Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

SERBEST MESLEK MAKBUZU -Maliye Bakanlığı yazısı

Yanıt
Old 22-05-2008, 16:56   #1
ekinheval

 
Varsayılan SERBEST MESLEK MAKBUZU -Maliye Bakanlığı yazısı

İcra dairesinin yazısı üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının cevabi yazısıdır.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir Dairesi Başkanlığı
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

SAYI :B.07.1.GİB.0.03.43/4365-197 09.04.2008Ücretli olarak bir işverene tabi (banka, kurum vb) tabi olan avukatların icra dairelerinden çalıştıkları işveren adına tahsil ettikleri vekalet ücretinin ödenmesinde serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği, icra dairelerince ödenen vekalet ücretinin borçlunun şirket olması halinde düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV ve Stopaj uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK’nun 65. maddesinde “her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest Meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” Hükmü yer almıştır.

Avukatlık Kanunun 164 ile 166’ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 4667 sayılı Kanunla değişik 164’üncü maddesinin son fıkrasında “.. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmektedir.

Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti,
a-)Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden,
b-)Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi,
c-) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı/borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi, şekillerinde tahsil edilebilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin 1. fıkrasında kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Buna göre dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin GVK’nun 65 ve 66. md’lerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, GVK’nun 94’üncü md’si ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sorumlularca %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

Diğer taraftan, karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücretin ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekalet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte serbest meslek faaliyeti yapmakla beraber, bu faaliyetini hizmet akdi çerçevesinde (işverene bağımlı olarak) yapanlar, serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerdir. Ancak bu faaliyet, bir işverene bağlı olmaksızın kişisel sorumluluk atında kendi nam ve hesabına yapılıyorsa serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi icap etmektedir.

Davayı kaybeden tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakden ödemesi halinde, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli olmaması kaydıyla, ödeme yapan tarafın GVK’nun 94/1 kapsamında sayılan kişilerden olması halinde, yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir.

İşverene bağlı olarak ücretli çalışan avukatın (ücretli çalıştığını ispat edici vesikalarla icra dairesine kanıtlaması halinde) kurum adına icra dairelerinden tahsil edecekleri vekalet ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. Ancak , ücretli olarak çalışan avukatın kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde icra dairesinden avukatı vasıtasıyla yapmış olduğu tahsilat için borçlu adına fatura düzenlemesi gerektiği tabiidir. Ayrıca, ücretli olarak çalışan avukatın kumrunun gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmamamsı halinde tahsil edilecek vekalet ücretinin ödendiğine ilişkin icra dairelerince verilecek belge ile gelir kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Mahkeme kararı gereğince veya icra kanalı ile avukata ödenen vekalet ücreti serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda ayrıca katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak, mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet ücretine katma değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen katma değer vergisi avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir.

Öte yandan, mahkemelerce hükmolunacak vekalet ücreti ödemelerinin davayı kazanan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlere yapılması halinde, yapılan bu ödemenin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari yada serbest meslek faaliyeti kapsamında olduğundan yapılan vekalet ücreti ödemesi katma değer vergisine tabi olacak, mahkeme kararında “KDV hariç” yada “KDV dahil” ibaresinin yer alıp almadığı dikkate alınarak yukarıda açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Borçlu (ödemeyi yapan) tarafından davayı kazanan adına icra dairelerine vekalet ücreti ödemesi yapılırken vekalet ücreti tutarı üzerinden tevkifat yapılıp yapılmadığının icra dairesince tespit edilerek alacaklı tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması halinde, ticari veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen vekalet ücreti, Gelir Vergisi Kanunun 61. 94 ve 103 maddeleri kapsamında ücret olarak avukata ödenecektir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı
Old 22-05-2008, 23:21   #2
avayhan

