Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sükna hakkının terkini nasıl olacak?

Yanıt
Old 07-05-2008, 16:18   #1
duyurucu1

 
Varsayılan Sükna hakkının terkini nasıl olacak?

SÜKNA HAKKININ TERKİNİ NASIL OLACAK?

Bir Müvekkil Türk Medeni Kanunu 823 uyarınca kendi oturduğu dairesi üzerine X adına süresiz oturma (sükna) hakkı tesis ettirmiştir.Sükna hakkı tapuya tescil ettirilmiştir.X sahip olduğu sükna hakkından vazgeçmiyor.Daha doğrusu X taşınmazı terk edip gitmiştir.Sükna hakkını fiilen kullanmıyor.

Ancak bu defa taşınmaz maliki Müvekkil, gördüğü lüzum üzerine sükna hakkını terkin ettirmek istemektedir.MK.823 üçüncü parağrafı yollaması nedeniyle İntifa hakkına ilişkin MK.796 incelendiğinde;sona erme sebepleri düzenlenmiş ve birinci cümlede sona erme sebepleri sayılırken” …ve taşınmazlarda tescilin terkini” demektedir. Ancak bu terkin nasıl yapılacaktır?

Bu konuda yol gösterecek meslekdaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Selam ve sevgiyle kalın
Old 07-05-2008, 19:08   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan duyurucu1
SÜKNA HAKKININ TERKİNİ NASIL OLACAK?

Bir Müvekkil Türk Medeni Kanunu 823 uyarınca kendi oturduğu dairesi üzerine X adına süresiz oturma (sükna) hakkı tesis ettirmiştir.Sükna hakkı tapuya tescil ettirilmiştir.X sahip olduğu sükna hakkından vazgeçmiyor.Daha doğrusu X taşınmazı terk edip gitmiştir.Sükna hakkını fiilen kullanmıyor.

Ancak bu defa taşınmaz maliki Müvekkil, gördüğü lüzum üzerine sükna hakkını terkin ettirmek istemektedir.MK.823 üçüncü parağrafı yollaması nedeniyle İntifa hakkına ilişkin MK.796 incelendiğinde;sona erme sebepleri düzenlenmiş ve birinci cümlede sona erme sebepleri sayılırken” …ve taşınmazlarda tescilin terkini” demektedir. Ancak bu terkin nasıl yapılacaktır?

Bu konuda yol gösterecek meslekdaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Selam ve sevgiyle kalın

Sayın duyurucu1,

Bir kısmını alıntıladığınız maddenin tam metni malumunuz şu şekildedir:

Alıntı:
1. Sona erme sebepleri

MADDE 796.- İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkması ile (*) sona erer.

Lehine sükna hakkı tanınan, taşınmaz maliki lehine bu haktan feragat ederse tapu kütüğünden terkin edilir. Bunun dışında süreli ise süre bitiminde(Ki siz süresiz olduğunu belirtmişsiniz)terkin edilecektir.

Sükna hakkının fiilen kullanılmaması nedeniyle mahkeme kararı ile terkini istenebilir mi? Ben zannetmiyorum.Neticede lehine olan bir durumdan yararlanmama sözkonusudur.

Alıntı:
gördüğü lüzum üzerine
Bence görülen lüzumun mahiyeti önemlidir.

Saygılarımla
Old 07-05-2008, 22:39   #3
duyurucu1

 
Önemli hakimi nasıl ikna edeceğim?

[quote=
(Ki siz süresiz olduğunu belirtmişsiniz)
Bence görülen lüzumun mahiyeti önemlidir.
[/QUOTE]


Sevgili Avukat Suat Ergin,

Lehine sükna hakkı tanınan X taşınmazı terk etmiş.Oturmuyor.Müvekkil malik ise geçmişte sükna hakkı tesisisni kendisiyle oturması koşuluyla tesis etmiştir.Ancak resmiyette bu koşul tapuya tescil edilmemiş..Koşullu sükna hakkı olmaz.

