Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tahliye talebinin süreden reddi-yeniden tahliye davası açma koşulları

Yanıt
Old 13-05-2010, 13:57   #1
Aybüke Kağan

 
Varsayılan tahliye talebinin süreden reddi-yeniden tahliye davası açma koşulları

Borçlu kiracının , 13 örnek ödeme emriyle yapılan takibe itirazı üzerine itirazın kaldırılması ve tahliye davası açtık.İtirazın kaldırılmasına ancak 30 günlük ödeme süresi beklenmediğinden tahliye talebinin reddine karar verildi.

1- ESASTAN DEĞİL SADECE 30 GÜNLÜK SÜRE NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİĞİ İÇİN TEKRAR İ.H.M DEN TAHLİYE TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

2- YOKSA İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARININ KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ Mİ GEREKİR?

3- İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BORÇLU KİRACIYA TEHİRİ İCRA KARARI GETİRMESİ İÇİN MEHİL VERMESİ İŞLEMİ DOĞRU MUDUR?DOĞRU DEĞİLSE ŞİKAYET SÜREYE TABİ Mİ?

( Kanaatimce İcra Hukuk Mahkemesi kararlarının temyizi satıştan başka işlemleri durdurmaz. İ.İK. md. 36 hükümü ancak genel mahkeme kararları için uygulanabilir. )

Aşağıda bizim olayımızla pek örtüşmese de Y.6.HD nin bir kararını paylaşıyorum ve değerli görüşlerinizi bekliyorum.

Alıntı:

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/2871
Karar: 2006/5225
Karar Tarihi: 11.05.2006
TAHL
İYE DAVASI - HACİZ VE TAHLİYE İSTEKLİ İCRA TAKİBİ - TAHLİYE DAVASI İÇİN SÜRE - İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI
ÖZET: Kiralayan, icra takibine vaki itiraz üzerine tahliye istemeden doğrudan itirazın kaldırılmasını talep edebilir.İtirazın kaldırılması davası devam etmekte iken tahliye davası her zaman açılabilir. Şayet itirazın kaldırılması kararı kesinleşmiş ise bu takdirde tahliye davası itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde açılmalıdır.
(2004 S. K. m. 269)
İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık, haciz ve tahliye istekli icra takibi sebebiyle gönderilen ödeme emrine borçlunun vaki itirazı üzerine mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmesinden sonra kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiğinden söz ederek istemin reddine karar vermiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı alacaklı 15.05.2002 başlangıç tarihli beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesine dayanarak davalı borçlu hakkında haciz ve tahliye istekli olarak başlattığı icra takibi ile ödenmeyen 19.000.000.000.TL asıl kira alacağının işlemiş faiziyle birlikte tahsilini istemiş, borçlu örnek 51 ödeme emrine yasal sürede yaptığı itirazında borca ve kiracılık ilişkisine karşı çıkmıştır. İİK. nun 269/2. maddesi uyarınca borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmiş sayılır. Borçlu, takibe dayanak yapılan adi yazılı kira sözleşmesindeki imzasını açıkça inkâr etmediğinden kiracılık ilişkisinin varlığı kesinleşmiştir.
Davacı alacaklının itirazın kaldırılmasına ilişkin istemi Derinkuyu İcra Hâkimliğince incelenmiş, 19.07.2004 gün ve 2004/4-10 sayılı kararla taraflar arasındaki kira ilişkisinin varlığı kabul edilerek takip konusu borcun ödendiği kanıtlanamadığından borçlunun itirazının kaldırılmasına ve takibin devamına karar verildiği görülmüştür, davacı alacaklı itirazın kaldırılması kararından sonra eldeki bu dava ile temerrüt sebebiyle davalının tahliyesini istemektedir.
Alacaklı kiralayan, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden "tahliye" istemeden, yalnız "itirazın kaldırılmasını" isteyebilir, icra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiralayan buna dayanarak kararın kesinleşmesinden itibaren icra mahkemesinden borçlu kiracı hakkında tahliye davası açabilir. Bunu engelleyen bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Ancak bu gibi hallerde tahliye davasının hangi tarihten başlayarak ne kadar sürede açılması gerektiği hususu önem kazanmaktadır. Şayet itirazın kaldırılması davası devam etmekte ise tahliye davası yargılama devam ettiği sürece her zaman açılabilir. Eğer itirazın kaldırılması karan kesinleşmiş ise bu takdirde tahliye davası itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesinden itibaren altı ay İçinde açılmalıdır. Zira İİK. nun 269/a maddesinde "takibin kesinleşmesi halinde tahliye davasının ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde açılması gerektiği" öngörülmüştür. Yasa koyucunun amacının 269/a maddesinde olduğu gibi tahliye davası için süre bakımından bir sınırlama getirmek olduğuna göre bu madde de öngörülen sürenin itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesini müteakip açılacak tahliye davalarında da uygulanması gerekir. Ne var ki gerek kararın içeriğinden gerekse yukarıda sözü edilen itirazın kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının incelenmesinden kararın kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş Derinkuyu İcra Mahkemesinin 19.07.2004 gün ve 2004/4-10 sayılı kararının kesinleştirilmesi sağlanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 11.05.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)


