Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

659 sayılı KHK.'nın 14. Maddesi Anayasa'ya Aykırılığı Sorunu...

Yanıt
Old 20-08-2012, 00:47   #1
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan 659 sayılı KHK.'nın 14. Maddesi Anayasa'ya Aykırılığı Sorunu...

Sayın Meslektaşlarım, 2/11/2011 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanarak yürülüğe giren 659 sayılı KHK. getirdiği birçok düzenleme ile çok tartışıldı. Bunlardan biz hukukçular açısından en önemlisi 14. madde ile getirilen düzenleme oldu kanısındayım.

Bu madde ile kamu görevlisi olarak çalışan ve yasalara göre "avukat" olmayan 657 sayılı kanuna tabi kamu görevlileri "vekil" sayıldı ve adli ve idari davalar ve hatta icra dairelerinde bu kişiler lehine "Avukatlık Ücret Tarifesi" ve ilgili mevzuat kapsamında idare lehine vekalet ücretine hükmedileceği düzenlemesi getirildi. Bu çerçevede verilmiş kararlara özellikle idari yargıda sıkça rastlanılmaya da başlandı.

İdare aleyhine dava açan, hak arayan yurttaşların dava sonucuna göre bu şekilde bir ekstra yüke maruz bırakılması, adalete erişim ve hak arama hürriyeti bağlamında doğru mudur? Kamu görevlilerinin zaten memuriyetleri icabı olan faaliyetleri yapıyorlar diye, bir vekalet ücreti havuzu kurulmak suretiyle gelir sahibi yapılmaları ve bunun finansmanının yurttaşa yükletilmesi doğru mudur?

Bu düzenlemeyi, Anayasal buyruklar, idare ve kamu hukuku esasları, idarenin ajanları ile olan ilişkisinin niteliği ve kamu görevi ile Avukatlık Yasası ve mevzuatı çerçevesinde tartışmaya açmak istedim. Yararlı sonuçlara ulaşacağımızı ümit ediyorum.

Saygılarımla.

659 sayılı KHK.14. madde:

Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı

MADDE 14 (1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir.

(2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir.
a) Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı (…)(1) eşit olarak ödenir.
b) Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge (…)(1) rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.
c) Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.
Old 20-08-2012, 11:40   #2
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan Hukukİ Garabet 14.madde

Ömer Bey;

Bu KHK'nın ilkesi(Madde 3) İdarelerin taraf oldukları davaların, usul ekonomisine uygun olarak, imkânlar ölçüsünde idarelerde istihdam edilen hukuk müşavirleri ve avukatları tarafından takibidir.

MADDE 6 - (1) İdareler, kendi iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde taraf sıfatını haizdir.

(2) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi; hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara aittir.

) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usullere göre muhakemat hizmeti temin edilemeyen hallerde adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere merkez ve taşra birim amirlerine üst yönetici tarafından temsil yetkisi verilebilir. Üst yönetici bu yetkisini hukuk birimi amirine devredebilir.

(4) İdari davalarda; gerekli görülmesi halinde, idarede görevli bir personel, uzmanlığından faydalanılmak üzere idare vekili veya temsilcisi ile birlikte duruşmalara iştirak ettirilebilir.

5) İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına; askeri savcılıklara ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin idare vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.

659 Sayılı KHK 14.Maddesinin gerekçesi ise bu Madde ile, idarelerin taraf olduğu her türlü dava ve icra takibi sonrasında takibin idare lehine sonuçlanması halinde idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle; artık idarelerin davaları ve icra işlemlerini avukatla takip edip etmediğine bakılmaksızın, davaların idarelerin lehine sonuçlanması halinde vekalet ücretine hükmedilmesi öngörülmekte böylece bu konuda davalarını avukatla takip etmeyen idareler aleyhine oluşan aleyhe ve tarafların eşitliğine uygun düşmeyen durum ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca madde ile, tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul de yeniden düzenlenerek netleştirilmektedir.

Yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşıldığı ve sizin de belirttiğiniz gibi sonuç;mahkemeler avukat olmayan kişiler tarafından temsil edilen idare lehine artık Avukatlık Ücreti verecek.Bu düzenleme oldukça hukuki bir garabet.amaç;AVUKATLARCA TEMSİL EDİLMEYEN İDARELERİN ALEYHİNE GELİŞEN BU DURUMA DENGE SAĞLAMAK BENİM ANLADIĞIM KADARI İLE AVUKATLARCA TEMSİL EDİLMEYEN İDARELERİN GÖREVLİLERİNİN VEKALET ÜCRETİ ALMALARINI SAĞLAMAKTIR.

Avukat olmayan kişilerce idarenin temsili halinde vekalet ücreti verilmesine Avukatlık Kanununda engel vardır.

Avukatlık ücreti:

Madde 164 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 10.05.2001 RG NO: 24398 KANUN NO: 4667/77) (KOD 1)
Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 20.01.2004 RG NO: 25352 KANUN NO: 5043/5) (KOD 2) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 20.01.2004 RG NO: 25352 KANUN NO: 5043/5) (KOD 2) Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

Yargı mercilerine karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin miktarı:

Madde 169 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 04.11.1980 RG NO: 17150 KANUN NO: 2329/2) (KOD 1)
Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık üücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.

Mahkemenin verdiği vekalet ücreti AVUKATLIK KANUNDA BELİRTİLEN VEKALET ÜCRETİ'dir.

Mahkemelerin avukatlık kanuna aykırı olarak avukatlarca temsil edilmeyen idareler lehine vekalet ücreti takdir etmesi avukatlık kanuna açıkça aykırıdır.Ayrıca ilgili idarenin hukuk müşavirleri hukuk birimi elemanları avukat olmadıkları halde avukatlık ücreti alarak;yalnızca avukatlara hasredilen bu hakkı khk sayesinde kullanmaktadırlar.İdarenin memurları aracılığı ile dava takibine elbet itirazımız olmaz.Ancak avukat olmayan kişilerin dava ve takiplere katılması halinde avukatlık ücreti takdir edilmesi;Kabul edilemez.Avukatlara ait hakların hukuken elinden alınması niteliğindedir.kanaatindeyim.Temennim 14. maddenin dava konusu olmadan aynı KHK'nın sulh mantığı çerçevesinde geri alınmasını diliyorum
Old 08-04-2013, 13:06   #3
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

İzmir Bölge İdare Mahkemesince söz konusu KHK hükümlerinin iptali istemiyle itiraz yoluyla (ve mükemmel bir itiraz dilekçesi ile) Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Sonucunu burada paylaşacağım.
Saygılar.
Old 21-06-2013, 00:22   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Netice...

Anayasa Mahkemesi'nin 2011/145 Esas (Birleşen dosyalar: 2012/34 E. ve 2012/135 E.) sayılı dosyasında 06.06.2013 tarihli kararı ile:

"659 sayılı KHK'nin 14. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE" karar verilmiştir.

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=489

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
6353 sayılı Kanun'un Geçici 2'nci maddesi Anayasa'ya aykırı mı? Av.Armağan Konyalı Hukuk Sohbetleri 2 17-08-2012 14:48
6100 Sayılı Kanunun 10.Maddesi ile 1086 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin Karşılaştırılması tiryakim Meslektaşların Soruları 15 10-10-2011 23:25
6217 sayılı yasa ile değişik İ.İ.K. 354/son madde hükmü Anayasa'ya aykırı değil mi ? Av.Fatih ALINCA Meslektaşların Soruları 4 06-06-2011 02:55
3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunun 2.Maddesi İle Değişik 42.M. Uygulaması Av.Elif Dinçeroğlu Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 3 10-11-2010 13:45
TCK 168. maddesi ve Anayasa'ya aykırılık sorunu Av.EErdem Hukuk Sohbetleri 1 02-06-2009 16:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03396893 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.