Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yetkisiz İcra Müdürlüğünde açılan Takibin Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilme Süresi Yetki İtirazının Tebliğinden İtibaren Kaç Gündür ?

Yanıt
Old 29-04-2012, 00:13   #1
tiryakim

 
Olumlu Yetkisiz İcra Müdürlüğünde açılan Takibin Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilme Süresi Yetki İtirazının Tebliğinden İtibaren Kaç Gündür ?

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım;

İlamsız takipte yetki itirazı halinde( alacaklı vekili olarak yetki itirazını kabul edeceğiz ), yetkisiz icra müdürlüğünde açılan icra dosyasının, yetkili icra müdürlüğüne gönderilme süresi yetki itirazın alacaklı vekiline tebliğinden itibaren kaç gündür ?

Teşekkürler...
Old 29-04-2012, 14:04   #2
Av.Aylin Süzen

 
Varsayılan

Alacaklının, bu kararın kesinleşmesinden itibaren o n g ü n içinde, yetkisiz icra dairesine başvurarak, takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini istemesi gerekir (HUMK. mad. 193/III, İİK. mad. 50/I). Alacaklı bu süre içinde, dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini istemezse, “takip yapılmamış”(açılmamış) sayılır ve alacaklı yeniden harç ödeyerek takip yapmak zorunda kalır.
Old 29-04-2012, 21:53   #3
tiryakim

 
Varsayılan Karar-Karşılaştırma

Alıntı:
Yazan Eillen
Alacaklının, bu kararın kesinleşmesinden itibaren o n g ü n içinde, yetkisiz icra dairesine başvurarak, takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini istemesi gerekir (HUMK. mad. 193/III, İİK. mad. 50/I). Alacaklı bu süre içinde, dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini istemezse, “takip yapılmamış”(açılmamış) sayılır ve alacaklı yeniden harç ödeyerek takip yapmak zorunda kalır.

Teşekkürler Üstad...

Alıntı:
İtirazatı İptidaiye
Madde 193 -
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.1)
Her iki halde kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir.
Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda belirtilen ayrık hükümler saklıdır.

1086 sayılı Kanunda 193. Maddenin Karşılığı 6100 Sayılı Kanunda;

Alıntı:
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler
MADDE 20 - (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

1086 Sayılı Kanunda 10 Günlük Süre 6100 Sayılı Kanunda iki haftaya çıkartılmıştır.

1086 Sayılı Kanunla ilgili Yargıtay İlamı İse;

Y.12.HD Esas :2011/8843 Karar:2011/25576 Tarih:01.12.2011

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlu vekilinin, dayanak çekteki imzanın borçluya ait olmadığını belirterek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, imzaya itiraz kabul edilerek takibin iptaline ve tazminatla para cezasına karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

Takip tarihi itibariyle yürürlükte olan HUMK.nun 193 üncü maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat YAPTIRMASI ZORUNLUDUR.

Her iki halde de görevsizlik veya yetkisizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya YARGITAY’ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ETTİRİLMESİ GEREKİR. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Aynı kural takip hukukunda DA GEÇERLİDİR.

Somut olayda, alacaklının, yetkisiz icra dairesi olan Bursa’da borçlu hakkında 13/03/2009 tarihinde takip başlattığı, borçlunun süresinde yetki itirazı üzerine Bursa 6. İcra Mahkemesi’nin 07/04/2009 tarih ve 2009/380 E.-309 K. sayılı kararıyla Bursa İcra Müdürlüğünün yetkisizliğine talep halinde dosyanın yetkili Bulancak İcra Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiği, kararın 11/05/2009 tarihinde kesinleştiği, alacaklı vekilinin Bursa İcra Müdürlüğüne 28/05/2009 tarihinde başvurarak dosyanın yetkili Bulancak İcra Müdürlüğüne gönderilmesini İSTEDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.