Old 20-05-2010, 12:54   #2
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

***Dava şartı yokluğundan dava reddedilirse usülden reddedildiğinden yeniden dava açılabilir.Bu halde davalı derdestlik ve kesin hüküm itirazında bulunamaz .***HUMK.237

Tahliye davamızın reddi kararını temyiz ettim. Ancak yeniden İcra Hukuk Mahkemesinde 30 günlük süre dolmuştur diyerek tahliye davası açmam çelişki doğurur mu?
Old 20-05-2010, 14:13   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Aybüke Kağan
***Dava şartı yokluğundan dava reddedilirse usülden reddedildiğinden yeniden dava açılabilir.Bu halde davalı derdestlik ve kesin hüküm itirazında bulunamaz .***HUMK.237

Tahliye davamızın reddi kararını temyiz ettim. Ancak yeniden İcra Hukuk Mahkemesinde 30 günlük süre dolmuştur diyerek tahliye davası açmam çelişki doğurur mu?

Alıntıladığınız madde gereğince derdestlik itirazında bulunulamaz.
Old 11-12-2012, 15:55   #4
av.sylmz

 
Varsayılan

Benimde başıma geçen hafta böyle bir olay geldi ve 30 günlük sürenin bitmesine 2-3 gün kala biz davamızı açmış bulunduk. suan 30 günlük süre doldu ve herhangi itiraz yada ödeme yok davalı taraftan. acaba mahkemeye beyan dilekçesi versek davamızın süre yönünden reddedilmesini engelleyebilir miyiz? yada red kararı verdi hakim biz tekrardan tahliye davamızı ne zaman açmalıyız? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
Old 11-12-2012, 16:06   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sylmz
Benimde başıma geçen hafta böyle bir olay geldi ve 30 günlük sürenin bitmesine 2-3 gün kala biz davamızı açmış bulunduk. suan 30 günlük süre doldu ve herhangi itiraz yada ödeme yok davalı taraftan. acaba mahkemeye beyan dilekçesi versek davamızın süre yönünden reddedilmesini engelleyebilir miyiz? yada red kararı verdi hakim biz tekrardan tahliye davamızı ne zaman açmalıyız? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...

Her dava açıldığı koşullara göre değerlendirileceğinden davanız "süre" nedeniyle red edilecektir. Ben olsam, o davayı müracaata bırakıp, usulüne uygun yeni bir dava açardım.
Old 23-11-2017, 17:01   #6
Matrix

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım Aybüke Kağan'ın "ESASTAN DEĞİL SADECE 30 GÜNLÜK SÜRE NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİĞİ İÇİN TEKRAR İ.H.M DEN TAHLİYE TALEP EDİLEBİLİR Mİ?" şeklindeki sorusunun yanıtı HMK döneminde farklı mıdır? yeni dava 6 aylık süre içerisinde derdestlik itirazına uğramadan açılabilir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tahliye taahhütnamesi mi, ihtiyaçtan tahliye davası mı avukat152 Meslektaşların Soruları 1 30-06-2009 12:23
Süresinden Önce Çekilen Tahliye İhtarı ve Tahliye Davası Yerleşik Yabancı Meslektaşların Soruları 1 21-01-2009 12:30
Dosyayı İncelemeden Tahliye Talebinin Reddedilmesi Tractatus Konumuz : Hukukçular 5 09-01-2009 23:17
Tahliye talepli itirazın iptali davası ve başka nedene dayalı tahliye davası İŞ HUKUKU Meslektaşların Soruları 1 12-09-2008 00:20
tahliye talepli icra takibinden doğan tahliye davası avukat152 Meslektaşların Soruları 7 01-09-2008 11:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04714799 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.