 
Varsayılan

Burada yanlış olan birşey var. Karşı taraf vekalet ücreti avukatlık kanunu gereği avukatın sayılsa dahi, bu onun yargılama giderlerinden olduğu ve işsahibi yararına hükmedildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ayrıca avukatlık kanununda böyle bir hükmün olması dava sonunda karşı tarafa yüklenen vekalet ücretini kesinlikle avukatın alacağı anlamına gelmez. Zira avukat ile müvekkil arasındaki sözleşmeyle karşı taraf vekalet ücretinin avukata verilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu gibi durumlarda karşı taraf vekalet ücretini ödemek zorunda kalan davayı kaybedenin stopaj yapması doğru olmaz. Karşı taraf vekalet ücretini gerçekten avukatın aldığı durumlarda da bu parayı ödemek zorunda kalan davayı kaybedenin stopaj yapması yine doğru değildir. Zira bu vekalet ücreti işsahibinin lehine hükmedilmekte, işsahibi aldığı karşı taraf vekalet ücretini kendi avukatına (avukatlık kanunu gereği) takdim etmektedir. Şu halde makbuz kesilecek kişi de işsahibidir. Eğer karşı taraf vekalet ücreti dışında müvekkilinizden ayrıca bir ücret alıyorsanız bunun içinde ayrıca makbuz kesilmelidir. Her durumda eğer müvekkiliniz Gelir vergisi kanunu madde 94 gereği stopaj yapmakla yükümlü kişilerden ise stopajı o yapacaktır. Karşı taraf vekalet ücretini avukatın aldığı durumlarda, işsahibi önce kendi ticari defterlerine tahsil edilen karşı taraf vekalet ücretini gelir yazacak, karşı taraf vekalet ücreti için avukatının kendisine verdiği makbuzu ise ticari defterlerine gider yazacaktır. Bu husus önemlidir. Şöyleki eğer müvekkilinize karşı taraftan alınan vekalet ücreti için makbuz verdiğiniz durumlarda, müvekkiliniz önce gelir yazmadan verdiğiniz makbuzu ticari defterlerine gider yazarsa, kendisinin yapmamış olduğu bir gideri defterlerine kaydetmiş olması nedeniyle vergi ziyaına sebep verir.
Bu konudaki görüşüm böyle iken, karşı taraf vekalet ücretini kesinlikle avukat olarak siz alıyorsanız, yukarıdaki yazıya göre hareket etmek lehe veya aleyhe sonuç doğurmaz. Esasen yazıda eleştirmek istediğin karşı taraf vekalet ücretini kesinlikle avukatın aldığı varsayımıdır ki bu yanlıştır; zira avukatla müvekkil sözleşmeyle aksini kararlaştırabilir, kaldı ki karşı taraf vekalet ücreti kararda işsahibi adına hükmedilmektedir. Kısacası yukarıdaki yazıda çoğu husus doğru olsa da verilen bilgi olası tüm durumlara karşılık gelmemiş, kimi durumlar maliye lehine yapılan yorum gereği gözardı edilmiştir. Umarım gelir idaresi her durum ve varsayıma göre eksik hususlarda yeniden bir yazı kaleme alır ve yıllardan beri tereddütlü olan hususlar tam aydınlığa kavuşur.
Old 28-05-2008, 14:09   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir Dairesi Başkanlığı
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı


SAYI :B.07.1.GİB.0.03.43/4365-197 09.04.2008


Değerli Meslektaşlarım,

Bu yazıya sitemizden başka nerden ulaşılabilir? Başka bir yerde yayınlandı mı?


Teşekkürler,
Old 29-05-2008, 20:34   #5
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avayhan
gelirler.gov.tr de bulabilmelisin.
bulamadım
Old 04-06-2008, 23:19   #7
caner87

 
Varsayılan

mesela mahkeme kazanan taraf için karşı vekalet ücretine hükmettiği durumlarda ve iş sahibi ile arada aksi bir sözleşme yoksa ve bu avukata ödenecekse ve elden alınan miktarlarda bu durumda makbuz sonuç olarak nasıl kesilir?
Old 04-06-2008, 23:27   #8
caner87

 
Varsayılan

"Mahkeme kararı gereğince veya icra kanalı ile avukata ödenen vekalet ücreti serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda ayrıca katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak, mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet ücretine katma değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen katma değer vergisi avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir. "

bu kısmı tam anlayamadım. Mesela kararda 500 YTL karşı vekalet ücretine hükmedilmiş olsun bu durumda makbuzu nasıl düzenlememiz gerekir?
Old 06-06-2008, 23:51   #9
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

belirlenen ücret 500 YTL, bü ücret kdv dahil ücrettir, 500/1.18 =423.73, x %18 = 76,27 ,
423.73 + 76.27 = 500 Genel Toplam kdv şeklinde makbuz düzenlenecek, şayet baorçlu vergi mükelleyi ise
423,73 x 20 = 84.75 gv

tahsil edilecek olan turar ( 423.73 - 84.75 ) = 338.98 + 76,27 = 415.25 olacak tır. şayet karşı tarafın vegi mükellefiyeti yok ise gv kesintisi yapılmayacak sadece iç yüzde ile kdv hesaplanacaktır.
Old 04-01-2010, 10:36   #10
Av.AAO

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Muhsin KOÇAK
belirlenen ücret 500 YTL, bü ücret kdv dahil ücrettir, 500/1.18 =423.73, x %18 = 76,27 ,
423.73 + 76.27 = 500 Genel Toplam kdv şeklinde makbuz düzenlenecek, şayet baorçlu vergi mükelleyi ise
423,73 x 20 = 84.75 gv

tahsil edilecek olan turar ( 423.73 - 84.75 ) = 338.98 + 76,27 = 415.25 olacak tır. şayet karşı tarafın vegi mükellefiyeti yok ise gv kesintisi yapılmayacak sadece iç yüzde ile kdv hesaplanacaktır.

