Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Emsal Karar Acil

Yanıt
Old 24-11-2022, 21:17   #1
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan Emsal Karar Acil

Meslektaslarim onemli bir karar ariyoruz: Takip tarihinden sonra kira alacağı odenmişse ve itirazla takip durmuşsa, asıl alacak olan kira alacağı dışındaki icra masraf ve avukatlık ücreti bakımından kiralayanın itirazın kaldirilmasi davası açmasına gerek olmadığına ilişkin IZMIR BOLGE ADLIYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAIRESI 2021/1313 E. 2021/3311 K. 21.12.2021 tarihli karara ihtiyacımız var, karar arşivinde bulamadık. Teşekkürler.
Old 05-12-2022, 09:50   #3
Av.Birsel

 
Varsayılan

T.C.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
İstanbul 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2021/1313
Karar No: 2021/3311
Karar Tarihi: 21.12.2021
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI - TAHLİYE TALEBİ
OLMAYAN TAKİBE DAYALI OLARAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE BORÇLUYA
13 ÖRNEK ÖDEME EMRİ GÖNDERİLEMEYECEĞİ - MAHKEMECE TAHLİYE
TALEBİ BULUNMAYAN TAKİP TALEPNAMESİNE DAYALI TAHLİYE
DAVASININ BU GEREKÇEYLE REDDİ GEREKİRKEN SONUÇTA TAHLİYE
DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLDİĞİNDEN KAMU DÜZENİ
YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE BU EKSİKLİĞE İŞARET
EDİLMEKLE SONUCA ETKİLİ GÖRÜLMEDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN
ESASTAN REDDİ
ÖZET: Dosyada mevcut, takip talepnamesinin incelenmesinden talepte tahliye isteğinin yer almadığı
görülmektedir. Dairemizce Uyapta kayıtlı takip talebinin incelenmesinde de, tahliye talebinin
bulunmadığı görülmüştür. Tahliye talebi olmayan takibe dayalı olarak, icra müdürlüğünce borçluya 13
örnek ödeme emri gönderilemez. Gönderilmiş olsa bile alacaklı, böyle bir ödeme emrine dayanarak
İcra Mahkemesinden taşınmazın tahliyesini isteyemez. Bu durumda mahkemece, tahliye talebi
bulunmayan takip talepnamesine dayalı tahliye davasının bu gerekçeyle reddi gerekirken sonuçta
tahliye davasının reddine karar verildiğinden, kamu düzeni yönünden yapılan değerlendirmede bu
eksikliğe işaret edilmekle, sonuca etkili görülmemiştir. İİK'nın 68/son maddesinde, "itirazın
kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi
halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine % 20'den az olmamak üzere tazminata mahkum edilir"
hükmüne yer verilmiştir. Davacının itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulüne
karar verilmediğinden, davacı lehine icra inkar tazminatına karar verilmemesi de usul ve yasaya
uygundur. Açıklanan nedenlerle, dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve
hukuksal gerekçeye, delillerinde takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, kararın usul ve yasaya
uygun olduğu, davacı vekilinin istinaf başvuru nedenlerinin yerinde olmadığı, kararda kamu düzenine
aykırı bir yön de bulunmadığı anlaşılmakla, HMK'nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca istinaf
başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 68, 269) (6098 S. K. m. 84) (6100 S. K. m. 353)
Muğla İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/400 Esas, 2021/55 Karar sayılı dosyasında verilen itirazın
kaldırılması davası konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığı, tahliye davasının reddi
kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf incelemesi
yapılmak üzere Dairemize gönderilen ve heyetçe incelenen dosyada;
İSTEM: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalının müvekkiline ait Muğla İli, Menteşe İlçesi,
.... Mahallesi, .... Sokak, No:42/17, İç Kapı No:1 adresindeki dairede 04/01/2015 tarihli kira sözleşmesi
uyarınca kiracı olduğunu, 04/09/2020, 04/10/2020 ve 04/11/2020 tarihli kiralarını ödememesi üzerine
Muğla 2. İcra Dairesinin 2020/3730 Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, borçluya usulüne
uygun tebliğ yapıldığını ve borçlunun süresinde sunduğu itiraz dilekçesi ile takibin durduğunu,
borçlunun takip konusu kira borçlarını müvekkiline ait banka hesabına yatırdığını ancak faiz, vekalet