Bu durumda, HUMK.nun 193 üncü maddesinde öngörülen on günlük yasal süreden sonra alacaklı dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesi isteminde bulunduğundan, mahkemece, HUMK.nun 193 üncü madde hükmünün kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle, Hukuk Genel Kurulu’nun 06/10/2004 tarih 2004/1-433 kararında benimsendiği gibi, kararın alacaklı vekilince temyiz edilmesi halinde dahi aleyhe bozma ilkesi nazara alınmayarak, öncelikle HUMK.nun 193 üncü maddesi uyarınca re’sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek itirazın esasının incelenerek takibin iptaline ve tazminatla para cezasına HÜKMEDİLMESİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 29-04-2012, 23:55   #4
tiryakim

 
Varsayılan

Dosyanin 2hafta icinde yetkili icra mudurlugune gonderilmesi talebinde ne kadar harç yaptırmamız gerekmektedir . Dosyanin yetkili icraya gonderilmesi talebi eklerseniz çok sevinirim
Old 30-04-2012, 14:47   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Yetki itirazının süresinde kabulü halinde dosyanın yetkili icra müdürlüğünde tekrar açmak için harç ödeyecek miyiz.
Old 27-03-2014, 17:56   #6
Av.Tuğba Elmas

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,
Sorum yukarıda tartışılan konuya benzer olduğundan, bu başlık altında soruyorum. Başlattığımız kambiyo senetlerine özgü icra takibine borçlu, süresi içerisinde İcra Mahkemesinde yetki itirazında bulundu. İcra Mahkemesi HMK m. 17 uyarınca icra dairesinin yetkisizliğine karar verdi. İcra Mahkemesinin yetkisizlik üzerine vermiş olduğu karar kesin karar, yetkili icra dairesine icra dosyasının gönderilmesi gerekmektedir. Takıldığım nokta, icra dosyasını yetkili icra dairesine göndermek için başvuruyu İcra Dairesi'ne mi yoksa kararı veren İcra Mahkemesi'ne mi yapılması gerektiği hususundadır. Kanun değişikliklerini ve Yargıtay kararlarını inceledim ama bu hususta herhangi bir hüküm göremedim. Ancak artık icra dosyasının yetkili icra dairesine gönderme başvurusunun, yetkisizlik kararı veren Mahkemeye yapılacağı hususunda kanun hükmü olduğunu da duydum. Açıkçası nereye başvuracağım konusunda emin olamadım. Şayet usulde bir değişiklik varsa ve bu değişikliği kanun hükmüyle birlikte belirtirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla ...
Old 28-03-2014, 08:06   #7
avbilgen

 
Varsayılan

İcra Müdürlüğüne yapmanız gerekiyor.Çünkü Mahkeme sadece yetkisizkiğe karar veriyor.Alacaklı tarafın kararın kesinleşmesinden itibaren verilen kesin süre içerisinde ilamı dosyaya sunması ve kararda yazılı Icra Müdürlüğüne göndermesi gerekiyor.
Old 25-07-2018, 14:57   #8
Av. Ayşe Yasemin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Tuğba Elmas
Sayın Meslektaşlarım,
Sorum yukarıda tartışılan konuya benzer olduğundan, bu başlık altında soruyorum. Başlattığımız kambiyo senetlerine özgü icra takibine borçlu, süresi içerisinde İcra Mahkemesinde yetki itirazında bulundu. İcra Mahkemesi HMK m. 17 uyarınca icra dairesinin yetkisizliğine karar verdi. İcra Mahkemesinin yetkisizlik üzerine vermiş olduğu karar kesin karar, yetkili icra dairesine icra dosyasının gönderilmesi gerekmektedir. Takıldığım nokta, icra dosyasını yetkili icra dairesine göndermek için başvuruyu İcra Dairesi'ne mi yoksa kararı veren İcra Mahkemesi'ne mi yapılması gerektiği hususundadır. Kanun değişikliklerini ve Yargıtay kararlarını inceledim ama bu hususta herhangi bir hüküm göremedim. Ancak artık icra dosyasının yetkili icra dairesine gönderme başvurusunun, yetkisizlik kararı veren Mahkemeye yapılacağı hususunda kanun hükmü olduğunu da duydum. Açıkçası nereye başvuracağım konusunda emin olamadım. Şayet usulde bir değişiklik varsa ve bu değişikliği kanun hükmüyle birlikte belirtirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla ...

Benzer bir durumla karşı karşıyayım. Kambiyo takibinde borçlu icra dairesinin yetkisine ve ayrıca borca itiraz etti, icra mahkemesi borçlunun yetki itirazının kabulü ile dosyanın talep halinde yetkili icra MAHKEMESİNE gönderilmesine, borca itirazın orada değerlendirilmesine karar verdi. Ben bu halde hem mahkemeye hem de icra dairesine dosyanın yetkili yere gönderilmesini mi talep etmeliyim?
Old 25-07-2018, 16:30   #9
avbilgen

