Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

E- Devlet Kapısı Üzerinden Gerçekleştirilen Hizmetlere İlişkin Taahhütname

Yanıt
Old 25-12-2010, 11:30   #1
Admin

 
Varsayılan E- Devlet Kapısı Üzerinden Gerçekleştirilen Hizmetlere İlişkin Taahhütname

e-devlet şifresi almak isteyen herkese imzalatılan taahhütnameyi hukuki açıdan irdelemek isteyen var mı?

Alıntı:
E- DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
İşbu taahhütname, 20.04.2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazcte'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2006/10316 sayılı "e-Devlet Kapısı'nm Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" hükmü gereği, Vatandaş tarafından, e-Devlet Kapısı'na erişim ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak hizmetler hususunda, e-Devlet Kapısı'na cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğine ilişkin gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüd edilmesini düzenlemektedir.
Bu taahhütnamede geçen şifre tanımlaması vatandaşın kendisi tarafından tanımlanmış parolasını, sisteme kendisi tarafından yüklenmiş bilgilerini ve e-Devlet Kapısı tarafından kendisine verilmiş veya kendi belirlediği şifreyi ifade etmektedir.

VATANDAŞ,
1.e-Devlet Kapısı'nda, şifresini kullanmak suretiyle kendisince verilen talimatların yazılı talimatı yerine geçeceğini,
2.e-Devlet Kapısı uygulamalarının içerik ve kapsamında önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabileceğini,
3.İşbu taahhütname çerçevesinde e-Devlet Kapısı tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının vatandaşın münhasıran kendisine ait olduğunu,
4.Şifresini vekili dahi olsa herhangi bir üçüncü kişiye veya e-Devlet Kapısı görevlilerine açıklamayacağını, veya kullanılmasına izin vermeyeceğini, kullanılması durumunda sonuçlarından e-Devlet Kapısı'nın herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki vb. yönlerden sorumlu olmayacağını, e-Devlet Kapısı'nın işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını,
5.e-Devlet Kapısı'nın sunduğu hizmetlerde kullanılan şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, yazılı olarak saklamayacağını, kendi kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi halinde derhal e-Devlet Kapısı'na yazılı ihbarda bulunmayı, yazılı ihbarda bulunulan tarihe kadar kullanılması durumunda sonuçlarından e-Devlet Kapısı'nın sorumlu olmayacağını,
6.Kendisine ait şifrenin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifrenin kullanılması ve/veya ulaşım kayıtları bilgilerinin e-Devlet Kapısı görevlilerine yanlış olarak beyan edilmesi durumunda ve/veya e-Devlet Kapısı'nın güvenlik açısından gerekli görmesi halinde, işlemi durdurmak, hesabı dondurmak/işlemi yapmamak/şifreyi iptal etmek/şifreyi vatandaşa haber vermeksizin iptal etmek ve/veya değiştirilmesini talep etmek ve/veya iş bu protokolü iptal etmek haklarına sahip olduğunu, bu durumda zararlarından, kayıplarından ve gecikmelerden e-Devlet Kapısı'nın sorumlu tutulamayacağını,
7.e- Devlet hizmetlerini kullanırken ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda e-Devlet Kapısı'nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını,
8.e-Devlet Kapısı tarafından izah ve tavsiye edilen güvenlik önlemlerini uygulamayı, güncellemeyi, uygulamak istemediği takdirde, e-Devlet Kapısı'nın, sunduğu işlemlerin niteliğinde ve niceliğinde kısıtlamalara gidebileceğini,

Yukarıdaki arz ve izah edilen neden ve gerekçeler ile e-Devlet Kapısı'na herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun e-Devlet Kapısı'na karşı hiç bir talep ve iddiada bulunamayacağını ve e-Devlet Kapısı'nın söz konusu işlemlerden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Old 27-12-2010, 10:28   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
...e-Devlet Kapısı'na herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun e-Devlet Kapısı'na karşı hiç bir talep ve iddiada bulunamayacağını ve e-Devlet Kapısı'nın söz konusu işlemlerden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim
Borçlar Kanunu'nun 'Akdin Mevzuu' üst başlıklı 'erkanı' alt başlıklı 19. maddesine göre; "Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe tâyin olunabilir. Kanunun kat'î surette emreylediği hukukî kaidelere veya kanuna muhalefet; ahlâka (âdaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayir bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları mukaveleler muteberdir."