Muhsin Bey iyi günler,
2009 AAÜT göre Asliye Hukuk için makbuz keserken; 575 TL üzerine %18 KDV ilave ederek mi yoksa 575 TL içinde kdv hesap ederek mi kesmeliyiz? Vergi dairesinin aradığı şekil hangisi veya yaygın uygulama nasıldır? cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Old 06-01-2010, 13:54   #11
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.AAO
Muhsin Bey iyi günler,
2009 AAÜT göre Asliye Hukuk için makbuz keserken; 575 TL üzerine %18 KDV ilave ederek mi yoksa 575 TL içinde kdv hesap ederek mi kesmeliyiz? Vergi dairesinin aradığı şekil hangisi veya yaygın uygulama nasıldır? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Merhabalar, almış olduğunuz ücret 575 TL ise bunun içine kdv hahildir demektir. bu miktar içerisinden kdv ayırmak suretiyle makbuz kesmelisiniz

575.00/ 1.18 = 487.29

487.29 x %18 =87.71 KDV

487.29 + 87.71 = 575

şeklinde olmalı

iyi çalışmalar diliyorum
Old 06-02-2010, 13:44   #12
ekinheval

 
Varsayılan Makbuzda stopaj gösterme sorunu

Mahkeme ilamında hükmolunan 1000-TL davalı şirketten 1000-TL olarak tahsil edilmiştir. Davalı Anonim Şirkettir. Bu halde kesilecek serbest meslek makbuzu aşağıdaki 2. şıktan hangisine göre kesilmelidir.

A-) Makbuzda stopaj gösterilmez ise: 847,45-TL (KDV'den arınmış Ücret)
152,54-TL %18 KDV
1000,00-TL Toplam Ücret

B-) Makbuzda stopaj gösterilecek ise: 847,45-TL (KDV'den arınmış ücret)
169,49-TL (%20 stopaj)
677,96-TL (Net Ücret)
152,54-TL (%18 KDV)
830,50-TL (Net ücret+KDV)

Bu halde Net ücret +KDV +Stopaj toplamı 1000-TL yı göstermektedir.

Alınan 1000-TL ücrete ilişkin olarak her iki makbuzda da avukatın
ödeyeceği vergi tutarı 169,49-TL'
Ancak VUK uyarınca karşı tarafın vergi mükellefi olması halinde makbuzun şeklen nasıl kesilmesi gerekiyor.
Old 07-02-2010, 13:50   #13
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

vergi hukukunun özüne uygun olabilir ancak bizim uygulama sistemine oldukça ters bir uygulama uygulanmaya kalkılırsa bir sürü saçmalıklar olacak.
Old 07-02-2010, 15:15   #14
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Makbuz kesilen, şirket olması nedeniyle olması gereken aşağıdaki gibidir

Brüt Ücret : 1.020.41
kdv : 183.67
Stopaj : 204.08

tahsil edilecek tutar ( 1020.41-204.08) + 183.41 =1.000.00.-

iyi çalışmalar
Old 10-02-2010, 03:06   #15
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan

Ben şöyle düşünüyorum:
Anlaşılan ücret 1000 TL
Bunun Net ücreti 1000/1.18 =847,46
stopaj: 847,46X20%=169,49

Stopaj vergi mükellefleri arasında oluşan ilişkilere yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu stopajı yıllık bennamenizden mahsup edebilirsiniz. Stopaj bir anlamda işveren tarafından kesilerek sizin adınıza yatırılmış olan gelir vergisidir.

Sonuç olarak; anlaşılan brüt ücret 1000 TL.
Net ücret 847,46 TL
KDV :847,46X1,18=152,54 TL
Toplam 1000 TL

KDV konusunda da bizim vergi görevlisi olduğumuz unutulmamalıdır.

Bu durumda kesilen makbuz:
Av. Ücreti: 847,46 TL
KDV: 152,54 TL
Stopaj:847,46X20%=169,42 TL

Tahsilat: (kullanılan makbuzlara göre ifade değişmektedir)
Av. Ücr.: 847,46
KDV: 152,54
toplandığında 1000 tl

stopaj:

847,46X20%=169,42 TL (KDV den stopaj alınamayacğı kanısındayım. Bu nedenle stopajı ana para üzerinden işlettim.)

olduğundan :
1000-152,54 TL=847,46 gelir, 152,54 TL kdv=1000 tl olduğundan bundan stopaj nedeni ile kesilen 169,42 TL
düşülerek elde edilen gelir 830,48 Tl olarak gösterilmelidir. Bu makbuzun aldığımız parayı ifade eden bir makbuz olacağı kanısındayım.

