Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekte Yetkİlİ İcra Daİresİ

Yanıt
Old 18-10-2007, 17:53   #1
hukukcu34

 
Varsayılan Çekte Yetkİlİ İcra Daİresİ

Değerli meslektaşlarım çeke dayalı olarak yapılacak kambiyo takibinde,borçlunun(Keşideci ve cirantalar)ikametgahı ve keşide yeri dışında muhatap bankanın bulunduğu yer icra dairesi ile özellikle karşılıksız çek şikayetinde alacaklının ikametgahı asliye ceza mahkemesinin yetkili olduğu göz önüne alınarak;alacaklının ikametgahı icra dairelerinin de yetkili olduğundan bahsedilebilir mi?Kısaca alacaklının ikametgahının bulunduğu icra dairesinde icra takibi yapılabilirmi?Bu durumda keşidecinin yetki itirazında bulunmasının doğuracağı sonuç nedir.Cevap verecek tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.
Old 18-10-2007, 18:56   #2
sailor1981

 
Varsayılan

Tabiki yapabilirsiniz ancak yetki itirazı neticesi hem vekalet ücreti hemde zaman kaybederesınız.
Alcaklının ikameti sadece karşılıksız çek şikayetinde mümkün ona da bu yetkı 3167 sayılı kanunda verilmiştir.
Bahsettiğiniz gibi çek borçlusunun bulunduğu yer ile ödeme yeri dediğimiz muhatap bankanın bağlı olduğu yer ile keşide yerinde icraya konu olabilir.Birde ihtiyati haciz kararı mevcutsa kararın verildiği yerden takip yapılır.
Netice itibarı ile alacaklının ikametgahı yetkili olamamakla beraber takip yapmanız da bir engel yoktur.İtiraza ugramadığı sürece sorun yoktur.
Old 23-10-2007, 15:58   #3
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

diyelim ki elimizdeki çekte borçlunun ikametgahı , keşide yeri ve muhatap bankanın olduğu yer aynı.A şehri.Alcaklının ikametgahı ise B Şehri.
- B şehrinde ihtiyati haciz kararı aldık.Bu kararı A şehrindeki icra dairesinde işleme koyabilir miyiz?
- A şehrinde asıl takibi de başalttık.Bundan sonra ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin yetkisine itiraz edilmesi halinde ne olur?

(İhtiyati haciz istemi ivedi bir işlem olduğu için alacaklının ikametgahında ihtiyati haciz kararı alınamaz mı?)

Teşekkürler.
Old 23-10-2007, 16:44   #4
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Arkadaşlar , yukarıdaki sorularımı yineliyorum.Bugün bir meslektaşım Kambiyo senetlerinde Türkiye'nin her yerinden ihtiyati haciz kararı alınabilir dedi.Kafam karıştı.
Old 23-10-2007, 18:29   #5
av.remzi sulhan

 
Varsayılan

kambiyo senetlerinde Türkiye'nin her yerinden ihtiyati haciz kararı alınamaz.sebebi mahkemelerce yetki yönünden resen inceleme yapılması.aslında yapamaz.ama dikkate alınıyor.İstanbul'da bir kısım ticaret mahkemeleri yetkiye bakmıyor ama bir kısmı yetkiye bakıyor.alacaklının ikametgahı çeke dayalı takipte yetkili yer değildir.
Old 23-10-2007, 21:08   #6
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

yetkisiz mahkemeden ihtiyati haciz kararı alındı ve uygulandı.Ancak icra dairesi yetkili icra dairesi.borçlu mahkemenin yetkisiz olduğunu iddia ederek itirazda bulundu.bu durumda ihtiyaten haczedilen menkul , gayrımenkul ve alacakların akibeti ne olur?

bu konuda aydınlanmamı sağlayacak tüm meslektaşlarıma yukarıdaki sorularımı yöneltiyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum.saygılarımla.Kusura bakmayın biraz fazla soru sordum.
Old 23-10-2007, 23:57   #7
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Sayın Kağan,

Anladığım kadarıyla siz kanunen yetkili olmayan yerden ihtiyati haciz kararı aldınız ve bunu orada uyguladınız.Daha sonra ise kanunen yetkili yerde takip yaptınız.Bu durumda borçlunun iht.hacze "yetkisizlik" yönünden itirazı halinde ne olur diye soruyorsunuz.

