Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kira sözleşmesi bitmeden kiracının taşınmazı tahliye etmesi

Yanıt
Old 08-01-2008, 14:06   #1
avzeynepcan

 
Varsayılan kira sözleşmesi bitmeden kiracının taşınmazı tahliye etmesi

herkese iyi çalışmalar, bir yıllık kiraz sözleşmesinin bitimine 6 ay kala kiracının evi tahliye etmesi durumunda ev sahibi gereye kalan 6 aylık kira bedellerini isteyebilir mi?
Old 08-01-2008, 16:07   #2
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

İstenebilir. Mecurun sahibi, kiracısına güvendiği için kira gelirinden mahrum kalacaktır. Mecuru yeniden kiraya verene kadar ki zararını kiracıdan talep edebilir. Mecuru kiraya vermesine rağmen, daha az bir bedelle kiraladıysa, bu kez de aradaki farkı talep edebilir.
Old 08-01-2008, 16:08   #3
Av. Rahşan KÜPELİ

 
Varsayılan

Kural olarak kalan altı aylık kira ya da kiralanan yeniden kiraya verilmişse yeni kira akti tarihine kadar olan kira bedeli kiracıdan istenebilir. Ancak bu davalarda kiralayanın, boşalan kiralananı yeniden kiraya vermek için iyi niyetli girişimlerde bulunup bulunmadığının araştırılmaktadır. size konu ile ilgili bir karar
iyi çalışmalar

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 13

Esas No.
2002/1381
Karar No.
2003/816
Tarihi
28.01.2003

818-BORÇLAR KANUNU/44/98

MAKUL SÜRE
ALACAK DAVASI
KİRA SÜRESİ DOLMADAN KİRALANANIN TAHLİYE EDİLMESİ
KİRALAYANIN YÜKÜMÜ
KİRACININ SORUMLU OLMASI

ÖZET
KİRA SÜRESİ DOLMADAN KİRALANANI TAHLİYE EDEN DAVALI KİRACI, TAKİP EDEN AYLARA AİT KİRA PARALARINDAN SORUMLUDUR. NEVAR Kİ, BK.NUN 98/2. MADDESİ VE FIKRASI DELALETİYLE, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİNDE DE UYGULANMASI GEREKEN AYNI KANUNUN 44. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE, DAVACI KİRALAYAN DA ZARARININ ARTMAMASI İÇİN TAŞINMAZI AYNI KOŞUL VE BEDELLE BAŞKASINA KİRALAMAK KONUSUNDA GEREKLİ ÇABAYI GÖSTERMELİDİR. BU DURUMDA KİRACI, KİRALANANIN TAHLİYESİNDEN SONRA, BU YERİN NORMAL ŞARTLARDA VE ÖNCEKİ KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA NE KADAR SÜRE İÇERSİNDE KİRAYA VERİLEBİLECEK İDİYSE, O SÜRE İÇİN KİRA PARASINDAN SORUMLU TUTULABİLİR.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat Erinç Sağkan geldi, davalı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı kiralayanı olduğu taşınmazda 1.12.1995 başlangıç tarihli ve 3 yıllık sözleşme ile davalının kiracı olduğunu, yenilenerek devam eden kira sözleşmesinin 5. maddesinde 2 ay önceden feshi ihbar şartı olduğu halde davalının 28.6.2001 günlü ihtarla 31.7.2001'de taşınmazı boşaltacağını bildirdiğini, bu nedenle tahliyeden itibaren akit sonuna kadar 4 aylık kira bedeli 4800 doların tahsilini talep etmiştir.
Davalı kira sözleşmesinin 5. maddesinde aktin 1.8.1998'de sona ereceği, 2 ay önceden feshi ihbar edilmezse aktin yenileneceğinin kararlaştırıldığı, buna göre 1.8.1998'den itibaren aktin her yıl yenilendiği en son 1.8.2000 tarihinde yenilenip 1.8.2001 tarihinde bitecek iken 6570 SK./11. maddesinde öngörülen yasal süreye uygun olarak feshi ihbarda bulunarak taşınmazı tahliye ettiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.12.1995 başlangıç tarihli olup 3 yıl sürelidir. Sözleşmenin 5. maddesinde aktin hitam tarihi 1.8.1998 olduğu bu tarihten 2 ay önceden feshi ihbarda bulunulmazsa kira aktinin 1 yıl uzayacağı kararlaştırılmıştır. Kira sözleşmesi 1.8.1998 tarihinden itibaren kendiliğinden yıldan yıla yenilenerek devam etmiştir. Davalı kiracı 28.6.2001 tarihli ihtarla mecuru tahliye edeceğini bildirmiş ise de sözleşmede özel olarak kararlaştırılan şekilde 2 ay önceden feshi ihbarda bulunmadığı için kira akdi 1.8.2001 tarihinden itibaren bir yıl süre ile yenilenmiştir. Böyle olunca davalı mecuru kira süresi dolmadan tahliye etmiştir.
Kural olarak, kira süresi dolmadan kiralananı tahliye eden davalı kiracı, takip eden aylara ait kira paralarından sorumludur. Nevar ki, BK.nun 98/2. maddesi ve fıkrası delaletiyle, sözleşmeye aykırılık hallerinde de uygulanması gereken aynı kanunun 44. maddesi hükmüne göre, davacı kiralayan da zararının artmaması için taşınmazı aynı koşul ve bedelle başkasına kiralamak konusunda gerekli çabayı göstermelidir. Bu durumda kiracı, kiralananın tahliyesinden sonra, bu yerin normal şartlarda ve önceki kira sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ne kadar süre içersinde kiraya verilebilecek idiyse, o süre için kira parasından sorumlu tutulabilir.
Mahkemece, kiralananın aynı koşullarla yeniden kiralanabileceği makul sürenin, bilirkişi aracılığıyla tesbiti ve davalının münhasıran bu süreyle sınırlı olarak kira parasından sorumlu tutulması gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçelerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 28.01.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 08-01-2008, 17:41   #4
Av.H.AtılAyaydın

