Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

fatura icra takibine itiraz sonucunda itirazın iptali davası mı açmam gerekir

Yanıt
Old 10-01-2008, 12:13   #1
Av.TOLGAA

 
Varsayılan fatura icra takibine itiraz sonucunda itirazın iptali davası mı açmam gerekir

faturalardan oluşan icra takibi yaptım icra takibine borçlu itiraz etti, bunun sonucunda genel mahkemede itirazın iptali davası mı açmam gerekir
Old 10-01-2008, 12:30   #2
sultanahmet

 
Varsayılan

Fatura, itirazın kaldırılması davası açabilme olanağı veren belgelerden omadığı için, genel mahkemelerde itirazın iptali davası açmanız gereklidir.
Old 11-01-2008, 12:35   #3
OZDEMİR

 
Varsayılan

Bu tür durumlarda yani İİK'nun İTM de dava açma hakkını açıkça yazmadığı belgelere sahip olduğumuz durumlarda en doğrusu genel mahkemerde itirazın iptali davası açmaktır.Aksi halde İTM görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verecektir.Gerekli süreleri kaçırmadan davayı genel mahkemede açmalısınız.
Old 17-01-2008, 11:55   #4
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

1 yıllık süre içerisinde itirazın iptali davası açmanız gerekir.
Old 17-01-2008, 13:02   #5
üye19870

 
Varsayılan

Şayet faturaya itiraz yoksa sadece içeriğine itiraz varsa (örneğin; "ödedim" gibi) bu durumda İTM'de de itirazın kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

saygılarımla
Old 17-01-2008, 14:05   #6
ORATOR

 
Varsayılan

İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesi aşağıdadır; MADDE 67 - (Değişik: 538 - 18.2.1965 / m.37) (Değişik 1. fıkra: 4949 - 17.7.2003 / m.15) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. (Değişik 2. fıkra: 3494 - 9.11.1988 / m.1) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkûm edilir.İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.Alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmazsa bir daha ilâmsız takip talebinde bulunamaz. (...) (Madde 67 nin 4. fıkrası, 30.7.2003 tarih ve 25184 sayılı R.G.' de yayımlanan, 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunun 103. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.
Old 17-01-2008, 16:17   #7
tekinasl

 
Varsayılan

Bilindiği gibi faturaların borçluya tebliği gerekmektedir. Tebliğden itibaren 8 gün içinde itiraz yapılmamış ise sağlam şekilde icra takibi yapılabilir. Akabinde gelecek bir itirazı da itirazın iptali davası ile kaldırabilirsiniz. Ancak müvekkiliniz veya siz faturayı borçluya tebliğ etmemişseniz, ticari defterler ile dahi alacağı ispat edemiyorsunuz. Başımıza gelen bir davayı faturayı tebliğ etmememiz nedeniyle kaybetmiş bulunmaktayız. Tüm meslektaşların faturaları tebliğ konusunu dikkate almalarını öneririm.
Old 17-01-2008, 17:59   #8
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Peki borçlu faturaya itiraz etmek isterse,itirazını borçluya mı yapacak?Borçlunun itirazını alacaklı ne şekilde bertaraf edebilecek?

Sayın meslektaşımın sorusuna da gelince,bir yıl içinde itirazın iptalı davası açmalıdır diyorum.Çünkü fatura İİK 68 deki belgelerden kabul görmüyor.Saygılarımla
Old 21-01-2008, 14:07   #9
tekinasl

 
Varsayılan

faturaya borçlu itiraz etmek isterse, 8 gün içinde noter aracılığıyla(ispat açısından)alacaklıya itiraza ilişkin cevap gönderemelidir. İtirazın ardından alacaklı genel mahkemelrede alacak davası açmalıdır. Yapılacak bir takip sonuçsuz kalacaktır.
Old 21-01-2008, 14:24   #10
Av.Günar

