Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

teminat mektubunun iadesi halinde harç alınır mı?

Yanıt
Old 22-02-2007, 22:40   #1
Emin GÜNEŞ

 
Varsayılan teminat mektubunun iadesi halinde harç alınır mı?

İcra takibi sırasında tehiri icra için dosyaya konulan banka teminat mektubunun iadesi nedeniyle feragat veya tahsil harcı ödenmeli midir? Alacaklı vekili dosyaya açtığı talepte ""tahsilat"tan ya da "feragat"tan söz etmiyor. Sadece teminat mektubunun alacaklı veya vekiline iade edilmesini talep ediyor. İcra müdürü tahsil harcı kesilmeksizin teminat mektubunun iade edilemeyeceğini söylüyor.
492 sayılı yasanın 28/b maddesi icra veznesine yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi halinde tahsil harcının alınacağını amirdir. İcra müdürü teminat nektubunun da para hükmünde olduğunu iddia ediyor. İncelediğimiz yargıtay içtihatlarında tahsilat oranında takibin sona erdiğini yani kısmi ödeme olsa dahi o kısım için takibin sona ereceğini söylüyor. O nedenle de kısmi ödemelerde ödenen kısım üzerinden tahsil harcı alınanacağını belirtiyor. Teminat mektubu paraya çevrilmediği sürece para değil teminat hükmünde olsa gerek. İcra müdürünün mantığını doğru kabul ettiğimizde bir gayrımenkule haciz koyduğumuzda haczin kaldırılmasını istediğimizde de tahsil ve ya feragat harcı alınması gerekmez mi?
Old 22-02-2007, 23:00   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Teminat mektubunun "kesin ve süresizdir" kaydı taşıması gereklidir diye hatırlıyorum. Bunun anlamı; teminat mektubunu, bankaya ibraz ettiğiniz anda paraya tahvil olunmasıdır. Yani alacaklı vekilinin "teminat mektubunun kendisine verilmesi" şeklindeki talebinin anlamı; neticeten paranın ödenmesi yani tahsilattır. Bu halde de icra müdürünün işlemi doğrudur. İcra müdürünün buradaki işlemi, gayrimenkul haczi gibi icrai bir işlemden vazgeçilmesine değil, paranın ödenmesi gibi nihai bir icra işlemine ilişkindir.

Saygılarımla.
Old 23-02-2007, 02:22   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. Emin GÜNEŞ,
Kendi koyduğunuz teminat mektubunu mu geri alıyorsunuz? (tehiri icra isteyen siz misiniz? Borçlu mu?) Borçlunun sunduğu teminat mektubunu geri alacaksanız paraya çevirmek dışında ne şekilde bir tasarruf düşünüyorsunuz. Tahsilat ne şekilde olursa olsun tahsilattır. Dolambaçlı yollarla harç ödeme yükümlülüğünün yanından dolanma gibi bir durumu da kanunun himaye etmeyeceğini düşünüyorum.
Kendi sunduğunuz teminat mektubunun iadesini istiyorsanız bence de harç gerekmez. Tehiri İcra talebinden vazgeçme gibi sonuçlara katlanırsınız.
Old 23-02-2007, 05:57   #4
Emin GÜNEŞ

 
Varsayılan

Alacaklı vekili, borçlunun sunmuş olduğu teminat mektubunun kendisine iadesini talep ediyor. harçlar bir bakıma devletin vermiş olduğu hizmetin bedeli değil midir. Takip başlatıldığında devlet başvuru ve belli oranda nisbi harcını almıştır. taraflar haricen anlaştıkları için mektubun iadesini talep ediyorlar. Anlaşma tahsilat takas vb şekilde olabilir. Örneğin olayımızda işçi alacağının ilamlı takibi sonunda işçinin işe iadesi yani sulh ile sonuçlanmıştır. Sonuçta devlet tahsilat yapmamış ödemede de bulunmamıştır.