 
Varsayılan

gerçekten uygulamada geriye kalan kira süresi değil de, mecurun ne kadar sürede tekrar kiraya verilebileceğine bakılıyor. Genellikle Bilirkişi Raporuyla tespit edilen bu süre, mecurun durumuna ve konumuna göre değişmekle birlikte ortalama 1.5-2 ay gibi bir süre oluyor , burada orta bir yol bulunmaya çalışılmış,bir yandan kiracıyı bir nebze olsun sözleşme dolmadan boşaltma konusunda caydırma amaçlanırken, bir yandan da ev sahiplerinin keyfi olarak ,nasıl olsa sözleşme sonuna kadar kiramı alacağım rehavetiyle, kiracı aramaya yönelmemesinin önüne geçilmeye çalışılmış.

Kolay gelsin
Old 09-01-2008, 09:05   #5
Av.AE

 
Varsayılan

Benim de şuan böyle bir davam var ancak ev sahibi evi satmış. O zaman BK. 252 anlamında kiracının sorumluluğu kalkmaz mı? Bunu def'i olarak ileri sürebilir miyiz?

Çünkü burada amaç kiralayanın kalan kiralardan mahrum kalması ise somut olayda mahrum kalmadığına bunu delil gösterebiliriz diye düşünüyorum. Ama yine de net değilim. Sizlerin de görüşlerinize ihtiyacım var sayın meslektaşlarım.
Old 10-01-2008, 11:23   #6
Av.H.AtılAyaydın

 
Varsayılan

Bilindiği gibi ev satıldığında kira sözleşmesi aynı şartlarda yeni mal sahibi ile devam eder. Bu nedenle evin satılması tek başına , yeni mal sahibinin kira sözleşmesindeki haklarını ortadan kaldırmaz diye düşünüyorum.

Saygılar
Old 10-01-2008, 11:26   #7
Av.AE

 
Varsayılan

Söylediğiniz açıdan haklısınız ancak burda ev sahibinin nasılsa çıksa da paramı alıyorum düşüncesi ile kiraya vermemek için bekletmesi sonrasında da evi satması sizce hakkın kötüye kullanımı teşkil etmez mi?

Aslında sesli düşünmeye çalışıyorum beyin cimnastiği yapabilmek adına. Teşekkürler
Old 16-01-2008, 14:03   #8
av.birsenavcı

 
Varsayılan

peki kira bedelleri için her bir aya ait olmak üzere senetler düzenlenmiş ve düzenlenen bu senetler icra takibine konu edlmişse, borçlu da takibin iptali için icra mahkemesine dava açmışsa,icra mahkemesi bu durumda bilirkişi incelemesi yaptırabilir mi? boş kalan süreye denk gelen senetlerle ilgili olarak takibin devamı kararı verilebilir mi?
Old 16-01-2008, 14:05   #9
av.birsenavcı

 
Varsayılan

ayrıca bu durumda sorunu çözmek için ne şekilde hareket etmek doğru olur?
Old 16-01-2008, 14:08   #10
iussy

 
Varsayılan

Merhabalar,

Peki kira sözleşmesinde, kira bedeli aylık olarak değil de, yıllık olarak kararlaştırılmışsa, bu durumda, ay bazlı bir değerlendirme yapıp yine 1-2 ay gibi bir süre için takribi bir rakam mı belirlenecektir?