 
Varsayılan

Genel mahkemede itirazın iptali davası açmanız gerekiyor.Arkadaşlarımında değindiği gibi,faturaların ibraz edilmiş olması çok önemli benim önceki yıllarda yanında çalıştığım avukat da ibraz edilmemiş faturalarla yaptığı takipte faturlara ve borca itiraz vardı.Ve açtığı itirazın iptali davasını faturalar karşı tarafa tebliğ edilmediği için davayı kaybetmişti.Bu konuda talih UYAR'ın web sitesinde araştırma yaparsanız sanırım faydalı olacaktır.
Old 21-01-2008, 15:28   #11
kimlik

 
Varsayılan

faturayı karşı tarafa noter vs. yolla tebliğ dahiyapmadan direk icra yoluyla ilamsız takip yaptıysanız ve takibe itiraz gelmişse şayet elinizde ticari defter, sözleşme vs. kayıt varsa 1 yıllık süre içinde genel mahkemede itirazın iptali davası açın .
Old 07-04-2008, 13:02   #12
Av.Elif

 
Varsayılan

faturanın 68 anlamında bir belge olup olmadığına ilşkin yargıtay kararlarından örnek koyabilirseniz sevinirim.
Old 07-04-2008, 13:51   #13
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/22397
K. 2007/256
T. 16.1.2007

• TAKİP ( Faturaya Dayalı Olarak Genel Haciz Yolu İle/İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi - Faturanın İİK. Md. 68'de Yazılı Mücerret Borç İkrarı Gösterir Belge Niteliğinde Olmadığı )

• FATURANIN NİTELİĞİ ( Faturaya Dayalı Olarak Genel Haciz Yolu İle Takip/Faturanın İİK. Md. 68'de Yazılı Mücerret Borç İkrarı Gösterir Belge Niteliğinde Olmadığı - İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi )

• İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Faturaya Dayalı Olarak Genel Haciz Yolu İle Takip/Faturanın İİK. Md. 68'de Yazılı Mücerret Borç İkrarı Gösterir Belge Niteliğinde Olmadığı - İsteminin Reddi Gereği )

6762/m. 23
2004/m. 68

ÖZET : Alacaklının sözleşme ve faturaya dayalı olarak genel haciz yolu ile takip yaptığı anlaşılmaktadır. Fatura İİK. 68. maddesinde yazılı mücerret borç ikrarı gösterir belge niteliğinde değildir.

DAVA VE KARAR : Somut olayda alacaklının sözleşme ve faturaya dayalı olarak genel haciz yolu ile takip yaptığı anlaşılmaktadır. Fatura İİK. 68. maddesinde yazılı mücerret borç ikrarı gösterir belge niteliğinde değildir, mahkeme gerekçesinin aksine TTK. nun 23. maddesinde süresinde içeriğine itiraz edilmeyen tarafından faturanın İİK. 68/1. maddesinde sayılacağına ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. Borçlunun fatura içeriği ve takip konusu borçla ilgili hukuki ilişki de kabul edilmediğine göre alacaklının faturaya dayalı olarak itirazın kaldırılmasını istemesi mümkün değildir.

Öte yandan takip dayanağı sözleşme de karşılıklı edimleri içermekte olup kayıtsız şartsız borç ikrarını ihtiva etmemektedir. Tarafların edimlerini yerine getirip getirmediği ve alacağın miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirmekte olup itirazın kaldırılması talep edilemez.

O halde alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup, mahkemece borca itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HVMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 1998/12-564
K. 1998/572
T. 8.7.1998

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takibin Dayanağı Fatura Ödeme Dekontu ve Teminat Mektubu Olduğu ve Borçlu Tarafından da Kabul Edilmediğinden İtirazın Kaldırılması İstenemeyeceği - Yetki Sözleşmesi/Yetki İtirazı )

• SÖZLEŞMEYLE YETKİLİ KILINAN İCRA DAİRESİ ( Başka İcra Dairesinde Açılan Takibe İtirazın Kabulü Gereği - Borçlunun Kabul Etmediği Fatura Ödeme Dekontu ve Teminat Mektubuna Dayanan Takibe İtirazın Kaldırılmasının İstenemeyeceği )

2004/m.68
1086/m.22,23

ÖZET : İİK. 68. maddede itirazın kaldırılması için aranan belgeler arasında fatura ödeme dekontu ve teminat mektubu bulunmadığından alacaklının anılan belgelere dayalı olarak itirazın kaldırılmasını istemeye hakkı bulunmamaktadır.

Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmede yetkili icra dairesi belirtildiğinden borçlunun yetki itirazı da yerindedir.

DAVA : Taraflar arasındaki "itirazın kaldırılması" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Dörtyol İcra Tetkik Mercii'nce davanın kabulüne dair verilen 06.11.1997 tarih ve 1997/49 E., 47 K. sayılı kararın incelenmesi davalı ( borçlu ) vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 22.12.1997 tarih ve 1997/13716-14259 sayılı ilamı ile; ( ... 1- Merci kararının ve bunun taalluk ettiği işin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılması HUMK'nun hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliği ile kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2- Alacaklı takip talepnamesinde alacağın dayanağı olarak fatura ödeme dekontu ve teminat mektubuna dayanmıştır. Dayanak belgeler İİK'nin 68. maddesinde yazılı belge niteliğinde olmadıklarından ve borçlu tarafça borç kabul edilmediğinden alacaklının anılan belgelere dayalı olarak itirazın kaldırılmasını istemeye hakkı bulunmamaktadır. Öte yandan, teminat mektubunun tarafların kabulünde olan ihraç kaydıyla satım sözleşmesinden dolayı verildiği anlaşıldığından sözleşmenin 14. maddesine göre İskenderun İcra Dairelerinin yetkili kılındığından borçlunun yetki itirazı da yerindedir.

Alacaklının itirazın kaldırılması isteminin açıklanan nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle kabulü isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmede yetkili kılınan İcra Dairesi dışında, genel yetkili ( borçlunun ikametgahı ) İcra dairesi'nin de İskenderun İcra Dairesi bulunmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usûl ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı ( borçlu ) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 08.07.1998 tarihinde, oybirliği ile karar verildi.

yarx

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/2096
K. 1998/2752
T. 9.3.1998

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Alacaklı İİK m.68/1'deki Belgelerden Birine Dayanmalıdır )

• FATURALARA DAYANARAK YAPILAN TAKİP ( Fatura Mücerret Borç İkrarını İçermediğinde İtirazı Kaldırmaz )

2004/m.68

ÖZET : Alacaklı İcra İflas Kanununun 68/1. Maddesinde yazılı bir belgeye dayanmadığından, alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi yargılamayı gerektirir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 19.2.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : İİK.nun 68/1. maddesinde talebine itiraz edilen alacaklının takibi imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını mutazammın bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Somut olayda kabul edilen bölümün dışındaki ve itiraz konusu alacak miktarının dayanağı faturalar olup mücerret borç ikrarını içermemektedir. Bir başka deyişle alacaklı İİK.nun 68/1. maddesinde yazılı bir belgeye dayanmadığı için alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirmektedir. O halde itirazın kaldırılması isteminin reddine kaarr verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarda açıklanan nedenle İİK.366 ve HUMK.428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 9.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 07-04-2008, 20:17   #14
Av.Elif

 
Varsayılan

Yüksel hanım kararlar için çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.saygılar...
Old 23-05-2008, 17:05   #15
outlawyer

 
Varsayılan fatura ile itirazın iptali davası

İtirazın iptali davası icra mahkemesinde açıldıysa, miktara göre asliye hukuk veya sulh hukukta açılması gerektiği itirazı yapılabilir mi ?
Old 02-06-2008, 12:01   #16
Av.Sibel Uğuz

 
Varsayılan

evet yapabilirsiniz daha doğrusu zaten itirazın iptali davası miktara göre olmaktadır.Genel hükümler geçerlidir.
Old 07-09-2008, 13:00   #17
AV.POYRAZ