 
Varsayılan İcra Müdürlüğü

Meslektaşım
Sadece icra müdürlüğüne yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi için talepte bulunacaksınız. Borca itiraz için icra Mahkemesinden yetkili icra mahkemesine gönderme talebinde bulunmayacaksınız. Çünkü borçluya ödeme emri tebliği edildiğinde yeniden borca itiraz için süre başlıyor, eğer itiraz ederse yeni bir dava açması gerekiyor.
Old 26-07-2018, 08:41   #10
Av. Ayşe Yasemin

 
Varsayılan

Kambiyo takiplerinde takip durmadığı için yapılmış işlemler geçerli ve borçluya yeniden ödeme emri gönderilmeyecek diye biliyorum. Keza mahkeme dosyanın yetkili icra hukuk mahkemesine gönderilmesine ve borca itirazın orada değerlendirilmesi şeklinde karar verdi. Bu halde de sadece icra müdürlüğüne yetkili yere gönderilmesini talep etmem gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Cevabınızı bekliyorum saygıdeğer meslektaşım.
Old 26-07-2018, 10:00   #11
avbilgen

 
Varsayılan Tüm işlemler yeniden başlar

Meslektaşım;
Yetkisiz icra müdürlüğünün yaptığı tüm işlemler geçersizdir, çünkü yetkisi yoktur. Yetkili icra müdürlüğünde yapılan takip yeni takiptir. Bu nedenle yeniden ödeme gönderilmesi gerekir. Ödeme emri tebliğinden itibaren borçluya yeniden itiraz hakkı bu nedenle mevcuttur. Eğer ihtiyati haciz kararınız varsa dosyada yetkisiz icra müdürlüğünden konulan hacizlerin de kaldırılması gerekir.
Old 26-07-2018, 10:02   #12
avbilgen

 
Varsayılan

İcra Müdürlüğünden talep etmeniz gerekiyor. Çünkü icra mahkemesi yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar vermiştir.
Old 30-07-2018, 12:16   #13
Av. Ayşe Yasemin

 
Varsayılan

kafamı karıştıran ve yapılan işlemler hakkında "geçerli miydi yoksa" diye düşündüren, icra mahkemesi kararı oldu Zira, verilen karar aynen; davacının yetkisizlik itirazının kabulü ile, talep halinde dosyanın .. icra hukuk mahkemesine gönderilmesine, davacının diğer itirazlarının yetkili mahkemece değerlendirilmesine, şeklinde idi. Değerli yanıtınız için teşekkür ederim meslektaşım. Usul esastan önce gelir ilkesi kulağıma küpe ancak ben yine de üzülerek eşeğimi sağlam kazığa bağlamak adına icra mahkemesine de yetki itirazını kabul ediyorum şeklinde bir beyan yazacağım sanırım
Old 25-08-2022, 15:07   #14
Mr. Kök

 
Varsayılan

Meslektaşlarım Merhabalar, size bir sorum olacaktı yetkisiz icra dairesinde 30.05.2022 tarihinde başlattığımız icra takibimize borçlu tarafından süresinde yetkiye ve borca itiraz edilmiştir. 20.08.2022 tarihinde yetki itirazını kabul ederek dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini talep etmiş olsak da icra dairesini süresinde yetkili icra dairesine gönderilmesi talep edilmediği gerekçesiyle dosyamızı işlemden kaldırmıştır. Yetkisizliği kesin olarak belirten gösteren bir İcra Hukuk Mahkemesi kararı olmadan İcra müdürlüğü re'sen inceleme yaparak süreler bu şekilde kıyasen uygulanabilir mi ? Fikrinizi merak ediyorum şimdiden teşekkürler iyi günler.... Konu ile alakalı emsal karar veya karşılaşan meslektaşlarımın yardımını bekliyorum...
Old 26-08-2022, 08:24   #15
Av. Suat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mr. Kök
Meslektaşlarım Merhabalar, size bir sorum olacaktı yetkisiz icra dairesinde 30.05.2022 tarihinde başlattığımız icra takibimize borçlu tarafından süresinde yetkiye ve borca itiraz edilmiştir. 20.08.2022 tarihinde yetki itirazını kabul ederek dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini talep etmiş olsak da icra dairesini süresinde yetkili icra dairesine gönderilmesi talep edilmediği gerekçesiyle dosyamızı işlemden kaldırmıştır. Yetkisizliği kesin olarak belirten gösteren bir İcra Hukuk Mahkemesi kararı olmadan İcra müdürlüğü re'sen inceleme yaparak süreler bu şekilde kıyasen uygulanabilir mi ? Fikrinizi merak ediyorum şimdiden teşekkürler iyi günler.... Konu ile alakalı emsal karar veya karşılaşan meslektaşlarımın yardımını bekliyorum...


