Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İşe iade başvuru süresi

Yanıt
Old 09-10-2013, 14:37   #1
ahmetyılmaz

 
Varsayılan İşe iade başvuru süresi

Merhabalar Meslektaşım
İşe İade davası sonucu lehimize çıkan karar davalı işverence temyiz edildi. Temyiz sonrası karar Yargıtay tarafından 03/06/2013 tarihinde onanarak kesinleşti. Tarafımız uyap ortamından yargıtay onama ilamını 20/07/2013 tarihinde gördü ve akabinde işe iade istemli ihtarnameyi davalı işverene gönderdi.Mahkeme 10/08/2013 tarihin de yargıtay ilamını tarafımıza tebliğ etti.

Sormak istediğim husus yapmış olduğumuz başvuru geçerli olarak kabul edilebilir mi?
Old 09-10-2013, 16:29   #2
Av. Yavuz Şahin

 
Varsayılan

İş Kanununun 21. maddesinde " kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren" ifadesi kullanıldığı için yaptığınız başvurunun geçerli bir başvuru olmadığı kanaatindeyim.
Old 09-10-2013, 17:58   #3
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/16048
K. 2008/9179
T. 18.4.2008
DAVA : Davacı, itirazın iptali ile % 40 icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı tarafından iş aktinin haklı neden olmadan feshedildiği için açtığı işe iade davasının kesinleştiğini, işe başlama talebinin artniyetli olarak kabul edildiğini, dört aylık ücret alacağı hakkında yaptığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini talep etmiştir.

Davalı, davacının işe başlamasının kabul edilmesine rağmen gelip başlamadığını savunmuştur.

Mahkemece davacının internet ortamında öğrendiği tarih itibariyle işe başlatma talebinde bulunmasında yasal engel olmadığı kabul edilerek itirazın iptaline karar verilmiştir.

Bakırköy 1.İş Mahkemesi tarafından davacının iş aktinin feshinin geçersizliğine dair verilen karar Dairemizin 23.01.2006 tarihli kararıyla onanmıştır. Davacı internet ortamında onama kararını 14.02.2006 tarihinde öğrenip aynı tarihte işe başlama talebinde bulunmuştur. Davalı istemini kendine ulaşmasından sonra ilgili mahkemeden 21.02.2006 tarihli yazısıyla dosyanın temyiz incelemesinden dönmediğine ilişkin derkenar yazı almıştır. Onama kararı mahkemece davacıya tebliğ edildikten sonra yapılan işe başlama başvurusuna davalı olumlu cevap vermiş ancak davacı başka işte çalıştığı için başlamamıştır.

Uyuşmazlık internet ortamında öğrenilen onama kararının tebligat yerine geçip geçmediğine ilişkindir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21./son maddesinde ”işçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır...” hükmü bulunmaktadır. Yasa koyucu burada mahkemece kararın davacıya tebliğini şart koşmuştur. Yazılı yapılacak tebligat aynı zamanda işverende de tereddüt yaratmayacak şekilde açık olacaktır. Somut olayda davalı kendine yasal sürede yapılan başvuruya olumlu yanıt vermiş ancak davacı işe başvurmamaştır. Bu nedenle davanın reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/42499

K. 2008/32929

T. 2.12.2008
‘…….Başvuru anında kararın kesinleşmiş olması yeterli olup, kesinleşme olgusu işverence bilinmese dahi, işe başlatma süresi içinde belirlenebilecek bir durumdur’
Old 09-10-2013, 17:59   #4
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

İnternetten öğrenilen başvuru anladığım kadarı ile Yargıtay tarafından geçersiz kabul edilmemiştir.
Old 09-10-2013, 18:00   #5
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

İnternetten öğrenilen onama kararı sonrası yapılan başvuru Yargıtayca geçersiz sayılmamış anladığım kadarı ile
Old 11-10-2013, 12:33   #6
Av.Mehmet KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ahmetyılmaz
İnternetten öğrenilen onama kararı sonrası yapılan başvuru Yargıtayca geçersiz sayılmamış anladığım kadarı ile

Evet Ahmet Bey, Yargıtayın kararında da belirttiği üzere bu husus başvuruyu geçersiz kılabilecek bir neden değildir. Ben de bir kaç kez sizin yaptığınız gibi yaptım ve hiç bir sorunla karşılaşmadım.

Ancak ne olur ne olmaz diye genelde hemen gidip kalemde tebliğ alıp 1 gün sonra ihtar ile işe iade başvurusunda bulunuyorum.
Old 11-10-2013, 16:37   #7
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

İş Kanunun 21. maddesinin belirttiğiniz maddesi "tebliğ" yerine "öğrenme" yazsaydı, sorunlar çıkmayacaktı...