Sonuçta 847,46TL Av. Ücret.+152,54 TL kdv -169,42stopaj=830,48TL şeklinde makbuz kesilmesinin doğru olduğu kanısındayım.

Saygılar
Old 10-02-2010, 03:14   #16
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Üsadım,
Karşı tarafın ( ödemeyi yapan kurumun ) gerek Vuk Md 8 ve gerekse GVK 94 md ) yasal sorumluluk gereği sorumlu sıfatıyla vergi tevkif etmesi kanunun aradığı zorunluluktur. bu bakımdan stopajın kesilmesi gereklidir. Bir önceki mesajımda yaptığım hesaplama vergi hukukunun aradığı bir zorunluluktur
Old 10-02-2010, 03:39   #17
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan

Sn üstad. İcra daireleri artık stopajı aramaktan vazgeçti.

Stopaj ödeyenin yükümüdür. Ödeme sırasında stopaj yapılmışsa bu tartışmaya ilişkin bir sorun kalmaz. İki defa stopaj hesaplayamayız. Benim açıklamalarım stopaj yapılmadan yatırılan paralar içindi. Daha doğrusu icraya yatmadan Örn müvekkil şirketten alınan paralar.Yoksa stopajı yapmak ve vergi dairesine yatırmak parayı ödeyenin yükümüdür. (amma çok değiştirdim değil mi yanıtı)
Old 10-02-2010, 03:47   #18
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan

Diğer bir anlaşmazlık temel olarak ele geçen paranın mı anlaşılan paranın mı alındığı.

Saygılar
Old 11-02-2010, 14:58   #19
kağanulaş

 
Varsayılan

Birkaç soru:

KDV Kanununda bir hizmet verilmesi KDV doğumunun koşulu olarak öngörülmüştür. Alacaklı vekili (veya lehine ücret hükmedilen taraf vekili) borçluya (veya aleyhine ücrete hükmedilen tarafa) herhangi bir hizmet vermediğine göre mahkemece hükmedilen veya icra müdürlüğünce takdir edilen vekalet ücretinin KDV doğurmasının dayanağı nedir? Vergi kanununda vergi konusu sayılmayan bir işin genelge ile vergiye konu edilmesi mümkün müdür?

Mahkemece 1.000 TL vekalet ücretine hükmedildikten sonra bu ücretin 999 TL veya 1001 TL haline getirilmesi, KDV, stopaj vs hesabı yapılarak mahkeme kararının "rakam 1000'dir ama aslında 1.001 TL veya 999 TL kastedilmiştir, hesaplayınca öyle çıkıyor" şeklinde yorumlanması ve netice olarak kararın hüküm fıkrasından farklı şekilde infaz edilmesi normal midir? Yargı kararları herkesi bağlar kuralı vergi dairesi, gelir idaresi ve maliye bakanlığı dışındaki kişi ve kuruluşları mı kapsar?

Şahsi kanaatim bu konuda KDV kanunda boşluk vardır, devlet avukatların karşı taraftan aldığı ücretlerden KDV almak istiyorsa bu konuda kanunla düzenleme yapmalıdır. Mahkemece hükmedilen veya icra dairesince takdir edilen vekalet ücreti bunun avukat tarafından tahsil edilmesi halinde kdv'siz olarak serbest meslek kazancı olarak gelir vergisine konu edilebilir (tıpkı avukatın kira geliri gibi)
Old 13-02-2010, 23:27   #20
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Ödemeyi yapan kurumun vergi tevkif etmesi gerekirken bunu yapmaması durumunda biz ne yapmalıyız? Keseceğimiz makbuz da stopaj gösterecekmiyiz? Kesilmemiş bedeli biz mi yatırmalıyız?
Old 14-02-2010, 00:59   #21
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan

"Ödemeyi yapan kurumun vergi tevkif etmesi gerekirken bunu yapmaması durumunda biz ne yapmalıyız? Keseceğimiz makbuz da stopaj gösterecekmiyiz? Kesilmemiş bedeli biz mi yatırmalıyız?"

Maliye bakanlığının görüşü bu yönde
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Tarafa Yüklenecek Ücret İçin Serbest Meslek Makbuzu Kesilmeli Mi ? VARTO'LU Meslektaşların Soruları 12 23-06-2016 19:16
serbest meslek makbuzu düzenleme nizar Meslektaşların Soruları 3 08-11-2007 18:16
Uzlaşma Ücretinde Serbest Meslek Makbuzu Ne Şekilde Doldurulur? Av.EErdem Meslektaşların Soruları 18 20-09-2007 16:18
İcra Dairelerinde Borçluya Serbest Meslek Makbuzu Kesilecek Av. Murat ÇETİNKAYA Hukuk Haberleri 3 04-09-2007 21:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06373310 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.