Öncelikle, ilk sonunuza yanıt vereyim.(B) şehrinde alınan iht.haciz kararı (A)şehrinde icraya konulamaz (İİK 261/I) Siz (B) şehrinde aldığınız kararı (B)'de infaz ettiniz ama esas takibi (A) şehrinde açtınız.Borçlu ise (B) şehrinde almış olduğunuz karara karşı yetki itirazında bulunuyor.Bu durumda:

---İlgili merasimlerin süresi içinde yapıldığını ve ihtiyati haciz kararının, aşağıda alıntıladığım Yargıtay Kararı'ndaki "icra hukukunda yetkinin bazı özel haller dışında kamu düzeninden olmadığı ve ihtiyati haciz kararı verecek mahkemenin yetkiyi resen gözetemeyeceği" gerekçesini de gözönüne alarak, ihtiyati haciz kararının yetki yönünden yürürlükte olduğunu farzediyorum.Burada öncelikle sormamız gereken soru iht. haczin icrai hacze dönüşüp dönüşmediği;Eğer iht. haciz üzerine (A) şehrinde açmış olduğunuz icra takibi itirazsız kesinleşmişse artık iht. haciz kararına yapılacak itiraz ve iht.haczin olası kaldırılması kesinleşmiş olan takibi etkilemeyecektir. (12 HD, 1996/1253 E. 1996/1187 K 30.01.1996 T ) Şayet takip ve hacizler henüz kesinleşmemişse bu durumda iht.haciz kararına karşı yetkisizlik itirazının dinlenilmesi gerekmektedir.Eğer yetkisizlik nedeniyle iht. haczin kaldırılmasına karar verilirse, fikrime göre bu karara dayanılarak yapılan takipteki geçici hacizler düşecektir.


Kolay Gelsin


Alıntı:
İIK.nun 258 nci maddesi hükmü uyarınca ihtiyati hacze, aynı yasanın 50 nci maddesine göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Bu maddede HUMK'nun yetkiye ilişkin hükümlerine atıf yapılmıştır. Kural olarak haciz kararı için yetkili mahkeme, HUMK.nun 9-27 nci maddelerine göre belirlenmelidir. Hatta, alacağın dayanağı olan sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi de HUMK.nun 10 ncu maddesindeki şartlar aranmaksızın ihtiyati haciz kararı vermek için yetkilidir. Kamu düzenine ilişkin yetki kuralları haricinde, mahkemenin yetkisine kendiliğinden bakması söz konusu değildir. İhtiyati haciz talebinin, borçlu dinlenerek karara bağlanması halinde yetki itirazının borçlu tarafından açıkça yapılması gerekmektedir. Borçlunun dinlenmesine gerek görülmeden verilen ihtiyati haciz kararlarında ise borçlu, İİK.’nun 265. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararına yapacağı itirazında mahkemenin yetkisizliğini ileri sürmelidir. Somut olayda talep üzerine doğrudan doğruya yetkisizlik kararı verilmiştir. Bu durum karşısında, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkemenin kendiliğinden “yetkisizliğine” karar vermesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. Y.11 HD, 17.05.2005T.2004/5004 E. 2005/5273 K,
Old 24-10-2007, 10:37   #8
TRINITY

 
Varsayılan

Sayın Kağan,
Bülent beyin söylediklerine katılıyorum. Ben de yetkili mahkeme Amasya olduğu halde Samsun'dan Amasya'ya ihtiyati haciz kararıyla gitmiştim. Borçlu yetki itirazında bulunmadığı sürece Mahkeme bunu re'sen gözetemiyor.
Şayet yetki itirazı olursa ve onun öncesinde hacizlerinizi koymuşsanız eğer mahkeme yetkisizliğe karar verirse hacizleriniz düşüyor. Ben bir dosyada borçlunun istihkakına ihtiyati haciz kararı ile haciz koydurmuştum. Borçlu yetki itirazında bulunduğu için haczim düştü ve maalesef benden sonraki alacaklı bi güzel o parayı aldı. O yüzden alacak miktarının yüksek olduğu durumlarda ihtiyati haciz kararını mutlaka yetkili mahkemeden almakta fayda var.
Saygılar...
Old 24-10-2007, 19:30   #9
sailor1981