 
Varsayılan

İtİrazin İrtalİ Davasi İcra Mahkemesİnde AÇilamaz Burada İtİrazin Kaldirilmasi Davasi AÇilir. DİlekÇede İtİrazin İptalİ Davasi YazmiŞsaniz Mahkeme Reysen Dİkkate Alir Ve Davayi Red Eder. Sevhen Hata GeÇerlİ DeĞİldİr.
Ayrica Faturalara İlİŞkİn İcra Takİbİ Yapmayin -- Hesap Özetİ Çikarin Buna Dayanarak İcra Takİbİ Yapin . Nedenİ Şudur ;
MÜvekkİlller ÇoĞu Zaman Bİzlerİ YanliŞ Bİlgİlendİrİr Ve Sadece Faturadan Behseder Ve Bİr Bakarsiniz Kİ Taraflar Arasinda Sadece Bu Fatura DeĞİl Daha Onlarca Fatura İlİŞkİsİ VarmiŞ Ve Taraflar Arasinda Carİ ÇaliŞma YapiliyormuŞ. Sİz Faturalari Dayanak GÖsterdİĞİnİzde Sadece Bu Faturalara GÖre Yargilama Yapilir Ama Bİr BakmiŞsiniz Kİ Alacak Var Ama Bu Faturalaradan DeĞİl BaŞka İŞlerden Kaynakli ,bu Gİbİ Durumlar Çok Çikiyor. Ve Carİ Hesap İlİŞkİsİ De Yazmayin ÇÜnkÜ ; TÜrkİyede Carİ Hesap ÇaliŞan Fİrma Sayisi Az ÇaliŞtiĞini Sanan İse Hepsİ. Carİ Hesap İlİŞkİsİ İÇİn Yazili AnlaŞma Ve Noter Vasitasi İle TeyİdleŞmeler Aranir.
MÜvekkİl Sİze BaŞliĞi Carİ Hesap Olan Bİr Hesap DÖkÜmÜ GetrİdİĞİnde Sİz Yazili AnlaŞma Olup OlmadiĞini Sorun Yoksa İcra Takİbİnİn DayanaĞina --- Hesap Ekstresİ,tİcarİ Defterler Ve İlgİlİ TÜm Tİcarİ Kayitlar Yazin--- Bu En GenİŞ Manada DayanaktirÇ ÇÜnkÜ ; Yergitay Çok Dİkkat Edİyor Teknİk Olarak Bakiyor...
Örnek Olar Benİm Bİr Davamda ; Alacakli Taraf Sadece 6 Adet Faturayi Takİbe Koydu Ve Bİz İtİraz Ettİk -- Bu Faturalara İlİŞkİn Borcumuz Yok Dİye-- İtİrazin İptalİ Davasi AÇtilar Sebep Olarak -- Carİ Hesap İlİŞkİsİnİ GÖsterdİler--- Bİz Cevap Verdİk --- İcra Takİbİnİ DayanaĞi 6 Adet Faturadir , Carİ Hesap İlİŞkİsİ DeĞİldİr Ve Taraflar Arasinda Da Carİ Hesap İlİŞkİsİ Yoktur. Dİye Dosya BİlİrkİŞİye Gİttİ Alacakli Taraf Lehİne 60.000 Ytl Çikti Ama Dava Red Oldu. ÇÜnkÜ ; İcra Takİbİnİn DayanaĞi İle İtİrazin İptalİ Davasinin DayanaĞi Farkli... Ve Bu Faturalarin ÖdendİĞİ Ödenmeyen Faturalrin BaŞka Faturalar OlduĞu AnlaŞildi. Bu Sebeple MÜvekkİle Her Zaman GÜvenmeyİn Bİzİ En Çok Onlar Yaniltir.... İyİ ÇaliŞmalar....
Old 15-01-2009, 10:25   #18
whocookchu

