Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Azil halinde ilam vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti

Yanıt
Old 27-11-2018, 15:17   #1
Av. Fatma B

 
Varsayılan Azil halinde ilam vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti

İyi çalışmalar,
Bir dosyada davayı avukat olarak takip ettim, kazandık ve asıl alacak ile birlikte bir miktar mahkeme vekalet ücretine hak kazandık,ilamlı icra yaptım, dosya yargıtaya gitti, davalı yan tehiri icra sundu, 1-2 yıl geçti müvekkiller beni azletti ve yeni bir avukata vekalet verdiler. İcra dosyası talep açarak mahkeme vekalet ücretinin ve icra vekalet ücretinin tarafıma ait olduğu ödeme yaparken bu kalemlerin saklı tutulmasını istedim.
İcra müdürü, mahkeme kararında adınız yazsa dai azil edildiğiniz için sizin bu dosya ile hiçbir ilişiğiniz kalmadı, hiçbirşey alamazsınız diyerek talebimi reddetti, şikayete gitmemi istedi.
Ben ilamlı icrayı açtıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra azledildim.
Bu halde karşı vekalet ve icra vekalet ücretini alabiliyorum diye biliyorum. Tecrübeleriniz ile Yargıtay kararı var ise lütfen paylaşır mısınız?
Old 27-11-2018, 16:05   #2
akrd61

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Fatma B
İyi çalışmalar,
Bir dosyada davayı avukat olarak takip ettim, kazandık ve asıl alacak ile birlikte bir miktar mahkeme vekalet ücretine hak kazandık,ilamlı icra yaptım, dosya yargıtaya gitti, davalı yan tehiri icra sundu, 1-2 yıl geçti müvekkiller beni azletti ve yeni bir avukata vekalet verdiler. İcra dosyası talep açarak mahkeme vekalet ücretinin ve icra vekalet ücretinin tarafıma ait olduğu ödeme yaparken bu kalemlerin saklı tutulmasını istedim.
İcra müdürü, mahkeme kararında adınız yazsa dai azil edildiğiniz için sizin bu dosya ile hiçbir ilişiğiniz kalmadı, hiçbirşey alamazsınız diyerek talebimi reddetti, şikayete gitmemi istedi.
Ben ilamlı icrayı açtıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra azledildim.
Bu halde karşı vekalet ve icra vekalet ücretini alabiliyorum diye biliyorum. Tecrübeleriniz ile Yargıtay kararı var ise lütfen paylaşır mısınız?

Değerli meslektaşım şöyle bir karar buldum umarım yardımcı olur.

Alıntı:
Yazan kararara.com
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/24191
KARAR: 2013/25404

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalının avukatı olarak dava ve icra dosyalarını takip ederken, 25.1.2006 tarihinde haksız olarak azledildiğini, bu durumda gerek sözleşmeden doğan gerekse karşı taraf vekalet ücretlerinin ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000,00 TL ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, azlin haksız olduğu, davacı avukatın vekalet ücretine hak kazandığı kabul edilmekle birlikte, azil nedeniyle davacının tasarruf ettiği emek ve zamanını başka işler için kullanıp gelir temin edebileceği belirtilerek, davacının hak ettiği toplam 3.691,20 TL ücret alacağından, indirim yapılmak suretiyle, davanın kısmen kabulüne, 3.000,00 TL ücret alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, vekalet ücret alacağının tahsili istemine ilişkin olup, Avukatlık Yasasının 174/2. maddesinde, haksız azil halinde ücretin tamamının ödeneceği öngörülmüştür. Mahkemece azlin haksız olduğu kabul edildiğine göre, ücret alacağının tümünün ödetilmesine karar verilmesi gerekirken, davacının hak ettiği ücretten indirim yapılmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2- Davacı, gerek müvekkilin asile ödemesi gerekli olan, gerekse karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin tahsili için eldeki davayı açmıştır. Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmüne göre, karşı tarafa yükletilen vekalet ücreti avukata ait olup, karşı tarafa tahmil edilecek vekalet ücretinin miktarı, dava ve icra takibinin sonuçlanması ile belli olur. Vekil edenin avukatına ödeme borcu da, bunun karşı taraftan tahsil edildiği anda doğar. Henüz karşı taraftan vekalet ücreti alacağını tahsil etmemiş olan müvekkilden, avukat bu ücret alacağını isteyemez. Ancak kural böyle olmakla birlikte bu kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmamalı, Avukatlık Kanununun 164/son maddesine işlerlik kazandıracak şekilde her olayın özelliğine, durum ve şartlarına göre değerlendirme yapılmalı, özellikle MK’nun 2. maddesinde belirtilen hakkın kötüye kullanılmasına, dürüstlük kurallarının ihlaline izin verilmemeli, gerektiğinde müvekkilin bu alacağını karşı taraftan tahsil etmiş olduğu da kabul edilmelidir.