 
Varsayılan

itirazın hangı mahkemeye yapıldığını anlayamadım cevabınızdan..
Old 25-10-2007, 10:07   #10
TRINITY

 
Varsayılan

Sayın SAILOR1981,
İtiraz ihtiyati haciz kararının alındığı mahkemeye yapılıyor.
Syg...
Old 25-10-2007, 11:19   #11
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Soru yanlış anlamadıysam itirazın kambiyo takibine karşı İCM'ye mi yoksa ihtiyati hacze karşı Asliye-Sulh Hukuk'a mı yapıldığıyla ilgili, ki ben de yanıtlarken bu hususta tereddüte düşmüştüm.
Old 25-10-2007, 11:33   #12
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

ihtiyati haciz kararı icra mahkemelerinden istenemez.İhtiyati haciz kararını hukuk mahkemeleri verir.Çekin miktarına göre sulh hukuk veya asliye hukuk.Ticaret mahkemesi var ise oradan istenmesi gerekir.İhtiyati haciz kararını veren mahkemenin yaetkisine ve teminata ilişkin itirazlar kararı veren mahkemeye itiraz edilerek çözümlenir.

Ancak ihtiyati haciz uygulanırken icra memurunun kıymet takdirine ilişkin itirazlar vs..( ihtiyati haczin uygulanması ile ilgili itirazlar ) kararı uygulayan icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra hukuk mahkemesince çözümlenir.
Old 25-10-2007, 23:10   #13
sailor1981

 
Varsayılan

konuya yeni bir boyut getirmek istiyorum...
ihtiyati haciz karraı alındıp esasa geçtikten sonra ihtiyate hacize itiraz konusu daha önce tartışılmış ve hatta kıdemli bazı katılımcılar itirazın İTM ye yapılacağını yazmış buna katılamamkla beraber göruşlerınızı beklıyorum..
Diğer bir sorun yukarıdaki durumda hem İTM ye hem kararı veren mahkemeye yapılan yetki itirazı nerticesi iki mahkemenin de yetkiyi incelemesi sizce mantıklı mı... saygılar
Old 26-10-2007, 11:38   #14
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

İcra dairesinin yetkili olmadığı durumda,yetkili olmayan icra dairesinin bulunduğu yer sulh/asliye mahkemelerinden İhtiyati Haciz kararı alınarak icraya konulması mümkün.
Yetki itirazı sadece İhtiyati haciz kararı veren Mahkemeye yapılabilir. 7 günlük süresi vardır. Süre borçlu hazırsa o günden itibaren hazır değilse haciz tutanağının tebliği tarihinden itibaren işleyecektir.
Bu süreler kaçırıldıktan sonra borçlu, gerek İhtiyati Haciz Kararını veren mahkemede gerekse de İcra Mahkemelerinde Yetki İtirazında bulunamaz.

Benim bu tür yaptığım takiplerde İhtiyati haczi veren mahkemeye Yetki itirazı hiç olmadı. Genelde İcra mahkemelerine itiraz edilmiştir. Bu davalar da reddedildi.

Saygılarımla
Old 26-10-2007, 21:44   #15
sailor1981

 
Varsayılan

Ben hem ıtm ye hem ıhtıyatı hacizi veren mahkemeye itiraz ettım.icra mahkemesinin duruşma gunu daha önceydı ve yetksıızlık verdi...bence hatalı zira ihtitai haciz kararı verilen yerde icra takibi uygulanması doğal değil mi?
Old 20-10-2009, 11:44   #16
avukat152

