Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Yanıt
Old 29-08-2006, 20:51   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme
Strasbourg, 28.I.1981
Resmi metindir
BAŞLANGIÇ

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler,

Avrupa Konseyinin amacının, özellikle hukukun üstünlüğüne ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygılı olarak, üyeleri arasında daha sıkı bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğuna inanarak;

Temel hak ve özgürlüklerden herbirinin korunması hususunun otomatik bilgi işleme konu teşkil eden kişisel nitelikteki verilerin sınırlar ötesi akışının yoğunluk kazânması karşısında bilhassa özel yaşama saygı hakkına teşmilinin temenniye şayan olduğunu düşünerek;

Sınırları hesaba katmaksızın, haber alma özgürlüğü lehindeki yükümlülüklerini aynı zamanda teyit ederek;

Özel yaşama saygının ve halklar arasındaki serbest bilgi akımının temel değerler olduğu hususundaki mutabakatın gerekliliğini kabul ederek;

Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır.

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

K o n u ve a m a ç

Bu Sözleşmenin amacı her Akit Devlet ülkesinde, uyruğu veya ikametgahı ne olursa olsun tüm gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin, otomatik bilgi işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarını güvence altına almaktır (Verilerin Korunması).

Madde 2

T a n ı m 1 a r

Bu Sözleşmede geçen:

(a) “Kişisel Nitelikteki Veriler”: Kimliği belirtilen veya belirtilebilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri ifade eder ("İlgili Kişi").

(b) “Otomatik Ficiye”: Otomatik işleme konu teşkil eden bilgilerin tümünü ifade eder.

(c) “Otomatik İşlem”den, tamamı veya bir kısmı otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen verilerin kaydı, bu verilere biyolojik ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanışı, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, çıkarılması veya dağıtılması anlaşılır.

(d) “Fişiye Yöneticisi”: Otomatik fişiyenin nihai hedefinin ne olacağı, hangi kişisel nitelikteki veri kategorilerinin kaydedilmesi gerektiği ve bunlara hangi işlemlerin uygulanacağı hakkında karar verebilecek olan gerçek veya tüzel kişileri, Kamu kuruluşunu, servisini veya ulusal Kanuna göre yetkili olan diğer kuruluşları ifade eder.

Madde-3

U y g u 1 a m a a l a n ı

1- Taraf Devletler, bu Sözleşmeyi Kamu ve Özel Sektörde, kişisel nitelikteki verilerin otomatik işleme tabi tutulması konusunda ve otomatik fişiyeler hakkında uygulamayı taahhüt ederler.

2- Her Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii zamanında veya daha sonra her zaman,Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir beyanla:

(a) Bu Sözleşmeyi, tevdii edilecek listede yer alan kişisel nitelikteki verilerin otomatik işleme tabi tutulduğu bazı fişiye kategorileri hakkında uygulamayacağını bildirebilir. Ancak, Akit Devlet bu listeye kendi iç hukukuna göre verilerin korunmasına ilişkin hükümlere tâbi olan, otomatik fişiye kategorilerini dahil edemez. Buna karşın Akit Devlet, kişisel nitelikteki verilerin otomatik işleme tâbi tutulduğu ek fişiye kategorilerinin, verilerin korunması ile ilgili kendi rejimine tâbi olması halinde, yapacağı yeni bir beyanla sözkonusu listeyi düzeltmek zorundadır;
(b) Bu Sözleşmeyi; topluluklar, dernekler, vakıflar, şirketler ve birlikle, tüzel kişilikten yararlanan veya yararlanmayan ve gerçek kişileri doğrudan veya dolaylı olarak bünyesinde toplayan diğer kuruluşlarla ilgili bilgiler hakkında uygulayacağını;

(c) Bu Sözleşmeyi, otomatik bilgi işlem konusuna girmeyen kişisel nitelikteki veri fişiyeleri hakkında uygulayacağını;

Bildirebilir.

