Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

demirbankın satışının iptaline ilişkin danıştay kararı

Yanıt
Old 16-06-2008, 14:33   #1
-betül-

 
Varsayılan demirbankın satışının iptaline ilişkin danıştay kararı

merhaba demirbankın satışının iptaline ilişkin danıştayın vermiş olduğu kararı arıyorum
Old 16-06-2008, 20:37   #2
avkt

 
Varsayılan

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2005/824

K. 2005/2667

T. 18.5.2005

• DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Yazılı Bildirimin Yapıldığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı - Ancak İlanı Gereken Düzenleyici İşlemler Bakımından İlan Tarihini İzleyen Günden Başlatılacağı )

• DEMİRBANK TAŞ’NİN FONA DEVRİNE İLİŞKİN BİREYSEL İŞLEMDEN DOLAYI UĞRANILAN ZARAR ( Tazmini Talebi - Hisse Senetlerinin TMSF'na Geçişinin Davacı Tarafından Öğrenilme Tarihi Araştırılarak Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti Gereği )

• DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlan Tarihini İzleyen Günden Başlatılacağı - Demirbank TAŞ'nin Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim Ve Denetiminin TMSF'na Devredilmesine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de Yayımlanmışsa Da Bireysel İşlem Olduğu )

• BİREYSEL İŞLEM ( Demirbank TAŞ'nin Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim Ve Denetiminin TMSF'na Devredilmesine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de Yayımlanmış Olsa Da Düzenleyici Bir İşlem Olmayıp Bireysel İşlem Olduğu - Dava Açma Süresinin Yazılı Bildirimin Yapıldığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı )

2709/m.125

2577/m.7

4389/m.14/3

ÖZET : Anayasanın 125 ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca dava açma süresinin kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı, ancak ilanı gereken düzenleyici işlemler bakımından bu kuraldan ayrılarak dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden başlatılacağı açıktır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin ( 3 ) numaralı fıkrası uyarınca Demirbank TAŞ'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin kararı anılan yasa maddesinin son fıkrası uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmış olmakla birlikte düzenleyici bir işlem olmayıp bireysel işlem niteliğindedir.
Demirbank TAŞ'ın Fon'a devrine ilişkin bireysel işlemden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davada mahkemece öncelikle Demirbank TAŞ'ın hisse senetlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçişinin davacı tarafından öğrenilme tarihi araştırılmak suretiyle bu tarihten itibaren dava açma süresi içinde dava açılıp açılmadığının tespit edilmesi gerekir.
İstemin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2003 tarihli ve E:2002/185, K: 2003/478 sayılı kararının; davalıların görevlerini ihmal suretiyle küçük yatırımcıları bilgilendirme görevlerini yerine getirmeyerek zarara uğratılmasına neden olunduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi A. K.'un Düşüncesi : Yasal dayanaktan yoksun temyiz isteminin reddiyle mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı B. A.'nın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay 13. Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, Demirbank TAŞ'ın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin ( 3 ) numaralı fıkrasına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 06.12.2000 tarih ve 123 sayılı kararı gereğince davacının 3.342 adet hisse senedine bedelsiz el konulması nedeniyle, uğranıldığı ileri sürülen zararın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmış;
İdare Mahkemesince; T.C. Anayasa'sının 125. maddesinde "idare eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür." Hükmüne yer verildiği, kamu idarelerinin, görmekle yükümlü bulundukları hizmetlerini yürütürken kanunlara ve genel hukuka uygun hareket etmek zorunda olup, bu kurala aykırı davranış nedeniyle kişilerin uğrayacakları zararları yukarıda anılan Anayasa kuralı uyarınca ödemekle yükümlü oldukları, idarenin bu yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yerine getirmeyerek hizmetin kötü ve geç işlemesi ve bu yüzden bir zarara neden olunması halinde zararı tazminle yükümlü olacağının tabii olduğu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı