Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Laptopun arızalanması ile tüketicinin hakları

Yanıt
Old 20-02-2008, 13:09   #1
Yusuf ayık

 
Varsayılan Laptopun arızalanması ile tüketicinin hakları

Değerli Meslektaşlarım;
Şahsi dizüsti bilgisayarım 1 sene 10 ay sonra aniden durmuş ve tekrar çalışmamıştır.
Satıcı firma harddiskin arızalandığını/yandığını, harddiski değiştirerek tamir önermektedir. Ben ise TKHK m.4'ten kaynaklanan sözleşmeden dönme ile malın iadesi ve satış bedelinin iadesi için bir ihtarname gönderdim. Garanti süresi içerizinde arızalanan laptopun daha sonra başka arızalar çıkarmayacağını nereden bileyim.Veya neden tamir görmüş bir cihazı kullanayım. Diye düşünüyorum. Başarı şansım nedir? Tamir (harddiskin değişmesini) kabul etmek zorundamıyım?
Harddiskin yanması gizli ayıpmıdır? Özellikle bu konuya çok benzer olan elinde mahkeme veya Yargıtay Kararı olan var mı?
Tüm meslektaşlarıma saygılar sunar ve başarılar dilerim.
Old 20-02-2008, 16:29   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/14507
Karar: 2005/2264
Karar Tarihi: 16.02.2005

ÖZET : Davalının savunmasında bildirdiği gibi koltukların kumaşında davacının kusurundan kaynaklanan yanma olduğuna dair raporda bir arızadan bahsedilmemiştir. Aksine davalının sattığı koltuklarda gizli ayıp olduğu ve davacının davalıya değiştirilmesi talebi ile başvurduğu anlaşılmaktadır. 4077 sayılı kanunun 4/2. maddesinde malın ayıplı çıkması halinde tüketiciye tanınan haklardan davacı ayıpsız misli ile değiştirme hakkını kullandığı ve değiştirme şartları gerçekleştiğinden satıma konu malların ayıpsız misli ile değiştirilmesi gerekir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

(4077 S. K. m. 4)

Dava: Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalıdan Yataş Marka koltuk takımını 14.07.2003 tarihinde satın aldığını, Koltuk takımının kumaş dikişlerinde sökülmelerin ve metal ayaklarında paslanmalar olduğunu, bu ayıpların giderilmesi için davalıya başvurduğunu, ayıpların giderilmediğini, koltuk takımının değiştirilmesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu, lehine karar verildiğini, davalının değiştirmediğini bildirip satın aldığı koltuk takımının ayıpsız yenisi ile değiştirilmesini istemiştir.

Davalı, koltuk takımının metal ayaklarındaki paslanmalarının düzeltildiğini, kumaştaki yanıkların davacının kusuru ile oluştuğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, koltuk takımının metal ayaklarındaki paslanmaların davalı tarafından düzeltilmiş olması sebebiyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, koltuk takımının kenar dikişlerinin sökülmesi nedeniyle takımın yenilenmesi talebinin, basit bir onarımla düzeltilebileceği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, davalıdan 14.07.2003 tarihinde satın aldığı koltuk takımının ayaklarındaki metallerin paslandığı ve kumaş dikişlerinin de sökülmesi üzerine ayıpların giderilmesini davalıdan istediği, giderilmemesi üzerinde 17.09.2003 tarihinde Tüketici sorunları Hakem Heyetine başvurarak satın aldığı eşyaların ayıpsız yenisi ile değiştirilmesini istemiş, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 20.10.2003 tarihli kararı ile tüketici haklı görülerek eşyaların değiştirilmesine karar verilmiş, davalı tarafından eşyaların değiştirilmemesi üzerine davacının bu davayı açtığı anlaşılmıştır. Mahkemece keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda her ne kadar metal ayakların değiştirildiği ve bunlarla ilgili sorunun giderildiği, ancak tüm koltuk takımının kenar fitillerinin dikiş bölümlerinin açılmış olduğu ve orijinal halinin bozulduğu belirtilmiştir. Davalının savunmasında bildirdiği gibi koltukların kumaşında davacının kusurundan kaynaklanan yanma olduğuna dair raporda bir arızadan bahsedilmemiştir. Aksine davalının sattığı koltuklarda gizli ayıp olduğu ve davacının davalıya değiştirilmesi talebi ile başvurduğu anlaşılmaktadır. 4077 sayılı kanunun 4/2. maddesinde malın ayıplı çıkması halinde tüketiciye tanınan haklardan davacı ayıpsız misli ile değiştirme hakkını kullandığı ve değiştirme şartları gerçekleştiğinden satıma konu malların ayıpsız misli ile değiştirilmesi gerekir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 20-02-2008, 16:30   #3
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/12508
Karar: 2005/1188
Karar Tarihi: 01.02.2005