3- Yukarıdaki 2 nci fıkranın b veya c bendi uyarınca yapılan bir beyanla, bu Sözleşmenin uygulama alanını genişleten Her Devlet, sözkonusu beyanda, genişletmenin ancak vereceği listede gösterilen bazı kişisel nitelikteki fişiye kategorilerine uygulanacağını belirtebilir.

4- Yukarıdaki 2 nci fıkranın a bendinde öngörülen bir beyanla kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi işleme tâbi tutulduğu bazı fişiye kategorilerini Sözleşmenin uygulama alanı dışında tutan Akit taraf, bu Sözleşmenin, anılan kategoriler hakkında uygulanmasını, bunları uygulama alanı dışında tutmayan Taraftan isteyemez.

5- Keza, bu maddenin 2. b ve 2. c fıkralarında öngörülen genişletmelerden herhangi birisini yapmayan taraf, Sözleşmenin, bu genişletmeleri yapan taraflar hakkındaki uygulanmasından yararlanamaz.

6- Bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen beyanlar, bunları yapmış olan Devlet bakımından,,bu beyanların imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin verilmesi zamanında yapılması halinde, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte; eğer beyanlar daha sonra yapılmışsa bunların Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alınmasından üç ay sonra hüküm ifade eder.

Bu beyanlar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak bir bildirim ile kısmen veya tamamen geri alınabilir.

Beyanların geri alınması, bildirimin alındığı tarihten üç ay sonra hüküm ifade eder.

II. BÖLÜM

VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

Madde 4

TEMEL İLKELER

T a r a f 1 a r ı n y ü k ü m l ü 1 ü k I e r i

1- Her Akit Taraf, kendi iç hukukunda, bu bölümde yer alan verilerin korunmasına ilişkin ilkelere işlerlik kazandırıcı gerekli önlemleri alır.

2- Bu önlemlerin Akit taraflarca, en geç, ,Sözleşmenin kendileri bakımından yürürlüğe girdiği tarihte alınması zorunludur.

Madde-5

V e r i 1 e r i n n i t e 1 i ğ i

Otomatik bilgi işleme konu teşkil eden kişisel nitelikteki veriler:

(a) Meşru ve yasal yoldan elde edilmeli ve işleme tâbi tutulmalıdır;

(b) Belli ve meşru amaçlar için kaydedilmeli ve bu amaca aykırı şekilde kullanılmamalıdır;

(c) Uygun ve elverişli olmalı ve kaydedildikleri amaca göre aşırı olmamalıdır;

(d) Doğru ve icabında güncel olmalıdır;

(e) İlgili kişilerin kimliklerini belirtecek bir biçim altında ve kaydedildikleri nihai amaç için gerekli görülen süreyi aşmayacak bir süre için muhafaza edilmelidir.

Madde 6

Ö z e 11 i k 1 i v e r i k a t e g o r i 1 e r i

İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırk menşeini, politik düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel nitelikteki verilerle sağlık veya cinsel yaşamla ilgili kişisel nitelikteki veriler ve ceza mahkumiyetleri, otomatik bilgi işlemine tâbi tutulamazlar.

Madde 7

V e r i 1 e r i n g ü v e n 1 i ğ i

Otomatik fişiyelere kaydedilen kişisel nitelikteki verileri korumak için, bunların kazaen veya izinsiz olarak imhasına veya zayi olmasına veya bunların elde edilmesine, değiştirilmesine veya izinsiz olarak dağıtılmasına karşı uygun güvenlik önlemleri alınması zorunludur.Madde-8

İ 1 g i 1 i k i ş i h a k k ı n d a k i

e k g ü v e n c e 1 e r

Herkes:

(a) Kişisel nitelikteki verilerin otomatik işleme tâbi tutulduğu fişiyelerin mevcudiyetini, temel amaçlarını, fişiye yöneticisinin kimliğini ve mutat ikâmetgâhı ile esas müessesesini öğrenmek;