Saygılarımla.
Old 16-01-2008, 14:13   #11
iussy

 
Varsayılan

Sayın av.birsenavcı,

İcra mahkemeleri İİK m.68 çerçevesinde yargılama yaptıklarından ve senet, borçtan mücerret olduğundan, kanaatimce bu davanın olumlu sonuçlanmama ihtimali yüksek olabilir.

Saygılarımla.
Old 16-01-2008, 14:17   #12
Av.AE

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iussy
Merhabalar,

Peki kira sözleşmesinde, kira bedeli aylık olarak değil de, yıllık olarak kararlaştırılmışsa, bu durumda, ay bazlı bir değerlendirme yapıp yine 1-2 ay gibi bir süre için takribi bir rakam mı belirlenecektir?

Saygılarımla.

Kiralananın yıllık bedeli peşin verildi ise, feshi halinde kiracının haklı nedeni var ise, kalan kira bedellerinin tespiti ile kiracıya ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak haklı fesih yok ise, kiralayanın kalan ayları mahsup etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 17-01-2008, 10:57   #13
Av.H.AtılAyaydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.AE
Söylediğiniz açıdan haklısınız ancak burda ev sahibinin nasılsa çıksa da paramı alıyorum düşüncesi ile kiraya vermemek için bekletmesi sonrasında da evi satması sizce hakkın kötüye kullanımı teşkil etmez mi?

Aslında sesli düşünmeye çalışıyorum beyin cimnastiği yapabilmek adına. Teşekkürler

Sayın meslektaşım, kiracı sözleşmenin bitiminden önce evi boşalttıysa ve kiralayan da makul bir süre içinde kira alacağı davası açmayıp evi de kiraya vermemişse sözleşmenin feshini zımnen kabul etmiş sayılmalıdır. Bu durumda sonradan dava açılması ,tabi ki hakkın kötüye kullanılması durumu sözkonusu olur ve hakimin bunu değerlendirerek süre uzunsa davayı reddetmesi gerekir diye düşünüyorum

Saygılar
Old 09-11-2008, 22:59   #14
Av. Abdulhalik Oğuz

 
Varsayılan

Kiralayan haberdar edildikten sonra, hüsnüniyetli bir kişinin gereken özeni göstererek kiralanan yeri yeniden kiraya vermek için üzerine düşen normal tedbirleri almış, mesela cama kiralıktır ilanı asmış, gazeteye ilan vermiş, komisyoncuya başvurmuş olmasına rağmen kiraya verememiş ise kiralananı tahliye eden kiracıdan kirasını tahsil etmeye devam edebilir diye düşünmekle birlikte, o yeri boş tutarak süre sornuna kadar kirayı tahliye eden kiracıdantahsil etmek hakkın suiistimali olarak düşünülebilir. Bu taktirde tahliye eden kiracının, o yerin ne kadar sürede kiraya verilebileceği hakkında bilirkişi kanaati alınarak, belirlenen süreden sonra sorumlu tutulmaması da diğer bir hal şekli olarak uygulamada görülmektedir.
Old 08-04-2009, 15:17   #15
av.m.kılıç

 
Varsayılan

kira sözleşmesinde muacceliyet şartı var. Kiracı kira sözleşmesinin hitamından önce sona erdirmeye kalkışırsa 1 ay önceden haber verecek ve bir yıllık kira bedelini ödeyecektir diye madde konulmuş sözleşmeye.Bu durumda tüm kira bedellerini isteyemez miyiz
Old 25-04-2009, 08:55   #17
yeni_hukukcu