Bence her olay kendi içerisinde değerlendirilir, bu olayda başvurucunun kötü niyeti yok ve başvuru geçerlidir.

Şöyle olsaydı, kararın ne olduğunu biliyorsunuz ama kalemden kararın tebliğini uzatıyorsunuz, misal kararın tebliği için masraf alınmamış ve siz masraf verimiyor ya da kararı almaya gitmiyorsunuz. Aradan 1 yıl geçti, başvurucu kendine uygun şartları ayarladı veya işverenin kabul etme olasılığının olmadığını anladığı noktada kararı tebellüğ etti...

Bu da bana göre geçerli bir başvuru olmayacaktır...

Somut olayda, kötü niyet görmüyorum ve bence başvuru geçerlidir...
Old 21-10-2013, 13:43   #8
namutenahi

 
Varsayılan

Konudan bir nebze sapmak pahasına, ihtar örneği ekleyebilir misiniz?
Old 21-10-2013, 13:57   #9
Av.Mehmet KILIÇ

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım, ispat kuvveti açısından noter marifeti ile başvuru yapıyorum ben sürekli, buna ilişkin hazırlamış olduğum başvuru dilekçesi aşağıdadır, umarım yararlı olur...

BAKIRKÖY 27.NOTERLİĞİ’NE

İŞE İADE TALEBİNDE
BULUNAN-İHTAR EDEN : ....
Bahçelievler/İST.

VEKİLİ : Av. Mehmet KILIÇ

MUHATAP : ...

Bahçelievler/İST.

KONU : İşe iade talebi ve müvekkilin haklarının ödenmesi ihtarı hk.

AÇIKLAMALAR :
Sayın muhatap; müvekkil tarafından aleyhinize Bakırköy ......... E. Sayılı dosyasıyla ikame edilen işe iade davasında, “davanın kabulüne, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının yasal sürede başvurusuna rağmen, işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık brüt ücret tutarı olarak belirlenmesine, davacının işe iadesi için işverene süresi içerisinde müracaatı halinde kazanılacak olan … 4 aya kadarki ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesine” karar vermiştir.
Bakırköy ..... E., K. Sayılı kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2012/22814 E., .... K.ve 18.10.2012 tarihli ONAMA ilamıyla kesinleşmiştir.
Müvekkil herhangi bir işte çalışmamakta olup çalışmaya hazır durumdadır. Bu sebeplerle süresi içerisinde başvuruda bulunarak işe iade talebinde bulunmak ve müvekkilin hak ettiği ücretlerin tarafımıza ödenmesini talep etmek gerekmiştir.
SONUÇ VE İHTAR : Bu sebeplerle, Kesinleşmiş Mahkeme kararı doğrultusunda;
1 ) İşe iade talebinde bulunduğumuzu, müvekkilin işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren gecikmeksizin ve her durumda en geç 1 aylık yasal sürede işe başlatılmasını,
2 ) İş bu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 gün içinde müvekkilin 4 aylık ücret ve diğer haklarının yasal faiziyle birlikte müvekkilin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yenibosna Şubesi, TR............. nolu hesabına yatırılmasını,
3 ) Ayrıca, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin yasal sürede işe başlatılmaması halinde derhal, müvekkilin 4 aylık brüt ücret tutarının yasal faiziyle birlikte müvekkilin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yenibosna Şubesi, TR........ nolu hesabına yatırılmasını tarafınıza ihtar ederim. 19.12.2012

İhtar Eden vekili Av. Mehmet KILIÇ
EKİ : Vekâletname sureti
Sayın Noter; 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretini muhataba Hızlı Tebligat suretiyle tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir suretinin tarafıma verilmesini talep ederim.
Av. Mehmet KILIÇ
Old 21-10-2013, 14:37   #10
namutenahi

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,

Hızlı cevap ve örnek ihtar için teşekkür ederim.

Aklıma takılan husus şu: "Müvekkil herhangi bir işte çalışmamakta olup çalışmaya hazır durumdadır." demişsiniz, müvekkiliniz bir başka işte çalışıyor olsa idi (ve örneğin iade yönündeki karara işveren uyduğu takdirde, halihazırda çalıştığı işten çıkmayı göze almış olabilirdi) ihtarın "iyiniyet"i konusunda şüphe mi olurdu? Bunu yazmanızın özel bir sebebi var mıdır?
Old 21-10-2013, 15:08   #11
Av.Mehmet KILIÇ

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,

Benim müvekkilim başvuru sırasında çalışmadığı için ve Yargıtay kararları gereği işe başvurunun samimi olması gerektiği için o ifadeyi özellikle kullandım.