Örneğin bir dava devam ederken taraflar haricen anlaştılar ve dava müracaata bırakıldı ise "İLAM HARCI" tahsil edilir mi? Sonuçta hüküm kurulmamıştır.
Old 23-02-2007, 10:03   #5
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Bu haczedilen malın yediemin olarak borçluya iadesine benzer bir işlem.İcra takibi devam etmekte,fakat teminat mektubu borçluya iade edilmekte,alacaklının alacağı icra dosyası üzerinde devam etmektedir.Dosyada paraya çevirilmiş bir teminat olmadığına göre tahsilat da yoktur,borç henüz dosyada ödenmemiş gözükmektedir.
Bu durumda nasıl üzerindeki haciz devam ederken muhafaza altına alınan menkul, borçluya yediemin olarak verilirken harç tahsil edilmiyorsa; burada da istenmemesi gerekir diye düşünüyorum.
Old 23-02-2007, 12:58   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Borçlunun sunduğu teminat mektubu alacaklıya veriliyorsa bu ödeme yerine geçen bir işlemdir ve harç gerekir. Tahsil harcının sorumlusu borçludur. Feragat etseniz ve borçlu teminat senedini geri alsa bu sefer de feragat harcı gündeme gelecektir. Teminat mektubunun alınması da icra takibini ileriye götüren bir işlemdir ve devletin verdiği hizmet nedeniyle olmuştur. Bu durum alacaklının haczin kaldırılması talebinden bu yönüyle farklıdır. Sulh de olsa takibi açık tutmaya devam ederek harç ödeme yükümlülüğünden muaf olunamaması gerekir. Harcın yüksek olduğu vs. ayrıca tartışılabilir ama mevcut hukuk kuralları bunu gerektirmektedir ve böyle uygulanması gerekir.
Old 23-02-2007, 13:58   #7
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Teminat Mektubu İbrazının Ödeme Yerine Geçmemesi
Yrg. 12. HD. 23.3.1992 T, 1991/9438 E,1992/3520 K. sayılı içtihadı " icra dosyasına ibraz edilen teminat mektubu ödeme yerine geçmez. Borcun hangi hallerde sona ereceği BK 113 vd. maddelerinde gösterilmiştir. Yargıtaydan tehiri icra kararı alabilmek için İcra Müdürlüğü tarafından münasip bir mehil verebilmenin koşulu olarak banka teminat mektubu ibraz edilmesi, borcu sona erdiren bir neden değildir. Başka bir deyişle İİK nun 36. maddesi gereğince icra müdürrü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu ödeme yerine geçmez. Borç,teminat mektubunun paraya çevirildiği tarih yerine icra dosyasına ibraz edildiği tarihe kadar faiz istenebileceğinin kabulü isabetsizdir.
Old 23-02-2007, 14:20   #8
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Hülya Özdemir,
Eğer ben yanlış anlamadıysam; sizin yanlış anladığınızı düşünüyorum. Burada teminat mektubunu, bizatihi icra dosyasına sunan taraf yani borçlu değil, alacaklı taraf talep etmektedir. Öyleyse; bu işlem, tahsilattır ve harca tabiidir. Ancak borçlu taraf alsaydı; sanırım, bu halde tehir-i icra ile tanınan haklardan vazgeçmesi sonucuna çıkardı durum ve bu haliyle harca tabii bir durum da olmazdı.

Kaldı ki; Sayın Emin Güneş'in "tarafların haricen anlaşmış olmaları nedeniyle harca gerek olmamalı" düşüncesi de doğru değildir. Haricen tahsilat halinde de mevcut aşamaya göre, yarı oranında tahsil harcı yine ödenmektedir.

Saygılarımla.
Old 23-02-2007, 15:25   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Av. Emin Güneş'in ilk mesajından: Sadece teminat mektubunun alacaklı veya vekiline iade edilmesini talep ediyor. İcra müdürü tahsil harcı kesilmeksizin teminat mektubunun iade edilemeyeceğini söylüyor.