ücreti ve icra harç, dosya masraflarını ödemediğini, ayrıca borçlunun itirazı yüzünden dosyanın
sonuçlanmasının engellendiğini belirterek, itirazının kaldırılarak, kiracının tahliyesini, en az %20
oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 /4
YANIT: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin bu güne kadar olan kira borçlarını
zamanında ve eksiksiz yatırdığını, yalnızca pandemi döneminde geliri olmadığı için doğal olarak kira
borçlarında aksama olduğunu ve kötü niyetli olmadıklarını, icra takip dosyası borcunun tamamen
ödendiğini ve dosyanın infaz edildiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda,
davanın itirazın kaldırılması talebi yönünden davanın konusuz kaldığı anlaşıldığından, bu hususta
hüküm kurulmasına yer olmadığına, temerrüt nedeniyle tahliye talebi yönünden; dosya kapsamına göre
takibe konu kira borcu aslının 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödenmiş bulunması nedeniyle
temerrüd oluşmadığından, bu yöndeki talebin reddine, ilamın bir örneği icra dosyasına eklenerek takip
dosyasının ait olduğu daireye iadesine karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle, mahkemenin temerrüt nedeniyle
tahliye yönünden takibe konu kira borcu aslının 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödenmiş bulunması
sebebiyle temerrüde düşülmediğine ilişkin karar verildiğini, ancak kiracı borçlunun temerrüte
düşmemesi için asıl borcun yanında faizlerinin de yatırmış olması gerektiğini, borçlunun 30 günlük
sürede borcun tamamını yatırması gerektiğini, davalının kiranın faizi, icra harç ve giderleri ve vekalet
ücretini yatırmadığını, ayrıca hem itiraz ettiğini hem de 30/11/2020 tarihinde kiraya verenin icra ile
talep ettiği kira aslını kiraya verenin banka hesabına itirazsız göndermek suretiyle kira asıllarını
ödeyerek itirazıyla çeliştiğini, haksız şekilde itirazın iptali davası açılmasına sebebiyet vererek usul
ekonomisine ve adaletin geç tecelli etmesine sebebiyet verdiğini, itirazın kaldırılması için dava
açıldıktan 2 hafta sonra icraya kalan bakiye borcun ödendiğini, dolayısıyla açtıkları itirazın iptali
davası sonrasında kira bedelinin faizinin, icra takibi kalan bakiyesini ödemesinin kötüniyetli itirazını
haklı kılmayacağını, ayrıca borçlunun süresinde borcunu ödemediği ve icra takibi yapıldığı, haksız
yere itiraz edildiği için icra inkar tazminatının da doğduğunu, hakim tarafından bu tazminata
hükmedilebileceğini, dava açıldıktan sonra ödeme yapan davalı hakkında mahkeme masraflarının,
vekalet ücretinin ve kötüniyet tazminatına ilişkin bir karar verilmemesinin usul ve yasaya aykırı
olduğunu belirterek, kararının kaldırılmasına ve davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine,
% 20' den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE: Dava, İİK'nın 269/c maddesi uyarınca itirazın kaldırılması ve
tahliye istemine ilişkindir.
Muğla 2. İcra Müdürlüğünün 2020/3730 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde, alacaklı davacı
tarafından borçlu davalı hakkında aylık 1.046,65 TL'den 2020 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ayları kira
alacağı ile faizi olmak üzere toplam 3.165,25 TL kira alacağının tahsili ve tahliye istemiyle 04/01/2015
başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca başlatılan icra takibi olduğu, 13 örnek ödeme emrinin
13/11/2020 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, borçlunun 20/11/2020 tarihinde borca itiraz ettiği,
takibin durdurulmasına ilişkin kararın alacaklı vekiline tebliğ edilmediği ve davanın yasal süresinde
açıldığı anlaşılmıştır.
Davacı tarafından davalı hakkında 04/01/2015 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak icra
takibi başlatılmış, davalı kiracı borca itirazında, kira sözleşmesine ve aylık kira bedeline itiraz
etmemiş, kira borcunun olmadığını belirtmiştir. Bu halde, kira ilişkisi ve kira bedeli kesinleştiğinden,
davacının İİK'nın 269/b maddesinde yer alan noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir
sözleşmeyi ibraz etmesi zorunlu değildir. Davalı takip konusu kira bedelini ödediğini İİK'nın 68/1.