Şimdi X yok Taşınmazı terk etmiş.Hakkından feragati söz konusu değil.Ancak taşınmaz üzerinde sükna hakkı duruyor.Bir zaman sonra çıkıp gelebilir ve "Ben sükna hakkımı kullanıyorum.Aç kapıyı oturacağım "diyebilir.

Sükna hakkı,hak sahibine hakkını bir süre kullanmama,sonra kullanma gibi serbestlik verir mi?

Tapudakilerin zaten çok ender yapılan bu işlemi kavrayacaklarını sanmıyorum.

Sorunu çözmek için "sükna hakkının terkini"diye bir dava açsak,hakimi nasıl ikna edip karar vermesini sağlayacağım.

Selam ve sevgiyle kal.
Old 08-05-2008, 10:16   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Sükna hakkı,hak sahibine hakkını bir süre kullanmama,sonra kullanma gibi serbestlik verir mi?

Alıntı yaptığım yargıtay kararı sanırım yardımcı olur. Yeni yasada da aynı şekilde değerlendirme yapılacağı kanısındayım.
Saygılar.

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 1992/3800

K. 1992/8631

T. 29.6.1992

• SÜKNA HAKKININ İPTALİ DAVASI ( Kayden Maliki Bulunduğu Taşınmazdaki Bağımsız Bölümde Davalı Lehine Tesis Edilen Sükna Hakkının İptali Talebi )

• YASAYA UYGUN KULLANMA ( Kayıt Malikine Sükna Hak Sahibinin Taşınmazı Yasaya Uygun Kullanmasının Sağlanması Yolunda Dava ve Talep Hakkı Vermesi )

• AYNİ HAKKIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sükna Hak Sahibinin Taşınmazı Yasada Tanımı Yapılan Anlamda Kullanmamış Olmasının Ayni Hakkın Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurmaması )

• KAYIT MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Kayıt Malikine Sükna Hak Sahibinin Taşınmazı Yasaya Uygun Kullanmasının Sağlanması Yolunda Dava ve Talep Hakkı Vermesi )

