Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi

Yanıt
Old 07-01-2010, 16:41   #1
KOÇ

 
Varsayılan ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi

Sayın meslektaşlarım yaralamalı trafik kazası sonucunda asliye hukuk mahkemesinde maddi manevi tazminat istemiyle dava açılmıştır.Söz konusu dava dilekçesinde davalı olarak sigorta şirketi ile aracı kullanan kişi davalı olarak gösterilmiştir.Tensip tutanağı ile de kazaya karışan araçlar üzerine tedbir konulmasına karar verilmiştir.Ruhsat sahibi davalı olmadığı halde aracına ihtiyadi tedbir konulması ne kadar doğrudur?Ayrıca dosya şuan müracaata kalmıştır.İhtiyati tedbire itiraz edecek kişi davalı mıdır yoksa davalı gösterilmediği halde ruhsat sahibi midir?Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler
Old 07-01-2010, 22:52   #2
serhat-27

 
Varsayılan

ruhsat sahibi yazdığınızın aynısını içeren bir dilekçe ile mahkemeden tedbirin kaldırılmasını istemelidir diye düşünüyorum
Old 07-01-2010, 22:57   #3
KOÇ

 
Varsayılan

teşekkür ederim cevabınız için.yalnız davalı olmayan birinin dosyadan talepte bulunması garip geldi açıkçası bana ama mantıklı olanda aslında hakkı kayba ugrayan kişinin talepte bulunması gerekir.Dediğiniz gibi yapmayı düşünüyorum bende.Bakalım ne olacak
Old 08-01-2010, 15:55   #4
Av.M_K

 
Varsayılan

Sayın ,meslektaş
Trafik kanuna göre sizinde bildiğiniz gibi aracı işletenle ,ruhsat sahibi müteselsil sorumludur.Davayı açan şahıs zaten davayı açarken ruhsat sahibinide davaya dahil etmelidirki bunlar zorunlu dava arkadaşlarıdır. Yani sen arabanı kullanması için başkasına veriyorsan sende sorumlusun mutlaka davaya dahil edilmelidir,yoksa yargıtay bozma sebebidir. o yüzden meslektaşımızın görüşü yerindedir.ruhsat sahibide tedbirin kaldırılmasını mahkemeden istemelidir.
Old 08-01-2010, 16:43   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.M_K
Sayın ,meslektaş
Trafik kanuna göre sizinde bildiğiniz gibi aracı işletenle ,ruhsat sahibi müteselsil sorumludur.Davayı açan şahıs zaten davayı açarken ruhsat sahibinide davaya dahil etmelidirki bunlar zorunlu dava arkadaşlarıdır. Yani sen arabanı kullanması için başkasına veriyorsan sende sorumlusun mutlaka davaya dahil edilmelidir,yoksa yargıtay bozma sebebidir. o yüzden meslektaşımızın görüşü yerindedir.ruhsat sahibide tedbirin kaldırılmasını mahkemeden istemelidir.

Bana görüşünüz ilginç geldi. Bir tane Yargıtay kararı sunma imkanınız var mı?
Old 08-01-2010, 17:02   #6
Av.M_K

 
Varsayılan

Sayın Av.Suat ERGİN,
İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu


Madde 85 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/28)
Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/28)
Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/28)
İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine göre kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletici teşebbüs sahibinin sorumlu kılınabilmesi için kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması gerekir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/28)
İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.

T.C. YARGITAY
4.Hukuk Dairesi

Esas: 2009/3997
Karar: 2009/6066
Karar Tarihi: 28.04.2009

ÖZET: Yerel mahkemece, davalı şirketin teşebbüs sahibi olarak kabul edilmesi ve diğer davalılarla birlikte meydana gelen zarardan müteselsilen sorumlu tutulması gerekir.

(2918 S. K. m. 3, 19, 85)

Dava: Davacı Fehmi ve Hatice vekili tarafından, davalı Rıfat ve diğeri aleyhine 25.06.2007 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.06.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Karar: Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, davalı A... Kargo A.Ş. yönünden açılan dava husumet yokluğu nedeniyle reddedilmiş, diğer davalılar yönünden istem kabul edilmiş; karar, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu olayda; davalı Bilal'in kullandığı araç, davacıların çocuğunun yolcu olarak bulunduğu araca arkadan çarpmıştır. Dava konusu kazaya ve sonucunda davacıların çocuğunun ölümüne neden olan araç, trafik sicilinde davalı Rıfat adına kayıtlıdır. Söz konusu aracın sürücüsü, davalı Bilal'dir. Dava dilekçesinde, aracın sürücüsüne, kayıt malikine ve aracın işleteni olarak davalı A... Kargo Anonim Şirketi'ne husumet yöneltilmiştir. Yerel mahkemece, davalı kargo şirketinin işleten sıfatını taşımadığı gerekçesi ile onun hakkında açılan dava husumet nedeniyle reddedilmiştir.

