Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kentsel Dönüşümde Vesayet altındaki kişinin arsa payı devri

Yanıt
Old 06-12-2017, 14:22   #1
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan Kentsel Dönüşümde Vesayet altındaki kişinin arsa payı devri

*Sayın meslektaşlarım elimde şöyle bir sorun var:

Vasi Sulh Hukuk Mahkemesinden aldığı yetki le vesayet altındaki arsa sahibi adına (kentsel dönüşüme giren arsadaki pay için) müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamış.

Sözleşme hükümlerine göre müteahhide arsa payı devri yapılması gerekiyor. Tapuda sözleşme gereği devir diye bir ekran yok, satış, bağış, trampa vs gibi yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir diyor. En uygunu satış ancak Tapu Müdürlüğü Velayet Vesayet Tüzüğü 25. maddesini gerekçe göstererek*satış talebini de*reddediyor. Tüzüğe göre vasinin satış yöntemi iki tane. Birisi açık arttırma diğeri de pazarlık yöntemi. Fakat buradaki işlem gerçek bir satış değil sözleşmenin ifası olduğundan açık arttırma veya pazarlık yöntemine gitme imkanımız yok. Bu durumda vasi sözleşmedeki yükümlülüğü nasıl ifa edecek?

Öneri getirecekler değerli hukukçulara şimdiden teşekkür ederim.
Old 06-12-2017, 15:41   #2
Admin

 
Varsayılan

Sizin de söylediğiniz gibi burada seçilmesi gereken "satış" ve Tapu Müdürlüğünün işlemi reddetmesinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Uygulamada kentsel dönüşüm işlemlerinde hemen her tapu müdürlüğünde vesayet altındaki kişilerin hisseleriyle sorunsuz şekilde işlem yapılıyor, sizin muhatap olduğunuz Müdürlüğün "acemiliği" olsa gerek.

Mutlaki siz de düşünmüşsünüzdür ancak vasiye bu konuda yetki veren Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat edip, hissenin sözleşme gereği satış gösterilerek devir edilmesine bir sakınca olmadığına dair bir yazı alsanız Tapunun iknası belki daha kolay olabilir diye düşündüm. Aynı şekilde Tapunun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne de müracaat edilerek işlemin nasıl yapılacağına dair açıklayıcı bir yazı istenebilir ve bu yazıyla Tapu'ya tekrar başvurulabilir. Neticede bu Müdürlük acemi dahi olsa, Genel Müdürlük bu konuyla sürekli uğraştığı için mutlaka kentsel dönüşümün devamını sağlayacak bir uygulamaları vardır zira aksi takdirde Tapunun bu tutumuyla hiçbir binanın kentsel dönüşümünü devam ettirmek mümkün değil.
Old 06-12-2017, 15:48   #3
Av. Fırat BİLBAY

