Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ecrimisil ile ilgili bir soru

Yanıt
Old 07-11-2007, 14:18   #1
tiyerianri

 
Varsayılan Ecrimisil ile ilgili bir soru

Kıymetli arkadaşlar; açacağım ecrimisil davasında x YTL ecrimisilin yasal faiziyle birlikte tahsilini talep edeceğim.Soru şu:faizi de belirtmek zorunda mıyım yoksa sadece yasal faiziyle tahsili demem yeterli olur mu?
Old 07-11-2007, 14:20   #2
üye19870

 
Varsayılan

Değerli mesledaşım

Dava dilekçenizde sadece "yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi" demeniz yeterlidir.
Old 07-11-2007, 14:28   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Kanımca faiz başlangıcını da belirtmeniz yerinde olur. Örneğin ihtarla ecrimisil talep edilmişse, ihtar tarihinden itibaren faiz istenebilir.
Old 07-11-2007, 14:32   #4
tiyerianri

 
Varsayılan

Sayın Aladağ dava konusu taşınmaz doğal ürünveren yerlerden olduğu için ihtar şartı taşımayan bir dava bu ama ben yine de ihtar çektim çektiğim ihtarda yasal faiz yazdım sadece.dava açarken de böyle yazmam yeterli mi olur diye kafama takıldı.
Old 07-11-2007, 20:55   #5
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Ecrimisil birer yıllık dönemler halinde hesaplanır ve bu şekilde karara bağlanır.
Her dönemdeki miktar için dönem sonu itibariyle faize hak kazanılır.
Buna göre; faiz yönünden " Herbir dönem için tayin edilecek ecrimisilin dönem sonları itibariyle tahakkuk eden yasal faizi " şeklinde talepte bulunulması uygun olur. Diye düşünüyorum.
Saygılarımla.

ÖRNEK;

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/88

K. 2001/918

T. 30.1.2001

DAVA : Dava dilekçesinde 16.12.1998 tarihinden itibaren aylık 31.500.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
KARAR : Dava dilekçesinde davalının kullanmakta olduğu gecekondunun getirebileceği aylık ecrimisil miktarının 16.12.1998 tarihinden itibaren aylık 31.500.000 lira olarak tesbiti ile davalıdan tahsili istenilmiş, mahkemece aylık 25.000.000 lira olarak tesbit edilen ecrimisilin 16.12.1998 tarihinden itibaren tahsili cihetine gidilmiştir.
Ecrimisil davası bir eda davasıdır. Eda davasının kabulü halinde hüküm hem tesbiti hem de davacının istediği edanın yerine getirilmesi hususunu içerir. Ancak eda hükümlerinde böyle ilgili bir ayırıma açıkca yer verilmez. Her eda hükmü zorunlu olarak tesbiti de kapsar.
O halde Mahkemece 16.12.1998 ile dava tarihi olan 16.9.1999 dönemini kapsar şekilde hesaplanacak ecrimisile hükmedilmesi ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca 16.12.1998 tarihinden başlayarak aylık ecrimisil miktarının tesbitine de karar verilmiş olması ve faizin her dönem sonu itibariyle hüküm altına alınması gerekirken faizin başlangıcının işgalin başlangıcı olarak gösterilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.1.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 07-11-2007, 21:37   #6
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

İntifadan men ihtarında, aylık ecrimisil talep edilmişse ve aylık dönem sonları itibariyla tahakkuk edecek yasal faizi talep edildiği takdirde, faizin bu talebe göre hesaplanacağı kanısındayım.

Saygılarımla.
Old 08-11-2007, 01:12   #7
avkaratas

 
Varsayılan faiz talep edilmelidir

Ecrimisil talep edilirken her dönem sonu itibarıyla işlemiş kademeli yasal faizi ile birlikte tahsilini istemelisiniz. Zira ecrimisil haksız fiil benzeri bir alacak olduğundan her dönem sonu (yılllık) itibarıyla faiz istenir. saygılarımla,
Old 08-11-2007, 11:06   #8
Av. Olgu Altuğ Kemaller