(b) Makul aralıklarla ve süreye bağlı olmaksızın veya aşırı masrafa girmeden kendisi ile ilgili kişisel nitelikteki verilerin otomatik fişiyede bulunup bulunmadığının teyidini yaptırmak ve bu bilgilerin anlaşılır bir biçim altında bildirilmesini sağlamak;

(c) Gerekli olan durumlarda, bu verileri düzelttirmek veya bunların, bu Sözleşmenin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk hükümlerinin ihlali suretiyle işleme tâbi tutulması hallerinde, sözkonusu verileri sildirtmek;

(d) Teyit talebinin veya gerekli durumlarda bu maddenin b ve c fıkralarında öngörülen, bildirim, düzeltme veya silme talebinin yerine getirilmemesi halinde Kanun yoluna başvurma hakkından yararlanmak;

Hakkına sahiptir.

Madde 9

İ s t i s n a 1 a r ve t a k y i t 1 e r

l. Bu maddede belirtilen sınırlar dışında, Sözleşmenin 5, 6 ve 8 inci maddeleri hükümlerine hiçbir istisna getirilemez.

2. Aşağıdaki hallerde, bu Sözleşmenin 5, 6 ve 8 inci maddelerine istisna getirilebilir.

Eğer Akit Taraf Kanununda öngörülen istisna, demokratik bir toplumda:

(a) Devlet güvenlîğinin korunması, Kamu güvenliği, Devletin mâli menfaatleri veya suçların önlenmesi için zorunlu bir önlem teşkil ediyorsa,

(b) İlgili şahsın korunması ve başkasının hak ve özgürlükleri için zorunlu bir önlem teşkil ediyorsa.

3. 8 inci maddenin b, c ve d fıkralarında yer alan hakların kullanılmasına ilişkin takyitler, ilgili şahısların özel yaşamlarına açık bir tecavüz tehlikesi teşkil etmedikçe, istatistiği veya bilimsel amaçlar için kullanılan kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi işleme tâbi tutulması halinde, Kanunda öngörülemez.

Madde 10

Y a p t ı r ı m 1 a r ve K a n u n Y o 11 a r ı

Her Akit Taraf, bu bölümde belirtilen verilerin korunması hakkındaki temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk kurallarının ihlaliyle ilgili uygun yaptırımlâr ve Kanun yolları getirmekle yükümlüdür.

Madde-11

D a h a g e n i ş k o r u m a

Bu bölümde yer alan hükümlerden hiçbirisi, her Akit Devletin, ilgili şahıslara bu Sözleşmede öngörülenden daha fazla koruyucu önlemler bahşetmesi hakkını sınırlayacak veya bu seçeneğini ihlâl edecek şekilde yorumlanamaz.III. BÖLÜM

VERİLERİN SINIRLARÖTESİ AKIMI

Madde 12

K i ş i s e 1 n i t e 1 i k t e k i v e r i 1 e r i n

s ı n ı r 1 a r ö t e s i a k ı m ı ve i ç h u k u k

1. Aşağıdaki hükümler, kullanılan kayıt tutucular hangi türden olursa olsun, otomatik bilgi işleme konu teşkil eden veya böyle bir işleme tabi tutulmak amacıyla toplanan kişisel nitelikteki verilerin ulusal sınırlar arasındaki transferlerinde uygulanır.

2. Hiçbir Taraf Devlet, münhasıran özel yaşamın korunması amacıyla bir Akit ülkeden diğerine, kişisel nitelikteki verilerin sınırlarötesi akımını yasaklayamaz veyâ böyle bir akımı özel müsadeye tâbi tutamaz.

3. Bununla birlikte her Akit Devlet, 2 nci fıkradaki hükümlere:

(a) Akit Taraf mevzuatının, diğer tarafın eşdeğer koruma hükümleri getirmiş bulunması hali ayrık olmak üzere, verilerin veya fişiyelerin niteliği gereği, kişisel nitelikteki bazı veri kategorileri veya bu nitelikteki verilerle ilgili otomatik fişiyeler için özel bir düzenleme öngörmüş olması;

(b) Bir Akit Devlet ülkesinden Akit olmayan diğer bir Devlet ülkesi aracılığıyla transferin gerçekleştirilmesi ve bu transferin bu fıkranın başında sözüedilen taraf Devletin mevzuatına sınır getirmemiş olması;

Hallerinde istisnalar getirebilir.