Alıntı:
tehiri icra için dosyaya konulan banka teminat mektubunun iadesi

Tehiri icra talebinin borçludan geleceği tartışmasızdır. Dolayısıyla borçlunun dosyaya teminat mektubu ibraz etmiş olduğunu kabul zorunluluğu vardır.

Böyle bir durumda: Alacaklı teminat mektubunun kendisine verilmesini talep edemez. İster harç ödensin ister ödenmesin! Teminat mektubunun paraya çevrilmesi yöntemi bellidir.

İkinci olarak; "harç istenir mi? " sorusuna verilecek cevap şu olabilir: Teminat mektubu paraya çevrilip, alacaklıya ödeme yapılacaksa elbetteki harç alınır. Teminat mektubu Sn. Hülya Hanımın anladığı şekilde: "Borçluya geri verilsin!" talebi ile borçluya iade edilecekse, harç alınmaması gerekir. Ancak; tehiri icra talep eden borçlunun verdiği teminat mektubunun kendisine iadesinin pek akıllıca bir iş olamayacağı veyahut amaca hizmet etmeyeceği ortada olmakla belli ki somut olayda, alacaklı teminat mektubunu bana verin diyor. Bu mümkün değildir. Teminat mektubu koşulları oluşmuş ise icra müdürlüğü tarafından paraya çevrilir ve gerekli harç kesintileri yapılarak alacaklıya ödeme yapılır.
Old 23-02-2007, 15:43   #10
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Alacaklı vekili dosyada mevcut teminat mektubunun tarafına iadesini değil,
-alacağının tahsiline yönelik işlemlerin ifasını ve varsa tahsilatların tarafına ödenmesini talep edebilir ya da
-teminat mektubunun borçluya ( mektubu ibraz edene )iadesini talep edebilir.
Teminat mektubunun kendisine iadesini talep edemez, zira bu talebinde icra takip amacına (tahsilata) yönelik dosyayı ileriye taşıyan bir hukuki yararı yoktur.
Konuyu böyle algıladım ve cevapladım. saygılarımla
Old 23-02-2007, 16:03   #11
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HÜLYA ÖZDEMİR
Bu haczedilen malın yediemin olarak borçluya iadesine benzer bir işlem.İcra takibi devam etmekte,fakat teminat mektubu borçluya iade edilmekte,alacaklının alacağı icra dosyası üzerinde devam etmektedir.Dosyada paraya çevirilmiş bir teminat olmadığına göre tahsilat da yoktur,borç henüz dosyada ödenmemiş gözükmektedir.
Bu durumda nasıl üzerindeki haciz devam ederken muhafaza altına alınan menkul, borçluya yediemin olarak verilirken harç tahsil edilmiyorsa; burada da istenmemesi gerekir diye düşünüyorum.


Alıntı:
Alacaklı vekili dosyada mevcut teminat mektubunun tarafına iadesini değil,
-alacağının tahsiline yönelik işlemlerin ifasını ve varsa tahsilatların tarafına ödenmesini talep edebilir ya da
-teminat mektubunun borçluya ( mektubu ibraz edene )iadesini talep edebilir.
Teminat mektubunun kendisine iadesini talep edemez, zira bu talebinde icra takip amacına (tahsilata) yönelik dosyayı ileriye taşıyan bir hukuki yararı yoktur.
Konuyu böyle algıladım ve cevapladım. saygılarımla


Ben sizin söylediklerini esas aldım.
Old 23-02-2007, 17:17   #12
icra20

 
Varsayılan

Alacaklının açıkça takipten vazgeçtiğine dair beyanı olmadan teminata bağlanan alacağın tahsili, takiben alacağı, garanti altına alan teminat mektubu bunun iadesinin istenmesi işleminin takipten vazgeçme olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı,HİGM.18.10.1993-44396
Not.Pargarafı kitaptan yazdım ancak fotokopi olduğu için yazarın kime ait olduğunu bilmiyorum, Büyük ihtimalle Av.Nizam İpekçinin İcra ve İflas Hukuku ile ilgili kitabından olabilir. Sayfa 96
Old 23-02-2007, 18:15   #13
Av.Zuhat Kaya