ÖZET : Davacı dava dilekçesinde ayıplı malların satıcıya iadesi ile ödediği bedelin istirdadını istemiştir. Bu durumda davacının açıkça sözleşmeden döndüğü ve sözleşmenin feshini talep ettiği kuşkusuzdur. 4077 sayılı yasanın 4. maddesine göre tüketici, ayıplı mal teslimi halinde bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(4077 S. K. m. 4)

Dava: Taraflar arasındaki ayıplı mal satmak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

Karar: Davacı, davalıdan gümüşlük, yemek masası, ayakkabılık, salon sehpası, 5'li sehpa satın alarak bedeli olan 1.350.000.000 TL'yi ödediğini, 3 ay geçmeden mobilyaların kabarmaya başlaması üzerine davalıya başvurarak, malları iade alıp parasını geri vermesini istediği ve Hakem Heyetinin de lehine karar vermesine rağmen sonuç alamadığını ileri sürerek ayıplı malların davalı satıcı tarafından geri alınarak ödemiş bulunduğu 1.350.000.000 TL'nin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu malları 750.000.000 TL karşılığında davacıya sattığını, satım esnasında mobilyalarda önemsiz kusurların bulunduğunu davacının bilerek satın aldığını, teslimden sonra oluşan ayıpların ücretsiz onarılmasını davacıya teklif ettiğini ancak davacının önceden var olan kusurların da giderilmesini istediği için anlaşamadıklarını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, satıma konu mobilyalarda çekme ve kabarma şeklinde üretim hatası bulunduğu ancak eşyalardaki kusurun boyutunun aktin feshini haklı göstermediği anlaşıldığından kusurlar nedeniyle oluşan değer kaybı olarak belirlenen 100.000.000 TL'nin davalıdan tahsiline karar vermiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında mobilya alım satımı gerçekleştirildiği, satıma konu mobilyalarda kaplama kısmında pres hatasından kaynaklanan kabarma ve çekme kusurlarının bulunduğu, üretim sırasında ahşabın nemli olması nedeniyle sonradan kuruması sonucu çekme oluştuğu, kaplama yapılırken tutkalın eksik veya hatalı sürülmesi ya da kuruduktan sonra kaplamanın yapıştırılması sonucu ayıbın ortaya çıktığı, ayıpların imalat hatası ve gizli ayıp niteliğinde bulunduğu yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlardan anlaşılmaktadır. Davacı dava dilekçesinde ayıplı malların satıcıya iadesi ile ödediği bedelin istirdadını istemiştir. Bu durumda davacının açıkça sözleşmeden döndüğü ve sözleşmenin feshini talep ettiği kuşkusuzdur. 4077 sayılı yasanın 4. maddesine göre tüketici, ayıplı mal teslimi halinde bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Her ne kadar yasada "Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir." Hükmü mevcut ise de somut olayda dava konusu edilen satıma konu eşya mobilya olup her zaman göz önünde bulunan ve umulan faydadan ziyade estetik amaçlı olarak kullanılması hedeflenen bir mal olduğundan tüketicinin ayıplı eşyanın görüntüsüne katlanmasını beklemek doğru değildir. Davacı talebini eşyaların bedeli olarak belirlediğine göre mahkemece tarafların bu yöne ilişkin iddia ve savunmaları doğrultusunda gösterecekleri delilleri değerlendirilmek suretiyle hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken açıklanan yönün gözden kaçırılarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan gerekçelere göre temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 1.2.2005 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 20-02-2008, 16:34   #4
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2002/9489
Karar: 2002/12654
Karar Tarihi: 25.11.2002

ÖZET : Davacı tarafından davalıdan bir bilgisayar satın alınmış, bu bilgisayara davalı tarafından üç yıl süre ile internet hizmeti verileceği de taahhüt edilmiştir. Davacı tarafından satıma konu bilgisayarda herhangi bir arıza ve ayıbın olduğu iddia ve ispat edilmemiş, sadece internet hizmetinin verilmemesi nedeniyle satım akdinin feshi istenilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmede ağırlıklı olan konu bilgisayar satımıdır. Bilgisayarda Tüketici Kanununun 4. maddesinde belirtilen açık veya gizli ayıp olduğu iddia ve ispat edilmediğine göre, yan edim olan internet hizmetinin verilmemesi akdin esaslı unsurlarından olmadığı için davacı sözleşmenin feshini değil, internet hizmetinin verilmediği tarihten itibaren, sözleşmede taahhüt edilen üç yıllık sürenin sonuna kadar böyle bir hizmetin temini için yapılması gerekli olan masrafların bedelini tazminat olarak isteyebilir.