'Butlan' alt başlıklı 20. maddesine göre; "Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlâka (âdaba) mugayir olursa o akit bâtıldır.
Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart, lâğvolur. Fakat bunlar olmaksızın akdin yapılmıyacağı meczum bulunduğu takdirde, akitler tamamiyle bâtıl addolunur."


Borçlar Kanunu'nun emredici hükümlerinde belirtildiği gibi, emredici hukuk kurallarına aykırı olan söz konusu taahhütname, sözleşmenin tarafı olan hizmet alanı bağlayıcı nitelikte değildir, mutlak butlan vardır. Sözleşme ile hizmet alanın adeta elini kolunu bağlama amacının amaçlandığı ortadadır.

Sayın Admin açtığınız konu, İş Hukuku'nda "kıdem tazminatı almayacağım" şeklinde bağlayıcı gibi gözüken bir metne işe girişte imza atılması ve daha sonra iş akdinin İş Kanunu'ndaki düzenlemeler uyarınca işçinin kıdem tazminatı alabileceği durumda iken sona ermesi karşısında işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği gerçeğini hatırlattı bana.

Devletin nasıl da kendisini "garanti" altına almaya çalıştığını görünce de doğrusu biraz şaşırdım ancak, böylesine açık bir hukuk ihlalinin geniş kapsamlı bir devlet projesinde gerçekleşebiliyor olması ilginç.

Saygılarımla..
Old 27-12-2010, 11:49   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Borçlar Kanunu'nun 'Akdin Mevzuu' üst başlıklı 'erkanı' alt başlıklı 19. maddesine göre; "Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe tâyin olunabilir. Kanunun kat'î surette emreylediği hukukî kaidelere veya kanuna muhalefet; ahlâka (âdaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayir bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları mukaveleler muteberdir."

'Butlan' alt başlıklı 20. maddesine göre; "Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlâka (âdaba) mugayir olursa o akit bâtıldır.
Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart, lâğvolur. Fakat bunlar olmaksızın akdin yapılmıyacağı meczum bulunduğu takdirde, akitler tamamiyle bâtıl addolunur."


Borçlar Kanunu'nun emredici hükümlerinde belirtildiği gibi, emredici hukuk kurallarına aykırı olan söz konusu taahhütname, sözleşmenin tarafı olan hizmet alanı bağlayıcı nitelikte değildir, mutlak butlan vardır. Sözleşme ile hizmet alanın adeta elini kolunu bağlama amacının amaçlandığı ortadadır.

Sayın Admin açtığınız konu, İş Hukuku'nda "kıdem tazminatı almayacağım" şeklinde bağlayıcı gibi gözüken bir metne işe girişte imza atılması ve daha sonra iş akdinin İş Kanunu'ndaki düzenlemeler uyarınca işçinin kıdem tazminatı alabileceği durumda iken sona ermesi karşısında işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği gerçeğini hatırlattı bana.

Devletin nasıl da kendisini "garanti" altına almaya çalıştığını görünce de doğrusu biraz şaşırdım ancak, böylesine açık bir hukuk ihlalinin geniş kapsamlı bir devlet projesinde gerçekleşebiliyor olması ilginç.

Saygılarımla..

E-devlet kapısı da "hep bana, hep bana" ya da "nalıncı keseri" anlayışından nasibini almış.
Old 27-12-2010, 12:54   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

E-Devlet uygulaması kapsamında istenen "taahhütname"nin kabulü ile birlikte, e-devlet uygulamasından yararlanma konusunda sözleşmenin kurulduğunu; bu kapsamda, sorumluluktan muafiyet şartlarının BK.99/1. madde sınırlaması kapsamında ele alınabileceğini ve geçerli olduğunu düşünüyorum.
Old 27-12-2010, 13:18   #5
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
...bu kapsamda, sorumluluktan muafiyet şartlarının BK.99/1. madde sınırlaması kapsamında ele alınabileceğini ve geçerli olduğunu düşünüyorum.

Sayın Av. Mehmet Saim DİKİCİ;

Vatandaşın e-devlet kapısına uğramasının mecbur bırakıldığı bir sistem içerisinde konunun, BK. 99/1’de düzenlenmiş olan sorumluluktan kurtulma kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim.
Old 12-01-2011, 17:35   #6
av.metinmso

 
Varsayılan

Sayın Av. Engin EKİCİ'ye katılıyorum.
Zira e-devlet olmaksızın, örneğin sigortalı hizmetinizin dökümünü alamıyorsunuz.