 
Varsayılan

Taraflar arasıda yazılı cari hesap sözleşmesi olmadan cari hesaba dayalı icra takibi başlatılması durumunda, yapılan itiraz neticesinde açılan itirazın iptali davasının akıbeti hakkında Yargıtay kararı bulamamaktayım. Bu konuya ilişkin bilgisi olan arkadaşların paylaşması dileğiyle..
Old 03-05-2013, 14:34   #19
H.Mahir FIRAT

 
Varsayılan

Faturayı karşı tarafa tebliğ etmeden icra takibi başlatılmış ve takibe itiraz edilmiş ise bu aşamadan sonra ne yapılmasını önerirsiniz ?
Old 03-05-2013, 15:11   #20
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan H.Mahir FIRAT
Faturayı karşı tarafa tebliğ etmeden icra takibi başlatılmış ve takibe itiraz edilmiş ise bu aşamadan sonra ne yapılmasını önerirsiniz ?

Temel ilişkiye dayalı olarak doğrudan alacak davası da açabilirsiniz.
Old 04-05-2013, 17:58   #21
akrd61

 
Varsayılan Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi-Teminat amaçlı verilen Kambiyo senedi

Değerli meslektaşlar,
A şahsı 20.10.2010 tarihinde Rente A Car firmasına bir araba kiralıyor ve bu aşamada ve Rente A Car sahibi B lehine teminat amaçlı(Ancak bu husus kiralama sözleşmesinde geçiyor mu geçmiyor mu bu nu bilmiyoruz) 6750 tl lik bir kambiyo senedini de keşide diyor ve imzalıyor.Aracın kira süresi bittikten sonra arabayı teslim ediyor ancak ne senedi geri alıyor nede kira ücreti ödediğine dair elinde hiç bir belge yer almıyor.Daha sonra lehine kambiyo senedi düzenlenen kişi bu senedi 3.kişiye ciro ediyor ve bu kişide A karşı iş bu kambiyo senedine istinaden takip başlatıyor,takip kesinleşiyor ve A nın evine haciz gelerek bir kısım eşyaları muhafaza altına alınıyor.Bu aşamada ve izah edilen hususlar karşısında yapıla bilecek bir şey var mıdır ?Aklıma ilk olarak Menfi Tespit Davası geliyor ancak ispat hususunda elimiz de hiçbir belge yok. Bu konuda siz değerli meslektaşlarımın önerileri nelerdir?
Old 08-05-2013, 08:36   #22
AV.POYRAZ

 
Varsayılan

fatura kaşı tarafa tebliğ edilmemiş olsa da icra takibi yapabilirsiniz, itiraz edildiği durumda itirazın iptali davası açmanız gerekmekteir. ancak dikkat edilmesi gereken husus şudur ;
faturanın içeriğini oluşturan olaya yani hizmet karşılığı fatura kesilmiş ise hizmetin yapıladığını mal satılmış ise malın teslim edildiğini ispat etmeniz gerekmektedir. çünkü ; faturadan ziyade faturanın içeriğini oluşturan olayın meydana geldiğini ispat etmenizdir.
mal satmış iseniz teslim irsaliyesi bulunur veya yoksa malın teslimine ilişkin tutanak vs....
netice olarak ; itirazın iptali davası açın ve faturanın dayanağını oluşturan olayın yerine getirildiğini ispatlayın , bağımsız bir alacak davası açmayın çünkü ; itirazın iptali davasıda bir alacak davasıdır... fatura icra takibinden önce karşı tarafa tebliğ edilmediği için icra takibi tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar....
ayrıca davanızda faturayaı karşı tarafa elden teslim ettiğnizi de belirtin....
Old 08-05-2013, 08:43   #23
AV.POYRAZ

 
Varsayılan

rente a car olayı ;
başımızdan sizindkine benzer bir olay geçti ancak bizim olayımızda kiralama bedelini ödediğimize dair belge vardı davayı kazandık ve senetleri aldık...

kiralama bedelini ödediğiniz dair belge yok ise en azından şunu yapabilirsiniz ;
kiralama dönemi ücreti senet miktarından daha az bir miktara denk geliyor ise bunu ileri sürüp az ödeme yaparak kurtulabilirisniz veya ödediğinizin bir kısmını alısınız.