Müvekkil başka işte çalışıyor olmasına rağmen elbette başvurunun kabulü durumunda işinden ayrılıp eski işyerinde çalışabilir. Dolayısıyla müvekkiliniz şu an başka yerde çalışıyor ise o ifadeye yer vermeyip sadece çalışmaya hazır durumdadır demekle yetinebilirsiniz.

Kolay gelsin...
Old 11-03-2014, 22:17   #12
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Tebligat kanunun 32. Maddesi; 'muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.' şeklinde düzenleme içerdiği için öğrenme tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla başvurunuz süresi içerisinde ve usülüne uygundur.
Old 02-05-2015, 00:38   #13
Av. Önder İbrahim Yıldırım

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/42499

K. 2008/32929

T. 2.12.2008
‘…….Başvuru anında kararın kesinleşmiş olması yeterli olup, kesinleşme olgusu işverence bilinmese dahi, işe başlatma süresi içinde belirlenebilecek bir durumdur’

Kısacası, Uyap'tan öğrendiğim anda ihtarnameyi göndererek işe dönüşümün sağlanmasını bildirirm. İşçiyi tebliğ ve tebliğden sonraki 10 günlük süreye mahkum edemezsiniz. Aksi halde hükmün ruhuna aykırdır. Maksat işçinin işe dönüşünü bir an önce istiyorsa belirli bir süre vermek, o sürede başvurmazsa samimi olmadığını kanunen tespit etmektir. Kararın kesinleştiğini öğrenen işçi, haklı olarak başvuruda bulunmuşsa, "sen bunu tebliğden önce yaptığından süresi içinde başvuru olarak kabul edilemez" demek, hükmü resmen işçi aleyhine yorumlamaktır. Hakkaniyete ve dürüstlük kuralına da aykırıdır.
Old 20-05-2015, 21:07   #14
Av.Mehmet KILIÇ

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım, önemli olan size değil işçi vekiline yapılan tebligatın tarihidir, o nedenle süresinde başvuru yapılmadığını düşünüyorsanız işçi vekiline onama kararının tebliği tarihine dosyasından bakınız,

Ancak size onama kararı gelir gelmez işe iade başvurusu da gelmişse çok büyük ihtimal başvuru süresindedir diye düşünüyorum
Old 21-05-2015, 09:07   #15
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Meslektaşım süresinde yapılmış bir işe iade istemi mevcuttur. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tebliğ almış olduğunuz gun kesinleşmeden haberdar olduğunuz dikkate alındığın da yapmış olduğunuz Müracaat süresindedir.
Old 21-05-2015, 12:47   #16
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Meslektaşım, tebliğ günü, ertesi günü ve hatta öncesinde de gönderilen ihtarnameler geçerlidir.

Daha size tebliğ edilmeden Uyap üzerinden almış olsaydınız dahi gönderdiğiniz ihtar geçerlidir.

Problem yok...
Old 19-04-2018, 18:22   #17
Av. Rumeysa Korkmaz

 
Varsayılan

konuyla ilgili emsal kararlar arıyorum. Bahsi geçen kararlar dışında elinde başka doneler olan arkadaşlarımız var mıdır?
yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.
Old 15-08-2018, 16:14   #18
Av. Suat

 
Varsayılan

Ben şu şekilde yapıyorum..
Kesin nitelikte olan BAM kararı UYAP ortamına düştüğünde yine uyap üzerinden dosyaya belge göndererek ...

....Dava işe iade istemi ile ilgilidir.
BAM kararını UYAP tan bu gün -........2018 tarihinde- tebliğ aldık.
Karar kesin niteliktedir.
Bu nedenlerle dosyadaki tarafımıza ait olan avansların da tarafımıza iadesini talep ediyoruz.

Gereğini arz ederiz. ......

Bundan sonra yasal süresi içinde işverene ihtar yolluyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
işe iade başvuru süresi olan 10 günlük süre sorhan Meslektaşların Soruları 11 13-04-2017 11:14
İşe iade kararında başvuru süresinin başlangıç tarihi Av.Zeynep Aydın Meslektaşların Soruları 80 02-07-2015 13:39
işe iade kararı temyiz edilmezse başvuru için 10 iş günlük sürenin başlangıcı emrebatu Meslektaşların Soruları 1 23-09-2011 11:57
Avukatlık Stajı başvuru harcı iade edilir mi? zeynep2172 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 2 02-09-2009 14:27
işe iade kararaı ve işe başvuru avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 13 18-05-2009 12:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05615497 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.