Somut olayda davacının, vekalet görevini ifa ederken davalı tarafından haksız olarak azledildiği anlaşılmakta olup, davacı haksız azil nedeniyle karşı taraf vekalet ücretinden de mahrum kalmıştır. Bu nedenle davacı avukatın, Avukatlık Kanununun 164/son maddesinde düzenlenen karşı taraf vekalet ücretine de hak kazandığının kabulü gerekir. Davada akdi vekalet ücretinin yanında, mahrum kalınan karşı taraf vekalet ücreti de talep edildiğine göre, mahkemece Avukatlık Kanununun 164/son maddesine göre hasma yükletilmesi gereken vekalet ücretinin de tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekirken, sadece akdi vekalet ücreti yönünden hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: 1. Bent gereğince davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, temyiz edilen hükmün 2. bentte açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, 147.93 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 51.50 TL harcın istek halinde davacıya iadesine, 22.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-11-2018, 08:25   #3
Av. Saim İncekaş

 
Varsayılan

Davacı vekalet ücreti ve yaptığı masrafların ödenmediği gerekçesi ile istifa etmiştir. Bu sebeple istifası haklı olup davacı, tahsil edilmese dahi karşı yan vekalet ücretine hak kazanmıştır.* Hal böyle iken, mahkemece karşı yan vekalet ücreti yönünden de kabul kararı verilmesi gerekir. (Esas : 2014/39561, Karar : 2015/33056)
Old 27-11-2020, 20:32   #4
LLM. Avukat Ömer Faruk İlgün

 
Varsayılan

Bu durum haksız azil kabül edilir.
Akdi ve karşı yan vekalet ücretini sizi azleden iş sahibinden isteyebilirsiniz.
Old 01-12-2020, 11:19   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

İcra Müdürünün yaptığı işlem doğrudur ve bu noktada icra dosyasında yapılabilecek bir şey yoktur.
Haksız azil nedeniyle müvekkilinize karşı dava açmanız gerekiyor. Dosyadaki parayı kaçırmak istemiyorsanız. İhtiyati haciz kararı alıp, azledildiğiniz icra dosyasındaki alacağa ihtiyati haciz koyup, asıl takibe geçebilir ve akabinde muhtemelen gelecek itiraza karşı (ilamsız takip olacağı için) itirazın iptali davası açmak suretiyle tahsilatı sağlayabilirsiniz.
İşin sonuçlandığı böyle bir noktada sırf vekili vekalet ücretinden mahrum bırakmak için yapılan azil işleminin haksızlığı açık olup, bu konuda Yargıtay kararları lehinizedir.
Old 15-05-2024, 19:08   #6
avsila

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Fatma B
İyi çalışmalar,
Bir dosyada davayı avukat olarak takip ettim, kazandık ve asıl alacak ile birlikte bir miktar mahkeme vekalet ücretine hak kazandık,ilamlı icra yaptım, dosya yargıtaya gitti, davalı yan tehiri icra sundu, 1-2 yıl geçti müvekkiller beni azletti ve yeni bir avukata vekalet verdiler. İcra dosyası talep açarak mahkeme vekalet ücretinin ve icra vekalet ücretinin tarafıma ait olduğu ödeme yaparken bu kalemlerin saklı tutulmasını istedim.
İcra müdürü, mahkeme kararında adınız yazsa dai azil edildiğiniz için sizin bu dosya ile hiçbir ilişiğiniz kalmadı, hiçbirşey alamazsınız diyerek talebimi reddetti, şikayete gitmemi istedi.
Ben ilamlı icrayı açtıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra azledildim.
Bu halde karşı vekalet ve icra vekalet ücretini alabiliyorum diye biliyorum. Tecrübeleriniz ile Yargıtay kararı var ise lütfen paylaşır mısınız?
Merhabalar üzerinden uzun zaman geçti fakat ben olaya tam tersi bir şekilde yaklaşarak olayın haklı azil olması halinde Yargıtay'a gönderilmiş bir davada ve akabinde kesinleşmesine gerek olmadığından dolayı icra dosyasında (kesinleşmiş bir icra takibi) karşı vekalet ücreti ve akdi vekalet ücretinin ne olacağını merak etmeyim. Yargıtay kesinleşen işler bakımından vekalet ücretinin alınacağını söylemektedir fakat burada kesinleşmeden kasıt nedir? Dava kesinleşmediğinden vekalet ücreti alınamayacak fakat icra takibi kesinleştiğinden alınabilecek midir? Değerli düşüncülerini merak ediyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haksız azil halinde vekalet ücreti, karşı vekalet ücreti talebi için kesinleşme şartı emrahcevik Meslektaşların Soruları 2 10-12-2011 19:02
Azil Halinde Vekalet Ücreti SUCCEED Meslektaşların Soruları 2 22-05-2008 12:35
azil halinde icra vekalet ücreti tahsilatı nasıl olacak? meryem kalay Meslektaşların Soruları 12 14-05-2007 18:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05879402 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.