IV. BÖLÜM

KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA

Madde 13

T a r a f 1 a r a r a s ı n d a k i i ş b i r 1 i ğ I

l. Taraflar, bu Sözleşmeye işlerlik kazandırmak üzere karşılıklı olarak birbirlerine yardımda bulunmayı taahhüt ederler.

2. Bu amaçla,

(a) Taraflardan herbiri bir veya birden fazla merci tayin ederek, bunların isim ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir;

(b) Birden fazla merci tayin eden her Akit Devlet, yukarıdaki bentte yer alan bildirimde, bu mercilerden herbirinin yetkisini belirtir.

3. Taraflardan birisinin tayin ettiği bir merci, diğer taraf Devletin tayin ettiği bir merciin talebi üzerine:

(a) Kendi hukukana ve verilerin korunması hakkındaki idari uygulamaya ilişkin bilgileri verecektir.

(b) Kendi iç hukukuna ve münhasıran özel yaşamın korunması amacına uygun olarak otomatik bilgi işleme konu teşkil eden kişisel nitelikteki veriler ayrık olmak üzere, ülkesinde gerçekleştirilen otomatik işlemlerle ilgili bilgilerin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Madde-14

Y a b a n c ı ü 1 k e 1 e r d e i k â m e t g â h ı o l a n i 1 g i 1 i ş a h ı s 1 a r a y a r d ı ml. Taraflardan herbiri, bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen ilkelere işlerlik kazandıran kendi iç hukukunda öngörülen hakların kullanılması için, yabancı ülkede ikametgahı bulunan tüm şahıslara yardımda bulunur.

2. Eğer böyle bir şahıs diğer bir Akit Devlet ülkesinde ikamet ediyorsa, talebini bu Devletin tayin ettiği mercie yapmak zorundadır.

3. Yardım talebinin, gerekli tüm bilgileri ve özellikle:

(a) Talepte bulunanın isim ve adresiyle onu belirlemeye yarayan tüm hususları,
(b) Talebin yapıldığı kişisel nitelikteki verilerin yer aldığı otomatik fişiyeyi,

(c) Talebin amacını,

İhtiva etmesi zorunludur.

Madde-15

T a y i n e d i 1 e n m e r c i 1 e r c e s a ğ 1 a n a n

y â r d ı m a i 1 i ş k i n g ü v e n c e 1 e r

l. İster yardımın talebi nedeniyle, isterse yardımın talebine cevap dolayısıyla olsun, diğer bir Akit Devletin tayin ettiği merciden bilgi sağlayan bir Akit Devlet mercii, bu bilgileri, talepte belirtilen amaçlar dışında kullanamaz.

2. Taraflardan her biri, tayin edilen merci personelinin

veya bu merci adına hareket eden kişilerin zorunlu oldukları sır saklama veya bilgileri ifşa etmeme yükümlülüklerine riayet edip etmediklerini kontrol edeceklerdir.

3. Hiçbir durumda, tayin edilen merci 14 üncü maddenin 2 nci ' fıkrasına göre yabancı ülkede ikâmet eden ilgili kişinin muvafakatini almadan, kendi insiyatifiyle bu şahıs adına yardım talebinde bulunmaya yetkili kılınmayacaktır.

Madde-16

Y a r d ı m t a 1 e p 1 e r i n i n r e d d i

Bu Sözleşmenin I3 ve 14 üncü maddeleri uyarınca kendisine yardım talebi intikal eden tayin edilmiş merci, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, yardım talebini reddedemez.

