Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Vergi Avukatlığı Başlıyor.

Yanıt
Old 29-07-2010, 22:38   #1
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Vergi Avukatlığı Başlıyor.

Henüz Cumhurbaşkanınca onaylanmamış olan kamuoyundaki adıyla torba kanun denilen 6009 sayılı kanunun önemlileri aşağıda verilmiş değişik maddelerine serpiştirilmiş şekilde, vergi dairelerinin de vergi davalarında avukat çalıştırılması zorunluluğu getirilmektedir.

Nihayet vergi mevzuatının hukuksallaşması sürecine girebileceğiz.

Sınavla işe alınacak avukatlara bence VERGİ HUKUKU'nun geleceği açısından çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor.

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6009.html

MADDE 41- 5345 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin veya Başkanlığın görev alanıyla ilgili işlemlerden dolayı Bakanlığın taraf bulunduğu idari yargı mercilerindeki davaları avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatları vasıtasıyla ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek, Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla takip ve müdafaa ettirilen davaları takip ve koordine etmek.”
“İdari yargı mercilerindeki davaları ikame, takip ve müdafaa görev ve yetkisi, ilgisine göre daire amiri, avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından kullanılır.
Hukuk müşavirlerinin temsil yetkisi, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan bütün dava takiplerini, avukatların temsil yetkisi ise atandıkları veya görevlendirildikleri iller ile bu illerle ilişkilendirilen yerlerdeki dava takiplerini kapsar.
Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müşavirleri ve avukatların bir listesi merkezde Başkanlık, diğer yerlerde vergi dairesi başkanlıklarınca o yerin bölge idare mahkemesi başkanlığına verilir. Bu listelerin birer nüshası, mahkeme başkanlığınca yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Danıştaydaki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ayrıca Danıştay Başsavcılığına bildirilir. Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, Baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir.
İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hâllerde, 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen usule tabi olmaksızın, Bakanın onayı üzerine Başkanlık, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alabilir. Bu kapsamda görevlendirilen avukatlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ve 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinde yer alan yasaklara uymak mecburiyetindedir. Bu mecburiyete uymadıkları takdirde bu fiiller için öngörülen hükümlere göre cezalandırılırlar. Görevleri nedeniyle idare tarafından bu kişilere verilen bilgiler vergi mahremiyetinin ihlali ve sırrın ifşaı sayılmaz.
Kurum lehine sonuçlanan davalar nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Davaların takibi, hukuk müşavirleri ve avukatların temsil yetkisinin kullanılma şekli ve kapsamına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 42- 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin başlığı “Denetim elemanı, avukat ve uzman personel çalıştırılması” şeklinde değiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Avukatlar, hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatını haiz olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınav sonucuna göre atanır. Avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarında görev yaparlar. Görevlerin yürütülmesinde etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla avukatlardan biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. Avukatların mesleğe alınmaları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”
“Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.
Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”
Old 25-08-2011, 20:25   #2
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergiyle ilgili bütün problemleri artık kendi bünyesinde çalıştıracağı hukuk müşaviri ve avukatlarıyla çözecek.Resmi Gazete'de yayımlanan 'Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirleri İle Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik' ile kendi alanlarında uzmanlaşmış vergi avukatları da devreye sokulacak.

Yönetmeliğe göre, avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarının sahip olabilecekleri azami kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak, Gelir İdaresi'nce açılacak giriş sınavı ile alınacak. Başkanlığın avukat kadrosunda olup da, en az 5 yılı bu kadroda olmak üzere 10 yıl hizmeti bulunanlar, hukuk müşaviri kadrosuna atanabilecek. Başkanlık veya başkanlık görev alanıyla ilgili işlemlerden dolayı bakanlık husumetiyle idari yargı mercilerinde açılan davalar, ilgisine göre avukat sıfatıyla hukuk müşavirleri veya temsilci sıfatıyla daire amiri tarafından takip ve müdafaa edilecek. Başkanlık taşra birimlerinin husumetiyle idari yargı mercilerinde dava açılması halinde ise davalar, vergi dairesi başkanlığında çalışan avukatlar tarafından takip edilecek. Takip edilen davalarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde avukatlara yardımcı olmak üzere hukuk bürosunda yeteri kadar personel görevlendirilecek.

Gelir İdaresi yetkilileri, yeni düzenlemeyle başkanlığın kendi hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına sahip olacağını, uzmanlaşmış vergi avukatlarıyla vergi konusundaki ihtilafların çok daha hızlı bir şekilde çözülmesinin amaçlandığını belirtti. ANKARA AA

http://www.zaman.com.tr/haber.do?hab...-avukat-alacak
Old 28-08-2011, 20:38   #3
enesözkan

 
Varsayılan

Sevindirici bir haber. Darısı diğer kurumların başına.
Old 27-10-2011, 20:30   #4
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

‎"10 Aralık 2011 Tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı Yapılacaktır. 25-10-11 15:56

Başkanlığımızca 10 Aralık 2011 tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı yapılacaktır."

http://www.gib.gov.tr/fileadmi&#8203...lik.​pdf
Old 10-12-2011, 18:55   #5
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Avukatlik GİrİŞ Yazili Sinav Sonucu AÇiklandi

10 Aralık 2011 Tarihinde Yapılan Avukatlık Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 10-12-11 16:04
Başkanlığımızca 10 Aralık 2011 tarihinde yapılan Avukatlık Giriş Yazılı Sınav sonucu açıklandı.
Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
Old 01-10-2012, 16:16   #6
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Gİb Avukatlik GİrİŞ Sinavi Duyurusu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Başkanlığımızca Vergi Dairesi Başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 70 Avukat alınacaktır.
- Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSSP 3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.
- Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavının yazılı bölümü 8 Aralık 2012 tarihinde, Saat 10:00’da, Ankara’da yapılacaktır.
- Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı “ www.turkiye.gov.tr ” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “ www.gib.gov.tr ” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- Son başvuru tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP 3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
- Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
IV - SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular, 12 Kasım 2012 tarihinde başlayıp 23 Kasım 2012 tarihinde sona erecektir.
- Başvurular, elektronik ortamda “ http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp ” adresinde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No:31 Lalegül, Demetevler/ANKARA adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da bulunabileceklerdir.2
- Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul edilmeyecektir.
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Avukatlık giriş sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
b) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
- Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır.
VI - DEĞERLENDİRME
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
- Sözlü sınavda adayın, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi özellikleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
- Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, yüzde yirmi beşine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde ise KPSSP 3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav yeri, günü ve saati Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “ http://www.gib.gov.tr ” internet adresinde duyurulacaktır.3
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “ http://www.gib.gov.tr ” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
VIII - DİĞER HUSUSLAR
- Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atamaya esas teşkil eden belgeleri ibraz edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır.
- Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
- Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır.
- Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
- İlan olunur.
[FONT='Arial','sans-serif']http://www.gib.gov.tr/fileadmin/duyurular/08122012avukatlik.pdf[/font]
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vergi Avukatlığı Başlıyor. YALÇIN ÖNDER Hukuk Haberleri 4 25-08-2010 12:01
Adalet beyinde başlıyor ahmetsacit Hukuk Haberleri 0 06-10-2006 20:10
Şarap Kursu Başlıyor Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 1 18-10-2004 23:39
Caz Dolu Geceler Başlıyor Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 0 03-10-2002 11:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05686402 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.