Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kat karşılığı inşaat sözleşmesinde teslim olgusu

Yanıt
Old 15-11-2007, 15:53   #1
hırs

 
Varsayılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde teslim olgusu

kat karşılığı inşaat sözleşmesinde teslim süresi inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 24 ay olarak belirtilmiştir.Ancak sözleşmenin masraf ve sorumluluklar kısmında iskan ruhsatı harç ve resimlerinin müteahhit tarafından ödeneceği yine
diğer bir madde de yükleniye düşen inşaatların mal sahibi tarafından inşaat tamamen bitip iskan ruhsatı alınınca devredileceği yazılmıştır.Bu durumda teslim olgusu ne zaman gerçekleşir iskan ruhsatı alınınca mı yoksa inşaatlar
fiilen bitip oturmaya hazır hale gelince mi? saygılar
Old 15-11-2007, 16:06   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
15.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/2902
Karar: 2005/1354
Karar Tarihi: 10.03.2005

ÖZET : Davacı yüklenici inşaatı yapıp teslim ettiklerini ileri sürerek 23 numaralı bölüm tapusunun iptali ve adlarına tescilini istemişler, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Yanlar arasında imzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 4. maddesinde arsa maliklerinin dairelerinin yapı kullanma izninin alınması yükleniciler tarafından üstlenilmiştir. Diğer yandan inşaatın %98 oranında tamamlandığı belirlendiğine göre inşaatta hâlâ birtakım noksan ve ayıplı imalatın mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, gerek iskân ruhsatının alınmamış olması ve gerekse ayıplı ve eksik imalatlar nedeniyle teslimin gerçekleştiği kabul edilemez. Sözleşmeye göre tapu devirleri, işin tamamlanıp bitirilmesine bağlı tutulmuştur. Bu nedenlerle mahkemece, iskân ruhsatının alınması için yüklenicilere mehil verilmesi, sonucuna göre bir karar verilmesi gereklidir.

(818 S. K. m. 359, 360)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı karşı davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı ve ( karşı davacı )Hasan ve Hacer'in aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı yüklenici inşaatı yapıp teslim ettiklerini ileri sürerek 23 numaralı bölüm tapusunun iptali ve adlarına tescilini istemişler, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Yanlar arasında imzalanan 25.3.1997 tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 4. maddesinde arsa maliklerinin dairelerinin yapı kullanma izninin alınması yükleniciler tarafından üstlenilmiştir. Diğer yandan inşaatın %98 oranında tamamlandığı belirlendiğine göre inşaatta hâlâ birtakım noksan ve ayıplı imalatın mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, gerek iskân ruhsatının alınmamış olması ve gerekse ayıplı ve eksik imalatlar nedeniyle teslimin gerçekleştiği kabul edilemez. Sözleşmeye göre tapu devirleri, işin tamamlanıp bitirilmesine bağlı tutulmuştur. Bu nedenlerle mahkemece iskân ruhsatının alınması için yüklenicilere mehil verilmesi, mehil zarfında iskân ruhsatı alındığı taktirde arsa sahiplerine ait daireler ile inşaatın ortak yerlerinde arsa sahiplerinin payına düşen eksik ve ayıplı imalatların bedelinin saptanarak arsa sahiplerine ödenmesi şartıyla yükleniciler tarafından açılan tescil davasının kabulüne karar verilmesi, iskân ruhsatı alınmadığı takdirde dairelerden birinin teminat olarak tutulması icap etmekle davanın reddi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın kabulü doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine 2. bent uyarınca hükmün temyiz eden davalı ve ( karşı davacılar )Hasan ve Hacer yararlarına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı ve karşı davacılara geri verilmesine, 10.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Old 15-11-2007, 21:27   #3
Av.Sami Dündar

 
Varsayılan

Yargıtay bu konuda net. Teslimin gerçekleşmesi için iskan ruhsatının alınmasını, ruhsat alınmamış ise, " hukuki ayıp" olarak gördüğü iskan ruhsatı eksikliğinin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Yani sizin olayda, müteahhitler size karşı tapu talebinde bulunurlar ise, (eğer binalarda fiziki başkaca eksiklik yok ise) iskanın alınması karşılığında kendi ediminizi yerine getireceğinizi beyan edebilirsiniz.... Kolay gelsin
Old 16-11-2007, 10:32   #4
ekinheval