Gerçi ben aynı mantık ile Boğaziçi Köprüsü'nün ücretsiz olması gerektiğini de düşünüyorum ama neye yarar.
Old 12-01-2011, 19:00   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın Av. Mehmet Saim DİKİCİ;

Vatandaşın e-devlet kapısına uğramasının mecbur bırakıldığı bir sistem içerisinde konunun, BK. 99/1’de düzenlenmiş olan sorumluluktan kurtulma kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim.

Sayın EKİCİ,

Mesajınızı geç fark ettim.

BK.99/1'e göre sorumsuzluk klozu (bildiğiniz gibi) ancak "hafif kusur"lara şamil olup, "ağır kusur" halinde sorumsuzluk klozu geçerli olmayacaktır zaten. Bu itibarla e-devlet kapsamındaki taahhüt içinde yer alan sorumsuzluk klozunu "hafif kusur" ile sınırlı algılamak gerekir, kanaatindeyim.
Old 13-01-2011, 10:39   #8
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın DİKİCİ;

Acaba konuya bir de BK 96. madde perspektifinden yaklaşamaz mıyız? Yani borçlu (burada devlet), kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Sorumsuzluk klozu olsun ya da olmasın bu maddeye göre devletin kaçış imkanı kalmamaktadır diye düşünüyorum. Saygılarımla..
Old 13-01-2011, 11:00   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın DİKİCİ;

Acaba konuya bir de BK 96. madde perspektifinden yaklaşamaz mıyız? Yani borçlu (burada devlet), kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Sorumsuzluk klozu olsun ya da olmasın bu maddeye göre devletin kaçış imkanı kalmamaktadır diye düşünüyorum. Saygılarımla..

Sayın meslektaşım,

Bk.96. madde, taraflar arasında BK.99/1 dairesinde yapılmış bir akdi sorumsuzluk klozu yoksa uygulanacak olan bir hükümdür. Taraflar arasında BK.99/1 dairesinde imzalanmış bir sorumsuzluk klozu varsa, böyle bir durumda sorumsuzluk konusu eylemin hafif kusur teşkil edip etmediğini hakim takdir edecektir. Eylemin hafif kusur olarak nitelendirildiği durumlarda, borçlu taraf BK.99/1 nedeniyle sorumsuz kabul edilecektir. (Diye düşünüyorum)

Saygılarımla.
Old 13-01-2011, 12:12   #10
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alacaklı borçlunun hizmetinde değilse de borçlunun sunduğu hizmeti almaya mecbur durumdadır. Böyle bir mecburiyet karşısında borçlu durumundaki devletin hafif kusurlarından sorumlu tutulamayacak olmasını hukuken doğru bulmuyorum, ortaya çıkabilecek bir ihtilafta da devletin 99/1'e dayanarak (sorumsuzluk klozuna rağmen) sorumluluktan sıyrılabileceğine ihtimal vermiyorum.

e-devlet gibi önemli bir proje kapsamındaki herhangi bir kusurun mahkemece "hafif kusur" kapsamında değerlendirilebileceğine de ihtimal vermiyorum. Bir tarafta DEVLET (adı bile Devlet gibi )diğer tarafta hizmet alan VATANDAŞ (büyük harfle yazıldığında bile gariban )arasındaki oransal farklılığın mahkemelerce vatandaş lehine subjektif ayrımcı bir yaklaşımla değerlendireceği umut ve kanaatindeyim.

Saygılarımla..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tazminat Davalarında Rekor Kapısı Açılıyor Sinem Bakırcıoğlu Hukuk Haberleri 3 27-12-2008 03:03
Otopark-Bahçe kapısı otomatik kapısı için proje tadilatı gerekir mi? Mecit Tav Meslektaşların Soruları 1 16-12-2007 01:28
tsmf tarafından gerçekleştirilen ihalelerin feshi davasında yetkili mahkeme av.bahar61 Meslektaşların Soruları 3 21-06-2007 10:07
Yargıtay'a 'avukat' Kapısı PINAR YILMAZ Hukuk Haberleri 0 18-08-2006 18:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05462790 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.