 
Varsayılan

Alacaklı vekili teminat mektubunun kendisine iadesini değil ancak koşulları oluşmuşsa paraya çevrilmesini talep edebilir. Şu da varki teminat mektubu ,alacaklının alacağına kavuşmasını temin maksadı ile dosyaya sunulmuş olunduğundan ,alacaklı bu güvenceden her zaman vaz geçebilir.Bu nedenle "teminat mektubunun borçluya iadesine muvafakat ediyorum " şeklinde başvurması ve borçlunun da talebi ile, teminat mektubu borçluya iade edilir.Teminat mektubu "para" değildir.Ayrıca bir paraya çevrilme prosedürüne ihtiyaç vardır.Bu nedenle alacaklının talebi ile ,teminat mektubunun alacaklıya verilmesi söz konusu olamaz ,paraya çevrilmesi istenirse para dosyaya intikal eder ve gerekli harçlar alınır.
Old 23-02-2007, 19:05   #14
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

benım kanaatımce...
tehırı ıcra taleplı olarak temyız edılen dosyada temyıze gıden taraf borcludur...
burada alacaklının temınat mektubunu nakde cevırebılmesı ıcın ıkı sarttan bırısının gerceklesmesı gerekır...
ya yargıtaydan onama gelmesı halı yada ıcra daıresınden borcluya verılen kesın sure ıcınde yargıtaydan kesın mehıl vesıkası getırılmemıs olması durumudur...
eger bu ıkı sarttan bırı varsa alacaklı ıcra daıresınde talep acarak temınat mektubunun nakde cevrılmesını ısteyebılır...
bu durumda ıcra daıresı ılgılı bankaya mektubun nakde cevrılmesı konusunda muzekkere yazar bu muzekkereye temınat fotokopısınıde ekleyerek alacaklı vekılı ılgılı bankaya elden takıp yetkılı olarak goturup ıbraz eder ..
banka bu durumda muzekkereyı aldıgı gun nakte cevırıp ıcra dosyasına yatırmalıdır parayı((aksı halde yetkılısı gorevı ıhmal sucu ıslemıs olur))
alacaklıda pararsını ıcra dosyasına yatan paradan alır yoksa kendısı bızzat mektubu temınata cevıremez..
alacaklı ıcradan para tahsıl ederkende onceden hacız varsa 3.6 yoksa 1.8 oranında ((oranlar konusunda emın degılım))harc oder nıtekım temınat mektubunun paraya cevrılmesındede durum boyledır zıra tahsılat vardır..
......
aksı halde yanı borclu tarafın tehırı ıcradan vazgecıp temınatın kendısıne ıadesını ıstemesı halınde ıse alacaklının muvafakatı olmadan dosyadan mektubu cekemez kanaatındeyım cunku burada oyle yada boyle dosyaya gıren bır para vardır ve alacaklının onayı olmadan bu para borcluya verılemez dusuncesıdeyım...

ıyı calısmalar...
Old 23-02-2007, 19:25   #15
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Av.Ayşe Erolal,

Hepimizin söylediği şeyi, "en anlaşılabilir ve daha da ne eklenebilirdi ki" dedirtecek haliyle belirtmiş. Teşekkürler! Yalnız yazım uslubu dikkat çekici. Şiir çalışmaları var sanırım.

Saygılarımla.
Old 23-02-2007, 19:35   #16
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

hakıkaten pek kotu cıkmıs yazı...
sayın meslektaslarım kusura bakmayınız..
zinhar sıırden anlamam ama yazı stılıne gelınce klavye bozuk galıba ondan
Alıntı:
Yazan Jeanne D'arc
Sayın Av.Ayşe Erolal,

Hepimizin söylediği şeyi, "en anlaşılabilir ve daha da ne eklenebilirdi ki" dedirtecek haliyle belirtmiş. Teşekkürler! Yalnız yazım uslubu dikkat çekici. Şiir çalışmaları var sanırım.