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım ,ben açtığım benzer bir davada yasal faiz demekle yetindim ancak bu konuda ileride kullanmak üzere birkaç içtihat da topladım.Gözatmanızı tavsiye ederim. Zorunluluklar sebebiyle yalnızca numarasına değinebiliyorum özür dilerim . Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 23.01.03 gün 2003/176 E., 2003/297 K. bu kararda özetle ecrimisil alacaklarında her tahakkuk dönemi sonundan itibaren faiz yürütülebileceğine değinilmiş. Bir de Yargıtay 3. H.D. 30.01.2003 GÜN 2003/648 E., 2003/696 K. İLE Yargıtay 5.H.D. 17.06.2002 GÜN 2002/8727 E., 2002/ 13818 K. sayılı içtihatlarında da yapılacak artışlarda TEFE'nin esas alınmasına ve her dönem sonu artışının bir önceki dönemin altına düşmemesi gerektiğine atıfta bulunmuş .Bu içtihatların daha fazla işinize yarayacağını umuyorum kolaylıklar dilerim saygılarımla.
Old 08-11-2007, 18:31   #9
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Ecrimisilin haksız fiil benzeri bir alacak oluşu, faizin yıllık dönemler itibarıyla karar altına alınmasını gerektirici bir sebep olamaz, bu durumda; olsa olsa bir başka faiz değil, yasal faiz uygulanmasını gerektiren bir sebebin bulunduğu düşünülebilir.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi'nin yerleşik görüşü -faiz talebinin bir başka şekilde açıklanmadığı durumlarda- eklenen karar gibi, dönem sonları itibarıyla faize karar vermektir. Zaten talebi aşararak bir başka şekilde karar verilmesi de mümkün değildir.

Ancak aylık dönemler itibarıyla faiz tahakkuk edeceği önceden bildirilmişse ve dava dilekçesinde “her ay sonu itibarı ile tahakkuk dönemleri gözönünde bulundurularak değişir oranlı yasal faiz talep edilmişse, bu faizin karar altına alınmasını engelleyecek yasal düzenleme nedir ?

13 aylık bir dönem için, bir mahkememizin vermiş olduğu karar şöyledir:

03.10.2005 - 02.10.2006 dönemi itibarıyla aylık ..... YTL den hesaplanan ecrimisil bedeli olan ......YTL nin davacı hissesine düşen 3/8 hissesinin ...... YTL olduğu, ayrıca 03.10.2006 – 03.11.2006 dönemine ait ecrimisil bedelinin ........ YTL olup, davacının hissesine düşen 3/8 payın ..... YTL olduğu anlaşılmış olup, ...........toplam ecrimisilin her ay sonu itibarı ile tahakkuk dönemleri gözönünde bulundurularak değişir oranlı yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla isteğin reddine,

Saygılarımla.
Old 08-11-2007, 18:58   #10
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Ecrimisilde aylık dönem sonları itibariyle faiz olur mu ?

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/10913

K. 2004/11075

T. 18.10.2004

DAVA : Dava dilekçesinde 7.031.333.333 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Ancak, ecrimisil davasında her dönem (veya yıl) için dönem sonu (yıl sonu) itibariyle faize hükmedilmesi gerekirken her ay için faize hükmedilmesi doğru değil ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1 nolu hüküm fıkrasındaki "ait oldukları ayın" sözleri silinerek yerine "her dönem için dönem" sözleri yazılmak suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 284.750.000 lira bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 18.10.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.
Old 08-11-2007, 21:39   #11
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yargıtay 3.Hukuk Dairesi
Dava dilekçesinde 7.031.333.333 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir.

1)Daha önceki cevabımda, 3.Hukuk dairesinin yerleşik içtihatlarından bahsederken, yukarıdaki ve benzeri diğer kararları kastetmiştim zaten, dava dilekçesinde her ay için faize hükmedilmesi talep edilmemiş değil mi ? Sadece faiz talep edilmiş.

2)Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin cevabımda belirttiğim kararı 21.06.2007 tarihlidir.

Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
marka hukuku ile ilgili bir soru ilksan Meslektaşların Soruları 5 14-03-2011 17:27
kooperatifle ilgili bir soru... Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 2 30-07-2007 11:54
Acentelik ile ilgili bir soru a.lawyer Meslektaşların Soruları 2 16-01-2007 17:30
İcra ile ilgili bir soru Y£LİZ Hukuk Soruları Arşivi 5 19-12-2006 11:54
Boşanma ilgili bir soru arzaplı Hukuk Soruları Arşivi 1 06-05-2006 16:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05222011 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.