743/m.720,721,748,750

ÖZET : Sükna hak sahibinin taşınmazı yasada tanımı yapılan anlamda kullanmamış olması ayni hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaz. Ancak, kayıt malikine, bu durumun düzeltilmesi ve yasaya uygun kullanmanın sağlanması yolunda dava ve talep hakkı verir
DAVA : Taraflar arasında görülen sükna hakkının iptal ve elatmanın önlenmesi davası sonunda, Yerel Mahkemece verilen karar davalı vekili tarafından yasa süre içerisinde temyiz edildiğinden; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, sükna hakkının iptali ve elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir. Davacı, kayden maliki bulunduğu 35 parsel sayılı taşınmazdaki 140/2136 arsa paylı 22 bağımsız bölümde davalı lehine sükna hakkı tesis edildiğini, davalının hakkın özüne aykırı olarak daireyi başkasına kiraya verdiğini ileri sürerek sükna hakkının iptali ile davalının taşınmaza elatmasının önlenmesini istemiştir. Davalı iddiayı vakıa olarak kabul etmiş, davanın reddini savunmuş, mahkemece de talep gibi hüküm kurulmuştur. MK.nun 748-750. maddeleri ile düzenlenen sükna hakkı, yasal tarifiyle bir evde oturmak yahut onun bir kısmını işgal etmek hakkıdır. Bir tür irtifak hakkı olan sükna hakkı irtifak haklarının, intifa hakkı kolunda yer alıp şahsi irtifak haklarındandır. Bu niteliği itibariyle sahibine sağladığı yetkiler, intifa hakkının sahibine sağladığı yetkilerden daha dar olup sükna hakkı başkasına devrolunamaz ve irs yoluyla mirasçılara geçmez. Belirtilen özellikleri bakımından, intifa hakkına dair hükümlerin, yasada aksi yazılı olmadıkça sükna hakkında da geçerli olacağı MK.nun 748/2. maddesi ile öngörülmüş bulunmaktadır. Sükna hakkını düzenleyen MK.nun 748-750. maddelerinde, bu hakkın sükut sebepleri belirtilmemiştir. O halde, intifa hakkının son bulma nedenlerini içeren MK.nun 720 ve 721. maddelerinin sükna hakkı yönünden de uygulanırlığı sözkonusudur. Anılan sükut sebepleri arasında hakkın özüne aykırı kullanmanın yer almadığı açıktır. Diğer bir deyişle, sükna hak sahibinin taşınmazı yasada tanımı yapılan anlamda kullanmamış olması ( örneğin, kiraya vermesi, başkalarını da yararlandırması ), değinilen ayni hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaz. Ancak, kayıt malikine, bu durumun düzeltilmesi ve yasaya uygun kullanmanın sağlanması yolunda dava ve talep hakkı verir. Kuşkusuz bu dava ve talep hakkı çekişmeli taşınmazda kiracı sıfatıyla oturduğunu ileri süren kişiye karşı açılacak men’i müdahale niteliğinde de olabilir. Ne var ki, olayda taşınmazda kiracı sıfatıyla oturduğu bildirilen kişiye husumet yönetilmiş değildir.
SONUÇ : O halde sükna hak sahibi aleyhine açılan davada bu ayni hakkın ortadan kaldırılmasını ve onun ( sükna hak sahibinin ) taşınmazdan çıkarılması sonucunu doğurur şeklinde hüküm kurulması doğru değildir. Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 29.6.1992 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-06-2008, 11:39   #5
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/9255
K. 2005/11186
T. 18.10.2005
• SÜKNA HAKKININ TERKİNİ TALEBİ ( Sükna Hakkına Konu Yapının Yıkılması Hakkın Kaldırılması Sebebi Olduğu - Kabulü Gereği )
• SÜKNA HAKKI ( İntifa Hakkına İlişkin Hükümler Sükna Hakkına Da Uygulanacağı - Sükna Hakkına Konu Yapının Yıkılması Hakkın Kaldırılması Sebebi Olduğu/Sükna Hakkının Terkini Talebi )
• YAPININ TAMAMEN YIKILMASI ( Yıkılması Hakkın Kaldırılması Sebebi Olduğu - Sükna Hakkının Terkini Talebi )
4721/m. 795, 796, 798, 823
ÖZET : Davacı vakıflar idaresi, ihtilal konusu taşınmazdaki yalı ve müştemilatın korunması gerekli birinci sınıf eski eser olduğunu, tamir ve ihyasının sağlanabilmesi için restore et-işlet devret modeli ile kiraya verilmesi gerektiğini iddia ederek sükna hakkının terkini talebinde bulunmuştur. İntifa hakkına ilişkin hükümler sükna hakkına da uygulanır. Sükna hakkına konu yapının tamamen yıkılması, hakkın kaldırılması nedeni olarak kabul edilmektedir. Dosya kapsamı değerlendirildiğinde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
Old 14-10-2008, 13:58   #6
ncoban

 
Varsayılan

Müvekkilim eşine oturdukları evde süresiz olarak sükne hakkı tanımıştır.Ancak taraflar anlaşamamışlar ve boşanma davası açmışlardır.Şu an dava halen devam etmektedir.Boşanma gerçekleşrikten sonra sağlanan sükna hakkının iptali için herhangi bir dava açılabilir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tapudan intifa hakkının terkini Mr Black Meslektaşların Soruları 4 10-01-2011 20:44
Haklarım Ne Olacak ?Hangi Baroya Nasıl Başvuracağım? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 26-04-2008 14:26
sizce avukatlık sınavının kaldırılmasının etkileri nasıl olacak? bozoli Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 80 20-08-2007 00:31
nasıl olacak bu boşanma iklim Meslektaşların Soruları 8 10-03-2007 09:39
mahkemeye gelemeyen tanığın dinlenilmesi nasıl olacak barisugan Meslektaşların Soruları 1 27-12-2006 14:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04943395 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.