ön ; 1 hafta kiralamışsınız bedeli 1.000,00 tl ama senede 6.000,00 TL yazmışlar . bu takdirde mahkeme bu hususu araştırır. ve bin tl ödemek zorunda kalırsınız.
ayrıca sözleşme sizde yoksa karşı tarafta olduğunu belirtin ve mahkemeye sunması gerekir aksi halde sözleşmeye ilişkin beyanlarınız kabul edilir yeni hmk ispat maddeleri işinize yarar. rent a car ların çalışma sistemi daha doğrusu dolandırma usulleri hep bu şekilde olur . sözleşme imzaltılır senet alınır , bedel ödendikten sonra senet iade edilmez, senedi yıttık, arabada çizik var, geç getridin vs.. yalanlar söylenir.
Old 08-05-2013, 10:12   #24
H.Mahir FIRAT

 
Varsayılan

Bizim olayda sorun şu esasında fatura bir hizmet karşılığı kesiliyor. Hizmet konaklama hizmeti fakat konaklayanlar fatura kesilen şahsın misafirleri kendisi değil, misafirler de yurt dışından gelip gitmişler... bir sözleşme de yapmamışlar aralarında...

Kaldı ki, yukarıda meslektaşlarımızın yazdığı üzere tebliğ etmeden icra takibi yapılırsa ve itirazın iptali davası açılırsa tebliğ edilmediği için ticari defterler ile de ispat edilemiyor.

Bu durumda karşı taraf faturayı tebliğ alıp itiraz ederse bu iş burada bitmiştir sanıyorum.
Old 08-05-2013, 11:48   #25
av.ta

 
Varsayılan

Ya itirazın iptali davası ya da temel ilişkiye dayanarak alacak davası şeklinde genel mahkemelerde dava açılabilir.
Old 09-05-2013, 08:33   #26
AV.POYRAZ

 
Varsayılan

ticari defterlerin lehe delil olabilmes için usulüne uygun utulması yani açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması gerekmektedir. faturaların tebliğ edilmiş olup olmaması ticari defterlerin usulü ile ilgili değildir.
bu sebeple faturanın tebliğ edilmemiş olmasından dolayı davanın red olmaz, ikincisi faturayı tebliğ ettiniz diyelim karşı taraf itiraz etti yine değişen birşey yok. icra dosyasına yapacağı itirazda faturayı aldığı zaman yapacağı itiraz da aynıdır.
yargıtayın üzlerce kararı var : ticari defterlerin incelemeye sunulmaması , ticari defterlein usulüne uygun tutulmaması , faturanın tebliğ edilmemesi , faturanaın elden teslim edilip karşı tarafın defterlerine işlememesi vs... durumlarda dava red olmaz mahkeme dosya içeriğine göre karar vermek zorundadır ve temel ilişkinin ve bu ilişki sebebiyle oluşan alacağın ispatlanmış olup olmaması gerekir........ araştırın yüzlerce karar görürsünüz....
sizin yapmanın gereken konaklayan kişilerin konakladığını ispat etmek ve ardından bu şahısların misafir olarak fatura kesilen kişiye bağlı olduklarını ispat etmektir.