Kural olarak trafik sicilinde araç maliki olan kişi, aracı işletendir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3 ve 19. maddelerine göre trafik kaydı "işleteni" kesin olarak gösteren bir karine değilse de, onun kim olduğunu belirleyen güçlü bir kanıt niteliğindedir. Ancak, trafik kaydına rağmen işletenliğin üçüncü kişi üzerinde bulunmasını engelleyen bir yasa hükmü yoktur.

Dava konusu olaya neden olan bu araç, trafik sicilinde, davalı Rıfat adına kayıtlıdır. Ancak, aracın üzerinde <A... Kargo> ibaresi yazılı olup, kaza, davalı kargo şirketine ait eşyanın taşınması sırasında meydana gelmiştir. Dosya içeriğine ve davalı Rıfat ile davalı kargo şirketi arasında düzenlenen taşıt sözleşmesine göre; kazaya neden olan aracın, kargo şirketinin unvanı altında taşıma yapmak için kullanıldığı, davalı kargo şirketi adına çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu aracın sürücüsü olan davalı Bilal'ın hazırlık soruşturması sırasında verdiği ifadelerden de; kazanın, davalı kargo şirketine ait eşyanın taşınması sırasında meydana geldiği, davalı sürücünün de bu firma adına çalıştığı anlaşılmaktadır. Taşıma işlemleri, aracın gerçek maliki adına değil, tamamen taşıma işlemini yüklenen firma adına yapılmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. maddesine göre; bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur. Şu durumda, yerel mahkemece, davalı şirketin Trafik Kanunu'nun 85. maddesinde belirlenen teşebbüs sahibi olarak kabul edilmesi ve diğer davalılarla birlikte meydana gelen zarardan müteselsilen sorumlu tutulması gerekir. Bu yasal düzenleme karşısında davalı A... Kargo Anonim Şirketi hakkında açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 28.04.2009 gününde oybirliği ile karar verildi

kısmi cevap oldu kusura bakmayın

saygılarımla

saygılarımla
Old 08-01-2010, 17:09   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.M_K
Sayın ,meslektaş
Trafik kanuna göre sizinde bildiğiniz gibi aracı işletenle ,ruhsat sahibi müteselsil sorumludur.Davayı açan şahıs zaten davayı açarken ruhsat sahibinide davaya dahil etmelidirki bunlar zorunlu dava arkadaşlarıdır. Yani sen arabanı kullanması için başkasına veriyorsan sende sorumlusun mutlaka davaya dahil edilmelidir,yoksa yargıtay bozma sebebidir. o yüzden meslektaşımızın görüşü yerindedir.ruhsat sahibide tedbirin kaldırılmasını mahkemeden istemelidir.


Zahmet edip mevzuat ve karar eklediğiniz için teşekkürler. Ancak mesajınızda, kazaya karışan aracın malikinin de davaya dahil edilmsesi gerektiğini ve "zorunlu dava arkadaşı" olduğunu yazdığınız için ve böyle yapılmazsa Yargıtay'ın kararı bozacağını yazdığınız için; araç malikinin zorunlu dava arkadaşı olduğuna dair bir karar sunmanızı istedim.
Old 08-01-2010, 17:35   #8
Av.M_K

 
Varsayılan

aslında tam manasıyla zorunlu dava arkadaşlığı değil ama sonuçta kanun metninde müştereken ve müteselsilen sorumludur diyor bu sebepten sonuçta zararlı çıkacak yinede ruhsat sahibi o zaman burada şu usul açısından davanın ihbarı gerekiyor ,zira davanın sonucu ruhsat sahibinide bağlayacak o zaman mahkeme bunu göze alması gerekir yoksa yargıtay dan döner bu aslında yeni bir içtihat fakat şuan bulamadım özür dilerim

saygılarımla
Old 08-01-2010, 17:49   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.M_K
aslında tam manasıyla zorunlu dava arkadaşlığı değil ama sonuçta kanun metninde müştereken ve müteselsilen sorumludur diyor bu sebepten sonuçta zararlı çıkacak yinede ruhsat sahibi o zaman burada şu usul açısından davanın ihbarı gerekiyor ,zira davanın sonucu ruhsat sahibinide bağlayacak o zaman mahkeme bunu göze alması gerekir yoksa yargıtay dan döner bu aslında yeni bir içtihat fakat şuan bulamadım özür dilerim

saygılarımla

Müşterek ve müteselsil sorumluluk ayrı, zorunlu dava arkadaşlığı ayrıdır. Öyle bir karar bulabileceğinizi sanmıyorum. Son mesajınızda yer alan "davanın ihbarı" hususundaki görüşünüze de katılmıyorum. Ancak yeni bir dava açılarak birleştirme kararı talep edilmelidir.
Old 08-01-2010, 18:19   #10
Av.M_K