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım; en başta vesayet makamından onay alındığını belirtmişsiniz. Bu nedenle mesajımı düzeltiyorum. Aşağıdaki özelgeyi emsal niteliğinde kullanabilirsiniz.Sayı :B.09.1.TKG0100001-141/63-131
Konu : Vesayet altındaki kişiye ait taşınmazın kat karşılığı satışı.
TAPU VE KADASTRO …... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
17/10/2007 tarih, B091TKG1040001-101/1898 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesinden; ....... İli, ......... İlçesi, ........ Mahallesi ....... ada 10 parsel 946,54 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 247/2400 hissesi ........ ....... ve geri kalan 2153/2400 hissesi de verasette iştirakli olarak ..... ......, ....... ...... ve ........ ....... adlarına kayıtlı iken, ……. 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.10.2006 tarih, ......./...... Esas,....../...... sayılı Kararı ile ...... ........'e ...... ...... vasi tayin edildiği, Kayıt maliklerinin aralarında yapılan 01/05/2007 tarihli ve noterden tasdikli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre 4 üncü kat 9 nolu Bağımsız bölümün kısıtlı ...... .......'e kaldığının, ……. 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.06.2007 tarih ....../...... Esas, ....../..... sayılı Kararda, "......... İli, .......... Mahallesi ....... ada 10 nolu parselin hissedarı bulunan ...... ........'in hissesinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve eki Teknik Şartnamenin Noter den tasdik edilmesi koşuluyla kısıtlının lehine olduğu ve yukarıda belirtilen gayrimenkulun kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile satılması için vasiye izin ve yetki verilmesine " şeklinde hüküm tesis edildiği ve söz konusu belgelere göre kat irtifakı kurularak söz konusu sözleşme gereği müteahhit'e kalan bağımsız bölümlerin peyderpey satışı talep edildiğinden ilgili tapu sicil müdürlüğünce vasiye verilen izin ve yetki kararına göre talebin karşılanmasında tereddüt edildiği gözlenmiştir. Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunun 444 üncü maddesi, "Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hallerde mümkündür. Satış, vesayet makamının bu iş için görevlendireceği bir kişi tarafından vasi de hazır olduğu halde açık artırmayla yapılır ve ihale vesayet makamının onamasıyla tamam olur; onamaya ilişkin kararın ihale gününden başlayarak on gün içinde verilmesi gerekir. Ancak denetim makamı, istisnai olarak özel durumları, taşınmazın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir " hükmündedir 462/1 inci maddesi, "Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması. " hükmünde olup, Vesayet Makamının izninden sonra denetim makamının izni de 463 ncü maddede düzenlenmiştir. Kat İrtifakının kurulması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde ; .............. Tapu sicil Müdürlüğünden ilgililerince talep edilen Kat irtifakı tesisinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan belgelerden …….. 4. Noterliğinden tasdikli 02.10.2007 tarih .......... sayılı liste beyanının tapu kütüğündeki malik hisseleri ile uyumunun olmadığı, tapu kütüğü üzerinde verasette iştirakli olarak kayıtlı olan hissenin sicil kaydında olmadığı halde iştirak halinin bozulmak suretiyle malikler arasında hisselendirildiği, böyle bir hisselendirmenin ancak verasette iştirakin müşterek mülkiyete çevrildikten sonra yapılması gerekmekte olup, verasette iştirak olarak kayıtlı hissenin müşterek mülkiyete çevrilmesi için vasi ...... ......'in vesayeti altındaki ....... ........'in miras payının müşterek mülkiyete çevrilmesi için vesayet kararını veren vesayet makamından ayrıca izin almasına gerek bulunmamakta olduğundan Vasi ......... .........'in kendi adına asaleten, ....... ........ adına vasi sıfatıyla ve diğer iştirakçi ....... ........'in (veya vekilinin) katılımıyla verasette iştirakli payın müşterek mülkiyete çevrilmesi işleminin tamamlanması, ...... ........'in kendi adına asaleten, ...... ....... adına vesayeten ve ....... ......... adına vekaleten ve diğer hissedar ve aynı zamanda müteahhit firma sıfatıyla ...... ........ ile aralarında düzenledikleri ve noterlikçe onanmış 01/05/2007 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi vesayet makamı olan ……… 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/06/2007 tarih ve ....../......-...... esas ve karar sayılı kararı ile onanmış olduğundan ve vasi ile vesayet altındaki şahıs sözleşmenin aynı tarafı olmaları ve vesayet makamınca da bahsi geçen sözleşmenin aynen onaylanmış olması nedeniyle T.M.K.nun 426/2 nci maddesi uyarınca kayyum atanmasına ve T.M.K.nun 463/7 nci maddesi uyarınca Denetim makamının iznine de gerek bulunmamaktadır. Vesayet makamınca da onanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde vesayet altında bulunan Feriha ……..' e (9) nolu bağımsız bölümün verileceği açıkça tespit edilmiş olması nedeniyle noterden yeniden düzenlenecek liste beyanında (9) nolu bağımsız bölümün kısıtlı ....... .......'e ait olması kaydıyla ve resmi senet düzenlenmek suretiyle kat irtifakı tesisi gerekmektedir. Vesayet makamı sıfatıyla karar veren ………. 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/06/2007 tarih ...../.....-...... sayılı kararı ile kısıtlı ....... ........ adına vasi ....... .......'e verilen satış yetkisi T.M.K.nun 444 üncü ve 462 nci maddeleri uyarınca verilen satış yetkisi olmayıp, düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhite ait bağımsız bölümlerin müteahhite sözleşme gereğince satış suretiyle devrine yönelik yetki olup, bu durumun vesayet makamınca da onaylanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede talebin karşılanması mümkün görülmekle birlikte, işlemi gerçekleştirecek Müdürlükçe tereddüdü gerektirir bir durumun tespiti veya bu yolda kanaat oluşturmaması halinde T.S.T. 23 üncü maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve bildiriş doğrultusunda işlemlere yön verilmesini rica ederim.
141/63-131 10 Ocak 2008
Old 08-12-2017, 15:36   #4
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Fırat Bey paylaşmış olduğunuz Özelgeyi Tapu Müdürü ile paylaştım.
Vesayet makamından Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği müteahhide pay temliki yapmak üzere izin alınması üzerine işlemi yapmayı kabul etti.
Old 10-12-2017, 22:41   #5
sailor1981

 
Varsayılan

Vesayet makamına müteahhit yada vasi binayı sözleşmede belirtilen aşamaya getirdiğine ilişkin belgeleri sunacak örneğin kat irtifaklı tapu örneği ve sözleşmese kararlaştırılan dairenin kısıtlıdab müteahhite devri için yetki istenecek, bazı hakimker bu kararı keşif yaparak hatta asliye hukuk mahkemesindwn onay alarak yapıyor bilginize, tapu temlik olarak işlemi yapıyor. Kolay gelsin
Old 23-07-2018, 14:58   #6
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan sonuç

Alıntı:
Yazan Av.Rıdvan Ergün
Fırat Bey paylaşmış olduğunuz Özelgeyi Tapu Müdürü ile paylaştım.
Vesayet makamından Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği müteahhide pay temliki yapmak üzere izin alınması üzerine işlemi yapmayı kabul etti.


Av.Rıdvan Ergün merhaba;

izin süreci ne kadar sürdü ve izin için sailor1981'in bahsettiği işlemler vesayet makamından yapıldı mı? Prosedür hakkında bilgi verebilir misiniz?
Old 26-07-2018, 21:02   #7
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Aybars Karakırık
Av.Rıdvan Ergün merhaba;

izin süreci ne kadar sürdü ve izin için sailor1981'in bahsettiği işlemler vesayet makamından yapıldı mı? Prosedür hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vesayet makamına dilekçe ile başvurduk. Yaklaşık bir hafta içinde evrak üzerinde karar vererek talebimizi kabul etti.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ticaret Hukuku alanındaki müvekkil problemine çözüm önerisi talep ediyorum. Av. İbrahim YİĞİT Meslektaşların Soruları 1 17-04-2015 12:50
İOS ve Android için mevzuat programı önerisi olan var mı? Adli Tip Hukuk ve Bilgisayar Yazılımları 4 30-03-2014 10:50
CMK Ücretleri Sorununa Boykotsuz Çözüm Önerisi Av.Cengiz Aladağ Site Lokali 4 03-08-2009 17:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04457092 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.