Söz konusu merci:

Aşağıdaki durumlarda yardım talebini reddedebilir:

(a) Yapılan talep, verilerin korunması konusunda, bunu yerine getirecek merciin yetkisi dışında kalıyorsa;

(b) Talep, bu Sözleş:ne hükümlerine uygun değilse;

(c) Talebin yerine getirilmesi, bunu yerine getirecek merciin bağlı olduğu Devletin hükümranlığına, güvenliğine veya Kamu düzenine veya bu Devletin yargısına tabi kişilerin temel hak ve özgürlüklerine aykırı ise.

Madde 17

Y a r d ı m g i d e r 1 e r i ve y a y ö n t e m 1 e r i

l. 13 üncü madde uyarınca Taraf Devletlerin mutabık kaldıkları karşılıklı yardım ile, 14 üncü madde gereğince yabancı ülkede ikamet eden ilgili şahıslara yapılan yardım, bilirkişi ve tercüman ücretleri dışında, hiçbir masraf ve harcı gerektirmeyecektir. Bu masraf ve harçlar, yardım talebinde bulunan mercii tayin eden Akit Tarafın uhdesinde kalacaktır.

2. İlgili Şahıs, bir başka Akit Devlet ülkesinde kendi hesabına yaptığı başvurularla ilgili olarak, bu Devletin ülkesinde ikâmet eden kişilerce ödenmesi gereken harç ve masraf dışında, hiçbir harç ve masraf ödemek zorunda olmayacaktır.

3. Yardımla ilgili diğer hususlar ve özellikle yardım şekli ve usulü ile kullanılacak dil konuları, ilgili Taraflar arasında doğrudan doğruya kararlaştırılacaktır.

V. BÖLÜM

DANIŞMA KOMİTESİ

Madde 18

K o m i t e n i n t e ş e k k ü 1 ü

l. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bir danışma komitesi kurulur.

2. Taraflardan her biri, bu komiteye bir asıl ve bir yedek temsilci tayin eder. Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi Üyesi Her Devlet danışma komitesinde kendisini bir gözlemci ile temsil ettirme hakkına sahiptir.

3. Danışma Komitesi, oy birliği ile alınmış bir kararla, Sözleşmeye taraf olmayan ve Avrupa konseyi üyesi bulunmayan her Devleti, oturumlardan birisinde kendisini bir gözlemci ile temsil ettirmesini isteyebilir

Madde-19

K o m i t e n i n i ş 1 e v i

Danışma Komitesi:

(a) Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak veya geliştirmek , amacıyla önerilerde bulunabilir;

(b) 21 nci maddeye uygun olarak, Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir;

(c) 21 nci maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca kendisine sunulan Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin tüm öneriler hakkında görüş bildirir;

(d) Taraflardan birisinin talebi üzerine, bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm sorular hakkında görüş bildirir.

Madde-20

Y ö n t e m

l. Danışma Komitesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır. Komite ilk toplantısını, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen on iki ay içerisinde yapar. Komite, müteakip toplantısını en az iki senede bir yapar ve Akit Taraf temsilcilerinin üçte birinin talebi üzerine her zaman toplanabilir.

2. Danışma Komitesi toplantısı için Akit 'Taraf temsilcilerinin salt çoğunluğu yeterlidir.

3. Danışma Komitesi, her toplantı sonunda, yaptığı çalışmalar ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor sunar.

4. Bu Sözleşme hükümleri ayrık olmak üzere, Danışma Komitesi iç yönetmeliğini kendisi düzenler.

VI. BÖLÜM

DEĞİŞİKLİKLER

Madde-21

D e ğ i ş i k 1 i k 1 e r

l. Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler, taraflardan birisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Danışma Komitesi tarafından önerilebilir.

2. Her değişiklik önerisi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından, Avrupa Konseyi Üyesi Devletlere ve 23 ncü madde hükmü uyarınca Sözleşmeye katılan veya katılmayan, çağrılan, üye olmayan her Devlete bildirilir.

3. Taraflardan birisi veya Bakanlar Komitesi tarafından yapılan her değişiklik önerisi, Bakanlar Komitesine değişiklik hakkında görüş sunan, Danışma Komitesine bildirilir.