 
Varsayılan

Emekli yargıtay hakiminin yazısını aynen yazıyorum
Davalı yanında dava arkadaşlığında birden fazla davalı bulunur ve aleyhlerine birlikte dava açılır.Çıkar birliği içerisinde olan kişilerin ,karşı tarafa verdikleri zarar nedeniyle ihtiyari veya yasal gerekler nedeniyle bu kişilerin aleyhine birlikte dava açılması halidir.Şayet bir zarar birden fazla şahıs tarafından verilmiş ise bunların tümü aleyhinde birlikte dava açılır. Bir trafik kazası ile ilgili tazminat davası veya bir işverenin işçisinin verdiği zarardan dolayı ,zararı yapan kişi ile birlikte o kişinin işvereni ,araç sahibi, alehlerinde birlikte dava açılır.Yine bir iptal tescil davasında davalı olacaklar el birliği halinde malik iseler onlarında alehinde dava hepsi için birlikte açılır. Emekli Y.hakimi Hüseyin ÇELİK SYF 203. Tabiki sizde haklısınız ben zaten sonradan düzelttim. ferdi ve zincirleme sorumluluk ile dava arkadaşlığı farklıdır ama bu durum gördüğünüz gibi farklı , bundan dolayı görüşüme katılmamakta size saygı duyuyorum . Hal böyle olunca takdir sizin

saygılarımla
Old 08-01-2010, 18:21   #11
KOÇ

 
Varsayılan

Açıkcası ruhsat sahibi neden davaya dahil edilmedi,tedbir kararı koyan hakim ruhsattaki ismin farklı olduğunu görmedi mi anlayamadım.Ben ruhsat sahibinin adıyla itiraz dilekçesi sunmayı düşünüyorum bakalım ne karar veilecek.Tüm meslektaşlarıma ilgileri ve cevapları için teşekkürler.
Old 08-01-2010, 18:26   #12
Av.M_K

 
Varsayılan

Sayın Koç
Ruhsat sahibinin vekaletnamesi varmı anlayamadım sizde?
varsa olur aksi takdirde taraf yokluğundan red edilir dava
Old 08-01-2010, 19:03   #13
KOÇ

 
Varsayılan

Sayın Av.M K bende vekaleti yok ama ben itiraz dilekçesi vermesini söyledim ve itiraz dilekçesi yazdım dosyasına sunacak.Aksi bir durumda adıma vekalet çıkartmak istiyorlar.Vekaleti oldugunda fark edecek olan nedir anlayamadım açıkçası.
Old 11-01-2010, 00:55   #14
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

şunu eklemeliyiz: Mahkemeler genellikle, karar kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbiri kaldırmamaktadır. eğer dosya müracaata kalmışsa da yenilenme ihtimali vardır, yenilenmediği takdirde, süresi geçtikten sonra davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve bu karar kesinleştiğinde mahkeme re'sen tedbiri kaldırır.
Tedbiri talep edebileceklere gelince, bu davadaki yanlışlık, ruhsat sahibinin mecburi dava arkadaşı olmasına rağmen davalı olarak gösterilmemiş olmasıdır. Ruhsat sahibi talepte bulunabilir ya da şartları oluşursa, davanın açılmamış sayılması kararının kesinleşmesini bekleyeceksiniz.
Old 11-01-2010, 09:21   #15
KOÇ

 
Varsayılan tesekkurler yanıtınız için

Alıntı:
Yazan avukat.derviş.yıldızoğlu
şunu eklemeliyiz: Mahkemeler genellikle, karar kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbiri kaldırmamaktadır. eğer dosya müracaata kalmışsa da yenilenme ihtimali vardır, yenilenmediği takdirde, süresi geçtikten sonra davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve bu karar kesinleştiğinde mahkeme re'sen tedbiri kaldırır.
Tedbiri talep edebileceklere gelince, bu davadaki yanlışlık, ruhsat sahibinin mecburi dava arkadaşı olmasına rağmen davalı olarak gösterilmemiş olmasıdır. Ruhsat sahibi talepte bulunabilir ya da şartları oluşursa, davanın açılmamış sayılması kararının kesinleşmesini bekleyeceksiniz.

sayın meslektaşım cevabınız için teşekkür ediyorum ruhsat sahibi tarafından bir itiraz dilekçesi sunacağız bakalım sonuç ne olacak.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ihtiyati tedbirin etkisi BORATAN Meslektaşların Soruları 20 16-03-2018 11:53
ihtiyati tedbirin işlevsizliği av.şahin kavukoğlu Hukuk Sohbetleri 8 02-03-2012 12:00
ihtiyati tedbirin haciz karşısındaki durumu avmurat Meslektaşların Soruları 2 18-10-2009 18:56
Ek karar talebi-Tedbirin kaldırılması batuhan Meslektaşların Soruları 4 13-05-2009 14:45
çekte ihtiyati tedbirin 3. şahsa etkisi n_plak Meslektaşların Soruları 1 03-09-2008 10:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10567594 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.