 
Varsayılan

Arkadaşlar, keşide yeri çerkezköy olan bir çek ile ilgili icra takibini başka bir icra dairesinde açmıştım. Karşı taraf yetki itirazında bulundu, bugün görülen duruşmasında ben lehimize bir durum göremediğim için ve daha fazla zaman kaybetmemek için yetki itirazını kabul ediyoruz dedim. Mahkeme takibin iptaline karar verdi, yetkili yere göndermeye karar vermesi gerekmez miydi? Bir de hakim, kambiyo senetlerine ilişkin olan borçların aranılacak borçlar olduğundan hareketle her yerde icra takibi açılacağından ve ben itirazı kabul etmeseydim itirazı reddedeceğinden bahsetti. Bu konuda bir yargıtay genel kurul kararı bulunduğunu söyledi. Bu kararı bilen varsa paylaşırsa çok memnun olacağım. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Saygılar.
Old 20-10-2009, 15:30   #17
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Sayın avukat152 aranılacak borç zaten malumunuz olduğu üzere borçlunun ikametgahında ifa edilecek borç demektir ve sayın hakim de bunu ifade etmiş.ancak aranılacak borç olduğundan her yerde icra takibi yapılabilir kısmını ben anlayamadım,umarım böyle birşey söylememiş,siz yanlış anlamışsınızdır.
Zira çekte yetkili icra daireleri hala(bildiğim kadarıyla)çek borçlularından birinin ikametgahı veya çekin keşide edildiği yer icra daireleridir.
Her yerde takip yapılabileceğine dair bir HGK kararı olduğunu zannetmiyorum.
Old 20-10-2009, 18:45   #18
avukat152

 
Varsayılan

Sayın Av. Ömeroğlu, hakim tam anlamıyla yazdığım şeyleri söyledi. Götürülecek demedi aranılacak dedi bilemiyorum belki orasını karıştırmıştır ama genel kurul kararından bahsetti ve bir yıldır kambiyo senetlerine ilişkin yetki itirazlarını bu nedenle reddediyoruz dedi. Büroya gelir gelmez karar aradım o yönde, hata yaptığım için üzüldüm ama dediğiniz gibi bende öyle bir karar bulamadım. Yetki itirazını ben yapmadığım halde, hakime keşide yerinin ve borçlunun ikametgahının çerkezköy olduğunu ve bu nedenle çerkezköyün yetkili olduğunu anlatmaya çalışırken buldum kendimi ama bilmiyorum ikna edemedim Öyle bir karar var da ben mi bilmiyorum diye sizlere sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Saygılar
Old 20-10-2009, 20:04   #19
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Sayın avukat152,anladım zaten mesajımda da belirttiğim gibi kambiyo senetlerindeki borçlar aranılacak borçlar olup borçlunun ikametgahında ifa edilmek gerekir.Ama burdan aranılacak bir borç için her yerde takip yapılabileceği sonucuna nasıl ulaşıldığını anlamadım. Böyle bir karara rastlarsam paylaşırım ama rastlayacağımı da sanmıyorum.Boş yere kendinizi üzmeyin.
Ayrıca takibin kararın kesinleşmesinden itibaren talep halinde yetkili icra dairesine gönderilmesine yerine iptaline karar verilmesi de kesinlikle yerinde olmamış.
Old 22-10-2009, 11:31   #20
csk

 
Varsayılan

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2007/11-97 E. 2007/935 K. 5.12.2007 tarihli kararında çeke dayalı ihtiyati haciz taleplerinde yetkili mahkemenin alacaklının ikametgahı olabileceğine hükmetmiştir. gerekçeside tçeke dayalı alacağın salt para borcu olması ve BK.73 md hukmu .
ancak yargıtay 11.hukuk dairesinin 2009/7498 E. 2009/8587 K. sayılı ilamında çeke dayalı ihtiyati haciz taleplerinde bk.73 md uygulanamayacağına , kıymetli evraktan kaynaklanan alacağın aranacak borç olduğu ,alacaklının ikametgahında ihtiyati haciz kararı alınamayacğına karar vermiştir.

iki karar birbiriyle çelişmektedir.
Old 18-03-2010, 14:08   #21
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Karşılıksız çekte birden fazla borçlu ve dolayısıyla birden fazla borçlu adresi varsa, cirantalardan birinin ikametgahı icra dairesinin takip için yetkili olduğu, bu konuda alacaklının seçimlik hakkı olduğuna dair bir bilgi var aklımda ancak bu duruma uygun düşen bir karar bulamadım.