 
Varsayılan

mrb herkese iyi çalışmalar meslektaşlarım size bir sorum olacak(biraz da acil)! elimde 3 yıllık kira sözleşmesi var. kira sözleşmesi 2011de bitiyor. müvekkilim işleri azaldığı için kira bedelini ödemekte güçlük çekiyor ve başka bir yere taşınmak istiyor. ancak sözleşmenin feshine ilşkin hiçbir madde konulmamış sözleşmeye. sadece kira sözleşmesinin bitiminden 2 ay önce yazılı ihtar çekmek suretiyle denmiş. şimdi bu durumda ödeme güçlüğü nedeniyle sözleşmenin süresi dolmadan sözleşmeyi feshedebilirmi kiracı? nelerle sorumlu olur bu durumda? cevaplarınızı bekliyorum saygılarımla...
Old 25-04-2009, 11:58   #18
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Makul şartlarda kiraya veren yeniden mecuru kiralayabilecekse tahliye ile yeniden mecurun kiralanması arasındaki zararını tazmin etmek zorundadır. Alacaklı kira bedeli isteyemez. Yalnızca tazminat isteyebilir. YKD. 2009 başı veya 2008 sonlarında ayrıntılı açıklamış. Kiralayan zararını ispatlamakla yükümlü. Gazeteye ilan verdim. Emlakçıya başvurdum. Ancak, şu kadar sürede kiralanmadı. En son kiraya verdim. Ancak, kira bedelini düşük vermek zorunda kaldım. Boş kalan zaman şu kadar, düşük verdiğim için aylık fark bu kadar gibi
Old 25-04-2009, 17:13   #19
bilenkişi

 
Varsayılan

Yasa çıkarken enflasyon yüksek,yıllık ücret artışları yüksekti şimdi tersi durum var.Kişi kira fazla geldiği için evden çıkıyor. Yeni kiralar genellikle daha düşük oluyor.Ev sahiplerinin kiracının ödediği kiralar için teşekkür edip kiracısının yakasını bırakması lazım.Dava açılması ,Kızılay'a kan vereceğini taahhüt edip ev çıkışı kaza geçirip yaralanan ve kan kaybeden kişinin tepesine dikilip senden kan almaya geldik demeye benziyor.Ekonomik kriz vicdanları karartmamalı. Saygılar.
Old 25-04-2009, 21:27   #20
Admin

 
Varsayılan

Sayın bilenkişi,
Alıntı:
Yazan bilenkişi
Ev sahiplerinin kiracının ödediği kiralar için teşekkür edip kiracısının yakasını bırakması lazım.
Kira sözleşmesi bir akittir ve sadece bir tarafı değil, iki tarafı da bağlar. Kira sözleşmesi sona ermeden kiralayanın eve ihtiyacı olsa, kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir, zira aktin bir süresi vardır ve kiralayan da bu süre bitimine kadar sözleşmeden doğan borcunu (yani mecuru kiracıya tahsis etme borcunu) yerine getirmek zorundadır. Keza kiracı da süre bitinceye kadar kendi borcunu (yani kira ödemesini) yerine getirmek zorundadır. Kiralayan akti tek taraflı olarak sona erdiremediği gibi, kiracı da sona erdiremez.

Kızılay'a kan bağışı adı üstünde "bağıştır" ve bağışa yapana teşekkür edilmesi de normaldir. Kira ilişkisi ise iki tarafın da sorumlulukları ve borçları olduğu bir sözleşmedir, kimsenin kimseye teşekkür etmesi zorunlu değildir, sadece herkesin sözleşmeden doğan borcunu sözleşme süresi boyunca yerine getirmesi gerekir.
Old 26-04-2009, 12:29   #21
Av.Ümran Ugan

 
Varsayılan

6 aylık kira bedelinin tümünü isteyemezsiniz. Aslında istersiniz istemesine de vermezler... Yargıtay bu konuda mecurun yeniden kiraya verileceği makul süreyi kabul ediyor ki o süre de ortalama 45 gün... Kolay gelsin...
Old 29-04-2009, 15:42   #22
yeni_hukukcu