Saygılarımla.


Old 30-12-2010, 16:41   #17
Av.Halil TOKER

 
Varsayılan

Merhabalar;
Peki Alacaklı vekiline borçlu vekili dosya borcunu haricen ödüyor,fakat dosyada teminat mektubu mevcut.Alacaklı vekili dosyaya haricen tahsil beyanında bulunduğunda tahsil harcını %3.96'dan mı öder,yoksa "teminat Mektubunun para ile aynı olması nedeni ile" İcra Müdürünün %7,92'den tahsil harcı alması ve ayrıca Cezaevi Harcı ödenmesini de talep etmesi uygun mudur?

Saygılarımla;
Old 17-11-2014, 12:13   #18
Av.Damla Yürekli

 
Varsayılan

Sayın Toker ile aynı konudan muzdaribim. Yargıtaydan Onama gelmesi üzerine biz alacaklıya Haricen Ödeme yaptık. Alacaklı da dosyaya Haricen tahsil beyanında bulunmuş, dosyada teminat mektubumuz var ancak hiçbir şekilde kaydi yada fiili haciz yok. Teminat mektubunun borçlu vekili olarak tarafımıza iadesini istiyorum İcra Mdürü %4.55 tahsil harcını ve Alacaklının ödemesi gereken %2 Cezaevi harcını tarafımızca ödenmeden mektubun iadesini yapmıyor.

Haciz olmadığı ve haricen tahsil edildiği için %2.27 den harç alınmalı diye düşünüyorum.

Siz sorunu nasıl çözdünüz Şikayet yoluna gitmeyi düşünüyorum.

Saygılarımla.
Old 18-11-2014, 14:13   #19
Av.Halil TOKER

 
Varsayılan

Merhaba;
Biz müvekkilin de talebi üzerine belirttiğiniz her iki kalemi de ödedik,İcra Mahkemesine gitmedik
Old 13-05-2015, 10:46   #20
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Sayın Damla Yürekli aynı konudan bizde muzdaribiz şu anda. Siz sorununuzu nasıl çözdünüz? Bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkürler..
Old 13-05-2015, 11:18   #21
Av.Damla Yürekli

 
Varsayılan Konuyu Hukuk Mahkemesinde çözdük

Sayın meslektaşım muameleyi İcra Hukuk Mahkemesine şikayet ettik Kararın hüküm kısmını yazıyorum:

Tahsil harcı yönünden, davacı borçlu sorumlu olmakla birlikte alınması gereken harç oranının takibin kesinleşmesinden sonra ancak haciz uygulanmadan önce alınması gereken 2,27 olarak uygulanmasına,

Cezaevi harcı yönünden, bu harçtan alacaklı sorumlu olduğundan icra müdürlüğünün kararının iptaline,

bu harçların sorumlularınca ödenmesinden sonra teminat mektubunun iadesine...

Özetle talebimiz olumlu karşılandı 2.27 harç borçludan cezaevi harcı alacaklıdan alınmak üzere teminatın iadesine karar verildi.


İyi çalışmalar diliyorum..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kaybedilen Türk vatandaşlığı ve diğer haklar nasıl geri alınır? av.semire nergiz Meslektaşların Soruları 1 09-02-2007 21:37
kaparo alan emlakçının kiracının gayrimenkulü kiralamaktan vazgeçmesi halinde iadesi. nohut Meslektaşların Soruları 7 26-01-2007 14:35
İhaleye 2 teklif mektubu sunulması,teklif mektubunun zorunlu unsurları taşımaması av.cemile Meslektaşların Soruları 2 11-11-2006 11:37
Harç ve Damga vergisi(Noterlerde) irfan AYDIN Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 11-08-2006 05:48
Davacının Kayıp Olması halinde Humk.96-97 Temelinde Teminat Talebinin Haklılığı Sor. Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 16 13-05-2004 10:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05992007 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.