örn: kamera kayıtları , bu şahısları otele getiren taksi . otobüs şöforleri firmaları vs...

sizin olayda ; ticari defterleriniz usulüne uygun olsa da bu kabul için yeterli değildir , ilişkiyi ve alcağın varlığını ispat gerekir ......
Old 26-09-2013, 19:24   #27
omav

 
Varsayılan

aradım ancak bulamadım, cevabı başka bir kısımdaysa lütfen link verir misiniz..

sorum şöyle;
faturaları ödemeyn firmaya karşı ilamsız icra takibi yaptık( ancak carii hesap ilişkii nedeniyle diyerek faturaları icra takibinde konu etmedik-açıklamaya yazmadım)

itirazın iptali davası asliye ticaret mahkemesinde görülecek
netice talep kısmına;

( itirazın i ptali ve inkar tazminatını istedikten sonra )
"kayıtlara alınmayan faturaların borçlunun kayıtlarına alınmasına karar verilmesini"
talep etmek uygun olur mu ? yoksa bu talep reddelir mi

Yargıtay kararı bilen arkadaşımız var mıdır
Şimdiden ilginiz için teşekkürler
Old 26-09-2013, 23:44   #28
Av.Reha

 
Varsayılan

Faturaya dayalı yapılan bir ilamsız takibe itiraz ediliyor.İtiraz dilekçesini alacaklı tebliğ almadan itirazın iptali davası açması davanın reddi veya bozma nedeni midir ?Bu konu ile alakalı Yargıtay kararı var mıdır?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 27-09-2013, 10:40   #29
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lejant
Faturaya dayalı yapılan bir ilamsız takibe itiraz ediliyor.İtiraz dilekçesini alacaklı tebliğ almadan itirazın iptali davası açması davanın reddi veya bozma nedeni midir ?Bu konu ile alakalı Yargıtay kararı var mıdır?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.


İtirazın tebliği sadece dava açma sürenize etkilidir.Yani tebliğden itibaren 1 yıl içinde davanızı açabilir,bunun için tarafınıza tebliğin gelmesini bekleyebilirsiniz.Yada icra dosyası incelemesi ile öğrenme tarihi itibari ile dava açabilirsiniz.Bu nedenle red veya bozma nedeni değildir.Bugüne dek tarafıma tebliğ ile gelmiş itiraz dilekçesi yok denecek kadar azdır.Hep öğrenme tarihi itibari ile açtık davalarımızı.
İcra memurları itiraz dilekçesini alırken genellikle borçludan tebliğ masrafı almayı atlarlar.Bu nedenle itiraz kararı verirken de "masraf alınmadığından ; alacaklı yada vekilinin daireye müracatı ile itirazı öğrenmesine yada masraf verildiğinde tebliğ edilmesine" şeklinde karar almaktadır.
Old 30-09-2013, 12:02   #30
omav

 
Varsayılan

sorum arada kaynadığı için tekrar yazıyorum - kusura bakmayın

aradım ancak bulamadım, cevabı başka bir kısımdaysa lütfen link verir misiniz..

sorum şöyle;
faturaları ödemeyn firmaya karşı ilamsız icra takibi yaptık( ancak carii hesap ilişkii nedeniyle diyerek faturaları icra takibinde konu etmedik-açıklamaya yazmadım)

itirazın iptali davası asliye ticaret mahkemesinde görülecek
netice talep kısmına;

( itirazın i ptali ve inkar tazminatını istedikten sonra )
"kayıtlara alınmayan faturaların borçlunun kayıtlarına alınmasına karar verilmesini"
talep etmek uygun olur mu ? yoksa bu talep reddelir mi

Yargıtay kararı bilen arkadaşımız var mıdır
Şimdiden ilginiz için teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sigortadan Kasko Alacağı Ticari Midir? - Icra Takibine Itirazın Kaldırılması posedo Meslektaşların Soruları 3 13-08-2013 12:59
İlamsız icra takibine itiraz süresi Avukat Nevzat Kaya Meslektaşların Soruları 13 10-06-2011 17:23
itiraz,itirazın iptali,itiraz ile bağlılık Av.mdogan Meslektaşların Soruları 4 11-10-2007 12:45
fatura alacağı ve itirazın iptali KAANKAL Meslektaşların Soruları 2 24-03-2007 16:59
itirazın iptali davasında yetkili icra dairesi av.asen öznur Meslektaşların Soruları 8 25-01-2007 15:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07337689 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.