 
Varsayılan

Av.İlhan Akbaş yanıtınızdan anladığımkadarıyla kiralayan boş kalan süre içindeki kira bedelelrini isteyemeyip sadece tazminat isteyebiliyor. bunda bir yanlışlık yok mu? sonuçta süresinden önce fesih var??? saygılarımla
Old 30-04-2009, 12:39   #23
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Boş kalan dönem için yalnızca tazminat isteyebilir, kira bedeli isteyemez.
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/8970
K. 2008/11636
T. 23.6.2008
• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tahliye Talebi - Kiralananı Süresinden Önce Boşaltan Kiracı Muacceliyet Şartı Nedeniyle Yıllık Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı/Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Süre İçerisindeki Zarardan Sorumlu Olduğu )
• MUACCELİYET ( Kiralananı Süresinden Önce Boşaltan Kiracı Muacceliyet Şartı Nedeniyle Yıllık Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı - Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Süre İçerisindeki Zarardan Sorumlu Olduğu )
• KİRALANANIN SÜRESİNDEN ÖNCE BOŞALTILMASI ( Kiracı Muacceliyet Şartı Nedeniyle Yıllık Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı - Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Süre İçerisindeki Zarardan Sorumlu Olduğu )
• TAHLİYE TALEBİ ( Kira Alacağının Tahsili - Kiralananı Süresinden Önce Boşaltan Kiracı Muacceliyet Şartı Nedeniyle Yıllık Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı/Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Süre İçerisindeki Zarardan Sorumlu Olduğu )
• KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kiralananı Süresinden Önce Boşaltan Kiracı Muacceliyet Şartı Nedeniyle Yıllık Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı - Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Süre İçerisindeki Zarardan Sorumlu Olduğu )
818/m.260
ÖZET : Dava, kira alacağının tahsili ve tahliye talebidir. Aylık kira parasının ödenmemesi halinde yıllık kira bedelinin tamamının muaccel olacağı kararlaştırılmış ise de, kiralananı süresinden önce boşaltan kiracı muaceliyet şartı nedeniyle yıllık kira parasından sorumlu tutulamaz. Kiralananın yeniden kiraya verilebileceği süre içerisindeki zarardan sorumludur.

DAVA : Dava dilekçesinde 10.350,95 YTL kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili ile tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın tahliye istemi yönünden konusu kalmadığından reddine, kira alacağı yönünden kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde, davalı kiracının Temmuz 2007-Mayıs 2008 arası kira bedelinden sorumlu olduğu ileri sürülerek 10.350,95 YTL kira alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine vaki haksız itirazın iptali ile takibin devamı ile %40 icra inkar tazminatının tahsili ile tahliye istenilmiştir.

Davalı, dava konusu yeri 27.11.2007 tarihinde tahliye ettiğini ve davacı kiralayan tarafından yeniden kiraya verildiği nedeniyle davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşmenin 4. maddesinde aylık kira parasının ödenmemesi halinde yıllık kira bedellerinin tamamının "muaceliyet kesbedeceği" kararlaştırılmıştır. Bu hüküm uyarınca yıllık kira bedelinin muaccel olabilmesi, öncelikle kira borcunun varlığına bağlıdır. Zira, sözleşmede muaccel olması öngörülen kira bedelidir. Kira bedeli kiralananın kullanılmasının karşılığı olup, kiralananın süresinden önce boşaltılması halinde kira borcu yerine, sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat borcu doğmaktadır. O bakımdan kiralananı boşaltan kiracı, muaceliyet şartı nedeni ile bir yıllık kira parasından sorumlu tutulamaz. Kiralananın yeniden kiraya verilebileceği süre içerisindeki zarardan, ( daha fazla bir zarar ispat edilmediği takdirde o sürenin kira parası kadar zarardan ) sorumludur.

Davalı kiralananın 27.11.2007 tarihinde davalı kiralananı 27.12.2007 tarihinde boşalttığını, kiraya verildiği tarihten sonraki kira parasından sorumlu olmayacağını savunmaktadır. Davacının bu savunması üzerinde de durularak gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULLMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-11-2009, 10:06   #24
Hukuka Saygı

 
Varsayılan

Bende şunu sorabilir miyim?
Acaba bu davalarda görev,alacağın miktarına göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemelerinin midir? Ayrıca evin tahliyesinin hemen akabinde, kalan kira bedellerinin tümü için dava açılabilir mi, yoksa yeniden kiraya verene dek beklemek ve o zamana kadarki kiraları mı istemek lazımdır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kiracının kiralananı boşaltmadan terk etmesi gogolos Meslektaşların Soruları 11 24-11-2008 11:14
Kira Sözleşmesi Olmadan Tahliye Etmenin En Etkili Yolu ad-hoc Meslektaşların Soruları 12 11-11-2008 12:18
Kira sözleşmesi olmaması nhedeniyle kira tesp. davasında kira başlangıç tarihi sorunu Av. Mehmet Söylemez Meslektaşların Soruları 1 14-11-2007 11:12
gayrimenkulu tahliye etmiş olan kiracının ödenmemiş kira borcu için icra takibi pearl Meslektaşların Soruları 6 03-04-2007 19:01
Kira Başlangıç Tarihi İleri İse Fesih/ Kiracının Kişiliği Tahliye Sebebi Olabilir Mi? gencerx07 Meslektaşların Soruları 4 26-02-2007 17:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06291294 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.