(818 S. K. m. 2) (4077 S. K. m. 4)

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, 13.5.2000 tarihinde davalı şirketten üç yıllık internet aboneliği de içinde olmak üzere bilgisayar satın aldığını, ancak Aralık 2000 tarihinden itibaren internet hizmetinin verilmediğini belirterek bilgisayarın geri alınarak ödediği miktarın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne, bilgisayarın geri alınmasına, davacının davadan önce ve davadan sonra yatırdığı toplam 1.648,75 Doların davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2. Davacı tarafından davalıdan 13.5.2000 tarihinde bir bilgisayar satın alınmış, bu bilgisayara davalı tarafından üç yıl süre ile internet hizmeti verileceği de taahhüt edilmiştir. İnternet hizmetinin Aralık 2000 tarihine kadar verildiği, bundan sonra verilmediği uyuşmazlık konusu değildir. Davacı tarafından satıma konu bilgisayarda herhangi bir arıza ve ayıbın olduğu iddia ve ispat edilmemiş, sadece internet hizmetinin verilmemesi nedeniyle satım akdinin feshi istenilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmede ağırlıklı olan konu bilgisayar satımıdır. Bilgisayarda Tüketici Kanununun 4. maddesinde belirtilen açık veya gizli ayıp olduğu iddia ve ispat edilmediğine göre, yan edim olan internet hizmetinin verilmemesi akdin esaslı unsurlarından olmadığı için davacı sözleşmenin feshini değil, internet hizmetinin verilmediği tarihten itibaren, sözleşmede taahhüt edilen üç yıllık sürenin sonuna kadar böyle bir hizmetin temini için yapılması gerekli olan masrafların bedelini tazminat olarak isteyebilir. Mahkemece bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: 1. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 20-02-2008, 16:56   #5
lawyer_2009

 
Varsayılan

harddiskin bozulmuş olmasını gizli ayıp olarak görmüyorum.çünkü her arızayı gizli ayıp olarak değerlendirirsek tüm elektronik cihazların garanti süresi içinde ne arıza olursa olsun yenisi ile değiştirilmesi gerekcektir ki buda üretici ve satıcı firmaları mağdur edecektir. bence firmanın tamir talebini kabul etmenizi öneririm zira yargı yoluna gitseniz dahi büyük ihtimalle mahkeme tamire hükmedecektir. ayrıca harddisk bilgisayara tümleşik bir parça değildir yani çıkarılıp, yenisinin takılması bilgisaya herhangi bir zarar vermeyeceği gibi bilgisayar tamir olmuş statüsündede olmamaktadır. kendi dizüstü bilgisayarımda arızalanan hard diskimi kendim 1 dk içinde değiştirdim.
Old 20-02-2008, 22:17   #6
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

Sn lawyer3343 e katılmak mümkün değil. Şöyle ki laptopun hard diskinde meydana gelen arıza gizli ayıp niteliğindedir. Zira tüketicinin bunu ilk etapta kontrol ederek farketmesi mümkün değildir. ancak ayıp ortaya çıktıktan sonra tüketici farketme olanağı bulur. bu niteliğiyle ayıbın gizli ayıp olarak değerlendirilecektir. yine tüketici kendisine tanınan seçimlik haklardan tamir hakkını kullanmayıp ürünün iadesi ile bedelinin tazminini isteyebilir.


Kolaylıklar diliyorum
Old 21-02-2008, 10:23   #7
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

tabi dava açılırsa burada kullanımdan kaynaklanan hatalardan ya da kullanım sırasında bulaşan virüslerden dolayı hard diskin zarar gördüğü öne sürülecek olursa bununla ilgili iaddialara da hazırlıklı olmak gerekir diye düşündüm okurken,

kolay gelsin
Old 21-02-2008, 15:01   #8
lawyer_2009

 
Varsayılan

Benim anlatmak istediğim elektronik bir alette herhangi bir arıza meydana geldiğinde bunu hemen gizli ayıp olarak nitelendirmek yanlış olacaktır. bilgisayarda fabrikasyon hatası olarak yanlış takılmış,yanlış çalışan bir parça varsa ve biz bunu daha sonra bir şelilde farketmişşek bunun gizli ayıp olarak görebiliriz fakat bilindiği gibi hardisk aktif olarak kullanılan bilgisayarın bir donanımıdır. sayın yusuf ayık 22 ay süre boyunca bilgisayarı kullanmış durumdadır dolayısıyla arızalanma olasılığı her zaman mevcuttur. benim görüşüme göre ayıplı bir ürün değilde, garanti süresi içinde arızalanmış bir ürün söz konusudur ve arkadaşımızın tamir talebi her zaman saklı kalmaktadır. fakat tabi gizli ayıp olup olmadığı ancak bilirkişi tarafından yapılacak teknik inceleme sonucu anlaşılır.
Old 22-02-2008, 12:06   #9
Yusuf ayık