maddesi gereğince noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar
olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre
verdikleri makbuz veya vesika ile ispat etmeye mecburdur. Davacı alacaklının dava dilekçesi ekinde
eklediği 30/11/2020 tarihli banka dekontları ile davalı kiracının takipte istenen kira bedellerini
davacının banka hesabına ödediği davacının da kabulündedir. Ödeme emrinin davalıya tebliğ tarihi
dikkate alındığında 30 günlük temerrüt ihtarı süresi içinde takip konusu kira alacağının davacının
banka hesabına ödendiği anlaşılmaktadır.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 /4
Davacı vekili istinaf dilekçesinde, davalı kiracının 3.139,95 TL kira asıl alacağını ödediğini, ancak,
talep edilen faiz, vekalet ücreti, icra harç ve dosya masraflarını karşılamadığından, yapılan ödemenin
borç aslı da olsa temerrüdün oluşumuna engel olmayacağını belirtmiş ise de, asıl kira alacağı dışında
kalan faiz ve eklentilerin ödenmemesinin temerrüde esas olmayacağı, kira bedeli olarak ödenen
paranın TBK'nın 84. maddesi gereğince öncelikle faiz alacağına mahsubunun mümkün olmadığı, zira,
faiz ve ferileri nedeniyle eksik ödemenin tahsili amacıyla alacaklının takibe devam etmesi mümkündür.
Takip talebinin geçerli olması ve buna dayanarak icra dairesinin borçluya ödeme emri gönderebilmesi
için, takip talebinde bulunması gereken kayıtlara, takip talebinin şartları denir.
Kiralayan alacaklı, ilamsız tahliye takip talebinde kiranın ödenmesinden başka, kiracının tahliyesini
İİK'nın 269/1. maddesi gereğince istemek zorundadır. Böylece kiralayan kira bedeli için genel haciz
yolu ile takiple tahliye takibini birleştirir. Takip talebi örneğinin 7 nolu bölümünün karşısındaki
boşyere tahliye talebinin yazılması gerekir. Ayrıca 9 nolu bölümde de bu talebin yeniden haciz ve
tahliye şeklinde tekrarlanması gerekir.
Dosyada mevcut, takip talepnamesinin incelenmesinden talepte tahliye isteğinin yer almadığı
görülmektedir. Dairemizce Uyapta kayıtlı takip talebinin incelenmesinde de, tahliye talebinin
bulunmadığı görülmüştür. Tahliye talebi olmayan takibe dayalı olarak, icra müdürlüğünce borçluya 13
örnek ödeme emri gönderilemez. Gönderilmiş olsa bile alacaklı, böyle bir ödeme emrine dayanarak
İcra Mahkemesinden taşınmazın tahliyesini isteyemez. Bu durumda mahkemece, tahliye talebi
bulunmayan takip talepnamesine dayalı tahliye davasının bu gerekçeyle reddi gerekirken sonuçta
tahliye davasının reddine karar verildiğinden, kamu düzeni yönünden yapılan değerlendirmede bu
eksikliğe işaret edilmekle, sonuca etkili görülmemiştir.
İİK'nın 68/son maddesinde, "itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde
borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine % 20'den az
olmamak üzere tazminata mahkum edilir" hükmüne yer verilmiştir. Davacının itirazın kaldırılması
talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulüne karar verilmediğinden, davacı lehine icra inkar tazminatına
karar verilmemesi de usul ve yasaya uygundur.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve
hukuksal gerekçeye, delillerinde takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, kararın usul ve yasaya
uygun olduğu, davacı vekilinin istinaf başvuru nedenlerinin yerinde olmadığı, kararda kamu düzenine
aykırı bir yön de bulunmadığı anlaşılmakla, HMK'nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca istinaf
başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Muğla İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/400 Esas, 2021/55 Karar sayılı kararı usul ve esas yönünden
hukuka uygun bulunduğundan, davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b/1
maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
2-Alınması gerekli 59,30 TL istinaf karar harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer
olmadığına,
3-Duruşma açılmadığından, davalı lehine vekalet ücreti takdirine gerek bulunmadığına,
4-Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-HMK'nın 333. maddesi uyarınca kalan gider avansının yatıran tarafa geri verilmesine,
6-7035 Sayılı Yasanın 30. maddesi ile eklenen HMK'nın 359/4 maddesi uyarınca kararın ilk derece
mahkemesince taraflara tebliğine,
İlişkin, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda İİK'nın 364/1 maddesi uyarınca miktar itibarı ile
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 3 /4
kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21/12/2021
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
emsal karar miss_lawyer Meslektaşların Soruları 2 02-07-2021 12:44
Emsal Karar savunma Meslektaşların Soruları 1 16-02-2011 13:23
Emsal Karar... savunma Meslektaşların Soruları 5 29-11-2010 15:45
Emsal Karar avukatmurat Meslektaşların Soruları 2 17-10-2008 09:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03796411 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.