T.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE. 2016/3192K. 2016/13516T. 9.5.2016
2004/m.4,16

ÖZET : İcra dairesi de hiç şüphesiz bir mahkeme değildir. Dolayısıyla mahkeme gibi karar veremez. Dolayısıyla HMK.nun 20.maddesinde öngörülen mahkeme tabirine icra dairesi girmez. Öte yandan yetkisizlik kararının kesinleşmesinden sonra alacaklının icra dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini yetki itirazını kabul eden icra mahkemesine değil icra takip dosyasına yapması gerekir. Buna göre alacaklının icra takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesi talebi üzerine icra müdürü HMK. nun 20.maddesi uyarınca takibin açılmamış sayılmasına karar veremeyeceğine göre, yapması gereken talep doğrultusunda işlem yapmaktır. HMK. nun 20.maddesi ise yetkili icra dairesince borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine şikayette bulunulması halinde o icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenerek değerlendirilecek bir husustur.
Nitekim alacaklının yetkili icra dairesine dosya geldiğinde yeniden harç yatırması mümkün olup, bu durumda takip yeni bir takip olarak işlem görecektir.
Özetle, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, icra hukuk mahkemesince, yetki itirazının kabulüne karar verildikten sonra alacaklı taraf dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini istemesi üzerine icra müdürlüğünce yapılacak iş talep doğrultusunda ve kararda gösterilen yetkili icra dairesine göndermektir. İcra müdürlüğünün, mahkeme yerine geçerek HMK.'nun 20. maddesine dayalı olarak takibin açılmış sayılmasına karar verme yetkisi yoktur.

Dava; icra müdürlüğünün yasal süresinde yapılmayan talep üzerine, icra takip dosyasını yetkili icra müdürlüğüne göndermesi işlemini şikayete ilişkindir. Somut olayda, şikayet tarihinden önce, İcra Müdürlüğü'nce icra takip dosyasının gönderilmesine karar verilip, dosyanın yetkili İcra Müdürlüğüne gönderildiği ve esasa kaydının yapılarak, örnek 10 numaralı ödeme emri düzenlendiği görülmektedir.
İcra Müdürlüğü'nün alacaklının talebi üzerine icra takip dosyasını yetkili İcra Müdürlüğü'ne göndermesi işleminde yasaya aykırılık olmadığı gibi, icra takip dosyası yetkili İcra Müdürlüğü'nün esasına kaydedilmiş olmakla İİK. nun 4.maddesinde düzenlenen kesin yetki kuralı gereği yetkisizliğine hükmedilen icra dairesinin bağlı olduğu yer İcra Mahkemesi'nce de takibin açılmamış sayılmasına karar verilemeyeceğinden, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Alacaklı tarafından ... İcra Müdürlüğü'nün 2011/3341 esas sayılı icra takip dosyasından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun icra dairesinin yetkisine itirazının ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/49-119 Sayılı 4.3.2015 tarihli ilamı ile kabul edilerek ... İcra Dairesinin yetkisizliğine, talep halinde dosyanın yetkili ... İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildiği, bu kararın 6.4.2015 tarihinde kesinleştiği, alacaklının 19.6.2015 tarihinde ... İcra Müdürlüğüne başvurarak dosyanın yetkili ... İcra Müdürlüğüne gönderilmesini talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce icra takip dosyasının yetkili ... icra müdürlüğüne gönderildiği, ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/2573 esas numarasına kaydedildiği, borçlunun, alacaklının yetkili icra dairesine gönderme talebinin yasal sürede olmadığını, icra müdürlüğünce dosyasının açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken ... İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmesinin doğru olmadığını ileri sürerek, memurluk işleminin iptali talebi ile ... İcra Mahkemesi'ne başvurduğu anlaşılmıştır.
İİK. nun 50.maddesi göndermesi ile icra takipleri hakkında da uygulanması gereken, HMK.'nun 20. maddesi gereğince; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Yukarıda belirtildiği üzere İİK. nun 50.maddesinde yapılan atıf sebebiyle bu kural icra takipleri hakkında da uygulanır. Ancak icra takip hukukunun kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır. Bu sebeple HMK. nun icra takipleri hakkında uygulanırken takip hukukunun özellikleri dikkate alınmalı ve buna göre yorumlanmalıdır.