Yanlış mı anımsıyorum? (Birden fazla ciranta ve dolayısıyla borçlu adresi olması durumunda yetkiye dair karar örneği (Lehe ya da aleyhe) bulamadım...)

Yanıtı olan var mı?

Saygılarımla...
Old 18-03-2010, 14:12   #22
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Yanıtımız yani hukuksal gerekçemiz de HUMK.m.9/2 , değil mi?
Old 18-03-2010, 14:17   #23
csk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
Yanıtımız yani hukuksal gerekçemiz de HUMK.m.9/2 , değil mi?


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/20724
K. 2006/23558
T. 12.12.2006
• YETKİ İTİRAZI ( Birden Çok Borçlu Hakkında Borçlulardan Biri İçin Özel Yetkili Yerde Takip Yapılması Halinde Diğerleri Yetki İtirazında Bulunabileceği )
• BİRDEN ÇOK BORÇLU BULUNMASI ( Borçlulardan Biri İçin Özel Yetkili Yerde Takip Yapılması Halinde Diğerleri Yetki İtirazında Bulunabileceği )
• ÇEKE DAYALI İCRA TAKİBİ ( Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerdeki Genel Yetkili İcra Dairesinde Muhatap Bankanın Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesinde ve Ayrıca Çekin Keşide Edildiği Yerdeki İcra Dairesinde Başlatılabileceği )
2004/m. 50, 167
1086/m. 9, 23
ÖZET : Çeke dayalı icra takipleri, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde, muhatap bankanın bulunduğu yerdeki icra dairesinde ve ayrıca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde başlatılabilir. Birden fazla borçlu varsa borçlulardan birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki icra dairesinde takip yapılabilir. Bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamaz. Ancak borçlulardan biri için özel yetkili icra dairesinde takip yapılmışsa diğer borçlular yetki itirazında bulunabilir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı çekin keşide yeri, muhatap bankanın bulunduğu yer ve borçlunun ikametgahı Konya'dır. Çeke dayalı takiplerin borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili İcra dairesinde, muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından buradaki İcra dairesinde ve ayrıca çekin keşide edildiği yerdeki İcra dairesinde başlatılması mümkündür. Bu durumda İstanbul İcra Müdürlüğü yetkisizdir.

Öte yandan, İİK.'nun 50. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken H.U.M.K.'nun 9/2. maddesinin 1. cümlesine göre, davalı birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahında takip yapılabilir ve bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. Ancak, anılan hüküm yalnız borçlulardan birinin ikametgahındaki ( onun için genel yetkili ) İcra dairesinde takip yapılması hali içindir. Borçlulardan biri için özel yetkili bir icra dairesinde takip yapılması halinde H.U.M.K.'nun 9/2. maddesinin ı. cümlesi hükmü uygulanmaz. Anılan kuralların somut olayda uygulanmasında; diğer takip borçlusu ... Sigorta Acentalık Hizmetleri A.Ş.'ne ödeme emri Gaziosmanpaşa/İstanbul'da tebliğ edilmiş olup, anılan borçlu yönünden genel yetkili yer Gaziosmanpaşa İcra Daireleri'dir.

O halde diğer takip borçlusunun ikametgahı ve dolayısıyla genel yetkili yer İstanbul olmadığından H.U.M.K.'nun 9/2. maddesindeki şartların oluştuğundan söz edilemez. İtiraz etmeyen diğer borçlu için icra dairesinin yetkisi kesinleşmiş ise de, mahkemenin, itiraz edenin talebinin kabulüyle onun yönünden icra dosyasının tefrikine ve yetkili yere gönderilmesi gerektiğine karar vermesi icap ederken, muteriz borçlu yönünden yetki itirazının reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-03-2010, 14:20   #24
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Acaba borçlulardan biri için "Genel yetkili" icra dairesinde başlatılmış bir takiple ilgili kararımız da var mıdır?

İçtihat anlatmak istediğimize bire bir uygun ancak yine de kafa karışıklığı yaratır endişesindeyim...