 
Varsayılan

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1999/14-232
K. 1999/222
T. 21.4.1999
• İNŞAATIN BİTİRİLMİŞ SAYILMASI İÇİN İSKAN İZNİ ALINMASI MECBURİYETİ ( Yükleniciden Payına Düşen Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin Tescil Talebi )
• İSKAN İZNİ ALINMAMIŞ İNŞAAT ( %100 Tamamlanmış Sayılarak Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişi Adına Tescil Yapılamayacağı )
• YÜKLENİCİDEN PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATIN ALAN KİŞİ ( Tescil Talebi - İnşaatın Bitmiş Sayılması İçin İskan İzni Alınması Mecburiyeti )
• TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ - İNŞAATIN BİTMİŞ SAYILMASININ ŞARTLARI ( Yükleniciden Payına Düşen Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin )
3194/m.31
ÖZET :İnşaatın bitme günü kullanım izni verildiği tarih olarak kabul edilmiştir. Yapı tamamen bittiği takdirde kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten iskan izni alınması mecburidir. Yasa ile bu şekilde yapılan inşaatın ruhsatına uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediğinin tespiti gerektiği öngörülmüştür.
DAVA : Taraflar arasındaki "Tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25/12/1997 gün ve 1996/15-199/800 sayılı kararın incelenmesi davalı Münevver Yüksel vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 1/4/1998 gün ve 1998/1417/2632 sayılı ilamı ile; ( ...Arsa sahibi ile yüklenici arasındaki inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciye bırakılan 14 nolu bağımsız bölümü satın alan davacı; arsa sahibi ve yükleniciyi dava ederek tescil istemiş; "yapının % 100 oranında tamamlanarak iskan edilmiş olduğuna" dair 20/10/1997 tarihli bilirkişi raporuna istinaden davacı adına tescile karar verilmiş, hükmü davalı arsa sahibi temyize getirmiştir.
Her ne kadar yüklenicinin ölümü nedeniyle yarım kalan binayı; mal sahipleri yüklenici adına bedel ödeyerek tamamlamışlar ve inşaat seviyesi yüklenicinin temlik edebileceği düzeye ulaşmış ise de 9/9/1992 tarihli inşaat sözleşmesinde dava konusu bağımsız bölümün de içinde bulunduğu son iki daire teminat olarak bırakılmış, inşaat iskan seviyesine geldiğinde yükleniciye satış yetkisi verilmesi kararlaştırılmıştır. 3194 sayılı İmar Yasasının 31. maddesine göre inşaatın bitme günü kullanım izni verildiği tarih olarak kabul edilmiştir: Yapı tamamen bittiği takdirde kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten iskan izni alınması mecburidir. Yasa ile bu şekilde yapılan inşaatın ruhsatına uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediğinin tespiti gerektiği öngörülmüştür. Yüklenici tarafından henüz gerekli iskan izninin alınmadığı anlaşılmakla davalı arsa sahibinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince arsa sahibinin payına düşen bağımsız bölümlere ait iskan ruhsatının alınıp alınmadığı araştırılması gerekir. Bu yönde araştırma yapılarak uygun sonuç çerçevesinde karar verilmelidir. Özel Dairenin bozma kararına az yukarda açıklanan araştırma yöntemi eklenerek yerel mahkemenin direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalı Münevver Yüksel vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 21/4/1999 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 16-11-2007, 14:13   #5
hırs

 
Varsayılan

peki bu durumda gecikilen süre için sözleşmede belirlenen cezai şart istenebilir mi?
Old 16-11-2007, 14:21   #6
ekinheval

 
Varsayılan

Cezai şart olarak rayiç kira bedelinin istendiği durumlarda fiili olarak şöyle bir uygulama yapılıyor, eğer arsa sahiplerine ait dairelerde oturuluyor ise kira bedeli hesaplanmıyor, boş ise hesaplama yapılıyor. (Not: arsa sahiplerinin davayı çok geç açarak -uzun süre bekledikten sonra-) zararın artışına sebebiyet verip vermediği hususu da savunma konusu yapılabilir)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kat karşılığı inşaat sözleşmesi hırs Meslektaşların Soruları 3 28-03-2011 13:20
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Av.SEVİM ATALAY Meslektaşların Soruları 18 12-02-2010 14:06
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Fevzi Yavuz Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 8 07-06-2008 12:29
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde iskan alma yükümlülüğü B.N Meslektaşların Soruları 4 08-11-2007 18:36
kat karşılığı inşaat szöleşmesi gencerx07 Meslektaşların Soruları 2 10-03-2007 08:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04594707 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.