Bu maddeye göre davanın (yani takibin) açılmamış sayılmasına yetkisizlik kararını veren mahkemece karar verilecektir. Ancak somut olayda yetkisizlik kararı icra mahkemesinin yetkisizliğine değil, icra dairesinin yetkisizliğine ilişkindir. İcra dairesi de hiç şüphesiz bir mahkeme değildir. Dolayısıyla mahkeme gibi karar veremez. Dolayısıyla HMK.nun 20.maddesinde öngörülen mahkeme tabirine icra dairesi girmez. Öte yandan yetkisizlik kararının kesinleşmesinden sonra alacaklının icra dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini yetki itirazını kabul eden icra mahkemesine değil icra takip dosyasına yapması gerekir. Buna göre alacaklının icra takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesi talebi üzerine icra müdürü HMK. nun 20.maddesi uyarınca takibin açılmamış sayılmasına karar veremeyeceğine göre, yapması gereken talep doğrultusunda işlem yapmaktır. HMK. nun 20.maddesi ise yetkili icra dairesince borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine şikayette bulunulması halinde o icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenerek değerlendirilecek bir husustur.
Nitekim alacaklının yetkili icra dairesine dosya geldiğinde yeniden harç yatırması mümkün olup, bu durumda takip yeni bir takip olarak işlem görecektir.

Özetle, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, icra hukuk mahkemesince, yetki itirazının kabulüne karar verildikten sonra alacaklı taraf dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini istemesi üzerine icra müdürlüğünce yapılacak iş talep doğrultusunda ve kararda gösterilen yetkili icra dairesine göndermektir. İcra müdürlüğünün, mahkeme yerine geçerek HMK.'nun 20. maddesine dayalı olarak takibin açılmış sayılmasına karar verme yetkisi yoktur.

İİK.nun 4. maddesinde, icra mahkemesi hakiminin kendisine bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları inceleyeceği belirtilmiştir. Bu bağlamda icra mahkemesince yetki itirazının kabulüne dair kararın kesinleşmesinden sonra iki haftalık süre içinde icra takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesi talep edilmediği takdirde, HMK.'nun 20. maddesi uyarınca takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi kararı, yetkisiz olduğu hükmedilen icra müdürlüğünce icra takip dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmeden önce icra mahkemesine şikayette bulunulması halinde yetkisizliğine hükmedilen icra dairesinin bağlı olduğu o yer icra hukuk mahkemesince, icra takip dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verildikten ve dosya yetkili icra dairesinin esasına kaydedildikten sonra şikayette bulunulması halinde ise icra takip dosyasının gönderildiği icra dairesinin bağlı olduğu yer icra hukuk mahkemesince değerlendirilecek bir husustur.

Somut olayda, şikayet tarihinden önce, ... İcra Müdürlüğü'nce icra takip dosyasının gönderilmesine karar verilip, dosyanın ... İcra Müdürlüğüne gönderildiği ve esasa kaydının yapılarak, örnek 10 numaralı ödeme emri düzenlendiği görülmektedir.
Bu durumda ... İcra Müdürlüğü'nün alacaklının talebi üzerine icra takip dosyasını yetkili ... İcra Müdürlüğü'ne göndermesi işleminde yasaya aykırılık olmadığı gibi, icra takip dosyası ... İcra Müdürlüğü'nün esasına kaydedilmiş olmakla İİK. nun 4.maddesinde düzenlenen kesin yetki kuralı gereği ... İcra Mahkemesi'nce de takibin açılmamış sayılmasına karar verilemeyeceğinden, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüyle memurluk işleminin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı ...'ın temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Durdurulmasına Karar Verildi! Av. Caner Arıcı Meslektaşların Soruları 8 11-09-2017 15:24
İcra Takibi - Yetkili İcra Dairesi- Menfi Tespit ve İstirdat Davası av.sinem Meslektaşların Soruları 5 21-11-2012 15:48
İlamsız İcra Takibinde Yetki İtirazının Kabulü Halinde Vekalet Ücreti tiryakim Meslektaşların Soruları 5 27-01-2012 22:37
İcra takibi açıldıktan sonra, öd. emri tebliğinden önce borcun ödenmesi? GECE Meslektaşların Soruları 4 05-04-2011 22:10
mahkeme kararı olmadan, yetkisiz yerde açılan takibinin yetkili icraya gönderilmesi buketoz Meslektaşların Soruları 0 17-10-2008 16:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07265997 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.