tarih ve 123 sayılı kararıyla Demirbank TAŞın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4386 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14/3 maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi üzerine davacının, Deha Menkul Kıymetler AŞ nezdindeki hesabında bulunan 3.342 adet Demirbank hisse senedinin, İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞnin 25.01.2001 tarih ve 278 sayılı yazısı uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarıldığı, 06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu 123 sayılı karar nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazminen ödenmesi istemiyle açılan davada, davacının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Demirbank TAŞ hisse senetlerinin sahibi ve ortağı konumunda olduğu, her ticari faaliyette kar sağlamak asıl olmakla beraber, zarar etmek de olası olduğundan, zarara uğrayabilme riskinin sürdürülen faaliyetten soyutlanma olanağı bulunmadığı, uğranıldığı ileri sürülen zarar nedeniyle davalı idareleri tazminle sorumlu tutmanın mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Anayasanın 125. maddesinin üçüncü fıkrasında idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı belirtilmiş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin ( 1 ) numaralı fıkrasında dava açma süresinin altmış gün olduğu, ( 2 ) numaralı fıkrasında bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı ve ( 4 ) numaralı fıkrasında ise ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı kuralına yer verilmiştir.
Anayasa ve 2577 sayılı Yasa'da yer alan bu hükümlere göre dava açma süresinin kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı, ancak ilanı gereken düzenleyici işlemler bakımından bu kuraldan ayrılarak dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden başlatılacağı açıktır.
Bu itibarla, somut olayda dava açma süresinin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden mi yoksa ilam tarihini izleyen günden itibaren mi başlayacağını belirleyebilmek için dava konusu işlemin ilanı gereken .. düzenleyici" bir işlem olup olmadığının irdelenmesi gerekir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin ( 3 ) numaralı fıkrası uyarınca Demirbank TAŞın temettü hariç ortalık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin kararı anılan yasa maddesinin son fıkrası uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmış olmakla birlikte düzenleyici bir işlem olmayıp bireysel işlem niteliğindedir.
Başka bir anlatımla sadece Demirbank TAŞ hakkında alınmış olan idari karar, aynı durumdaki herkes hakkında sürekli uygulanabilecek nitelikte soyut ve objektif kurallar içermemekte, dolayısıyla düzenleyici işlem sayılmasına olanak bulunmamaktadır.
Bu itibarla Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasının söz konusu işlemin düzenleyici işlem sayılması sonucunu doğurmayacağı, dolayısıyla bu işlemden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılacak davada sürenin ilan tarihini izleyen günden başlamasını gerektirmeyeceği ve genel kurala göre bu tür subjektif işlemlerden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılacak idari davaların yazılı bildirimin yapıldığı veya işlemin öğrenildiği tarihi izleyen günden başlayacağı konusunda duraksamaya yer olmadığından, Demirbank TAŞ'ın Fon'a devrine ilişkin bireysel işlemden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davada mahkemece öncelikle Demirbank TAŞ'ın hisse senetlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçişinin davacı tarafından öğrenilme tarihi araştırılmak suretiyle bu tarihten itibaren dava açma süresi içinde dava açılıp açılmadığı, belirlendikten sonra Demirbank TAŞ'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine ilişkin olarak açılan davada Danıştay Onuncu Dairesince verilen 05.11.2004 tarih, E: 2004/8038, K: 2004/7170 sayılı iptal kararına göre hukuksal durumu incelenmek suretiyle işin esasına girilerek karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenle, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.04.2003 tarih ve E: 2002/185, K: 2003/478 sayılı kararın bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine, 18.05.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
danx
Old 17-06-2008, 08:20   #3
-betül-

