Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kadastro-husumet

Yanıt
Old 17-12-2006, 10:08   #1
avukat1980

 
Varsayılan kadastro-husumet

Orman kadastrosunda orman idaresi mi yoksa orman idaresine izafeten maliye hazinesimi taraf gösterilmeli..cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Old 17-12-2006, 18:33   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar

C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2906
K. 2005/2783
T. 29.9.2005
• KADASTRO DAVALARI ( Lehine Tespit Yapılan Yada Kadastro Komisyonunca Tescile Karar Verilen Kişiler Arasında Görüleceği - Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı )
• TARAF NİTELİĞİ ( Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı - Kadastro Tesbitinden Doğan Dava/Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Kapsamı Dışında Kalan Taşınmaz )
• DAVAYA DAHİL EDİLME ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava/Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Kapsamı Dışında Kalan Taşınmaz - Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı )
• 2/B İŞLEMİNE KONU OLMAYAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava/Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı - Zilyetlikle Kazanılabileceği )
• ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Kapsamı Dışında Kalan Taşınmaz - Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı )
1086/m. 53, 237
3402/m. 12, 14
6831/m. 2/B
ÖZET : Kadastro davaları lehine tespit yapılan yada kadastro komisyonunca tescile karar verilen gerçek yada tüzel kişiler arasında görülür. Davanın gerçek tarafı olmayan tüzel yada gerçek kişinin mahkemece davaya dahil edilmiş olması kendisine taraf niteliğini kazandırmaz. Ayrıca davanın gerçek tarafı olmayan tüzel yada gerçek kişinin karar başlığında taraf olarak gösterilmiş olması ona taraf niteliğini kazandırmayacağı gibi davanın gerçek tarafı olduğu halde karar başlığında gösterilmeyen gerçek yada tüzel kişinin taraf olma niteliği etkilenmez.

Mahkemenin orman idaresinin davaya dahil etmesinde isabet bulunmamaktadır. Kuşkusuz orman idaresi koşullarının varlığı halinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12. maddesi hükmü uyarınca genel mahkemede kesinleşen kadastroya karşı dava açabilir. Hal böyle olunca yerel mahkemece oluşturulan hükmün davanın gerçek tarafı olmayan orman yönetimi aleyhine koşulları usulün 237. maddesi hükmünde belirtilen biçimde kesin hüküm oluşturmayacağı kuşkusuzdur.

Dava ve temyize konu taşınmazın bölgede kadastro tespit gününden önce yapılan ve kesinleşen orman sınırlandırma harita ve tutanağının kapsamı dışında kaldığı bu niteliği ile orman sayılan yerlerden olmadığı, daha sonra bölgede 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 2/B maddesi hükmü uyarınca yapılan yönetimsel işleme de konu olmadığı bir başka deyişle 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 2/B maddesi hükmü uyarınca dava ve temyize konu taşınmazın orman sınırları dışına çıkarılmadığı dosya kapsamıyla saptanmıştır. Hernekadar tesbite dayanak davalı tarafın dayandığı tapu kaydının uygulaması yetersiz ise de dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede yetkili idari merciler tarafından yapılan orman sınırlandırmasıyla ilgili yönetimsel işlemin kesinleştiği günden kadastro tespit gününe kadar taşınmaz üzerinde 20 yılı aşkın süre ile zilyet bulunan ve adına tescile karar verilen zilyet davalı Nuri yararına 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği mahkemece yapılan keşif, uygulama, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir.

