık. Davanın reddine karar verildi ve karar kesinleşmeden lehimize hükmedilen vekalet ücretini icraya koyduk. Karşı taraf icra mahkemesinde takibin iptali için dava açtı ve icra mahkemesi lehimize karar verdi. Davalı yararına hükmedilen vekalet ücretinin İcraya konulabileceğine hükmetti. Bilginize...
EDİT: KARAR BOZULDU, KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE
Old 09-10-2020, 14:32   #14
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mahmut BEKTAŞ
EDİT: KARAR BOZULDU, KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE

merhaba kararı paylaşabilir misiniz?
Old 10-10-2020, 16:11   #15
av.b-özkul

 
Varsayılan

Tespit davaları nedeniyle ortaya çıkan yargılama giderleri karar kesinleşmeden icraya konu edilememekle birlikte, 5502 sayılı kanunun 36/2 maddesi gereği SGK aleyhine açılacak takiplerde, kuruma yazılı başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu hususu İYUK md. 28/2 ile karıştırmamak lazım; kanun adli yargıdan doğan uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tapu iptali ve tescil usulden red kesinleşmeden takibe konulan vekalet ücreti sibelokandan Meslektaşların Soruları 4 27-03-2013 17:17
Vergi Mahkemesi Kararı/ Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İlamlı Takibe Konu Edilebilir Mi Av.Mine Alagaç Meslektaşların Soruları 10 05-07-2012 10:50
icra cezalarda vekalet ücreti kesinleşmeden takibe konulabilir mi? geraldbostock Meslektaşların Soruları 1 01-04-2011 15:26
Hizmet Süresinin Tesbiti Davalarında Vekalet Ücreti fatoskayaismi Meslektaşların Soruları 2 11-05-2010 17:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05911493 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.