 
Varsayılan

Sayın lawyer Garanti süresi içerisinde arızalanış ürünün hukuki tarifi nedir? Arıza ya ayıptan kaynaklanır yada kullanıcı hatasından. Ya kullanıcı hatası vardır veyahutta malın 22 aylık ömrü vardır? Hiçkimse 22 ay için bir mal (hizmet) satın almaz. O zaman "garanti"nin anlamı nedir? Garantinin anlamı, bu ürün kullanılmakla en azından 24 ay bozulmayacak olarak anlaşılması gerekir?
Bende harddiskte ne gibi bir kullanıcı hatası yapabileceğim onu bilmiyorum. İnternete girip THS Forumlarına yazı yazmak dışında onuda yapamayacaksak bu bilgisayarlar ne işe yarıyor.
Sayın Lawyer arızalanan ürünlerin gizli ayıplı değil sadece kullanılmakla garanti süresi içerisinde arızalanacağını ve bu durumda da tamir ettirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun yasal dayanağı nedir?
Old 23-02-2008, 01:35   #10
lawyer_2009

 
Varsayılan

sayın yusuf ayık hiç kimse hiç bir ürünün bozulmayacağının,arızalanmayacağının garantisini veremez. garanti sözleşmesi garanti süresi içinde arızalanan ürünün tamiri, tamiri mümkün değilse yenisi ile değişimini garanti altına almaktadır.diğer bir deyişle satıcı ürünü ücretsiz tamir yükümlülüğü altına girmektedir yani garanti süresi içinde bir nevi ürününüzü arızalanmaya karşı arızasının giderilmesini garanti altına almış oluyorsunuz ve garanti süresi içinde tamir talep hakkınız vardır.ama ayıplı ürün çok ayrı birşeydir ayıplı üründe normal şekilde olması gereken üründe tüketicinin farkedeceği veya fark edemeyeceği(gizli ayıp)söz konusudur bu durumda tamir talebi yanında ürünün bedelinin iadesi veya yenisi ile değiştirme haklarınız doğmaktadır.ayıplı bir üründe tüketicinin yapması gerekenlerde ayrıca tüketicin korunması hakkında kanun madde 4 açıklamaktadır. ben ayrıca sizin bilgisayarınızda ayıp vardır demediğim gibi yokturda demiyorum bu ancak teknik bir rapor ile tespit edilebilinir ama harddisk arızasından dolayı bilgisayarın ayıplı ürün olarak kabul edileceğinide sanmıyorum.


Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Madde 0013: Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.
Old 24-02-2008, 21:11   #11
Karaya

 
Varsayılan

Burada seçimlik hakların kullanımı noktasında ayıbın esaslı bir ayıp olmaması da önem teşkil ediyor.Eğer malda ortaya çıkan ayıp, malın kullanılmasını esaslı şekilde engelleyecek bir ayıpsa tüketicinin daha lehine olan seçimlik hak kullanılabilir.Örneğin bir otomobilin hava yastığının, herhangi bir çarpma/kaza hali dışında kendiliğinden açılması esaslı ayıp sayılmazken, motor blokunun çökmesi esaslı ayıp sayılabilir.Seçimlik haklarınızı bana göre bu kıstasları kullanarak kullanın.Gerek Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri gerekse Tüketici Mahkemeleri geneli itibariyle izah ettiğim ayırt edici kıstası kullanıyor.
Old 25-02-2008, 22:29   #12
DerinlikSarhoşu

 
Varsayılan TKHK'nun 13. maddesi

TKHK'nun 13. maddesinin 2. fıkrası:
"Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür."
TKHK'nun 13. maddesinin 3. fıkrası:
"Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur."
Bu hükümlere göre söz konusu olayda öncelikle laptabın tamiri için yetkili servise verilmesi (2. fıkra hükmüne göre), laptap servise verildiği halde ayıbının giderilmemesi halinde sık arızalanması,maldan yararlanma imkanının sürekliliğini kaybetmesi nedenleriyle(bu durumda gizli ayıp da sözkonusu olacağı için) TKHK 4. maddesine göre seçimlik hakları kullanmak söz konusu(3.fıkra hükmü) olacağı düşüncesindeyim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketicinin Seçimlik Hakları hidayet Meslektaşların Soruları 3 08-08-2007 09:38
Tüketicinin Güveni Azaldı ! Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 25-04-2007 16:32
Tüketicinin Hak Arayışı Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 02-11-2006 16:53
Tüketicinin Korunması Hukuku Av. Levent Kıray Hukuk Çalışma Grupları Hakkında 5 05-10-2006 23:25
Gsm Aboneligi Ve Tüketicinin Zor Durumu Av.Özcan Meslektaşların Soruları 1 22-11-2004 10:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06312108 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.