Saygılarımla
Old 18-03-2010, 14:30   #25
csk

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/5014 K. 2000/5993
T. 13.4.2000

• TAKİP ( Borçlunun Birden Fazla Olması - Takibin Hiç Birinin İkametgahı Olmayan Yerde Yapılmasına Birinin İtirazı )

• BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Takibin Hiç Birinin İkametgahı Olmayan Yerde Yapılması - Birinin İtirazı )

•YETKİ İTİRAZI ( Borçlunun Birden Fazla Olması - Takibin Hiç Birinin İkametgahı Olmayan Yerde Yapılmasına Birinin İtirazı )

2004/m.50

1086/m.9/2

ÖZET : Takipborçlularından hiç birinin ikametgahı olmayan ve itiraz eden için de özel yetkili tayin edilmemiş olan yerde takip yapılamaz. Bu durumda, itiraz etmeyen diğer borçlular için icra dairesinin yetkisi kesinleşmiş ise de, itiraz edenin talebi kabul edilip, bunun yönünden icra dosyası tefrik edilmeli ve yetkili yere gönderilmelidir.
DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 27.3.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : İİK.nun 50. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken HUMK.nun 9/2. maddesi 1. cümlesine göre, davalı birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahında takip yapılabilir. Bu durumda diğer borçlular itirazda bulunamazlar.Ancak anılan hüküm yalnız borçlulardan birinin ikametgahındaki ( onun için en yetkili ) icra dairesinde takip yapılması hali içindir. Somut olayda takip borçlularından hiçbirinin ikametgahı Ankara olmadığından ve itiraz eden için özel yetkili yer de tayin edilmemiş olan Ankara'da takip yapılamaz. Bu durumda itiraz etmeyen diğer borçlular için icra dairesinin yetkisi kesinleşmiş ise de, merciin, itiraz edenin talebinin kabulüyle bunun yönünden icra dosyasının tefrikine ve yetkili yere gönderilmesi gerektiğine karar vermesi icap ederken, muteriz borçlu yönünden yetki itirazının reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 13.4.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak : Kazancı İçtihat Bankası
Old 18-03-2010, 14:51   #26
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın csk,

Tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla...
Old 25-03-2010, 18:49   #27
AV.Şakir Dural

 
Varsayılan

Birden fazla cirantası olan çekle ilgili olarak İzmir de takip başlattım . Cirantalardan bir tanesi İstanbul da olduğu için, yetki itirazında bulundu.Bu arada diğer cirantalar aleyhine takip kesinleşti.Akabinden de, İstanbuldaki cirantanın yetki itirazı kabul edildi. Dosyayı tefrik ettik, takibin bir kısmı İzmir de, bir kısmı İstanbul da devam ediyor.
Old 25-03-2010, 19:09   #28
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Temyiz ettiniz mi?

İşte bizde de aynı karar verildi de HUMK.m.9/2 den hareketle temyiz ettik, henüz dönmedi tabii.
Old 17-10-2011, 15:53   #29
özgür kardes

 
Varsayılan Son durum ne:?

1-Yeni Hmk 6100 sayılı yasanın 10. maddesi ile çeki elinde bulunduran alacaklı kendi ikametgahı icra dairesinde takip yapabılır mı?
2-Muhattap Bankanın bulunduğu şube derken "Karşılıksızdırı" yazan banka şubesini mi anlamamız lazım
3-BK 73 maddesi para borçlarını aranılacak borçlardan sayıyor. Bu çekte aranılacak bir borç değilmi?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Old 24-10-2011, 13:31   #30
özgür kardes

 
Varsayılan

yeni hmk sonrası bi değişiklik oldu mu
Yok mu bilen?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Mahkemesince Verilen Tahliye Kararı Kesinleşmeden İcra Edilirmi? hukukcu34 Meslektaşların Soruları 35 26-10-2020 19:39
İcra Programları : İcra partner ile icra pro arasında kararsız kaldım me_as Hukuk ve Bilgisayar Yazılımları 30 04-08-2011 17:40
Hİssesİnİ Devreden Ltd.Ştİ. Temsİle Yetkİlİ OrtaĞin KarŞiliksiz Çekten SorumluluĞu Av.Nursel Meslektaşların Soruları 1 30-06-2007 08:25
TEMYİZ mi? YETKİLİ MAHKEME mi? Av.ZAFER İŞERİ Meslektaşların Soruları 2 26-06-2007 15:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07253504 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.