Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Muris muvazaası nedeniyle iptal edilen tapu terekeye dahil edilir mi?

Yanıt
Old 29-04-2014, 10:31   #1
Av.Yücel

 
Varsayılan Muris muvazaası nedeniyle iptal edilen tapu terekeye dahil edilir mi?

Merhaba;

Muris ölümünden yaklaşık 7 sene önce vasiyetname ile bir adet gayrimenkulü gelinine, bir adet gayrimenkul de kızına vasiyet etmiştir.. Yine ölümünden yaklaşık bir yıl önce bir adet gayrimenkulü oğluna tapuda satış göstermek suretiyle devretmiştir. Öncelikle diğer mirasçılar tarafından gelinine bıraktığı gayrimenkul hakkında tenkis davası açılmış, dava devam ederken oğluna satış yaptığı gayrimenkul hakkında " muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil" davası açılmış ve talep doğrultusunda tapu iptali ve tescil gerçekleşmiştir. Muvazaa nedeniyle iptal ve tescil edilen tapu, evvelce açılmış bulunan ve yargılaması halen devam eden tenkis davası sırasında tespiti yapılacak terekeye dahil edilecek midir? Kısacası tenkis nisabına etkisi olacak mıdır?

Şimdiden teşekkür ederim.
Old 29-04-2014, 11:45   #2
sailor1981

 
Varsayılan

Muris muvazaası davasını kimlerin açtığı ve kararın (miras payı oranında iptale ve tescil mi? Terekeye iade şeklinde mi? olduğunu açıklarsanız soruya cevap vermek kolaylaşır diye düşünüyorum.
Old 29-04-2014, 11:47   #3
Av.Yücel

 
Varsayılan

Muris muvazaası davasını açanlar yine tenkis davasını açan saklı paylı mirasçılardır. Karar ise miras payı oranında iptali ve tescili yönündedir.
Old 29-04-2014, 12:17   #4
sailor1981

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO. 1998/1–860
KARAR NO. 1998/894
KARAR TARİHİ. 9.12.1998

> MURİS MUVAZAASI ( Tenkis davası ile ilişkisi )

> TENKİS ( Muris Muvazaasına dayalı iptal davası ile birlikte )

> BEKLETİCİ MESELE ( Muris Muvazaası ve Tenkis Davaları )

> KESİN HÜKÜM ( Muris Muvazaası ve Tenkis Davaları )

> MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Dava Devam Ederken Tenkis Davasının Sonuçlanması )

> TENKİS DAVASI SONUÇLANDIĞINDA MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASININ SÜRMESİ

> TENKİS İLAMININ KESİNLEŞMESİ ( Başka Bir Davada İptal ve Tescil Davasının Sürmesi )

> İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Tenkis İlamının Kesinleşmesi Karşısında Durumu )

743/m.502

818/m.18

ÖZET : 1.Muris muvazaasına dayalı iptal davaları ile tenkis davaları, ileri sürülüş biçimleri, hukuksal esasları, kapsamları, hüküm ve sonuçları bakımından birbirinden tamamen farklı davalardır.

Ancak;
2.Aynı dava içinde kademeli olarak ileri sürülebilirler veya ayrı ayrı da açılabilirler.
3.Davalar ayrı ayrı açıldığında:
a )Muris Muvazaası sebebiyle açılan tapu iptali davası tenkis davası için bekletici mesele oluşturur.
b )Davalara ayrı ayrı bakılır ve önce Tapu İptali davası kabul edilirse tenkis davası konusu kalmadığından red edilmelidir. Önce tenkis davası hakkında karar verilirse bu karar murisin işleminin geçerliliğini onadığı takdirde; kesinleşen bu hüküm işlemin geçersizliğinin iddia edildiği tapu iptali davasının taraflarını da bağlar.

DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Milas Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12/5/1997 gün ve 1995/407 – 416 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 25/9/1997 gün ve 1997/10320 – 11103 sayılı ilamı;

( … Dava, “muris muvazaası” hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Gerçekten, 22/5/1987 tarih, 4/5 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme kararına göre, bu tür davalarda iptal isteği ile birlikte kademeli olarak tenkis talebinde de bulunulabilir. Bunun yanısıra, ayrı bir tenkis davası açılmış ve henüz o dava sonuca bağlanmamış ise, daha kapsamlı olan iptal davası hükme bağlanabilir. Ne var ki; önceden açılmış davada, davacı mirasçıların hakları tenkis hükümlerine göre tanınmış ve buna ilişkin ilamda kesinleştiği takdirde kesinleşen tenkis ilamına rağmen iptale hükmedilmesine yasal olanak yoktur. Somut olayda davacıların açtıkları tenkis davasının eldeki davaya bakılırken sonuçlandırıldığı ve tenkis ilamında kesinleştiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir… ) gerekçesiyle bozularak Dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve Dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Muris muvazaasına dayalı iptal davaları ile tenkis davaları, ileri sürülüş biçimleri, hukuksal esasları, kapsamları, hüküm ve sonuçları bakımından birbirinden tamamen farklı davalardır. Bu iki dava 22.5.1987 tarih 1986/4 esas, 1987/5 karar sayılı İçtihatları Birleştirme kararında belirtildiği üzere aynı dava içerisinde kademeli istek olarak ileri sürülebileceği gibi, ayrı ayrı da açılabilir. Birbirlerinin açılmasını engelleyen bir yasa hükmü bulunmadığından davacılar, bunlardan birini ötekisine tercihen açmaya zorlanamaz. Bu davalardan birinin önceden açılması, açık bir irade beyanı olmadan ötekisinden feragat anlamınada gelmez. Biri hakkında verilen hüküm ötekisi hakkında kesin hüküm oluşturmaz. Bu iki dava arasında derdestlik itirazı dinlenemez.

Ancak, bu iki davanın birbirleri ile yakın ilişkilerinin bulunduğu hüküm ve sonuçları bakımından birbirlerini etkiledikleri de kuşkusuzdur. Bu yakın ilişki ve etkinin doğal sonucu olarak ayrı davalar söz konusu ise daha kapsamlı muvazaa davası olumlu sonuçlandığı takdirde tenkis davasının konusu kalmayacağından tenkis davası için bekletici sorun sayılmakta kademeli biçimde tek davada yer almaları halinde önce muvazaaya dayalı istek yönünden araştırma yapılıp hüküm kurulmakta bu davanın kanıtlanamaması durumunda tenkis hükümlerine göre dava çözüme kavuşturulmaktadır.

Öte yandan tenkis davaları geçerli temliki tasarruflar, muvazaa davaları ise temelde geçersiz tasarruflar hakkında açıldığından tenkis davasında sözleşmenin geçerli olduğu olgusu kabul edilmiş ve verilen hüküm kesinleşmişse, aynı taraflar arasında görülen muvazaa davasında bu olgunun tarafları bağlayacağı ve temliki tasarrufun geçersizliğinin artık ileri sürülemeyeceği gerek uygulamada gerekse bilimsel alanda ortaklaşa kabul edilmektedir.

Somut olayda ise önce tenkis davası açılmış aynı taraflar arasında, aynı taşınmaz hakkında daha sonra açılan muvazaa davası görülmekte iken temliki tasarrufun geçerliliği kabul edilmek suretiyle tenkise hükmedilmiş temyiz itirazı üzerine “murisin davalı tarafından bakılıp gözetildiği, minnet duygusu altında temlikte bulunduğu, miras yoluyla kendisine intikal eden taşınmazları da davacılara verdiği, mahfuz hisseyi ihlal kastının bulunmadığı” gerekçesi ile verilen hüküm bozulmuş bozmaya uyularak verilen davanın reddine ilişkin karar kesinleşmiştir.