4. Bakanlar Komitesi, değişiklik önerisini ve Danışma Komite; sinin sunduğu görüşü inceleyerek, değişikliği onaylayabilir.

5. Bu maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca Bakanlar Komitesi tarafından onaylanan tüm değişiklik metni, kabul için, Taraf Devletlere intikal ettirilir.

6. Bu maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca onaylanan bütün değişiklikler, tüm Taraf Devletlerin değişikliği kabul ettiğini Genel Sekretere bildirmesinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.VII. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Madde-22

Y ü r ü r 1 ü k

l. Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme, onay, kabul veya tasvibe sunulacaktır. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

2. Bu Sözleşme, yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olarak, Avrupa Konseyi Üyesi Beş Devletin, Sözleşmeyle bağlı olduklarına ilişkin muvafakatlerinin bildirildiği tarihten sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

3. Sözleşme ile bağlı olduklarını daha sonra bildiren her üye Devlet için Sözleşme, onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdi edildiği tarihten sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde-23

Ü y e o l m a y a n D e v l e t 1 e r i n K a t ı 1 m a s ı

l. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20 nci maddesinde öngörülen çoğunlukla alınmış bir kararla ve Komitede temsil hakkına sahip Akit Devlet temsilcilerinin oy birliği ile Avrupa Konseyine üye olmayan her Devleti bu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.

2. Katılan her Devlet için Sözleşme, katılma Belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihten sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde-24

Ü 1 k e y e i 1 i ş k i n h ü k ü m l e r

l. Her Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdii sırasında, bu sözleşmenin uygulanacağı ülke veya ülkeleri gösterebilir.2. Her Devlet, daha sonra her zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir beyanla, bu Sözleşmenin uygulanmasını, beyanda belirttiği diğer ülkelere teşmil edebilir. Sözleşme bu ülke bakımından, beyanın Genel Sekretere ulaşmasından sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3. Yukarıdaki iki fıkra gereğince yapılmış olan her beyan, bu beyanda belirtilen tüm ülke ile ilgili olarak, Genel Sekretere yapılacak bir ihbarla geri alınabilir. Geri alma ihbarın Genel Sekretere ulaştığı tarihten sonraki altı aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü hüküm ifade eder.

Madde-25

Ç e k i n c e 1 e r

Bu Sözleşme hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.

Madde-26

F e s i h

l. Taraflardan hiçbiri, her zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine ihbarda bulunarak bu Sözleşmeyi kendisi yönünden feshettiğini bildirebilir.

2. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten sonraki altı aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü hüküm ifade eder.

Madde-27

B i 1 d i r i m 1 e r

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:

(a) Sözleşmenin imza edilişini;

(b) Onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiini;

(c) 22, 23 ve 24 ncü maddeler gereğince bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihleri;

(d) Bu Sözleşmeyle ilgisi bulunan tebliğ veya bildirim hakkındaki tüm öteki işlemleri;

Avrupa Konseyi Üyesi Devletlere ve bu Sözleşmeye katılan her Devlete bildirecektir.

Usulüne göre yetkili kılınmış olan aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivinde saklanacak her iki metinde aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde 28 Ocak 1981' de imzalanmış olup onaylanmış kopyalar Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu Sözleşmenin hazırlanmasına iştirak eden üye olmayan devletlere ve bu Sözleşmeyi onaylamak üzere davet edilmiş olan her hangi bir devlete gönderilecektir.

Avrupa Antlaşmaları Serisi / 108

http://www.avrupakonseyi.org.tr/tur/...ma/aas_108.htm
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Eser Sözleşmesi /Hizmet Sözleşmesi Fatma KAPUÇAM Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 14 19-10-2011 11:54
Kişisel Bilgileriniz ve Microsoft academy25 Teknoloji ve Bilgisayar 5 01-02-2007 11:31
Gayrı Menkul Ve Kişisel Haklar YerMelegi Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03940296 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.