DAVA : Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

KARAR : Kadastro sırasında 117 ada 28 parsel sayılı 21657.81 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına ifraz bağış ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı Nuri adına tesbit edilmiştir. Davacı hazine dava konusu taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğunu öne sürerek dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, dava konusu taşınmazın tesbit gibi davalı taraf adına tapuya tesciline karar verilmiş,hüküm davacı hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Kural olarak kadastro davaları lehine tespit yada kadastro komisyonunca tescile karar verilen gerçek yada tüzel kişiler arasında görülür. Bir başka deyişle kadastro davaları hakları çatışanlar arasında görülür. Davaya dahil edildiği saptanan orman idaresinin tespit maliki olmadığı tespite karşı herhangi bir itiraz ve davasının bulunmadığı, hazinenin açtığı davaya usulün 53. ve onu izleyen maddeleri hükmü uyarınca yöntemine uygun biçimde katılmadığı, bu nedenle davanın gerçek tarafı olmadığı dosya içeriğiyle saptanmıştır. Öğretide ve uygulamada kararlılık kazanan görüşlere göre davanın gerçek tarafı olmayan tüzel yada gerçek kişinin mahkemece davaya dahil edilmiş olması kendisine taraf niteliğini kazandırmaz. Öte yandan mahkemece orman idaresi karar başlığında taraf gösterilmemiş isede, kural olarak davanın gerçek tarafı olmayan tüzel yada gerçek kişinin karar başlığında taraf olarak gösterilmiş olması ona taraf niteliği kazandırmayacağı gibi davanın gerçek tarafı olduğu halde karar başlığında gösterilmeyen gerçek yada tüzel kişinin taraf niteliğini etkilemez. Hal böyle olunca mahkemenin orman idaresinin davaya dahil etmesinde isabet bulunmamaktadır. Kuşkusuz orman idaresi koşullarının varlığı halinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12. maddesi hükmü uyarınca genel mahkemede kesinleşen kadastroya karşı dava açabilir. Hal böyle olunca yerel mahkemece oluşturulan hükmün davanın gerçek tarafı olmayan orman yönetimi aleyhine koşulları usulün 237. maddesi hükmünde belirtilen biçimde kesin hüküm oluşturmayacağı kuşkusuzdur. Kural olarak orman sınırlandırmasına tabi tutulan bölgelerde bir yerin orman sayılan yerlerden olup olmadığı sözü edilen yönetimsel işlemin kadastro tesbit gününden önce kesinleşmesi koşuluyla orman sınırlandırma harita ve tutanağının yerine uygulanması yoluyla belli edilir. Dava ve temyize konu 117 ada 28 parsel sayılı taşınmazın bölgede kadastro tespit gününden önce yapılan ve kesinleşen orman sınırlandırma harita ve tutanağının kapsamı dışında kaldığı bu niteliği ile orman sayılan yerlerden olmadığı, daha sonra bölgede 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 2/B maddesi hükmü uyarınca yapılan yönetimsel işleme de konu olmadığı bir başka deyişle 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 2/B maddesi hükmü uyarınca dava ve temyize konu taşınmazın orman sınırları dışına çıkarılmadığı dosya kapsamıyla saptanmıştır. Hernekadar tesbite dayanak davalı tarafın dayandığı tapu kaydının uygulaması yetersiz ise de dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede yetkili idari merciler tarafından yapılan orman sınırlandırmasıyla ilgili yönetimsel işlemin kesinleştiği günden kadastro tespit gününe kadar taşınmaz üzerinde 20 yılı aşkın süre ile zilyet bulunan ve adına tescile karar verilen zilyet davalı Nuri yararına 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği mahkemece yapılan keşif, uygulama, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir.

SONUÇ : Bu nedenler ve hükümde gösterilen diğer gerekçelere göre davacı hazinenin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA,ilam harcı alınmasına yer olmadığına, 29.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 18-12-2006, 00:08   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Soruyu orman kadastrosuna itirazla ilgili 6831 sayılı Orman K.nunun 11. maddesi şöye yanıtlamaktadır.

Madde 11 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/6 md.) (Değişik: 22/5/1987-3373/5 md.)
Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, 10 yıllık süre içerisinde dava açma hakları mahfuzdur.

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır.

Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüdür.

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın hazine adına tapuya tescil olunur.

Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadastro Ve Muvazaadakı İlişki Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 11 13-12-2015 23:28
Kadastro-tapu İptalİ Seher Meslektaşların Soruları 4 16-03-2009 16:46
husumet AV. MUSTAFA ALİ Meslektaşların Soruları 3 25-11-2008 16:00
Kadastro tespitine itiraz Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 30-10-2006 15:09
kadastro sim Meslektaşların Soruları 2 23-03-2006 12:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03916502 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.