Açıklandığı üzere tenkis davasında temliki tasarrufun geçerli olduğu, bozmadan sonra tenkise dahi karar verilemeyeceği kabul edilip dava reddedildiğine göre, kesin hükümle belirlenen bu olgu muvazaa davasında tarafları bağlar. Başka bir anlatımla sözleşmenin geçerli olduğuna ilişkin belirlenen bu olgudan sonra temlik tasarrufun geçersizliği ileri sürülemez.

Hal böyle olunca Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyularak muvazaa davasının reddine karar vermek gerekirken önceki kararda direnilmesi Usul ve Yasa’ya aykırıdır. Bu nedenle Yerel Mahkemenin direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarda gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.
Old 29-04-2014, 12:23   #5
sailor1981

 
Varsayılan

Bana göre hesaba dahil edilmelidir. Zira toplam tereke değeri üzerinden saklı pay hesabı yapılacağından. İptalini sağladığınız taşınmazda hala saklı payı zedeleyen mirasçının miras hissesi bulunduğundan yapılacak tenkis hesabında bu husus dikkate alınacaktır. Kolay gelsin.
Old 29-04-2014, 14:16   #6
Av.Yücel

 
Varsayılan

Üstadım teşekkür ederim ancak bizim olayımız biraz farklı. Sunduğunuz kararlar aynı parsel veya gayrimenkulere ilişkin kararlar. Bizim olayımızda ise önce açılan tenkis davası 1 nolu parsele ilişkin iken ve davalısı vasiyetle mal bırakılan atanmış mirasçı iken muvazaa davası 2 nolu parsele ilişkin ve davalısı yasal mirasçılardan bir tanesidir. Muvazaa davası yukarıda belirttiğim şekilde sonuçlanmıştır. Muvazaa sebebiyle iptal edilen taşınmaz başka bir gayrimenkul için açılan tenkis davasında tereke ve dolayısı ile tenkis hesabına dahil edilir mi?
Old 29-04-2014, 16:00   #7
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Yücel
Merhaba;

Muris ölümünden yaklaşık 7 sene önce vasiyetname ile bir adet gayrimenkulü gelinine, bir adet gayrimenkul de kızına vasiyet etmiştir.. Yine ölümünden yaklaşık bir yıl önce bir adet gayrimenkulü oğluna tapuda satış göstermek suretiyle devretmiştir. Öncelikle diğer mirasçılar tarafından gelinine bıraktığı gayrimenkul hakkında tenkis davası açılmış, dava devam ederken oğluna satış yaptığı gayrimenkul hakkında " muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil" davası açılmış ve talep doğrultusunda tapu iptali ve tescil gerçekleşmiştir. Muvazaa nedeniyle iptal ve tescil edilen tapu, evvelce açılmış bulunan ve yargılaması halen devam eden tenkis davası sırasında tespiti yapılacak terekeye dahil edilecek midir? Kısacası tenkis nisabına etkisi olacak mıdır?

Şimdiden teşekkür ederim.

Elbette dahil olacak ve tenkis hesabında, göz önüne alınacaktır. Çünkü, murisin sağlığında yaptığı satış işlemi, iptâl edilerek ortadan kaldırılmıştır. Kolay gelsin...
Old 30-05-2015, 15:29   #9
sailor1981

 
Varsayılan

Vasiyetnamenin iptali, muris muvazaası olmazsa tenkis davası birleştirilmiş ise önce vasiyetnamenin iptali hakkında karar verilmesi gerekmez mi? Zira TENKİS hesabı ona göre yapılacaktır.Soruma cevap emsal karar arıyorum.Yine terditli davamızda harç durumu nasıl tayin edilecektir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil dilekgulsen Meslektaşların Soruları 14 03-02-2016 13:25
Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil-tenkis? merturk84 Meslektaşların Soruları 11 26-11-2014 23:08
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Yargıtay Kararı AV.TAMEL Meslektaşların Soruları 1 17-02-2014 09:42
Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali Hatice Fulya Meslektaşların Soruları 2 19-03-2012 11:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04460692 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.