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim.BDKK bu kararı dört kez temyiz etmişti.En son kararı ekleyebilirmisiniz.Ankara 5.İdare mahkemesi kararının kesinleşme tarihini bulmam lazım.
Old 17-06-2008, 08:45   #4
-betül-

 
Varsayılan

kararı inceledim.çok teşekkür ederim ama benim bahsetitiğim karar bu değil....
Old 17-06-2008, 09:40   #5
-betül-

 
Varsayılan

sayın avkt gönderdiğiniz kararı dikkatli incelediğimde aslında çok önemli bir karar olduğunu fark ettim..çok teşekkür ederim..
Old 17-06-2008, 15:15   #6
-betül-

 
Varsayılan

merhaba arkadaşlar..danıştayın demirbankla ilgili kararına ulaşanlar buraya gönderirse çok memnun olurum..
Old 17-06-2008, 15:18   #7
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

T.C. Danistay
13.Dairesi
Esas: 2007/2678
Karar: 2007/6441
Karar Tarihi: 26.10.2007
ÖZET: Davacının hisse senetlerinin borsa kaydından çıkartıldığı 31.01.2001 tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açması ya da davalı idareye başvurması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra davalı idareye yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine açılan davanın esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
(2577 S. K. m. 7, 11, 12)
İstemin Özeti: Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 26.05.2006 tarih ve E: 2006/1120, K: 2006/1001 sayılı kararının; Demirbank T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin 06.12.2000 gün ve 123 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Danıştay Onuncu Dairesinin 03.06.2003 günlü ve E:2002/4529, K:2003/2145 sayılı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 18.12.2003 tarih ve E:2003/782, K:2003/960 sayılı kararıyla, 06.12.2000 gün ve 123 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozulması üzerine Onuncu Dairenin 05.11.2004 tarih ve E:2004/8038 K:2004/7170 sayılı kararı ile 06.12.2000 tarih ve 123 sayılı kararın iptali üzerine davacının 16.02.2005 ve 01.08.2005 tarihli dilekçelerle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna hisse senetlerinin iadesi ya da bedelinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi sonucu açılan davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. ve 12. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi durumunda davalı idareye yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine açılan davanın süresinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun bulunan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Şehnaz Gençay Karabulut'un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler temyizen incelenen kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Gülen Aydınoğlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava; davacının Demirbank T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (Fon) devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 06.12.2000 tarih ve 123 sayılı kararının Danıştay Onuncu Dairesi'nin 05.11.2004 tarih ve E:2004/8038, K: 2004/7170 sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine, davacının sahip olduğu Demirbank T.A.Ş. hisse senetleri nedeniyle uğradığı zararın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde dava açma süresinin altmış gün olduğu ve bu sürenin idarî uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı kuralına yer verildiği, 11. maddesinde; ilgililer tarafından idarî dava açılmadan önce, idarî işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idarî dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvuru tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı, 12. maddesinde de; ilgililerin haklarını ihlâl eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya Kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabileceklerinin, bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca idareye başvurma haklarının saklı olduğunun hükme bağlandığı, uyuşmazlık konusu olayda, Demirbank T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fon'a devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 06.12.2000 tarih ve 123 sayılı kararına karşı açılan davanın Danıştay Onuncu Dairesi'nin 03.06.2003 tarih ve E:2002/4599, K: 2003/2145 sayılı kararıyla reddedildiği, anılan kararın İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 18.12.2003 tarih ve E:2003/782, K: 2003/960 sayılı kararı ile bozulması üzerine Danıştay Onuncu Dairesi'nin 05.11.2004 tarih ve E:2004/8038, K: 2004/7170 sayılı kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun anılan kararının iptaline karar verildiği, bu kararın temyiz isteminin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 14.04.2005 tarih ve E:2005/202, K: 2005/276 sayılı kararı ile karar düzeltme isteminin ise, 15.12.2005 tarih ve E:2005/1921, K: 2005/2813 sayılı kararı ile reddedilmesi nedeniyle davacının sahibi olduğu Demirbank T.A.Ş. hisse senetlerinden dolayı uğramış olduğu zararın ödenmesi istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 16.02.2005 ve 02.08.2005 tarihlerinde yaptığı başvurunun zımnen reddi üzerine, anılan zararın tazmini istemiyle 18.04.2006 tarihinde kayda giren dilekçe ile bakılan davayı açtığı, bu durumda, zararın ödenmesi istemiyle 16.02.2005 ve 02.08.2005 tarihlerinde yapılan başvurulara 60 gün içinde yanıt verilmemesi nedeniyle takip eden 60 gün içinde dava açılması gerekirken, anılan süreler geçirildikten sonra 18.04.2006 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; 31.01.2001 tarihinde İMKB tarafından Demirbank T.A.Ş. hisse senetlerinin borsa kaydından çıkartılarak tahtanın kapatıldığı ve davacının bu hususu aynı tarihte öğrendiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının hisse senetlerinin borsa kaydından çıkartıldığı 31.01.2001 tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açması ya da davalı idareye başvurması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra davalı idareye yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine açılan davanın esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 26.05.2006 tarih ve E:2006/1120, K:2006/1001 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 26.10.2007 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Mahkeme kararının aynen onanması gerektiği oyu ile kararın gerekçesine katılmıyoruz. (¤¤)
Old 17-06-2008, 15:23   #8
-betül-

 
Varsayılan

Nilay Hanım gönderdiğiniz karar yukarıda sayın avkt nin gönderdiği kararla çelişik gibi görünüyor.Dava açma süresinin ne zaman başladığına dair ve işlemin ne zaman öğrenilmiş olaacğına dair hususlarda farklı karar gibi görünüyor...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
danıştay kararı arıyorum Favor Meslektaşların Soruları 1 26-01-2008 09:11
Kamu İhale Kurulu'nun ihalenin iptaline ilişkin kararı hakkında sorum olacak a.lawyer Meslektaşların Soruları 2 03-01-2008 12:20
Danıştay kararı cemile_ist Meslektaşların Soruları 2 10-12-2007 14:51
Danıştay kararı Gaspıralı Hukuk Soruları 0 02-09-2007 22:00
danıştay kararı cemile_ist Meslektaşların Soruları 0 17-07-2007 09:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06407690 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.